تحقیق آب در كشاورزي 27 ص-دانلود

تحقیق آب در كشاورزي 27 ص

تحقیق آب در كشاورزي 27 ص

تحقیق-آب-در-كشاورزي-27-صلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 27 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

1
‏ن‏يروهاي محرك و تهديد ها‏
‏آّ ب براي كشاورزي‏
‏حيطه وسيعي ‏از آب تحليل رفته و غير تحليل رفته استفاده شده درزير بخش هاي كشاورزي مربوط ب‏ه‏ موارد محيطي‏،‏ اقتصاد ي‏،‏ اجتماعي ‏برجسته و برخورد هاي حرف‏ه ایی ‏به‏ ‏خصوص
‏، را مي پوشاند‏،‏ آب براي كشاورزي‏،‏ ‏آب حاكم استفاده شده از جريانات آبي‏ براي آبياري و آب باران و رطوبت خاك درجنگل ها و زمين هاي كشاورزي ‏مي باشد‏.‏ تبخير از بدنه هاي آب تازه و زمين هاي مرطوب ‏براي زيست ستيزي و ماهي گيري دريائي و درون مرزي مهم
‏مي باشد آبياري از 70 درصد حجم هاي آبي مختصر ‏جهاني (‏ك‏ه ‏در‏ ;‏ ‏800/6‏ ‏همين شده است‏)‏ استفاده مي كند‏،‏ درحاليكه استفاده كلي كشاورزي درحدود 90 درصد استفاده كلي آب روان و آب باران را ‏(‏000/25‏ ‏)‏.‏ نشان مي دهد‏.‏ جدول درشكل 1 ‏طبقات مختلفي از آب كشاورزي و استفاده شان را براي محصولات ‏(‏آبياري شده‏،‏ باران خورده و زمين خشك‏)‏ ‏زير بخشهاي جنگي‏،‏ ماهيگيري و دامها نشان مي دهد ‏.
‏مطالبات كشاورزي استفاده ‏جاري از بارش باران‏،‏ رطوبت خاك و آب هاي روان رابراي توليدات كشاورزي نشان مي دهد‏.‏ اين ‏با مطالبات طرح ريزي شده ي كلي فرق مي كند و شكاف سرمايه گذاري سريع و عظيم براي ذخاير آبي‏،‏ ‏گاهي اوقات با هنوان نا سازگاري و تناقض ذخيره ي آبي اشاره ‏مي شود‏.‏ علاوه برهمه اين ها‏،‏ كشاورزي براي جمعيت جهاني تحت و ضعيت هاي آبياري و باراني ؛‏ خوراك و غذاي ‏مورد نياز را تامين مي كند (اپل ‏گرن و كلهن‏،‏ 2001)‏.‏
‏دريك چشم انداز ‏وسيعتر نه تنها اصلي ترين مصرف كننده ي آب ميباشد بلكه فاكتور حياتي شكل گيري ‏بيوم هاي آب‏ ‏تازه و جهاني مي باشد كه قسمت الزامي
2
‏خدمات اكو سيستم حافظ زيست را تشكيل مي دهد‏.‏ كشاورزي همچنين يك دليل ‏جايي و آلودگي منابع آب مي باشد و همچنين چرخه غذايي را درمسير هاي آب هاي‏ ‏و سيستم هاي آب خاك مختل مي كند و آب غير مفيد و باارزش كمتري براي استفاده هاي آبي ارائه مي دهد‏.‏ كشاورزي اولين مركز‏اقتصادي حافظ زيست قديمي را ارائه داد كه ‏به‏ ‏طور0.75‏ نزديك‏ ‏با ارزش هاي اصول و مقررات حرفه اي ‏به خصوص و فرهنگي زمين و آب كه بر‏روي آن جوامع سنتي و قديمي ساخته ‏مي شو‏ن‏د‏،‏ ‏اتصال داشت‏.‏ استفاده آبي كشاورزي و صول مقررات حرفه اي ‏موضوع گسترده و وسيعي را تشكيل مي دهد كه ماوراي توليد غذا‏،‏ توليد ماكزيمم‏،‏ ‏صلا حيت
‏استفاده آب بهبود ‏يافته و حفاظت از محيط زيست مي رود‏.‏ آب دركشاورزي ‏به ملور گسترده با آبياري رابطه دارد‏.‏ انقطاب بستر و افزايش درتوليد غذاي جهاني از‏،‏ ‏1960 تا‏،‏ 1980‏حيطه مهمي براساس بسط وگسترش ‏در حيطه آبياري جهاني از 140 ميليون هكتار با 240 ‏هكتار‏،‏ بود‏.‏
‏250 ميليون هكتار منطقه آبياري شده وجود دارد كه تقريبا‏ ‏0.75‏ ‏آن دركشور هاي درحال توسعه و چهار كشور‏،‏ چين‏،‏ هند‏،‏ ايالات متحده آمريكا و پاكستان‏،‏ شامل نصف زمين هاي آبياري شده جهان مي باشند‏.‏
4
‏شكل 1: جدول استفاده هاي آبي دركشاورزي و تاثيراتش‏.
‏تجارت آب‏ موجود، تغييرات در ذخيره‏،‏ تخريب محيطي
‏استفاده مسيل
‏و تاثيرات آن
‏آب باران و استفاده ‏رطوبت خاك
‏مختصراتي از آب رودخانه و استفاده زير زميني
‏زير بخش كشاورزي
‏تجارت غذائي‏،‏ ‏كمك غذايي
‏آلودگي رود خانه اي منابع غير محلي
‏آبياري تكميلي / محصول آبي‏،‏ استفاده غير رقابتي
‏12 درصد منطقه كشاورزي
‏آبياري
‏تجارت غذائي‏،‏ ‏كمك غذائي‏،‏ تخريب زمين
‏آلودگي رودخانه اي‏،‏ منابع غير محلي
‏88 درصد مناطق كشت شده‏،‏ توليد محصول صادراتي‏،‏ پستي و نقد‏ي
‏آبياري تكميلي‏ ‏/محصول آبي‏،‏ ذخاير آبي روستايي
‏محصولات باراني
‏كاهش و افزايش و ذخيره ؛ تجارت غذايي‏،‏‌كمك غذايي‏،‏‌تخريب زمين
‏چرا‏ي‏ فصلي زمين هاي پشت سيل‏ برده
‏حيطه ؛ به مديريت زمين چراگاه
‏ذخيره هاي آبي دام‏،‏ توليد بر اساس علوفات آبياري شده
‏دام
‏تجارت غذا‏،‏ كمك غذا
‏ماهيگيري هاي تسخيري ؛ كشاورزي در بدنه هاي آبي طبيعي
‏آبزي پروري بركه اي و استخري
‏ماهي گيري
‏كاهش در ذخيره‏،‏ چوب سوخت و الوار صادراتي ‏–‏ وارداتي
‏تاثير روي رسوب گذاري و سيلابها
‏جريان كاهش يافته ي استفاده تحليل رفته ساليانه ‏(‏500/1 -500)‏،‏ جريانات و ريزش هاي دروني با سطح پايين پيشرفته
‏آبياري جنگلي
‏جنگلداري

‏2-1- جمعيت و غذا :
‏آب براي توليد كشاورزي ضروري مي باشد و ارتباط آن با امنيت غذايي و موارد جمعيتي اغلب در دسترسي آبي و كميابي آبي ‏با منابع آبي معين توزيع شده روي جمعيت درحال افزايش‏،‏ منعكس مي شود‏.‏ با عنوان يك پيامد چشم اندازهاي‏ اصول و مقررات حرفه اي از آب‏ در كشاورزي به طور نزديك با بحث malthuian‏ روي جمعيت‏،‏‌كميابي آبي ناسازگاري ها مربوط شده است‏.‏ رشد جمعيت جهان ادامه خواهد داشت‏،‏ اگر چه در ميزان هاي كاهشي ‏(‏شكل 2‏)‏ مي باشد و تا سال 2050‏ به جمعيت حدود 9 بيليون مي سازد
4
‏.‏ به ‏طور كلي رشد اساسا در جمعيت انبوه كشور هاي در حال پيشرفت با كاهش جزيي در جمعيت در كشور هاي پيشرفته اتفاق خواهد افتاد‏.
‏شكل (2) ‏: رشد جمعيت طرح شده‏.
‏با مهاجرت شهري ‏–‏ روستايي ‏درحال افزايش‏،‏ جمعيت بيشتر و بيشتري درمناطق شهري زندگي مي كنند‏.‏ انتقال و جريان محصولات غذايي‏،‏ درحال حركت ‏و جريان بوسيله سرمايه گذاري بين المللي و داخلي و توانايي رشد جمعيت شهري براي خريد‏،‏ به طور افزايشي براي برخورد با ‏مطالب‏ات غذايي ‏مهم خواهد شد‏.‏ همراه با مهاجرت جمعيت جهاني ‏(‏محل 1‏)‏ و كاهش ‏در كار روستايي ؛ خطر انحطاط و ركود روستايي برجسته‏،‏ رها سازي و فقر در كشور هاي در حال توسعه وجود دارد‏.‏ موقعيت اصول و مقررات حرفه اي براي مدت طولاني و حضور براي پيشرفت و حفاظت منابع براي بهزيستي اجتماع بشري مي باشد‏.‏ با مفهوم كميابي مشاهده شده ي منابع طبيعي ؛ ‏موارد حساس رشد وابسته به آمارگيري نفوس تعادل يافته‏،‏ بوجود مي آيد‏.‏ اظهارات كلي روي رشد جهاني مي تواند منحرف شود و جزئيات را پنهان كند‏.‏ براي مثال كشورهاي صنعتي شده با رشد طول زندگي‏،‏ مهاجرت‏،‏ و حاصلخيزي بالا‏،‏ اكنون رشد جمعيت بلايي را تجربه مي كند‏.‏ تحت شعاع اقتصاد‏،‏ كميابي بر اساس ارزش ها

 

دانلود فایل

 

دانلود فایل

دانلود

دانلود تحقیق

 

http://shahrsaz.sidaa.ir//content/productpic/17372NjA2MzQ_.jpg

دیدگاهتان را بنویسید