تحقیق آئين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان 57 ص-دانلود

تحقیق آئين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان 57 ص

تحقیق آئين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان 57 ص

تحقیق-آئين‌نامه-اجرايي-قانون-نظام-مهندسي-و-كنترل-ساختمان-57-صلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 57 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

1
‏«آئين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان»
‏فصل اول ـ كليات
‏ماده 1- در اين آئين‌نامه عبارت‌هاي زير در معاني مشروح مربوط بكار مي‌روند:‏
‏قانون ـ قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان ـ مصوب 1374.‏
‏مهندسي ساختمان ـ امور فني و مهندسي، معماري و شهرسازي، بخش‌هاي ساختمان و شهرسازي.‏
‏سازمان ـ‌ سازمان نظام مهندسي ساختمان
‏نظام مهندسي استان ـ سازمان نظام مهندسي ساختمان استان.‏
‏پروانه اشتغال ـ پروانه اشتغال به كار مهندسي، كارداني، تجربي.‏
‏رشته‌هاي اصلي ـ‌ رشته‌هاي مرتبط با رشته‌هاي اصلي.‏
‏ماده 2- اشتغال اشخاص حقيقي و حقوقي براي امور طراحي، محاسبه، نظارت، اجرا و ساير خدمات فني در بخش‌هاي مهندسي ساختمان در محل‌هايي كه تاكنون در اجراي قوانين قبلي به وسيله وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي و كشور تعيين و اعلام شده و همچنين در شهرها و شهرستان‌ها و محل‌هايي كه به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي با كسب نظر از وزارت كشور مشخص و آگهي خواهد شد، داشتن مدرك صلاحيت حرفه‌اي ضروري است.‏
‏تبصره 1) صلاحيت موضوع اين ماده در مورد اشخاص حقيقي و حقوقي به ترتيب زير احراز مي‌شود.‏
‏الف ـ در مورد مهندسان از طريق پروانه اشتغال به كار مهندسي.‏
‏ب ـ در موردكاردان‌هاي فني از طريق پروانه اشتغال به كارداني.‏
‏پ ـ در مورد معماران تجربي از طريق پروانه اشتغال به كار تجربي.‏
‏ت ـ در مورد استاد كاران و كارگران ماهر از طريق پروانه مهارت فني.‏
2
‏ث ـ در مورد اشخاص حقوقي از طريق پروانه اشتغال به كار مهندسي (حقوقي).‏
‏ج ـ در مورد اشخاص حقوقي از طريق پروانه اشتغال به كارداني فني (حقوقي).‏
‏تبصره 2) پروانه مهارت فني به وسيله وزارت كار و امور اجتماعي و ساير پروانه‌هاي اشتغال به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي صادر مي‌شود.‏
‏ماده 3) شهرداري‌ها و مراجع صدور پروانه ساختمان، پروانه شهرك‌سازي و شهرسازي و همچنين مراجع صدور مجوزهاي مربوط به تفكيك اراضي و ساير مراجع صدور مجوزهاي مربوط به كنترل، نظارت و نظاير آن در محل‌هاي مندرج در ماده (2)‏ براي صدور پروانه يا مجوزهاي مذكور
‏تنها نقشه‌هايي را خواهند پذيرفت كه توسط اظخاص حقيقي و حقوقي دارنده پروانه اشتغال و در حدود صلاحيت و ظرفيت مربوط امضاء شده باشد و براي انجام فعاليت‌هاي كنترل و نظارت نيز فقط از خدمات اين اشخاص در حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال آنها مي‌توان استفاده نمود.‏
‏تبصره ) نقشه تفكيك اراضي كه توسط شهرداري‌ها تهيه مي‌شود ازمفاد اين ماده مستثنا است.‏
‏فصل دوم ـ پروانه اشتغال به كار مهندسي، حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال
‏الف ـ پروانه اشتغال به كار مهندسي
‏ماده 4) دارندگان مدرك تحصيلي كارشناس و بالاتر در هريك از رشته‌هاي اصلي يا رشته‌هاي مرتبط مي‌توانند از طريق تقاضاي صدورپروانه اشتغال به كار مهندسي با توجه به مدارك تحصيلي و سوابق كار و تجربه در يك يا چند زمينه خدمات مهندسي از قبيل طراحي، محاسبه، نظارت، اجرا، بهره‌برداري، نگهداري، كنترل و بازرسي امور آزمايشگاهي، مديريت ساخت و توليد، نصب، آموزش و تحقيق درخواست تشخيص صلاحيت نمايند.‏
3
‏ماده 5 ) براي صدور پروانه اشتغال علاوه بر دارا بودن مدرك تحصيلي، گواهي اشتغال به كارآموزي و گواهي قبولي در آزمون‌هاي مربوط و سابقه كار حرفه‌اي در رشته‌هاي تخصصي و فني مربوط، بعد از تاريخ اخذ مدرك به شرح زير ضروري است:‏
‏الف ـ دارندگان مدرك علمي دكتري با حداقل (1) سال كارآموزي يا سابقه كار.‏
‏ب ـ دارندگان مدرك كارشناسي ارشد با حداقل (2) سال كارآموزي يا سابقه كار.‏
‏پ ـ دارندگان مدرك كارشناسي با حداقل (3) سال كارآموزي يا سابقه كار.‏
‏ماده 6 ) گواهي اشتغال به كار و تجربه عملي و سابقه كار متقاضي در صورتي معتبر شناخته خواهد شد كه توسط واحدهاي فني وزارتخانه‌ها، سازمان‌هاي دولتي يا وابسته به دولت، شهرداري‌ها، شخصيت‌هاي حقوقي شاغل در رشته‌هاي موضوع قانون، شركت‌هاي ساختمانمي يا مهندسان مشاور كه داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي شخص حقوقي مي‌باشند و يا توسط دو نفر از مهندسان با بيش از ده سال سابقه كار و داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي و يا توسط نظام مهندسي استان تأييد و صادر شده باشد. در گواهي اشتغال مذكور موارد زير بايد درج شود:‏
‏الف ـ نام، محل و مشخصات پروژه‌اي كه متقاضي در آن اشتغال داشته است.‏
‏ب ـ مدت اشتغال متقاضي با ذكر تاريخ شروع و خاتمه كار.‏
‏پ ـ نام و مشخصات تحصيلي متقاضي.‏
‏ت ـ نام، مشخصات، سمت و شماره پروانه اشتغال شخص حقيقي يا حقوقي صادر‌كننده گواهي.‏
‏ماده 7) متقاضي پروانه اشتغال بايد تقااضي كتبي خود را طبق فرم مخصوصي كه توسط وزارت مسكن و شهرسازي تهيه شده و حاوي نكات ضروري كه متقاضي بايد تعهد و رعايت نمايد نيز مي‌باشد، تكميل نموده همراه با مدارك زير تسليم نمايد:‏
5
‏الف ـ فتوكپي مصدق مدرك تحصيلي كه ارزش دانشگاهي و رشته و درجه علمي آن صريحاً توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالي مورد تصويب و تأييد قرار گرفته باشد، به كيفيتي كه اطمينان به صحت آن براي مرجع صادركننده پروانه اشتغال محرز شود.‏
‏ب ـ گواهي اشتغال به كار به ترتيبي كه در ماده (6) اين آئين‌نامه مقرر شده است.‏
‏پ ـ گواهي قبولي در آزمون.‏
‏ت ـ فتوكپي كارت كد اقتصادي متقاضي.‏
‏ث ـ فيش بانكي مربوط به پرداخت عوارض صدور پروانه اشتغال.‏
‏ج ـ مدارك عضويت نظام مهندسي استان مربوط.‏
‏چ ـ مدارك هويت به ترتيبي كه در فرم تقاضاي پروانه اشتغال تعيين و مقرر شده است.‏
‏ح ـ ساير مداركي كه ارائه آنها به موجب مقررات اين آئين‌نامه و يا قوانين حاكم بر صدور اين‌گونه مدارك الزامي باشد.‏
‏ماده 8 ) وزارت مسكن و شهرسازي پس از بررسي تقاضاي پروانه اشتغال و مدارك ضميمه آن در صورت كامل بودن، حداكثر ظرف يك ماه از تارخي وصول، پروانه اشتغال مورد درخواست را صادر خواهد نمود و در صورت كافي نبودن مدارك، مراتب را ظرف ‏(15) روز با ذكر نواقص به طور كتبي به متقاضي اعلام خواهد نمود.‏
‏تبصره ) وزارت مسكن و شهرسازي در استان‌هايي كه شرايط را مقتضي تشخيص دهد، وصول تقاضاي پروانه اشتغال و مدارك مربوط را به عهده نظام مهندسي استان محول خواهد كرد. نظام مهندسي استان در اين حالت پس از بررسي و تأييد و تنظيم پرونده، آن را براي صدور پروانه اشتغال به وزارت مسكن و شهرسازي ارسال خواهد كرد.‏
‏ماده 9 ) اشخاص حقيقي داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي در رشته و تخصصي كه تشخيص صلاحيت شده‌اند به طور فردي يا به طور مشترك با مسووليت مشترك مي‌توانند اقدام به تأسيس دفترمهندسي بنمايند. دفاتر مهندسي قائم به شخص يا اشخاص حقيقي داراي پروانه اشتغال مي‌باشد و امتياز آن قابل واگذاري نيست.‏ اشخاص مذكور موظف به نگهداري دفاتر قانوني براساس ماده (96) قانون ماليات‌هاي مستقيم مي‌’اشند.‏

 

دانلود فایل

 

دانلود فایل

دانلود

دانلود تحقیق

 

http://shahrsaz.sidaa.ir//content/productpic/17985OTU4MjE_.jpg

دیدگاهتان را بنویسید