تحقیق آزمايشگاه مقاومت مصالح 12 ص-دانلود

تحقیق آزمايشگاه مقاومت مصالح 12 ص

تحقیق آزمايشگاه مقاومت مصالح 12 ص

تحقیق-آزمايشگاه-مقاومت-مصالح-12-صلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 11 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏1
‏آزمايش شماره 1
‏پيچ‏ــ‏ش الاستي‏ــ‏ك
‏هدف:
‏پيچش يك محور دايره‏‌‏اي و محاسبه ضريب ارتجاعي برش فولاد، برنج و آلومينيوم
‏تئوري:
‏هرگاه محوري به شعاع R‏، طول L‏ و مدول برشي G‏ تحت اثر لنگر پيچش T‏ قرار گيرد، تنش ايجاد شده و زاويه پيچش آن از روابط زير محاسبه مي‏‌‏شود:
‏شرح دستگاه
‏دستگاه تشكيل شده است از دو تكيه‏‌‏گاه يكي گيردار و ديگري غلطكي. يك درجه اندازه‏‌‏گيري و يك ميله كه نيروي اعمالي ‏را كه باعث ايجاد گشتاور مي‏‌‏شود و چند وزنه مختلف براي ايجاد نيروهاي متفاوت.
‏شرح آزمايش
‏فاصله بين دو تكيه‏‌‏گاه را 47 سانتيمتر انتخاب مي‏‌‏كنيم و ميله برنجي را در تكيه‏‌‏گاه سمت چپ محكم مي‏‌‏كنيم. سپس پيچ‏‌‏هاي انتهايي بازوي اعمال گشتاور را توسط آچار محكم مي‏‌‏كنيم. حال درجه اندازه‏‌‏گيري را طوري مستقر مي‏‌‏كنيم كه نوك آن در وسط شيار قرار گيرد و آنرا در امتداد قائم آنقدر جابجا مي‏‌‏كنيم تا عقربه كوچك روي عدد 10 قرار گيرد. حال عقربه بزرگ را جابجا كرده تا روي صفر قرار گيرد و فاصله محل تماس درجه اندازه‏‌‏گيري با بازو و مركز تحت پيچش 80 ميليمتر است. لذا هر درجه عقربه بزرگ معادل با يك درجه خواهد بود. حال جدول زير را داريم:
‏500 گرم
‏500 گرم
‏500 گرم
‏500 گرم
‏نيروي F
‏490500
‏392400
‏294300
‏196200
‏گشتاور پيچشي
‏2
‏59/1
‏5/1
‏3/1
‏6/0
‏زاويه پيچش آزمايش
‏65/1
‏32/1
‏99/0
‏66/0
‏زاويه از طريق فرمول
‏ميله آلومينيومي
‏تنش‏‌‏هاي اصلي
‏مدول برشي
‏زاويه پيچش
‏گشتاور پيچشي
‏نيروي F
‏2913
‏29421
‏1/1
‏196200
‏200 گرم
‏4370
‏28983
‏65/1
‏29430‏0
‏300 گرم
‏5826
‏30145
‏12/2
‏392400
‏400 گرم
‏4
‏آزمايش 2
‏خم‏ــ‏ش ماكس‏ــ‏ول
‏هدف:
‏تعيين رابطه خيز با نيرو، بار، جنس، طول و لنگر دوم سطح و حداكثر خيز و لنگر خمشي ماكزيمم.
‏شرح دستگاه:
‏دو پايه اصلي را كه توسط سه ميله فلزي به فاصله ثابتي از هم قرار گرفته‏‌‏اند، را سوار مي‏‌‏كنيم. سپس دو تكيه‏‌‏گاه كه توسط دو ميله از سه مذكور نگهداشته شده و قادر است روي آن حركت كند را قرار مي‏‌‏دهيم. سپس ساعت اندازه‏‌‏گيري مقدار خيز تير را به ما نشان مي‏‌‏دهد (با اعمال نيروهاي مختلف).
‏شرح آزمايش
‏برسي رابطه بار و خيز تير
‏تكيه‏‌‏گاه را به فاصله 600 ميلي‏‌‏متر از يكديگر قرار داده و نوك ساعت اندازه‏‌‏گيري را توسط تير قرار داده و به ميزاني پايين برده تا عقربه كوچك آن روي عدد 10 قرار گيرد. سپس با محكم كردن پيچ به نگهدارند، عقربه بزرگ ساعت اندازه‏‌‏گيري را روي عدد صفر تنظيم مي‏‌‏كنيم. هر دو عقربه بزرگ معادل 1 ميليمتر جابجايي قائم مي‏‌‏باشد. سپس وزنه‏‌‏هاي مختلف را روي قلاب قرار مي‏‌‏دهيم. نتايج زير را يادداشت مي‏‌‏كنيم:
‏500 گرم
‏400 گرم
‏300 گرم
‏200 گرم
‏100 گرم
‏نيروي F
‏1/1
‏95/0
‏7/0
‏47/0
‏2/0
‏آزمايش
‏1
‏8/0
‏6/0
‏4/0
‏2/0
‏تئوري
‏رابطه بين طول و زاويه پيچش
‏در اين آزمايش از ميله برنجي به قطر 7 ميلي‏‌‏متر و نيروي 300 گرمي استفاده مي‏‌‏شود و با تغيير طول زاويه پيچش را براي طول
‏4
‏‌‏هاي داده شده در جدول تعيين و يادداشت مي‏‌‏نماييم.
‏670 ميليمتر
‏570 ميليمتر
‏470 ميليمتر
‏طول L
‏6/1
‏3/1
‏1/1
‏زاويه پيچش آزمايش
‏41/1
‏2/1
‏99/0
‏زاويه پيچش فرمول
‏بررسي زاويه پيچش با ضريب ارتجاعي برش
‏در اين آزمايش از سه ميله فولادي، برنجي و آلومينومي به طول 670 ميليمتر استفاده مي‏‌‏گردد و مطابق جدول نيروي F‏ را به بازوي گشتاور اعمال مي‏‌‏كنيم و با استفاده از فرمول G‏ محاسبه كرده، مقدار متوسط آن را محاسبه مي‏‌‏كنيم.
‏ميله برنجي:
‏تنش‏‌‏هاي اصلي
‏مدول برشي
‏زاويه پيچش
‏گشتاور پيچش
‏نيروي F
‏2913
‏35340
‏9/0
‏196200
‏200 گرم
‏4370
‏34450
‏38/1
‏294300
‏300 گرم
‏5826
‏26239
‏76/1
‏392400
‏400 گرم
‏ميله فولادي
‏تنش‏‌‏هاي اصلي
‏مدول برشي
‏زاويه پيچش
‏گشتاور پيچش
‏نيروي F
‏2913
‏84255
‏83/0
‏1962‏00
‏200 گرم
‏4370
‏85692
‏56/0
‏294300
‏300 گرم
‏5826
‏86541
‏7/0
‏392400
‏400 گرم
‏بررسي رابطه خيز بين خيز و طول تير
‏تير برنجي راروي تكيه‏‌‏گاه قرار داده و وزنه 200 گرمي را روي آن قرار مي‏‌‏دهيم. فاصله بين دو تكيه‏‌‏گاه را مطابق جدول زير تغيير مي‏‌‏دهيم. مقادير زير بدست مي‏‌‏آيد:
‏300 ميليمتر
‏400 ميليمتر
‏450 ميليمتر
‏500 ميليمتر
‏550 ميليمتر
‏600 ميليمتر
‏طول

 

دانلود فایل

 

دانلود فایل

دانلود

دانلود تحقیق

 

http://shahrsaz.sidaa.ir//content/productpic/12348NTEz.jpg

دیدگاهتان را بنویسید