ساخت و بررسی ربات تعقیب خط‎-دانلود

ساخت و بررسی ربات تعقیب خط‎ ⇓   ساخت و بررسی ربات تعقیب خط‎اتوماسیون در بخشهای مختلف صنعت و کارهای تولیدی در چند دهه اخیر ظهور پیدا کرده است و…

ادامه خواندنساخت و بررسی ربات تعقیب خط‎-دانلود

ساخت و بررسی ربات تعقیب خط‎-دانلود

ساخت و بررسی ربات تعقیب خط‎ ⇓   ساخت و بررسی ربات تعقیب خط‎اتوماسیون در بخشهای مختلف صنعت و کارهای تولیدی در چند دهه اخیر ظهور پیدا کرده است و…

ادامه خواندنساخت و بررسی ربات تعقیب خط‎-دانلود

ساخت و بررسی ربات تعقیب خط‎-دانلود

ساخت و بررسی ربات تعقیب خط‎ ⇓   ساخت و بررسی ربات تعقیب خط‎اتوماسیون در بخشهای مختلف صنعت و کارهای تولیدی در چند دهه اخیر ظهور پیدا کرده است و…

ادامه خواندنساخت و بررسی ربات تعقیب خط‎-دانلود

گزارش کار آزمایشگاه دیجیتال‎-دانلود

گزارش کار آزمایشگاه دیجیتال‎ ⇓   گزارش کار آزمایشگاه دیجیتال‎ گزارش کار مذکور مربوط به درس آزمایشگاه دیجیتال رشته برق دانشکده انقلاب می باشد. و در آن سعی شده است…

ادامه خواندنگزارش کار آزمایشگاه دیجیتال‎-دانلود

گزارش کار آزمایشگاه کنترل خطی-دانلود

گزارش کار آزمایشگاه کنترل خطی ⇓   گزارش کار آزمایشگاه کنترل خطی سیستمهای کنترل خطی یکی از جالب ترین درسهای مهندسی است که در اغلب رشته های مهندسی کاربرد زیادی…

ادامه خواندنگزارش کار آزمایشگاه کنترل خطی-دانلود

بررسی ساختار ECU-دانلود

بررسی ساختار ECU ⇓   بررسی ساختار ECUاز جمله بخشهای الکترونیک خودرو میتوان به واحد کنترل الکترونیک خودرو یا ECU اشاره کرد. ECU در خودرو وسیله ای است که با…

ادامه خواندنبررسی ساختار ECU-دانلود

فن آوری سیستم های رادیو شناسه‎-دانلود

فن آوری سیستم های رادیو شناسه‎ ⇓   فن آوری سیستم های رادیو شناسه‎آن دسته از فناوری هایی که می توانند شکل تازه ای به زندگی انسانها ببخشند و آن…

ادامه خواندنفن آوری سیستم های رادیو شناسه‎-دانلود

کارآموزی کارگاه سیم پیچی AC-دانلود

کارآموزی کارگاه سیم پیچی AC ⇓   کارآموزی کارگاه سیم پیچی AC محل گذراندن کارآموزی کارگاه شماره ۴، واحد نگهداری و تعمیرات برق است که مسئولیت تعمیر و نگهداری موتورهای…

ادامه خواندنکارآموزی کارگاه سیم پیچی AC-دانلود

فن آوری سیستم های رادیو شناسه‎-دانلود

فن آوری سیستم های رادیو شناسه‎ ⇓   فن آوری سیستم های رادیو شناسه‎آن دسته از فناوری هایی که می توانند شکل تازه ای به زندگی انسانها ببخشند و آن…

ادامه خواندنفن آوری سیستم های رادیو شناسه‎-دانلود

بررسی ساختار ECU-دانلود

بررسی ساختار ECU ⇓   بررسی ساختار ECUاز جمله بخشهای الکترونیک خودرو میتوان به واحد کنترل الکترونیک خودرو یا ECU اشاره کرد. ECU در خودرو وسیله ای است که با…

ادامه خواندنبررسی ساختار ECU-دانلود

گزارش کار آزمایشگاه دیجیتال‎-دانلود

گزارش کار آزمایشگاه دیجیتال‎ ⇓   گزارش کار آزمایشگاه دیجیتال‎ گزارش کار مذکور مربوط به درس آزمایشگاه دیجیتال رشته برق دانشکده انقلاب می باشد. و در آن سعی شده است…

ادامه خواندنگزارش کار آزمایشگاه دیجیتال‎-دانلود

گزارش کار آزمایشگاه کنترل خطی-دانلود

گزارش کار آزمایشگاه کنترل خطی ⇓   گزارش کار آزمایشگاه کنترل خطی سیستمهای کنترل خطی یکی از جالب ترین درسهای مهندسی است که در اغلب رشته های مهندسی کاربرد زیادی…

ادامه خواندنگزارش کار آزمایشگاه کنترل خطی-دانلود

کارآموزی کارگاه سیم پیچی AC-دانلود

کارآموزی کارگاه سیم پیچی AC ⇓   کارآموزی کارگاه سیم پیچی AC محل گذراندن کارآموزی کارگاه شماره ۴، واحد نگهداری و تعمیرات برق است که مسئولیت تعمیر و نگهداری موتورهای…

ادامه خواندنکارآموزی کارگاه سیم پیچی AC-دانلود

بررسی ساختار ECU-دانلود

بررسی ساختار ECU ⇓   بررسی ساختار ECUاز جمله بخشهای الکترونیک خودرو میتوان به واحد کنترل الکترونیک خودرو یا ECU اشاره کرد. ECU در خودرو وسیله ای است که با…

ادامه خواندنبررسی ساختار ECU-دانلود

گزارش کار آزمایشگاه دیجیتال‎-دانلود

گزارش کار آزمایشگاه دیجیتال‎ ⇓   گزارش کار آزمایشگاه دیجیتال‎ گزارش کار مذکور مربوط به درس آزمایشگاه دیجیتال رشته برق دانشکده انقلاب می باشد. و در آن سعی شده است…

ادامه خواندنگزارش کار آزمایشگاه دیجیتال‎-دانلود

فن آوری سیستم های رادیو شناسه‎-دانلود

فن آوری سیستم های رادیو شناسه‎ ⇓   فن آوری سیستم های رادیو شناسه‎آن دسته از فناوری هایی که می توانند شکل تازه ای به زندگی انسانها ببخشند و آن…

ادامه خواندنفن آوری سیستم های رادیو شناسه‎-دانلود

گزارش کار آزمایشگاه دیجیتال‎-دانلود

گزارش کار آزمایشگاه دیجیتال‎ ⇓   گزارش کار آزمایشگاه دیجیتال‎ گزارش کار مذکور مربوط به درس آزمایشگاه دیجیتال رشته برق دانشکده انقلاب می باشد. و در آن سعی شده است…

ادامه خواندنگزارش کار آزمایشگاه دیجیتال‎-دانلود

فن آوری سیستم های رادیو شناسه‎-دانلود

فن آوری سیستم های رادیو شناسه‎ ⇓   فن آوری سیستم های رادیو شناسه‎آن دسته از فناوری هایی که می توانند شکل تازه ای به زندگی انسانها ببخشند و آن…

ادامه خواندنفن آوری سیستم های رادیو شناسه‎-دانلود

گزارش کار آزمایشگاه کنترل خطی-دانلود

گزارش کار آزمایشگاه کنترل خطی ⇓   گزارش کار آزمایشگاه کنترل خطی سیستمهای کنترل خطی یکی از جالب ترین درسهای مهندسی است که در اغلب رشته های مهندسی کاربرد زیادی…

ادامه خواندنگزارش کار آزمایشگاه کنترل خطی-دانلود

کارآموزی کارگاه سیم پیچی AC-دانلود

کارآموزی کارگاه سیم پیچی AC ⇓   کارآموزی کارگاه سیم پیچی AC محل گذراندن کارآموزی کارگاه شماره ۴، واحد نگهداری و تعمیرات برق است که مسئولیت تعمیر و نگهداری موتورهای…

ادامه خواندنکارآموزی کارگاه سیم پیچی AC-دانلود

بررسی ساختار ECU-دانلود

بررسی ساختار ECU ⇓   بررسی ساختار ECUاز جمله بخشهای الکترونیک خودرو میتوان به واحد کنترل الکترونیک خودرو یا ECU اشاره کرد. ECU در خودرو وسیله ای است که با…

ادامه خواندنبررسی ساختار ECU-دانلود

گزارش کار آزمایشگاه دیجیتال‎-دانلود

گزارش کار آزمایشگاه دیجیتال‎ ⇓   گزارش کار آزمایشگاه دیجیتال‎ گزارش کار مذکور مربوط به درس آزمایشگاه دیجیتال رشته برق دانشکده انقلاب می باشد. و در آن سعی شده است…

ادامه خواندنگزارش کار آزمایشگاه دیجیتال‎-دانلود

فن آوری سیستم های رادیو شناسه‎-دانلود

فن آوری سیستم های رادیو شناسه‎ ⇓   فن آوری سیستم های رادیو شناسه‎آن دسته از فناوری هایی که می توانند شکل تازه ای به زندگی انسانها ببخشند و آن…

ادامه خواندنفن آوری سیستم های رادیو شناسه‎-دانلود

گزارش کار آزمایشگاه کنترل خطی-دانلود

گزارش کار آزمایشگاه کنترل خطی ⇓   گزارش کار آزمایشگاه کنترل خطی سیستمهای کنترل خطی یکی از جالب ترین درسهای مهندسی است که در اغلب رشته های مهندسی کاربرد زیادی…

ادامه خواندنگزارش کار آزمایشگاه کنترل خطی-دانلود

کارآموزی کارگاه سیم پیچی AC-دانلود

کارآموزی کارگاه سیم پیچی AC ⇓   کارآموزی کارگاه سیم پیچی AC محل گذراندن کارآموزی کارگاه شماره ۴، واحد نگهداری و تعمیرات برق است که مسئولیت تعمیر و نگهداری موتورهای…

ادامه خواندنکارآموزی کارگاه سیم پیچی AC-دانلود

بررسی ساختار ECU-دانلود

بررسی ساختار ECU ⇓   بررسی ساختار ECUاز جمله بخشهای الکترونیک خودرو میتوان به واحد کنترل الکترونیک خودرو یا ECU اشاره کرد. ECU در خودرو وسیله ای است که با…

ادامه خواندنبررسی ساختار ECU-دانلود

گزارش کار آزمایشگاه دیجیتال‎-دانلود

گزارش کار آزمایشگاه دیجیتال‎ ⇓   گزارش کار آزمایشگاه دیجیتال‎ گزارش کار مذکور مربوط به درس آزمایشگاه دیجیتال رشته برق دانشکده انقلاب می باشد. و در آن سعی شده است…

ادامه خواندنگزارش کار آزمایشگاه دیجیتال‎-دانلود

فن آوری سیستم های رادیو شناسه‎-دانلود

فن آوری سیستم های رادیو شناسه‎ ⇓   فن آوری سیستم های رادیو شناسه‎آن دسته از فناوری هایی که می توانند شکل تازه ای به زندگی انسانها ببخشند و آن…

ادامه خواندنفن آوری سیستم های رادیو شناسه‎-دانلود

بررسی ساختار ECU-دانلود

بررسی ساختار ECU ⇓   بررسی ساختار ECUاز جمله بخشهای الکترونیک خودرو میتوان به واحد کنترل الکترونیک خودرو یا ECU اشاره کرد. ECU در خودرو وسیله ای است که با…

ادامه خواندنبررسی ساختار ECU-دانلود

فن آوری سیستم های رادیو شناسه‎-دانلود

فن آوری سیستم های رادیو شناسه‎ ⇓   فن آوری سیستم های رادیو شناسه‎آن دسته از فناوری هایی که می توانند شکل تازه ای به زندگی انسانها ببخشند و آن…

ادامه خواندنفن آوری سیستم های رادیو شناسه‎-دانلود

گزارش کار آزمایشگاه دیجیتال‎-دانلود

گزارش کار آزمایشگاه دیجیتال‎ ⇓   گزارش کار آزمایشگاه دیجیتال‎ گزارش کار مذکور مربوط به درس آزمایشگاه دیجیتال رشته برق دانشکده انقلاب می باشد. و در آن سعی شده است…

ادامه خواندنگزارش کار آزمایشگاه دیجیتال‎-دانلود

بررسی ساختار ECU-دانلود

بررسی ساختار ECU ⇓   بررسی ساختار ECUاز جمله بخشهای الکترونیک خودرو میتوان به واحد کنترل الکترونیک خودرو یا ECU اشاره کرد. ECU در خودرو وسیله ای است که با…

ادامه خواندنبررسی ساختار ECU-دانلود

فن آوری سیستم های رادیو شناسه‎-دانلود

فن آوری سیستم های رادیو شناسه‎ ⇓   فن آوری سیستم های رادیو شناسه‎آن دسته از فناوری هایی که می توانند شکل تازه ای به زندگی انسانها ببخشند و آن…

ادامه خواندنفن آوری سیستم های رادیو شناسه‎-دانلود

بررسی ساختار ECU-دانلود

بررسی ساختار ECU ⇓   بررسی ساختار ECUاز جمله بخشهای الکترونیک خودرو میتوان به واحد کنترل الکترونیک خودرو یا ECU اشاره کرد. ECU در خودرو وسیله ای است که با…

ادامه خواندنبررسی ساختار ECU-دانلود

گزارش کار آزمایشگاه دیجیتال‎-دانلود

گزارش کار آزمایشگاه دیجیتال‎ ⇓   گزارش کار آزمایشگاه دیجیتال‎ گزارش کار مذکور مربوط به درس آزمایشگاه دیجیتال رشته برق دانشکده انقلاب می باشد. و در آن سعی شده است…

ادامه خواندنگزارش کار آزمایشگاه دیجیتال‎-دانلود

بررسی ساختار ECU-دانلود

بررسی ساختار ECU ⇓   بررسی ساختار ECUاز جمله بخشهای الکترونیک خودرو میتوان به واحد کنترل الکترونیک خودرو یا ECU اشاره کرد. ECU در خودرو وسیله ای است که با…

ادامه خواندنبررسی ساختار ECU-دانلود

پردازش سیگنال های رادار و سونار-دانلود

پردازش سیگنال های رادار و سونار ⇓   پردازش سیگنال های رادار و سونار واژه رادار مخفف SO و واژه سونار مخفف عبارت dio Detection And Ranging und N avigation…

ادامه خواندنپردازش سیگنال های رادار و سونار-دانلود

طراحی و ساخت یک توربین آبی کوچک‎-دانلود

طراحی و ساخت یک توربین آبی کوچک‎ ⇓   طراحی و ساخت یک توربین آبی کوچک‎این گزارش، شرحی از مراحل پروژه ی ساخت توربین کوچک آبی مربوط به درس مکانیک…

ادامه خواندنطراحی و ساخت یک توربین آبی کوچک‎-دانلود

روش تحقیق – آموزش مقاله و پروپوزال نویسی-دانلود

روش تحقیق – آموزش مقاله و پروپوزال نویسی ⇓   روش تحقیق – آموزش مقاله و پروپوزال نویسی مطمئنا آموزش هرچه با تحقیق و مطالعه و مباحث علمی و آگاهی…

ادامه خواندنروش تحقیق – آموزش مقاله و پروپوزال نویسی-دانلود

دستورهای شناسایی سیستم در نرم افزار متلب‎-دانلود

دستورهای شناسایی سیستم در نرم افزار متلب‎ ⇓   دستورهای شناسایی سیستم در نرم افزار متلب‎دستورهای شناسایی سیستم در نرم افزار متلب‎در این جزوه قصد داریم که با برخی از…

ادامه خواندندستورهای شناسایی سیستم در نرم افزار متلب‎-دانلود

بررسی ربات میکروموس‎-دانلود

بررسی ربات میکروموس‎ ⇓   بررسی ربات میکروموس‎پروژه اینجانب تحت عنوان ربات میکروموس که در سه فصل تهیه شده است. فصل اول مستندات این پروژه به بررسی تعاریف خاصی که…

ادامه خواندنبررسی ربات میکروموس‎-دانلود

سؤالات درس دانش فنی پایه رشته الکتروتکنیک هنرستان(5 پودمان)-دانلود

سؤالات درس دانش فنی پایه رشته الکتروتکنیک هنرستان(5 پودمان) ⇓   سؤالات درس دانش فنی پایه رشته الکتروتکنیک هنرستان(5 پودمان)سؤالات درس دانش فنی پایه رشته الکتروتکنیک هنرستان(5 پودمان)سؤالات جدول بندی…

ادامه خواندنسؤالات درس دانش فنی پایه رشته الکتروتکنیک هنرستان(5 پودمان)-دانلود

سؤالات درس دانش فنی پایه رشته الکتروتکنیک هنرستان(5 پودمان)-دانلود

سؤالات درس دانش فنی پایه رشته الکتروتکنیک هنرستان(5 پودمان) ⇓   سؤالات درس دانش فنی پایه رشته الکتروتکنیک هنرستان(5 پودمان)سؤالات درس دانش فنی پایه رشته الکتروتکنیک هنرستان(5 پودمان)سؤالات جدول بندی…

ادامه خواندنسؤالات درس دانش فنی پایه رشته الکتروتکنیک هنرستان(5 پودمان)-دانلود

روش تحقیق – آموزش مقاله و پروپوزال نویسی-دانلود

روش تحقیق – آموزش مقاله و پروپوزال نویسی ⇓   روش تحقیق – آموزش مقاله و پروپوزال نویسی مطمئنا آموزش هرچه با تحقیق و مطالعه و مباحث علمی و آگاهی…

ادامه خواندنروش تحقیق – آموزش مقاله و پروپوزال نویسی-دانلود

روش تحقیق – آموزش مقاله و پروپوزال نویسی-دانلود

روش تحقیق – آموزش مقاله و پروپوزال نویسی ⇓   روش تحقیق – آموزش مقاله و پروپوزال نویسی مطمئنا آموزش هرچه با تحقیق و مطالعه و مباحث علمی و آگاهی…

ادامه خواندنروش تحقیق – آموزش مقاله و پروپوزال نویسی-دانلود

ساخت یک روبات مسیریاب-دانلود

ساخت یک روبات مسیریاب ⇓   ساخت یک روبات مسیریابساخت یک روبات مسیریابفايل دانلودی حاوی يک فايل ورد قابل ويرايش در 57 صفحه به صورت متنی ميباشد.قسمتی از متن:پروژه ی…

ادامه خواندنساخت یک روبات مسیریاب-دانلود

بررسی پایداری فازی در پلاریزاسیون فیبر نوری با پردازش سیگنال متعامد-دانلود

بررسی پایداری فازی در پلاریزاسیون فیبر نوری با پردازش سیگنال متعامد ⇓   بررسی پایداری فازی در پلاریزاسیون فیبر نوری با پردازش سیگنال متعامدبررسی پایداری فازی در پلاریزاسیون فیبر نوری…

ادامه خواندنبررسی پایداری فازی در پلاریزاسیون فیبر نوری با پردازش سیگنال متعامد-دانلود

دانلود پاورپوینت برج خنک کننده نیروگاهی-دانلود

دانلود پاورپوینت برج خنک کننده نیروگاهی ⇓   دانلود پاورپوینت برج خنک کننده نیروگاهیدانلود پاورپوینت برج خنک کننده نیروگاهیفايل دانلودی حاوی يک فايل پاورپوينت قابل ويرايش در 22 اسلايد به…

ادامه خواندندانلود پاورپوینت برج خنک کننده نیروگاهی-دانلود

بررسی پایداری فازی در پلاریزاسیون فیبر نوری با پردازش سیگنال متعامد-دانلود

بررسی پایداری فازی در پلاریزاسیون فیبر نوری با پردازش سیگنال متعامد ⇓   بررسی پایداری فازی در پلاریزاسیون فیبر نوری با پردازش سیگنال متعامدبررسی پایداری فازی در پلاریزاسیون فیبر نوری…

ادامه خواندنبررسی پایداری فازی در پلاریزاسیون فیبر نوری با پردازش سیگنال متعامد-دانلود

دانلود پاورپوینت برج خنک کننده نیروگاهی-دانلود

دانلود پاورپوینت برج خنک کننده نیروگاهی ⇓   دانلود پاورپوینت برج خنک کننده نیروگاهیدانلود پاورپوینت برج خنک کننده نیروگاهیفايل دانلودی حاوی يک فايل پاورپوينت قابل ويرايش در 22 اسلايد به…

ادامه خواندندانلود پاورپوینت برج خنک کننده نیروگاهی-دانلود

دانلود مقاله پستهای فشار قوی و فلسفه وجودی آنها-دانلود

دانلود مقاله پستهای فشار قوی و فلسفه وجودی آنها ⇓   دانلود مقاله پستهای فشار قوی و فلسفه وجودی آنهادانلود مقاله پستهای فشار قوی و فلسفه وجودی آنها نوع فایل : Word تعداد صفحات : 62فهرست…

ادامه خواندندانلود مقاله پستهای فشار قوی و فلسفه وجودی آنها-دانلود

تابلوهای برق و ژنراتورها و موتورهای الكتريكی-دانلود

تابلوهای برق و ژنراتورها و موتورهای الكتريكی ⇓   تابلوهای برق و ژنراتورها و موتورهای الكتريكیدانلود مقاله تابلوهای برق و ژنراتورها و موتورهاي الكتريكینوع فایل : Word تعداد صفحات : 28فهرست و پیشگفتار انواع تابلوها :تابلوی اصلی: تابلوی نيمه…

ادامه خواندنتابلوهای برق و ژنراتورها و موتورهای الكتريكی-دانلود

طراحی و ساخت يک کنترل دمای ديجيتالی تابلوهای برق-دانلود

طراحی و ساخت يک کنترل دمای ديجيتالی تابلوهای برق ⇓   طراحی و ساخت يک کنترل دمای ديجيتالی تابلوهای برقدانلود پروژه طراحی و ساخت يک کنترل دمای ديجيتالی تابلوهای برقنوع فایل : Word تعداد…

ادامه خواندنطراحی و ساخت يک کنترل دمای ديجيتالی تابلوهای برق-دانلود

دانلود تحقیق در مورد ترانزیستور-دانلود

دانلود تحقیق در مورد ترانزیستور ⇓   دانلود تحقیق در مورد ترانزیستوردانلود مقاله ترانزیستورنوع فایل : Word تعداد صفحات : 28فهرست و پیشگفتار ترانزیستور را معمولاً به عنوان یکی از قطعات الکترونیک می‌‌شناسند. ترانزیستور یکی از ادوات حالت…

ادامه خواندندانلود تحقیق در مورد ترانزیستور-دانلود

دانلود مقاله آشنایی با دستگاه تلویزیون-دانلود

دانلود مقاله آشنایی با دستگاه تلویزیون ⇓   دانلود مقاله آشنایی با دستگاه تلویزیوندانلود مقاله آشنایی با دستگاه تلویزیونتعداد صفحات : 82 با فرمت ورد و قابل ویرایش فصل اول:مختصری از…

ادامه خواندندانلود مقاله آشنایی با دستگاه تلویزیون-دانلود

دانلود پاورپوینت بررسی استفاده از فیلترهای اکتیو برای حذف هارمونیک در سیستم قدرت-دانلود

دانلود پاورپوینت بررسی استفاده از فیلترهای اکتیو برای حذف هارمونیک در سیستم قدرت ⇓   دانلود پاورپوینت بررسی استفاده از فیلترهای اکتیو برای حذف هارمونیک در سیستم قدرتدانلود پاورپوینت بررسی…

ادامه خواندندانلود پاورپوینت بررسی استفاده از فیلترهای اکتیو برای حذف هارمونیک در سیستم قدرت-دانلود

دانلود گزارش کار آموزی آشنایی با امور برق و خطوط توزیع-دانلود

دانلود گزارش کار آموزی آشنایی با امور برق و خطوط توزیع ⇓   دانلود گزارش کار آموزی آشنایی با امور برق و خطوط توزیعگزارش کار آموزی ،آشنایی با امور برق…

ادامه خواندندانلود گزارش کار آموزی آشنایی با امور برق و خطوط توزیع-دانلود

تاثيرات توليدات پراكنده در پايداری سيستم های قدرت ( DG)-دانلود

تاثيرات توليدات پراكنده در پايداری سيستم های قدرت ( DG) ⇓   تاثيرات توليدات پراكنده در پايداری سيستم های قدرت ( DG)پروژه تاثيرات توليدات پراكنده در پايداري سيستم هاي قدرت (…

ادامه خواندنتاثيرات توليدات پراكنده در پايداری سيستم های قدرت ( DG)-دانلود

بررسی اجزای سیستمهای انتقال در فیبر نوری-دانلود

بررسی اجزای سیستمهای انتقال در فیبر نوری ⇓   بررسی اجزای سیستمهای انتقال در فیبر نوریبررسی اجزای سیستمهای انتقال در فیبر نوری تعداد صفحات : 61 با فرمت ورد و قابل…

ادامه خواندنبررسی اجزای سیستمهای انتقال در فیبر نوری-دانلود

دانلود مقاله شبكه های كنترل كننده LIN BUS & CAN BUS-دانلود

دانلود مقاله شبكه های كنترل كننده LIN BUS & CAN BUS ⇓   دانلود مقاله شبكه های كنترل كننده LIN BUS & CAN BUSدانلود مقاله شبكه های كنترل كننده  LIN…

ادامه خواندندانلود مقاله شبكه های كنترل كننده LIN BUS & CAN BUS-دانلود

دانلود نقشه اتوکد دتیل دیزل ژنراتور-دانلود

دانلود نقشه اتوکد دتیل دیزل ژنراتور ⇓   دانلود نقشه اتوکد دتیل دیزل ژنراتوردانلود نقشه اتوکد دتیل دیزل ژنراتور برای استفاده در نقشه جزییات برق   دانلود نقشه اتوکد دتیل…

ادامه خواندندانلود نقشه اتوکد دتیل دیزل ژنراتور-دانلود

دانلود نقشه اتوکد نمونه تابلو برق با ژنراتور و ups-دانلود

دانلود نقشه اتوکد نمونه تابلو برق با ژنراتور و ups ⇓   دانلود نقشه اتوکد نمونه تابلو برق با ژنراتور و upsدانلود نقشه اتوکد نمونه تابلو برق با ژنراتور و…

ادامه خواندندانلود نقشه اتوکد نمونه تابلو برق با ژنراتور و ups-دانلود

دانلود پاورپوینت ویژگیهای اصلی MATLAB-دانلود

دانلود پاورپوینت ویژگیهای اصلی MATLAB ⇓   دانلود پاورپوینت ویژگیهای اصلی MATLABویژگیهای اصلی MATLABفایل دانلودی حاوی یک فایل پاورپوینتی در 35 اسلاید به صورت متنی همراه باعکس و.... میباشد.از جمله…

ادامه خواندندانلود پاورپوینت ویژگیهای اصلی MATLAB-دانلود

برنامه پخش بار گوس – سایدل-دانلود

برنامه پخش بار گوس - سایدل ⇓   برنامه پخش بار گوس - سایدل۱. برنامه پخش بار گوس - سایدل۲. برنامه مربوط به تشکیل ماتریس Ybus   برنامه پخش بار گوس…

ادامه خواندنبرنامه پخش بار گوس – سایدل-دانلود

نمونه سوالات تستی و تشریحی تاریخ تحلیلی صدر اسلام-دانلود

نمونه سوالات تستی و تشریحی تاریخ تحلیلی صدر اسلام ⇓   نمونه سوالات تستی و تشریحی تاریخ تحلیلی صدر اسلامدانلود نمونه سوالات تستی و تشریحی تاریخ تحلیلی صدر اسلام_نصیری به…

ادامه خواندننمونه سوالات تستی و تشریحی تاریخ تحلیلی صدر اسلام-دانلود

تحقیق و پژوهش شناخت و کاربرد نوسان‌نما یا اسیلوسکوپ-دانلود

تحقیق و پژوهش شناخت و کاربرد نوسان‌نما یا اسیلوسکوپ ⇓   تحقیق و پژوهش شناخت و کاربرد نوسان‌نما یا اسیلوسکوپاین تحقیق در مورد شناخت و کاربرد نوسان‌نما یا اسیلوسکوپ در50…

ادامه خواندنتحقیق و پژوهش شناخت و کاربرد نوسان‌نما یا اسیلوسکوپ-دانلود

بررسی اجزای سیستمهای انتقال در فیبر نوری-دانلود

بررسی اجزای سیستمهای انتقال در فیبر نوری ⇓   بررسی اجزای سیستمهای انتقال در فیبر نورییک منبع نوری که توسط سیگنال الکتریکی حاوی پیام مدوله می شود (E/O)  و وارد…

ادامه خواندنبررسی اجزای سیستمهای انتقال در فیبر نوری-دانلود

دانلود پاورپوینت ویژگیهای اصلی MATLAB-دانلود

دانلود پاورپوینت ویژگیهای اصلی MATLAB ⇓   دانلود پاورپوینت ویژگیهای اصلی MATLABویژگیهای اصلی MATLABفایل دانلودی حاوی یک فایل پاورپوینتی در 35 اسلاید به صورت متنی همراه باعکس و.... میباشد.از جمله…

ادامه خواندندانلود پاورپوینت ویژگیهای اصلی MATLAB-دانلود

دانلود پاورپوینت ویژگیهای اصلی MATLAB-دانلود

دانلود پاورپوینت ویژگیهای اصلی MATLAB ⇓   دانلود پاورپوینت ویژگیهای اصلی MATLABویژگیهای اصلی MATLABفایل دانلودی حاوی یک فایل پاورپوینتی در 35 اسلاید به صورت متنی همراه باعکس و.... میباشد.از جمله…

ادامه خواندندانلود پاورپوینت ویژگیهای اصلی MATLAB-دانلود

دانلود پاورپوینت ویژگیهای اصلی MATLAB-دانلود

دانلود پاورپوینت ویژگیهای اصلی MATLAB ⇓   دانلود پاورپوینت ویژگیهای اصلی MATLABویژگیهای اصلی MATLABفایل دانلودی حاوی یک فایل پاورپوینتی در 35 اسلاید به صورت متنی همراه باعکس و.... میباشد.از جمله…

ادامه خواندندانلود پاورپوینت ویژگیهای اصلی MATLAB-دانلود

دانلود پاورپوینت ویژگیهای اصلی MATLAB-دانلود

دانلود پاورپوینت ویژگیهای اصلی MATLAB ⇓   دانلود پاورپوینت ویژگیهای اصلی MATLABویژگیهای اصلی MATLABفایل دانلودی حاوی یک فایل پاورپوینتی در 35 اسلاید به صورت متنی همراه باعکس و.... میباشد.از جمله…

ادامه خواندندانلود پاورپوینت ویژگیهای اصلی MATLAB-دانلود

دانلود پاورپوینت ویژگیهای اصلی MATLAB-دانلود

دانلود پاورپوینت ویژگیهای اصلی MATLAB ⇓   دانلود پاورپوینت ویژگیهای اصلی MATLABویژگیهای اصلی MATLABفایل دانلودی حاوی یک فایل پاورپوینتی در 35 اسلاید به صورت متنی همراه باعکس و.... میباشد.از جمله…

ادامه خواندندانلود پاورپوینت ویژگیهای اصلی MATLAB-دانلود

بررسی اجزای سیستمهای انتقال در فیبر نوری-دانلود

بررسی اجزای سیستمهای انتقال در فیبر نوری ⇓   بررسی اجزای سیستمهای انتقال در فیبر نوریبررسی اجزای سیستمهای انتقال در فیبر نوری تعداد صفحات : 61 با فرمت ورد و قابل…

ادامه خواندنبررسی اجزای سیستمهای انتقال در فیبر نوری-دانلود

بررسی اجزای سیستمهای انتقال در فیبر نوری-دانلود

بررسی اجزای سیستمهای انتقال در فیبر نوری ⇓   بررسی اجزای سیستمهای انتقال در فیبر نوریبررسی اجزای سیستمهای انتقال در فیبر نوری تعداد صفحات : 61 با فرمت ورد و قابل…

ادامه خواندنبررسی اجزای سیستمهای انتقال در فیبر نوری-دانلود

پروژه پایان ترم کارشناسی برق انواع تیرهای برق فشار ضعیف ومتوسط-دانلود

پروژه پایان ترم کارشناسی برق انواع تیرهای برق فشار ضعیف ومتوسط ⇓   پروژه پایان ترم کارشناسی برق انواع تیرهای برق فشار ضعیف ومتوسطبررسی انواع تیرهای برق فشار ضعیف ومتوسطتعداد…

ادامه خواندنپروژه پایان ترم کارشناسی برق انواع تیرهای برق فشار ضعیف ومتوسط-دانلود

مقاله On Low Noise Amplifier Design for Wireless Communication Systems + ترجمه-دانلود

مقاله On Low Noise Amplifier Design for Wireless Communication Systems + ترجمه ⇓   مقاله On Low Noise Amplifier Design for Wireless Communication Systems + ترجمهOn Low Noise Amplifier Design…

ادامه خواندنمقاله On Low Noise Amplifier Design for Wireless Communication Systems + ترجمه-دانلود

گزارش کارآموزی-دانلود

گزارش کارآموزی ⇓   گزارش کارآموزیدانلود گزارش کاراموزی پایان ترم مهندسی تکنولوژی برق گرایش قدرتتعداد صفحات :15 با فرمت ورد و قابل ویرایشلیست حضور و غیاب در محل کارآموزی ،…

ادامه خواندنگزارش کارآموزی-دانلود

مقاله A Fully-Integrated Low-Power 3.1-10.6GHz UWB LNA in 0.18pim CMOS + ترجمه-دانلود

مقاله A Fully-Integrated Low-Power 3.1-10.6GHz UWB LNA in 0.18pim CMOS + ترجمه ⇓   مقاله A Fully-Integrated Low-Power 3.1-10.6GHz UWB LNA in 0.18pim CMOS + ترجمهمقاله A Fully-Integrated Low-Power 3.1-10.6GHz…

ادامه خواندنمقاله A Fully-Integrated Low-Power 3.1-10.6GHz UWB LNA in 0.18pim CMOS + ترجمه-دانلود

مقاله Design of low power CMOS ultra wide band low noise amplifier using noise canceling technique +-دانلود

مقاله Design of low power CMOS ultra wide band low noise amplifier using noise canceling technique + ⇓   مقاله Design of low power CMOS ultra wide band low noise…

ادامه خواندنمقاله Design of low power CMOS ultra wide band low noise amplifier using noise canceling technique +-دانلود

دانلود پاورپوینت ایمنی برق-دانلود

دانلود پاورپوینت ایمنی برق ⇓   دانلود پاورپوینت ایمنی برقدانلود پاورپوینت با موضوع ایمنی برق در قالب پاورپوینت و قابل ویرایش در 35 اسلاید  در صنعت برق اگر ايمني رعايت نشود…

ادامه خواندندانلود پاورپوینت ایمنی برق-دانلود

دانلود تحقیق ژنراتورها و ذخیره سازی نیرو-دانلود

دانلود تحقیق ژنراتورها و ذخیره سازی نیرو ⇓   دانلود تحقیق ژنراتورها و ذخیره سازی نیرواین تحقیق در مورد تشریح مولدها و ژنراتورها در ذخیره سازی نیرو در 60 صفحه …

ادامه خواندندانلود تحقیق ژنراتورها و ذخیره سازی نیرو-دانلود

پاورپوینت سیم کشی برق ساختمان و برقگیر و اصول و ساختار آن-دانلود

پاورپوینت سیم کشی برق ساختمان و برقگیر و اصول و ساختار آن ⇓   پاورپوینت سیم کشی برق ساختمان و برقگیر و اصول و ساختار آناین پاورپوینت در موردسیم کشی…

ادامه خواندنپاورپوینت سیم کشی برق ساختمان و برقگیر و اصول و ساختار آن-دانلود

تحقیق تاسيسات الكتريكی و اجزاء ایزولاسیون در صنعت برق-دانلود

تحقیق تاسيسات الكتريكی و اجزاء ایزولاسیون در صنعت برق ⇓   تحقیق تاسيسات الكتريكی و اجزاء ایزولاسیون در صنعت برقاین تحقیق در مورد تاسيسات الكتريكي  و اجزاء ایزولاسیون در صنعت…

ادامه خواندنتحقیق تاسيسات الكتريكی و اجزاء ایزولاسیون در صنعت برق-دانلود

تحقیق تاسیسات الکتریکی ساختمانی و صنعتی و طراحی سیستم ارت و برقگیر ساختمان-دانلود

تحقیق تاسیسات الکتریکی ساختمانی و صنعتی و طراحی سیستم ارت و برقگیر ساختمان ⇓   تحقیق تاسیسات الکتریکی ساختمانی و صنعتی و طراحی سیستم ارت و برقگیر ساختماناین تحقیق در…

ادامه خواندنتحقیق تاسیسات الکتریکی ساختمانی و صنعتی و طراحی سیستم ارت و برقگیر ساختمان-دانلود

جزوه انرژی جزر و مد، امواج دریا و انرژی بادی-دانلود

جزوه انرژی جزر و مد، امواج دریا و انرژی بادی ⇓   جزوه انرژی جزر و مد، امواج دریا و انرژی بادیاین جزوه در مورد انرژی جزر و مد، امواج…

ادامه خواندنجزوه انرژی جزر و مد، امواج دریا و انرژی بادی-دانلود

پاورپوینت نيروگاه برق و انرژی هیدروالکتریک – 90 اسلاید-دانلود

پاورپوینت نيروگاه برق و انرژی هیدروالکتریک - 90 اسلاید ⇓   پاورپوینت نيروگاه برق و انرژی هیدروالکتریک - 90 اسلایداین پاورپوینت در مورد نيروگاه برق  و انرژی هیدروالکتریک در 90…

ادامه خواندنپاورپوینت نيروگاه برق و انرژی هیدروالکتریک – 90 اسلاید-دانلود

طرح حفاظتی و الگوریتم مکان یابی خطای زمین استاتور ژنراتور سنکرون24 شیاره بر اساس توالی صفر جریان خطا-دانلود

طرح حفاظتی و الگوریتم مکان یابی خطای زمین استاتور ژنراتور سنکرون24 شیاره بر اساس توالی صفر جریان خطا ⇓   طرح حفاظتی و الگوریتم مکان یابی خطای زمین استاتور ژنراتور…

ادامه خواندنطرح حفاظتی و الگوریتم مکان یابی خطای زمین استاتور ژنراتور سنکرون24 شیاره بر اساس توالی صفر جریان خطا-دانلود

الکترو استاتیک-دانلود

الکترو استاتیک ⇓   الکترو استاتیکدانلود پایان نامه رشته برق:  رساله الکترو استاتیک ۹۰ ص فرمت word فهرست مطالب: مقدمهفصل اول :( 1 ـ 1 )  تعريف دي الكتريك( 1 ـ 2…

ادامه خواندنالکترو استاتیک-دانلود

بررسي اثرات شرايط محيطي ( فشار ، دما ، رطوبت و … ) بر عملكرد تجهيزات نيروگاه بخار و بررسي تاثيرات آن-دانلود

بررسي اثرات شرايط محيطي ( فشار ، دما ، رطوبت و … ) بر عملكرد تجهيزات نيروگاه بخار و بررسي تاثيرات آن ⇓   بررسي اثرات شرايط محيطي ( فشار…

ادامه خواندنبررسي اثرات شرايط محيطي ( فشار ، دما ، رطوبت و … ) بر عملكرد تجهيزات نيروگاه بخار و بررسي تاثيرات آن-دانلود

پروژه درس تاسیسات الکتریکی (نقشه تاسیسات الکتریکی شامل همه تجهیزات لازم به همراه محاسبات مربوطه)-دانلود

پروژه درس تاسیسات الکتریکی (نقشه تاسیسات الکتریکی شامل همه تجهیزات لازم به همراه محاسبات مربوطه) ⇓   پروژه درس تاسیسات الکتریکی (نقشه تاسیسات الکتریکی شامل همه تجهیزات لازم به همراه…

ادامه خواندنپروژه درس تاسیسات الکتریکی (نقشه تاسیسات الکتریکی شامل همه تجهیزات لازم به همراه محاسبات مربوطه)-دانلود

پایان نامه دوره کارشناسی (طراحی و ساخت مدار شارژر باتری نیکل کادمیوم)-دانلود

پایان نامه دوره کارشناسی (طراحی و ساخت مدار شارژر باتری نیکل کادمیوم) ⇓   پایان نامه دوره کارشناسی (طراحی و ساخت مدار شارژر باتری نیکل کادمیوم)پایان نامه دوره کارشناسی(دانشکده فنی…

ادامه خواندنپایان نامه دوره کارشناسی (طراحی و ساخت مدار شارژر باتری نیکل کادمیوم)-دانلود

سمینار درس طراحی خطوط انتقال انرژی (آشنایی با نرم افزار CYME PSAF)-دانلود

سمینار درس طراحی خطوط انتقال انرژی (آشنایی با نرم افزار CYME PSAF) ⇓   سمینار درس طراحی خطوط انتقال انرژی (آشنایی با نرم افزار CYME PSAF) سمینار در طراحی خطوط انتقال…

ادامه خواندنسمینار درس طراحی خطوط انتقال انرژی (آشنایی با نرم افزار CYME PSAF)-دانلود

سمینار درس ماشین های الکتریکی و درس طراحی خطوط انتقال (اساس کار ترانسفورماتورهای قدرت)-دانلود

سمینار درس ماشین های الکتریکی و درس طراحی خطوط انتقال (اساس کار ترانسفورماتورهای قدرت) ⇓   سمینار درس ماشین های الکتریکی و درس طراحی خطوط انتقال (اساس کار ترانسفورماتورهای قدرت)سمینار…

ادامه خواندنسمینار درس ماشین های الکتریکی و درس طراحی خطوط انتقال (اساس کار ترانسفورماتورهای قدرت)-دانلود

گزارش کارآموزی (پست برق)-دانلود

گزارش کارآموزی (پست برق) ⇓   گزارش کارآموزی (پست برق)گزارش کارآموزی گروه برق آماده جهت تحویل به استاد و  گروه مربوطه (101 صفحه شامل فایل word قابل ویرایش)  چکیده :در مورد…

ادامه خواندنگزارش کارآموزی (پست برق)-دانلود

پایان نامه شبیه سازی کدهای تصحیح خطا (کدهای کانولوشنی)-دانلود

پایان نامه شبیه سازی کدهای تصحیح خطا (کدهای کانولوشنی) ⇓   پایان نامه شبیه سازی کدهای تصحیح خطا (کدهای کانولوشنی)شبیه سازی کدهای تصحیح خطا (کدهای کانولوشنی)، به همراه فایل word…

ادامه خواندنپایان نامه شبیه سازی کدهای تصحیح خطا (کدهای کانولوشنی)-دانلود

پروژه درس تولید و نیروگاه – انرژی حاصل از امواج دریا انرژی جزر و مدی و جریان های دریایی-دانلود

پروژه درس تولید و نیروگاه - انرژی حاصل از امواج دریا انرژی جزر و مدی و جریان های دریایی ⇓   پروژه درس تولید و نیروگاه - انرژی حاصل از…

ادامه خواندنپروژه درس تولید و نیروگاه – انرژی حاصل از امواج دریا انرژی جزر و مدی و جریان های دریایی-دانلود

دانلود پروژه درس تولید و نیروگاه – پاورپوینت سیستم برق اضطراری – سیستم های توزیع و تابلوهای برق-دانلود

دانلود پروژه درس تولید و نیروگاه - پاورپوینت سیستم برق اضطراری - سیستم های توزیع و تابلوهای برق ⇓   دانلود پروژه درس تولید و نیروگاه - پاورپوینت سیستم برق…

ادامه خواندندانلود پروژه درس تولید و نیروگاه – پاورپوینت سیستم برق اضطراری – سیستم های توزیع و تابلوهای برق-دانلود

پروژه درس تولید نیروگاه – نیروگاه های مگنتو هيدرو ديناميك MHD-دانلود

پروژه درس تولید نیروگاه - نیروگاه های مگنتو هيدرو ديناميك MHD ⇓   پروژه درس تولید نیروگاه - نیروگاه های مگنتو هيدرو ديناميك MHDپروژه درس تولید نیروگاه - نیروگاه های…

ادامه خواندنپروژه درس تولید نیروگاه – نیروگاه های مگنتو هيدرو ديناميك MHD-دانلود

کنترل بدون حسگر موتور سنکرن مغناطیس دائم با استفاده از تخمین حلقه باز شار استاتور-دانلود

کنترل بدون حسگر موتور سنکرن مغناطیس دائم با استفاده از تخمین حلقه باز شار استاتور ⇓   کنترل بدون حسگر موتور سنکرن مغناطیس دائم با استفاده از تخمین حلقه باز…

ادامه خواندنکنترل بدون حسگر موتور سنکرن مغناطیس دائم با استفاده از تخمین حلقه باز شار استاتور-دانلود

سلول فتولتاییک و تزریق انرژی آن به شبکه توسط اینورتر تکفاز-دانلود

سلول فتولتاییک و تزریق انرژی آن به شبکه توسط اینورتر تکفاز ⇓   سلول فتولتاییک و تزریق انرژی آن به شبکه توسط اینورتر تکفاز عنوان کامل پروژهاستفاده از سلول فتولتاییک…

ادامه خواندنسلول فتولتاییک و تزریق انرژی آن به شبکه توسط اینورتر تکفاز-دانلود