پاورپوینت زندگی نامه احمد شاملو-دانلود

پاورپوینت زندگی نامه احمد شاملو ⇓   پاورپوینت زندگی نامه احمد شاملوتوضیحات:پاورپوینت زندگی نامه احمد شاملو، در 17 اسلاید.شامل:داستانی از زندگی شاعر عصر احمد شاملومجموعه آثار این شاعرزندگی و زندانآشنایی…

ادامه خواندنپاورپوینت زندگی نامه احمد شاملو-دانلود

پاورپوینت زندگی نامه احمد شاملو-دانلود

پاورپوینت زندگی نامه احمد شاملو ⇓   پاورپوینت زندگی نامه احمد شاملوتوضیحات:پاورپوینت زندگی نامه احمد شاملو، در 17 اسلاید.شامل:داستانی از زندگی شاعر عصر احمد شاملومجموعه آثار این شاعرزندگی و زندانآشنایی…

ادامه خواندنپاورپوینت زندگی نامه احمد شاملو-دانلود

پاورپوینت زندگی نامه احمد شاملو-دانلود

پاورپوینت زندگی نامه احمد شاملو ⇓   پاورپوینت زندگی نامه احمد شاملوتوضیحات:پاورپوینت زندگی نامه احمد شاملو، در 17 اسلاید.شامل:داستانی از زندگی شاعر عصر احمد شاملومجموعه آثار این شاعرزندگی و زندانآشنایی…

ادامه خواندنپاورپوینت زندگی نامه احمد شاملو-دانلود

پاورپوینت زندگی نامه احمد شاملو-دانلود

پاورپوینت زندگی نامه احمد شاملو ⇓   پاورپوینت زندگی نامه احمد شاملوتوضیحات:پاورپوینت زندگی نامه احمد شاملو، در 17 اسلاید.شامل:داستانی از زندگی شاعر عصر احمد شاملومجموعه آثار این شاعرزندگی و زندانآشنایی…

ادامه خواندنپاورپوینت زندگی نامه احمد شاملو-دانلود

پاورپوینت زندگی نامه احمد شاملو-دانلود

پاورپوینت زندگی نامه احمد شاملو ⇓   پاورپوینت زندگی نامه احمد شاملوتوضیحات:پاورپوینت زندگی نامه احمد شاملو، در 17 اسلاید.شامل:داستانی از زندگی شاعر عصر احمد شاملومجموعه آثار این شاعرزندگی و زندانآشنایی…

ادامه خواندنپاورپوینت زندگی نامه احمد شاملو-دانلود

پاورپوینت زندگی نامه احمد شاملو-دانلود

پاورپوینت زندگی نامه احمد شاملو ⇓   پاورپوینت زندگی نامه احمد شاملوتوضیحات:پاورپوینت زندگی نامه احمد شاملو، در 17 اسلاید.شامل:داستانی از زندگی شاعر عصر احمد شاملومجموعه آثار این شاعرزندگی و زندانآشنایی…

ادامه خواندنپاورپوینت زندگی نامه احمد شاملو-دانلود

پاورپوینت زندگی نامه احمد شاملو-دانلود

پاورپوینت زندگی نامه احمد شاملو ⇓   پاورپوینت زندگی نامه احمد شاملوتوضیحات:پاورپوینت زندگی نامه احمد شاملو، در 17 اسلاید.شامل:داستانی از زندگی شاعر عصر احمد شاملومجموعه آثار این شاعرزندگی و زندانآشنایی…

ادامه خواندنپاورپوینت زندگی نامه احمد شاملو-دانلود

پاورپوینت زندگی نامه احمد شاملو-دانلود

پاورپوینت زندگی نامه احمد شاملو ⇓   پاورپوینت زندگی نامه احمد شاملوتوضیحات:پاورپوینت زندگی نامه احمد شاملو، در 17 اسلاید.شامل:داستانی از زندگی شاعر عصر احمد شاملومجموعه آثار این شاعرزندگی و زندانآشنایی…

ادامه خواندنپاورپوینت زندگی نامه احمد شاملو-دانلود

پاورپوینت زندگی نامه احمد شاملو-دانلود

پاورپوینت زندگی نامه احمد شاملو ⇓   پاورپوینت زندگی نامه احمد شاملوتوضیحات:پاورپوینت زندگی نامه احمد شاملو، در 17 اسلاید.شامل:داستانی از زندگی شاعر عصر احمد شاملومجموعه آثار این شاعرزندگی و زندانآشنایی…

ادامه خواندنپاورپوینت زندگی نامه احمد شاملو-دانلود

تحقیق تصحیح ها و شرح های دیوان حافظ-دانلود

تحقیق تصحیح ها و شرح های دیوان حافظ ⇓   تحقیق تصحیح ها و شرح های دیوان حافظتوضیحات:تحقیق معرفی تصحیح ها و شرح های دیوان حافظ، در قالب فایل pdf…

ادامه خواندنتحقیق تصحیح ها و شرح های دیوان حافظ-دانلود

پاورپوینت نوروز-دانلود

پاورپوینت نوروز ⇓   پاورپوینت نوروزتوضیحات:پاورپوینت نوروز، در 25 اسلاید.بخشی از متن فایل:به نوشته گردیزي، جمشید جشن نوروز را به شکرانه ی” این که خداوند " گرما و سرما و…

ادامه خواندنپاورپوینت نوروز-دانلود

پاورپوینت درسنامه درس یازدهم فارسی نهم-دانلود

پاورپوینت درسنامه درس یازدهم فارسی نهم ⇓   پاورپوینت درسنامه درس یازدهم فارسی نهمتوضیحات:پاورپوینت درسنامه درس یازدهم فارسی نهم، در 16 اسلاید.این درسنامه شامل متن کامل درس (زن پارسا و…

ادامه خواندنپاورپوینت درسنامه درس یازدهم فارسی نهم-دانلود

پاورپوینت درسنامه درس یازدهم فارسی نهم-دانلود

پاورپوینت درسنامه درس یازدهم فارسی نهم ⇓   پاورپوینت درسنامه درس یازدهم فارسی نهمتوضیحات:پاورپوینت درسنامه درس یازدهم فارسی نهم، در 16 اسلاید.این درسنامه شامل متن کامل درس (زن پارسا و…

ادامه خواندنپاورپوینت درسنامه درس یازدهم فارسی نهم-دانلود

پاورپوینت درسنامه درس یازدهم فارسی نهم-دانلود

پاورپوینت درسنامه درس یازدهم فارسی نهم ⇓   پاورپوینت درسنامه درس یازدهم فارسی نهمتوضیحات:پاورپوینت درسنامه درس یازدهم فارسی نهم، در 16 اسلاید.این درسنامه شامل متن کامل درس (زن پارسا و…

ادامه خواندنپاورپوینت درسنامه درس یازدهم فارسی نهم-دانلود

پاورپوینت درسنامه درس یازدهم فارسی نهم-دانلود

پاورپوینت درسنامه درس یازدهم فارسی نهم ⇓   پاورپوینت درسنامه درس یازدهم فارسی نهمتوضیحات:پاورپوینت درسنامه درس یازدهم فارسی نهم، در 16 اسلاید.این درسنامه شامل متن کامل درس (زن پارسا و…

ادامه خواندنپاورپوینت درسنامه درس یازدهم فارسی نهم-دانلود

پاورپوینت درسنامه درس یازدهم فارسی نهم-دانلود

پاورپوینت درسنامه درس یازدهم فارسی نهم ⇓   پاورپوینت درسنامه درس یازدهم فارسی نهمتوضیحات:پاورپوینت درسنامه درس یازدهم فارسی نهم، در 16 اسلاید.این درسنامه شامل متن کامل درس (زن پارسا و…

ادامه خواندنپاورپوینت درسنامه درس یازدهم فارسی نهم-دانلود

طرح درس خوانا – فارسی چهارم دبستان: درس فرمانده دل ها-دانلود

طرح درس خوانا - فارسی چهارم دبستان: درس فرمانده دل ها ⇓   طرح درس خوانا - فارسی چهارم دبستان: درس فرمانده دل هاتوضیحات:طرح درس خوانا - چهارم دبستان: درس…

ادامه خواندنطرح درس خوانا – فارسی چهارم دبستان: درس فرمانده دل ها-دانلود

طرح درس خوانا – فارسی چهارم دبستان: حکایت نگاه پنهان-دانلود

طرح درس خوانا - فارسی چهارم دبستان: حکایت نگاه پنهان ⇓   طرح درس خوانا - فارسی چهارم دبستان: حکایت نگاه پنهانتوضیحات:طرح درس خوانا  - فارسی چهارم: حکایت نگاه پنهان،…

ادامه خواندنطرح درس خوانا – فارسی چهارم دبستان: حکایت نگاه پنهان-دانلود

طرح درس خوانا – فارسی چهارم دبستان: درس فرمانده دل ها-دانلود

طرح درس خوانا - فارسی چهارم دبستان: درس فرمانده دل ها ⇓   طرح درس خوانا - فارسی چهارم دبستان: درس فرمانده دل هاتوضیحات:طرح درس خوانا - چهارم دبستان: درس…

ادامه خواندنطرح درس خوانا – فارسی چهارم دبستان: درس فرمانده دل ها-دانلود

طرح درس خوانا – فارسی چهارم دبستان: حکایت نگاه پنهان-دانلود

طرح درس خوانا - فارسی چهارم دبستان: حکایت نگاه پنهان ⇓   طرح درس خوانا - فارسی چهارم دبستان: حکایت نگاه پنهانتوضیحات:طرح درس خوانا  - فارسی چهارم: حکایت نگاه پنهان،…

ادامه خواندنطرح درس خوانا – فارسی چهارم دبستان: حکایت نگاه پنهان-دانلود

پاورپوینت درباره تاریخ تدفین-دانلود

پاورپوینت درباره تاریخ تدفین ⇓   پاورپوینت درباره تاریخ تدفینتوضیحات:پاورپوینت درباره تاریخ تدفین در 13 اسلاید.بخشی از متن فایل:انسان در طول تاریخ اجتماعات به اشکال گوناگون مردگانش را دفن کرده…

ادامه خواندنپاورپوینت درباره تاریخ تدفین-دانلود

تحقیق تبدیل تهدیدهای قومیتی به فرصت در تاریخ ایران-دانلود

تحقیق تبدیل تهدیدهای قومیتی به فرصت در تاریخ ایران ⇓   تحقیق تبدیل تهدیدهای قومیتی به فرصت در تاریخ ایرانتوضیحات:تحقیق تبدیل تهدیدهای قومیتی به فرصت در تاریخ ایران، در قالب…

ادامه خواندنتحقیق تبدیل تهدیدهای قومیتی به فرصت در تاریخ ایران-دانلود

کتاب راهکارهای امامان معصوم برای حیات تشیع-دانلود

کتاب راهکارهای امامان معصوم برای حیات تشیع ⇓   کتاب راهکارهای امامان معصوم برای حیات تشیعتوضیحات:کتاب راهکارهای امامان معصوم برای حیات تشیع، تألیف میترا نصر، در قالب فایل pdf در…

ادامه خواندنکتاب راهکارهای امامان معصوم برای حیات تشیع-دانلود

کتاب بررسی زمینه های داخلی شکل گیری فرقه بابیه در ایران از دیدگاه مستشرقان-دانلود

کتاب بررسی زمینه های داخلی شکل گیری فرقه بابیه در ایران از دیدگاه مستشرقان ⇓   کتاب بررسی زمینه های داخلی شکل گیری فرقه بابیه در ایران از دیدگاه مستشرقانتوضیحات:کتاب…

ادامه خواندنکتاب بررسی زمینه های داخلی شکل گیری فرقه بابیه در ایران از دیدگاه مستشرقان-دانلود

کتاب بررسی زمینه های داخلی شکل گیری فرقه بابیه در ایران از دیدگاه مستشرقان-دانلود

کتاب بررسی زمینه های داخلی شکل گیری فرقه بابیه در ایران از دیدگاه مستشرقان ⇓   کتاب بررسی زمینه های داخلی شکل گیری فرقه بابیه در ایران از دیدگاه مستشرقانتوضیحات:کتاب…

ادامه خواندنکتاب بررسی زمینه های داخلی شکل گیری فرقه بابیه در ایران از دیدگاه مستشرقان-دانلود

کتاب راهکارهای امامان معصوم برای حیات تشیع-دانلود

کتاب راهکارهای امامان معصوم برای حیات تشیع ⇓   کتاب راهکارهای امامان معصوم برای حیات تشیعتوضیحات:کتاب راهکارهای امامان معصوم برای حیات تشیع، تألیف میترا نصر، در قالب فایل pdf در…

ادامه خواندنکتاب راهکارهای امامان معصوم برای حیات تشیع-دانلود

تحقیق درباره ابن خلدون-دانلود

تحقیق درباره ابن خلدون ⇓   تحقیق درباره ابن خلدونتوضیحات:تحقیق بررسي ديدگاه علامه ي مغرب عبدالرحمن بن محمد معروف به ابن خلدون ، در قالب فایل Word در 70 صفحه.بخشی…

ادامه خواندنتحقیق درباره ابن خلدون-دانلود

پاورپوینت عاشوراء چگونه و چرا؟ – بخش اول-دانلود

پاورپوینت عاشوراء چگونه و چرا؟ - بخش اول ⇓   پاورپوینت عاشوراء چگونه و چرا؟ - بخش اولتوضیحات:پاورپوینت خلاصه ای از کتاب عاشوراء چگونه و چرا؟ - بخش اول ،…

ادامه خواندنپاورپوینت عاشوراء چگونه و چرا؟ – بخش اول-دانلود

مقاله درباره مولوی و مفهوم سایه هما در غزلیاتش-دانلود

مقاله درباره مولوی و مفهوم سایه هما در غزلیاتش ⇓   *مقاله درباره مولوی و سایه هما در غزلیاتش*« مـولـوی وسـایـه هـُمـا ، درغـزلـیـاتـش »« جُستاریکم »مرا سـایه هُـما ،…

ادامه خواندنمقاله درباره مولوی و مفهوم سایه هما در غزلیاتش-دانلود

تحقیق درباره مولانا جلال الدین محمد مولوی-دانلود

تحقیق درباره مولانا جلال الدین محمد مولوی ⇓   *تحقیق درباره مولانا جلال الدین محمد مولوی*زادگاه مولانا: جلال‌الدین محمد در ششم ربیع‌الاول سال 604 هجری در شهر بلخ تولد یافت.…

ادامه خواندنتحقیق درباره مولانا جلال الدین محمد مولوی-دانلود

تحقیق درباره مرثیه و انواع آن-دانلود

تحقیق درباره مرثیه و انواع آن ⇓   *مقاله درباره مرثیه و انواع آن*مرثیه :نوحهدر ادبیات روم و یونان مرثیه نشانه هر شعری است كه بر وزن مرثیه (اندوهناك) نوشته…

ادامه خواندنتحقیق درباره مرثیه و انواع آن-دانلود

مقاله درباره مفهوم رهبری-دانلود

مقاله درباره مفهوم رهبری ⇓   *مقاله درباره مفهوم رهبری*پیش در آمد :دی شیخ با چراغ همی گشت كرد شهر گز دیو و دد ملو لم وانسانم آرزوستطبق روایت های…

ادامه خواندنمقاله درباره مفهوم رهبری-دانلود

مقاله هنر گرافیک در یک نگاه کلی-دانلود

مقاله هنر گرافیک در یک نگاه کلی ⇓   *مقاله هنر گرافیک در یک نگاه کلی*هنر گرافیك در یك نگاه كلى، یك هنر «الیت» نیست و لایه هایى ساخته و…

ادامه خواندنمقاله هنر گرافیک در یک نگاه کلی-دانلود

مقاله نگاهی اجمالی به روند انجام وظیفه طنز در نمایش-دانلود

مقاله نگاهی اجمالی به روند انجام وظیفه طنز در نمایش ⇓   *مقاله نگاهی اجمالی به روند انجام وظیفه طنز در نمایش*نگاهی اجمالی به روند انجام وظیفه جناب طنز در…

ادامه خواندنمقاله نگاهی اجمالی به روند انجام وظیفه طنز در نمایش-دانلود

خلاصه داستان لیلی و مجنون-دانلود

خلاصه داستان لیلی و مجنون ⇓   *خلاصه داستان لیلی و مجنون*این كتاب را نظامی در مدتی كمتر از چهارماه گفته و در سال 584 نام ابوالمظفر شروانشاه اخستان بن…

ادامه خواندنخلاصه داستان لیلی و مجنون-دانلود

تحقیق زندگی نامه و اشعار مهدی اخوان ثالث-دانلود

تحقیق زندگی نامه و اشعار مهدی اخوان ثالث ⇓   *تحقیق زندگی نامه مهدی اخوان ثالث*مهدی اخوان ثالث كامیار عابدی‌ برگرفته از: دانشنامه ادب فارسی اَخَوانِ ثالِث‌، از شاعران‌ معاصر،…

ادامه خواندنتحقیق زندگی نامه و اشعار مهدی اخوان ثالث-دانلود

تحقیق مختصری از زندگی نامه شاعران-دانلود

تحقیق مختصری از زندگی نامه شاعران ⇓   *تحقیق مختصری از زندگی نامه شاعران*– ابن یمین : وی در سال 685 هجری در قصبه فریومد از ولایت جوین خراسان ولادت…

ادامه خواندنتحقیق مختصری از زندگی نامه شاعران-دانلود

مقاله درباره مبانی و مفاهیم كفر در دیوان حافظ-دانلود

مقاله درباره مبانی و مفاهیم كفر در دیوان حافظ ⇓   *مقاله مبانی و مفاهیم كفر در دیوان حافظ*ما در این مقاله كه حاصل مطالعه و بررسی خاص مقولة «كفر»…

ادامه خواندنمقاله درباره مبانی و مفاهیم كفر در دیوان حافظ-دانلود

مقاله لزوم توجه به ترجمه در زیست جهانی-دانلود

مقاله لزوم توجه به ترجمه در زیست جهانی ⇓   *مقاله لزوم توجه ب ترجمه در زیست جهانی*لزوم توجه به ترجمه در زیست جهانى كه ما در آن به سر…

ادامه خواندنمقاله لزوم توجه به ترجمه در زیست جهانی-دانلود

تحقیق در مورد گنجوی و دیگران شاعران-دانلود

تحقیق در مورد گنجوی و دیگران شاعران ⇓   *تحقیق در مورد گنجوی و دیگران شاعران *گنجوی حكیم جمال الدین ابو محمد الیاس بن یوسف بن زكی بن موید نظامی…

ادامه خواندنتحقیق در مورد گنجوی و دیگران شاعران-دانلود

تاریخ پیامبر اسلام-دانلود

تاریخ پیامبر اسلام ⇓   تحقیق در مورد تاریخ پیامبر اسلاممحیط پیدایش اسلاماوضاع دینی و اعتقادی قبائل عرب جاهلی : عنصر اصلی قبائل عرب جاهلی ‘شرک و بی پرستی وبه…

ادامه خواندنتاریخ پیامبر اسلام-دانلود

پژوهش در مورد تاریخ روم-دانلود

پژوهش در مورد تاریخ روم ⇓   تاریخ روم (پایان نامه ارشد)مقدمه:تاریخ همواره شاهد ویژگیهای منحصر به فرد ملل و اقوام بزرگ بوده است.هر یك از این اقوام نسبت به…

ادامه خواندنپژوهش در مورد تاریخ روم-دانلود

تحقیق تسخیر لانه جاسوسی آمریکا-دانلود

تحقیق تسخیر لانه جاسوسی آمریکا ⇓   تسخیر لانه جاسوسی آمریکالانه شیطان در تسخیر فرزندان روح اللهروایتی از انقلاب دومامروز روز 13 آبان سال 1358 است. زمان باردار حوادثی است…

ادامه خواندنتحقیق تسخیر لانه جاسوسی آمریکا-دانلود

تفاوت مشروطیت و انقلاب اسلامی 1357-دانلود

تفاوت مشروطیت و انقلاب اسلامی 1357 ⇓   تفاوت مشروطیت و انقلاب اسلامی ١٣٥٧در آستانه‌ی صدمین سالگرد مشروطیت که با بیست و هفتمین سال انقلاب اسلامی ایران مصادف است، جای…

ادامه خواندنتفاوت مشروطیت و انقلاب اسلامی 1357-دانلود

هنر بین النهرین-دانلود

هنر بین النهرین ⇓   تحقیق در مورد هنر بین النهرینتمدن بین النهرین و ایران باستانبین النهرین منطقه ای است در آسیای غربی در امتداد رودهای دجله و فرات که…

ادامه خواندنهنر بین النهرین-دانلود

توطئه قتل نادرشاه-دانلود

توطئه قتل نادرشاه ⇓   توطئه قتل نادرشاهقبل از قتل نادرشاه برادرزاده اش علیقلی میرزا حكمران سیستان و مضافات آن بود و محصلین مالیات، برای سیستان و مضافات یكصد و…

ادامه خواندنتوطئه قتل نادرشاه-دانلود

صحنه هایی از جنگ جهانی اول و دوم-دانلود

صحنه هایی از جنگ جهانی اول و دوم ⇓   صحنه هایی از جنگ جهانی اول و دومجنگ آلمان و لهستاندولت آلمان در آوریل 1939 م پس از خودداری از…

ادامه خواندنصحنه هایی از جنگ جهانی اول و دوم-دانلود

حسنعلی منصور نخست وزیر دوره پهلوی دوم-دانلود

حسنعلی منصور نخست وزیر دوره پهلوی دوم ⇓   حسنعلی منصور نخست وزیر دوره پهلوی دوممقدمهدر جریان طولانی تاریخ همواره انسان هایی وجود داشته اند که در تعیین سیر این…

ادامه خواندنحسنعلی منصور نخست وزیر دوره پهلوی دوم-دانلود

حکومت ناصرالدین شاه-دانلود

حکومت ناصرالدین شاه ⇓   تحقیق در مورد حکومت ناصرالدین شاهدولت تزاری روسیه در دروة سلطنت ناصرالدین شاه مهمترین مرکز حیاتی ایران را بدست آورد و با اعزام مستشاران نظامی…

ادامه خواندنحکومت ناصرالدین شاه-دانلود

حوادث بعد از مرگ نادر و ظهور سلسله ی زندیه-دانلود

حوادث بعد از مرگ نادر و ظهور سلسله ی زندیه ⇓   حوادث بعد از مرگ نادر و ظهور سلسله زندیهبعد از قتل نادرشاه سپاهی كه توسط او به وجود…

ادامه خواندنحوادث بعد از مرگ نادر و ظهور سلسله ی زندیه-دانلود

تحقیق در مورد خوارزمشاهیان-دانلود

تحقیق در مورد خوارزمشاهیان ⇓   تحقیق در مورد خوارزمشاهیانمقدمهجد بزرگ خوارزمشاهیان، غلامی ترك نژاد به نام نوشتكین بود. او نه فرزند داشت و پسر ارشد او قطب الدین محمد…

ادامه خواندنتحقیق در مورد خوارزمشاهیان-دانلود

نحوه تشکیل دولت صفوی-دانلود

نحوه تشکیل دولت صفوی ⇓   تحقیق در مورد تشکیل دولت صفویتشكیل دولت صفوی در اوایل قرن دهم هجری قمری ( ابتدای قرن شانزدهم میلادی ) یكی از رویدادهای مهم…

ادامه خواندننحوه تشکیل دولت صفوی-دانلود

تحقیق درباره فردوسی و مفهوم حماسه-دانلود

تحقیق درباره فردوسی و مفهوم حماسه ⇓   *تحقیق درباره فردوسی و مفهوم حماسه*نیایش هرسر مویم ثنا خوان توباد ای چهرة‌جمیل ونامتناهی كه درآئینة‌ آفرینش ، همة‌ نقش ها ونقاشی…

ادامه خواندنتحقیق درباره فردوسی و مفهوم حماسه-دانلود

مقاله درباره حافظ و زندگینامه و اشعار ان-دانلود

مقاله درباره حافظ و زندگینامه و اشعار ان ⇓   *مقاله درباره حافظ و زندگینامه و اشعار ان*حافظتصویری از تذهیبی از نسخهٔ خطی دیوان حافظ که در موزهٔ لندن نگهداری…

ادامه خواندنمقاله درباره حافظ و زندگینامه و اشعار ان-دانلود

مقاله حبسیه نویسی در ادبیات فارسی-دانلود

مقاله حبسیه نویسی در ادبیات فارسی ⇓   *مقاله حبسیه نویسی در ادبیات فارسی *حبسیه نویسی یا ادبیات زندان گونه ای از ادبیات است كه در آن خاطرهی دورهی سیاه…

ادامه خواندنمقاله حبسیه نویسی در ادبیات فارسی-دانلود

تحقیق در مورد دوران اقتدار و زوال رضاخان-دانلود

تحقیق در مورد دوران اقتدار و زوال رضاخان ⇓   تحقیق در مورد دوران اقتدار و زوال رضاخانشکی نیست که تاریخ ایران دارای فراز ونشیب های فراوانی بوده است و…

ادامه خواندنتحقیق در مورد دوران اقتدار و زوال رضاخان-دانلود

دانلود داستان گفتن حكایت دل-دانلود

دانلود داستان گفتن حكایت دل ⇓   *داستان گفتن حكایت دل*1-درست ! خیلی عصبی، خیلی وحشتناك عصبانی من خواهم شد و هستم ،اما چرا شما می خواهید بگویید كه من…

ادامه خواندندانلود داستان گفتن حكایت دل-دانلود

مقاله درباره غزلیات مولوی و باز زایی فرهنگ ایران-دانلود

مقاله درباره غزلیات مولوی و باز زایی فرهنگ ایران ⇓   *غزلـّیات ِ مولوی و باز زائی فرهنگ ایران*جـان ِ جـان = بهمن= برهمنبهمن،جان ناپیدا،درهمه جانهای پیداچگونه سرودِعشق،« گیتی» میشوددرفرهنگ…

ادامه خواندنمقاله درباره غزلیات مولوی و باز زایی فرهنگ ایران-دانلود

تحقیق در مورد زمینه های پیدایش عصر رضاشاه-دانلود

تحقیق در مورد زمینه های پیدایش عصر رضاشاه ⇓   تحقیق در مورد زمینه های پیدایش عصر رضاشاهفهرست مطالب :الف) زمینه های پیدایش عصر رضا شاه 10-1ب) چرا مشروطه موفق…

ادامه خواندنتحقیق در مورد زمینه های پیدایش عصر رضاشاه-دانلود

نقش زبان در ایجاد ارتباط-دانلود

نقش زبان در ایجاد ارتباط ⇓   جامعه‌شناسی، و انسان‌شناسی بر روی شماری از موضوعات آن صورت می‌گیرد كه بسیاری از آنها را در این مورد بررسی قرار خواهیم داد.در…

ادامه خواندننقش زبان در ایجاد ارتباط-دانلود

تحقیق در مورد ستارخان سردار ملی-دانلود

تحقیق در مورد ستارخان سردار ملی ⇓   تحقیق در مورد ستارخان سردار ملیدر بین مردانی که برای دفاع از مشروطیت و حقوق ملت دست به شمشیر برده و آنرا…

ادامه خواندنتحقیق در مورد ستارخان سردار ملی-دانلود

تحقیق در مورد شاه در آخرین روزها-دانلود

تحقیق در مورد شاه در آخرین روزها ⇓   تحقیق در مورد شاه در آخرین روزهااز آغاز دهه ۱۳۴۰شمسی، رژیم پهلوی احساس می‏كرد كه همه موانع و مشكلات را پشت…

ادامه خواندنتحقیق در مورد شاه در آخرین روزها-دانلود

داستان زیبای شبحی در اپرا-دانلود

داستان زیبای شبحی در اپرا ⇓   *داستان زیبای شبحی در اپرا*آن ها قبل از اپرا ، در مزان اجرای اپرا و بعد از اپرا دربارة شبح صحبت كردند. ولی…

ادامه خواندنداستان زیبای شبحی در اپرا-دانلود

مقاله ای جالب درباره دنیای پس از اسپرانتو-دانلود

مقاله ای جالب درباره دنیای پس از اسپرانتو ⇓   *مقاله ای جالب درباره دنیای پس از اسپرانتو*مقدمهمی‌خانه اگر ساقی صاحب‌نظری داشت،می‌خواری و مستی ره و رسمِ دگری داشت.به‌نظر می‌رسد…

ادامه خواندنمقاله ای جالب درباره دنیای پس از اسپرانتو-دانلود

داستان زیبای شورآباد-دانلود

داستان زیبای شورآباد ⇓   *داستان زیبای شورآباد*فهرست مطالب :پیشگفتار 1مقدمه 2شورآباد 3عناصر داستان 24فهرست منابع و مأخذ 27پیشگفتار:دریافت یك سویه ی جمالزاده از ساخت زندگی و میزان تاثیر پذیری…

ادامه خواندنداستان زیبای شورآباد-دانلود

داستان زیبای ERASER فصل 1 تا 6-دانلود

داستان زیبای ERASER فصل 1 تا 6 ⇓   *داستان زیبای ERASER فصل 1 تا6فصل1ROYAL OAK ، میشیگان ، شهری معمولی در وسط آمریكاست . مردم دوست دارند در آنجا…

ادامه خواندنداستان زیبای ERASER فصل 1 تا 6-دانلود

داستان زیبای انبار-دانلود

داستان زیبای انبار ⇓   *داستان انبار*هدف بعدی: انباراجاره كردن اولین كارمند انبار برای كمك در ارسال كالاها به نظر می رسید كه مقدار كمی نرم و صاف كننده پیش…

ادامه خواندنداستان زیبای انبار-دانلود

تحقیق در مورد عصر سلطنت ناصرالدین شاه-دانلود

تحقیق در مورد عصر سلطنت ناصرالدین شاه ⇓   تحقیق در مورد عصر سلطنت ناصرالدین شاهمقدمهعصر سلطنت ناصرالدین شاه عصر تاریك و شرم آوری از تاریخ ایران است. عصری است…

ادامه خواندنتحقیق در مورد عصر سلطنت ناصرالدین شاه-دانلود

علل ماندگاری امیرکبیر در تاریخ-دانلود

علل ماندگاری امیرکبیر در تاریخ ⇓   علل ماندگاری امیرکبیر در تاریخپس از قتل قائم مقام فراهانی حاج میرزا آقاسی که خود با دسیسه چند نفر دیگر جزء عاملین قتل…

ادامه خواندنعلل ماندگاری امیرکبیر در تاریخ-دانلود

عملیات در عراق درسهایی بر آینده-دانلود

عملیات در عراق درسهایی بر آینده ⇓   عملیات در عراق درسهایی بر آیندهفصل اول-مقدمه1-1. در اوایل سال 2003، حدود 46 هزار نیروی نظامی بریتانیایی در عملیات نظامی علیه رژیم…

ادامه خواندنعملیات در عراق درسهایی بر آینده-دانلود

تحقیق در مورد فتح مکه-دانلود

تحقیق در مورد فتح مکه ⇓   تحقیق در مورد فتح مکهمقدمه:در میان قبائلی که اطراف مکه سکونت داشتند دو قبیله بودند بنامهای بنی بکر و خزاعة که مابین آنها…

ادامه خواندنتحقیق در مورد فتح مکه-دانلود

تحقیق در مورد فرقه اسماعیلیه-دانلود

تحقیق در مورد فرقه اسماعیلیه ⇓   تحقیق در مورد فرقه اسماعیلیهمقدمهتقریبا همه جنبشهای اجتماعی مذهبی دوران اولیه تسلط اسلام برمناطق خاورمیانه وایران، دارای ویژگیهای مشترکی بودند. هدف مشترک همه،…

ادامه خواندنتحقیق در مورد فرقه اسماعیلیه-دانلود

تحقیق در مورد فرقه نقشبندیه-دانلود

تحقیق در مورد فرقه نقشبندیه ⇓   تحقیق در مورد فرقه نقشبندیهدر اسلام درپایان قرن اول هجری از تصوف سخن گفته شده است حسن بصری ( 110-53 هجری )از صوفیان…

ادامه خواندنتحقیق در مورد فرقه نقشبندیه-دانلود

دانلود تحقیق در مورد قاجاریه-دانلود

دانلود تحقیق در مورد قاجاریه ⇓   تحقیق در مورد قاجاریهقلمرو حكومتی قاجاریه در ایران زمیناویماق ( یا قاجار) با شركت در اتحادیه قزلباش و دستیابی به برخی مقامات سیاسی…

ادامه خواندندانلود تحقیق در مورد قاجاریه-دانلود

گذری کوتاه بر تاریخ ایران-دانلود

گذری کوتاه بر تاریخ ایران ⇓   گذری کوتاه بر تاریخ ایرانمقدمهشیوه های معیشت و تولید و فعالیت های انسانی منبعث از آن ‏‏در فضا نمی باشد ساخت شهر بازتاب…

ادامه خواندنگذری کوتاه بر تاریخ ایران-دانلود

دانلود تحقیق در مورد ماتریالیسم-دانلود

دانلود تحقیق در مورد ماتریالیسم ⇓   تحقیق در مورد ماتریالیسمماتریالیسمموضوع بحث ، علل گرایش به مادیگری ( ماتریالیسم ) است . اول باید مادیگری ( ماتریالیسم ) را كه…

ادامه خواندندانلود تحقیق در مورد ماتریالیسم-دانلود

دانلود تحقیق در مورد تاریخ اسلام و رابطه آن با هنر و صنعت-دانلود

دانلود تحقیق در مورد تاریخ اسلام و رابطه آن با هنر و صنعت ⇓   تحقیق در مورد تاریخ اسلام و رابطه آن با هنر و صنعتمقدمهدر زمانی که ساکنان…

ادامه خواندندانلود تحقیق در مورد تاریخ اسلام و رابطه آن با هنر و صنعت-دانلود

زوایای تاریکی از تأسیس و تثبیت اسرائیل-دانلود

زوایای تاریکی از تأسیس و تثبیت اسرائیل ⇓   زوایای تاریکی از تأسیس و تثبیت اسرائیلچکیده: این مقاله به بررسی برخی از زوایای تاریک تأسیس و تثبیت و گسترش اندیشه…

ادامه خواندنزوایای تاریکی از تأسیس و تثبیت اسرائیل-دانلود

دانلود تحقیق در مورد تاریخ-دانلود

دانلود تحقیق در مورد تاریخ ⇓   تحقیق در مورد تاریخواژه تاریخ و تعریف آنواژه «تاریخ» ( History ) از زبان یونانى گرفته شده و هرودوت (هرودوتوس Herodotus ) مُبدع…

ادامه خواندندانلود تحقیق در مورد تاریخ-دانلود

دانلود تحقیق در مورد یونان باستان-دانلود

دانلود تحقیق در مورد یونان باستان ⇓   تحقیق در مورد یونان باستانیونان باستان كجا قرار داشت؟شبه جزیرة بالكان در جنوب قاره اروپا قرار دارد. بخش جنوبی شبه جزیره بسیار…

ادامه خواندندانلود تحقیق در مورد یونان باستان-دانلود

دانلود تحقیق تمدن اسلامی-دانلود

دانلود تحقیق تمدن اسلامی ⇓   تمدن اسلامیچکیدهتمدّن اسلامی از زوایا و ابعاد گوناگون مورد توجه اندیشمندان واقع شده و کتاب ها و مقالات متعدّد و متنوّعی در این زمینه…

ادامه خواندندانلود تحقیق تمدن اسلامی-دانلود

مقاله دیدگاه قرآن به تاریخ-دانلود

مقاله دیدگاه قرآن به تاریخ ⇓   مقاله دیدگاه قرآن به تاریخچکیدهاینکه درباره تبیین‌های تاریخی چه نظریاتی مطرح شده و چه مزایا یا نواقصی دارند و تاریخ از منظر قرآن…

ادامه خواندنمقاله دیدگاه قرآن به تاریخ-دانلود

تحلیل مِی و شادی از دیدگاه خیام-دانلود

تحلیل مِی و شادی از دیدگاه خیام ⇓   تحلیل می و شادی از دیدگاه خیام« درآمد »شادی و شاد بودن از دیرباز در وجود همه انسانها از اصلی ترین…

ادامه خواندنتحلیل مِی و شادی از دیدگاه خیام-دانلود

تحقیق کودکی فردوسی و شکل گیری شاهنامه-دانلود

تحقیق کودکی فردوسی و شکل گیری شاهنامه ⇓   *تحقیق کودکی فردوسی و شکل گیری شاهنامه*كودكی فردوسی و شكل گیری شاهنامهفردوسی در طبران طوس به سال 329 هجری بدنیا آمد.…

ادامه خواندنتحقیق کودکی فردوسی و شکل گیری شاهنامه-دانلود

مقاله کمدی اسپانیایی-دانلود

مقاله کمدی اسپانیایی ⇓   *مقاله کمدی اسپانیایی*همه نمایش‌های بلند عصر طلایی اسپانیا کمدی بودند. کمدی اسپانیایی در ابتدای قرن شانزدهم از تقلید ابتدایی نمایش‌های تراژیکمدی ایتالیایی به وجود آمدند.…

ادامه خواندنمقاله کمدی اسپانیایی-دانلود

مقاله کشتن اژدها توسط گشتاسب-دانلود

مقاله کشتن اژدها توسط گشتاسب ⇓   * مقاله کشتن اژدها توسط گشتاسب*کشتن گشتاسپ اژدها و دادن قیصر دختر خود را به اهرن:اهرن با شتاب رفت و آنچه را گشتاسپ…

ادامه خواندنمقاله کشتن اژدها توسط گشتاسب-دانلود

تحقیق در مورد قطران تبریزی-دانلود

تحقیق در مورد قطران تبریزی ⇓   *تحقیق در مورد قطران تبریزی*قطران تبریزی : شرف الزمان حكیم ابومنصور قطران عضدی تبریزی از مشاهیر شاعران ایران در قرن پنجم هجری است…

ادامه خواندنتحقیق در مورد قطران تبریزی-دانلود

مقاله خاطره های پرویز دوایی وقصه های ان-دانلود

مقاله خاطره های پرویز دوایی وقصه های ان ⇓   *مقاله خاطره های پرویز دوایی وقصه های ان*امسال برای دوستداران قصه - خاطره‌های پرویز دوایی، سال خاطره‌انگیزی دارد می‌شود.بعد از…

ادامه خواندنمقاله خاطره های پرویز دوایی وقصه های ان-دانلود

مقاله روانشناسی رنگ در اشعار سهراب سپهری-دانلود

مقاله روانشناسی رنگ در اشعار سهراب سپهری ⇓   *مقاله روانشناسی رنگ در اشعار سهراب سپهری*قاسم زاده، سیدعلی: «روانشناسی رنگ در اشعار سهراب سپهری»، فصلنامة پژوهشهای ادبی، سال اول، شمارة…

ادامه خواندنمقاله روانشناسی رنگ در اشعار سهراب سپهری-دانلود

مقاله آئین اوستا ایران هفت هزار سال پیشینه تمدن-دانلود

مقاله آئین اوستا ایران هفت هزار سال پیشینه تمدن ⇓   *«آئین اوستا» ایران هفت هزار سال پیشینه تمدن*انسان آفریده‌‌ای ناشناخته؟به گواهی تاریخ و دانشمندان تمامی عصرها، انسان همواره موجودی…

ادامه خواندنمقاله آئین اوستا ایران هفت هزار سال پیشینه تمدن-دانلود

مقاله درباره حروف و قواعد اجوف-دانلود

مقاله درباره حروف و قواعد اجوف ⇓   *مقاله درباره حروف و قواعد اجوف*اجوفب-مضارع- در تمامی چهارده صیغه، حرف عله حركتش را به حرف ما قبل می دهد اعلالیقول یقولیقولان…

ادامه خواندنمقاله درباره حروف و قواعد اجوف-دانلود

اشعار اب باد خاک اتش در بوستان سعدی-دانلود

اشعار اب باد خاک اتش در بوستان سعدی ⇓   *داستان اب باد خاک اتش در بوستان سعدی*فهرست مطالبمقدمهباب اولدر عدل و تدبیر و رایباب دومدر احسانباب سومدر عشق و…

ادامه خواندناشعار اب باد خاک اتش در بوستان سعدی-دانلود

مقاله جریان شناسی شعر معاصر افغانستان-دانلود

مقاله جریان شناسی شعر معاصر افغانستان ⇓   *مقاله جریان شناسی شعر معاصر افغانستان*از بیداری تا جمهوریرضا چهرقانی برچلوییكارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرسنشانی : همدان ،…

ادامه خواندنمقاله جریان شناسی شعر معاصر افغانستان-دانلود

مقاله زندگینامه فردوسی-دانلود

مقاله زندگینامه فردوسی ⇓   *مقاله زندگینامه فردوسی*فردوسی، ابوالقاسم منصوربن حسنشاعر حماسه سراسال و محل تولد: 329/330 - طوس مشهدسال و محل وفات: 411/طوس مشهد--------------------------------------------------------------------------------زندگینامه: حكیم‌ ابوالقاسم‌ فردوسی‌ (329 ـ…

ادامه خواندنمقاله زندگینامه فردوسی-دانلود