تحقیق آزمايش خاك-دانلود

تحقیق آزمايش خاك

تحقیق آزمايش خاك

تحقیق-آزمايش-خاكلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 24 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

Archive of SID
1 ‏پژوهشنامه ‏حمل ‏و ‏نقل، ‏سال ‏دوم، ‏شماره ‏سه، ‏پاییز 1384 9 1 84/7/ 83 – ‏تاریخ ‏پذیرش: 15 /10/ * ‏تاریخ ‏دریافت: 15
‏بررسی ‏تاثیر ‏میزان ‏سیلیس ‏و ‏آلومین ‏موجود ‏در
‏مواد ‏افزودنی ‏بر ‏روند ‏تثبیت ‏ماسه ‏های ‏روان*
‏ابوالفضل ‏حسنی، ‏استادیار، ‏دانشکده ‏فنی ‏و ‏مهندسی، ‏دانشگاه ‏تربیت ‏مدرس، ‏تهران، ‏ایران
‏محسن ‏صالحی، ‏دانشجوی ‏کارشناسی ‏ارشد، ‏دانشکد‏ۀ ‏فنی ‏و ‏مهندسی، ‏دانشگاه ‏تربیت ‏مدرس، ‏تهران، ‏ایران
E-mail:hassani@modares.ac.ir
‏چکیده
‏مناطق ‏وسیعی ‏از ‏کشور ‏ایران، ‏شامل ‏دشتهای ‏ماسه ‏روان ‏است ‏که ‏همه ‏ساله ‏حرکت ‏این ‏ماسه ‏ها، ‏علاوه ‏بر ‏عوارض
‏اجتماعی ‏و ‏بهداشتی ‏که ‏برای ‏حاشیه ‏نشینان ‏این ‏بست ‏رها ‏ایجاد ‏میکند، ‏خسارات ‏مالی ‏جبران ‏ناپذیری ‏نیز ‏برای ‏مسیر ‏های
‏راه ‏و ‏راه ‏آهن ‏موجود ‏و ‏در ‏معرض ‏حرکت ‏این ‏ماس ‏هها ‏به ‏بار ‏م ‏یآورد. ‏درحال ‏حاضر ‏سطح ‏بیابانها ‏، ‏کویرها ‏و ‏شنزارهای
‏کشور 34 ‏میلیون ‏هکتار ‏و ‏مراتع ‏فقیر ‏کویری 16 ‏میلیون ‏هکتار ‏بر ‏آورد ‏می ‏شود ‏که ‏از ‏این ‏مقدار 12 ‏میلیون ‏هکتار ‏سطح
‏شنزارهای ‏کشور ‏بوده ‏که 5 ‏میلیون ‏هکتار ‏آن ‏ماسه ‏ها ‏و ‏شنهای ‏روان ‏و ‏فعالاند . ‏بنابراین ‏با ‏سطح ‏وسیعی ‏از ‏این ‏بسترها
‏مواجه ‏هستیم ‏که ‏ب ‏هناچار ‏در ‏پروژه ‏های ‏راه ‏سازی ‏با ‏آنها ‏برخورد ‏می ‏کنیم ‏و ‏باید ‏تمهیدات ‏مناسبی ‏برای ‏مقابله ‏با ‏آن
‏اندیشیده ‏شود. ‏در ‏این ‏تحقیق ‏سعی ‏شده ‏که ‏با ‏بکارگیری ‏دو ‏نوع ‏پوزولان ‏با ‏درصدهای ‏سیلیس ‏و ‏آلومین ‏متفاوت، ‏اثر
‏تثبیتی ‏این ‏عناصر ‏را ‏بر ‏خاکهای ‏آزمایشی ‏مورد ‏بررسی ‏قرار ‏دهیم ‏تا ‏تاثیر ‏هر ‏یک ‏از ‏این ‏عناصر ‏بر ‏مقدار ‏مقاومت ‏نهایی ‏و
‏زمان ‏عمل ‏آوری ‏مفید ‏جهت ‏کسب ‏مقاومت ‏در ‏این ‏نوع ‏خاکها ‏مشخص ‏شود.
‏واژههای ‏کلیدی: ‏ماسههای ‏روان، ‏تثبیت، ‏مواد ‏افزودنی، ‏پوزولانها
1. ‏مقدمه
‏در ‏این ‏تحقیق ‏از ‏ترکیب ‏پوزولان ‏و ‏آهک ‏برای ‏تثبیت ‏خاک ‏های
‏حاوی ‏ماسه ‏استفاده ‏شده ‏است. ‏آهک ‏از ‏متداولترین ‏مواد ‏افزودنی‏ش
‏برای ‏تثبیت ‏خاکهای ‏مساله ‏دار ‏است ‏که ‏تجربیات ‏بسیار ‏زیادی ‏از
‏استفاده ‏آن ‏در ‏نقاط ‏مختلف ‏دنیا ‏وجود ‏دارد. ‏پوزولان ‏نیز ‏یک ‏ماده
‏افزودنی ‏بسیار ‏ارزان ‏و ‏منبع ‏غنی ‏سیلیس ‏و ‏آلومین ‏است. ‏هدف ‏از
‏انجام ‏این ‏تحقیق ‏بررسی ‏چگونگی ‏تاثیر ‏درصد ‏عناصر ‏سیلیسی ‏و
.[ ‏آلومین ‏موجود ‏در ‏مواد ‏افزودنی، ‏بر ‏روند ‏تثبیت ‏این ‏خاکهاست [ 1
‏در ‏این ‏مقاله ‏ابتدا ‏مصالح ‏مصرفی ‏معرفی ‏شده، ‏آزمایشهای ‏تعیین
‏مطلوب ‏واکنشهای ‏پوزولانی ‏در ‏خاکهای ‏مورد ‏نظر (‏تعیین pH
‏درصد ‏آهک ‏بهینه) ‏و ‏همچنین ‏آزمایشهای ‏تعیین ‏حداکثر ‏دانسیته
‏خشک ‏خاک (‏تعیین ‏درصد ‏رطوبت ‏بهینه) ‏انجام ‏و ‏نتایج ‏منعکس
‏شدهاند. ‏در ‏مرحله ‏بعدی، ‏آزمایشهای ‏تعیین ‏چگونگی ‏کسب
‏و ‏مقاومت CBR ‏مقاومت ‏خاکهای ‏تثبیت u1588 ‏ش‏ده (‏آزمایشهای
‏فشاری ‏تک ‏محوری) ‏در ‏برابر ‏درصدهای ‏مختلف ‏پوزولانهای
‏تراس ‏و ‏دود‏ۀ ‏سیلیس ‏با ‏زمانهای ‏مختلف ‏عملآوری ‏طبق
‏استانداردهای ‏ذکر ‏شده ‏جهت ‏تعیین ‏میزان ‏مقاومت ‏ایجاد ‏شده ‏در
‏این ‏خاکها ‏انجام ‏شدهاند. ‏نهایتاً ‏در ‏انتهای ‏مقاله ‏بحث ‏و ‏تحلیل ‏نتایج
‏در ‏زمینه ‏تثبیت ‏این ‏خاکها ‏و ‏نتیجه ‏گیری ‏ارایه ‏میشود.
www.SID.ir
Archive of SID
‏حسنی ‏و ‏صالحی
1 9 2 ‏پژوهشنامه ‏حمل ‏و ‏نقل، ‏سال ‏دوم، ‏شماره ‏سه، ‏پاییز 1384
2. ‏پیشینه ‏تحقیقات ‏و ‏تجربیات ‏کشورهای ‏دیگر
‏با ‏توجه ‏به ‏تحقیقات ‏انجام ‏شده ‏در ‏نقاط ‏مختلف ‏دنیا ‏، ‏برای ‏تثبیت
‏این ‏بسترها ‏بیشتر ‏روش ‏های ‏فیزیکی ‏و ‏زیست ‏محیطی ‏برای
‏جلوگیری ‏از ‏روان ‏شدن ‏این ‏بسترها ‏بکار ‏می ‏رود ‏که ‏در ‏زیر ‏به ‏چند
‏نمونه ‏از ‏آنها ‏اشاره ‏م ‏یشود [ 2]. ‏اما ‏هدف ‏از ‏تحقیق ‏انجام ‏شده
‏استفاده ‏از ‏پوزولان ‏برای ‏ایجاد ‏مقاومت ‏جهت ‏ساخت ‏راه ‏و ‏ابنیه
‏فنی ‏در ‏این ‏بستر ‏هاست ‏و ‏درصورت ‏فراهم ‏شدن ‏شرایط ‏مناسب
‏برای ‏واکنشهای ‏پوزولانی ‏در ‏هر ‏محیط (‏با ‏افزودن ‏پوزولان ‏و
.[ ‏آهک)‏، ‏م ‏یتوان ‏باعث ‏ایجاد ‏روند ‏افزایش ‏مقاومت ‏شد[ 3
1-2 ‏تجربه ‏کشور ‏هندوستان
2 ‏میلیون ‏کیلومتر ‏مربع ‏بیابان ‏داغ ‏است ‏که ‏به / ‏هندوستان ‏دارای 34
‏موسوم ‏است ‏و ‏دارای ‏ویژگیها ‏یی ‏به (Thar) ‏زبان ‏محلی ‏به ‏تار
‏شرح ‏ذیل ‏است:

 

دانلود فایل

 

دانلود فایل

دانلود

دانلود تحقیق

 

http://shahrsaz.sidaa.ir//content/productpic/15864NjY0MzQ_.jpg

دیدگاهتان را بنویسید