تحقیق آشنايي با سازمان ثبت احوال كشور-دانلود

تحقیق آشنايي با سازمان ثبت احوال كشور

تحقیق آشنايي با سازمان ثبت احوال كشور

تحقیق-آشنايي-با-سازمان-ثبت-احوال-كشورلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 31 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏1
‏آشنايي با سازمان ثبت احوال كشور
‏سازمان ثبت احوال كشور در حال حاضر به صورت سازماني با شخصيت حقوقي مستقل مي  باشد كه‏ ‏ازلحاظ اداري, مالي، اجرائي، وظايف و مسئوليتهايي كه به عهده دارد بر اين استقلال  متكي است.‏ ‏سازمان مذكور تابع وزارت كشور است و يك سازمان متمركز محسوب مي شود. كليه ادارات ثبت احوال‏ ‏تابع اداره مركزي بوده و ملزم به رعايت و اعمال قوانين و آئين نامه هاي مصوب در سطح كل كشور‏ ‏مي‌باشند. بدليل حجم خدمات سجلي ارائه شده از سوي سازمان ثبت احوال كشور به آحاد مردم‏ ‏طبق آخرين بررسي ها اين سازمان در حال حاضر پر مراجعه ترين سازمان دولتي مي باشد.
‏تاريخچه

 در ‏سال 1304‏ بنا به تصويب هئيت دولت, اداره سجل احوال در وزارت كشور تاسيس شد و از آن تاريخ,اولين بار در شهر تهران مامورين شهرداري با تنظيم اسناد و توزيع شناسنامه بين مردم مبادرت به ثبتوقايع چهارگانه در دفاتر مربوط كردند. قانون مصوب 24 خرداد 1304 نيز مقرر نمود از تاريخ تاسيس اداره‏ ‏ثبت احوال در هر منطقه تمام اتباع ايران بايد شناسنامه بگيرند و بدنبال آن وزارت كشور اداراتي بنام‏ ‏اداره سجل احوال در شهرستانها داير و شروع به صدور شناسنامه و ثبت وقايع مزبور نمود براساس‏ ‏قانون مصوب 20 خرداد 1307 اداره كل آمار و ثبت احوال بنام اداره كل احصائيه و سجل احوال تابع وزارت‏ ‏كشور تاسيس و مستقلاً شروع بكار نمود بعد از آن نيز در تاريخ 1319 قانون و آئين نامه تهيه و تدوين و‏ ‏پس از سير مراحل قانوني به ثبت احوال ابلاغ و با عنوان اداره كل آمار و ثبت احوال تغيير نام يافت. درتير ماه سال 1355 قانون سازمان ثبت احوال كشور به تصويب رسيد و فعاليت ها و شرح وظايف اينسازمان در شكلي نوين آغاز و در سال 1363 توسط مجلس شوراي اسلامي اصلاحاتي در پاره اي ازموارد قانون مذكور به عمل آمد.
‏آشنايي و تاريخچه ثبت احوال استان همدان
‏3
‏اولين سند سجلي و شناسنامه رسمي در اين استان در تاريخ 09/07/1279 براي شخصي به نام‏ ‏عبا‏س‏ خان صدر رئيس بلديه شهر همدان(شهردار) صادر و تحويل گرديد و بدينوسيله فعاليت رسمي‏ ‏ثبت احوال استان همدان آغاز گرديد. ‏
‏مرزهاي هويتي استان همدان از شمال به استان زنجان و قزوين از جنوب به استان لرستان و از شرق‏ ‏به استان مركزي و از مغرب به استانهاي كرمانشاه و كردستان محدود و در اين راستا 19512 كيلومتر
‏مربع را با جمعيتي در حدود 1810032 نفر پوشش مي‌دهد.‏
‏تشكيلات سازماني مصوب اداره كل ثبت احوال استان همدان بالغ بر 180 پست مصوب بوده كه با توجه‏ ‏به سياستهاي انقباضي دولت در سالهاي اخير با 47 پست بلاتصدي كه 27% كل پستهاي مصوب‏ ‏سازماني است به امر خدمات رساني به مردم استان اهتمام مي‌ورزد. در حال حاضر اداره كل ثبت‏ ‏احوال استان همدان با واحدهاي تابعه ذيل در حال خدمت به آحاد مختلف جامعه مي‌باشد :‏
‏ثبت احوال شهرستان همدان ,‌ اسدآباد, تويسركان, كبودرآهنگ, ملاير, نهاوند, بهار, رزن, قهاوند, قلقرود‏ ‏و فامنين.‏ ‏سازمان ثبت احوال کشور” سازمان‏ي‏ باشخص‏ي‏ت حقوق‏ي‏ مستقل از لحاظ ادار‏ي‏, ‏مال‏ي‏ ‏واجرا‏يي‏ واز ح‏ي‏ث تشک‏ي‏لات‏ي‏ دردولت وابسته‏  ‏به وزارت‏     ‏ ‏ ‏کشور است. ا‏ي‏ن سازمان ‏بصورت متمرکز اداره م‏ي‏ شود و کل‏ي‏ه ادارات ‏ ‏در‏ ‏ سطح کشور‏ ‏ تابع ستاد‏ مرکز‏ي‏ بوده و آئ‏ي‏ن‏ ‏نامه ها و دستور العمل ها‏ي‏ مصوب  ابلا غ‏ي‏ را اجرا  م‏ي‏ نما‏ي‏د.
‏به دل‏ي‏ل گستردگ‏ي‏  وظا‏ي‏ف  قانون‏ي‏ ، “سازمان ثبت احوال کشور ”  در اقص‏ي‏ نقاط کشور به ارائه خدمات‏ ‏مشغول بوده و پر مراجعه تر‏ي‏ن سازمان دولت‏ي‏ است  .تار‏ي‏خچه ‏ثبت احوال به صورت ‏ي‏کپارچه ومنسجم در جهان مربوط به قرن نوزدهم م‏ي‏لاد‏ي‏ است ‏،در ا‏ي‏ران  قانون ثبت احوال در جلسه  مورخ 20آذر ماه 1297 هجر‏ي‏ شمس‏ي‏ ه‏ي‏ات ‏وز‏ي‏ران‏ ‏به تصو‏ي‏ب رس‏ي‏د و با صدور اول‏ي‏ن‏ ‏شناسنامه برا‏ي‏ ‏دختر‏ي‏ به نام فاطمه‏  ‏ا‏ي‏ران‏ي‏ در تار‏ي‏خ 3د‏ي‏ ماه 1297در تهران فعال‏ي‏ت خود را آغاز کرد ط‏ي‏ 10سال در تمام استانها‏ و شهرستانها ‏ي‏ بزرگ   دا‏ي‏ر وفعال شد. براساس قانون مصوب 20 خرداد 1307″اداره کل احصائ‏ي‏ه وسجل احوال  “تابع وزارت کشور تاس‏ي‏س و بطور  مستقل شروع  به کار نمود .بعد از آن
‏3
‏ ‏ن‏ي‏ز در سال 1319 با  تصو‏ي‏ب  قانون  جد‏ي‏د  و  ته‏ي‏ه و تدو‏ي‏ن آئ‏ي‏ن نامه ‏مربوطه نام قبل‏ي‏ ‏ ‏به ” ‏ ‏اداره کل‏ ‏آمار و ثبت احوال ‏ ‏”‏ ‏ تغ‏يي‏ر ‏ ‏ي‏افت .‏ ‏ در ت‏ي‏ر ماه 1355 ” ‏ سازمان ثبت احوال کشور ”  با شکل نو‏ي‏ن و‏ ‏شرح  وظائف مع‏ي‏ن به  تصو‏ي‏ب  رس‏ي‏ده  وآخر‏ي‏ن اصلاحات در پاره ا‏ي‏ از مواد آن در سال 1363 توسط مجلس‏ ‏شورا‏ي‏ اسلام‏ي‏ ‏به‏ ‏عمل آمده‏ ‏ است .20/20/‏ي
‏وظا‏ي‏ف سازمان ثبت احوال کشور
‏فهرست وظا‏ي‏ف:
‏1. ثبت واقعه ولادت و صدور شناسنامه
‏2. تعو‏ي‏ض شناسنامه ها‏ي‏ در دست مردم
‏3. ثبت واقعه وفات و صدور گواه‏ي‏ وفات.
‏4. تنظ‏ي‏م اسناد دفاتر ثبت احوال و نگهدار‏ي‏ آن .
‏5. تنظ‏ي‏م دفاتر ثبت کل وقا‏ي‏ع و نام خانوادگ‏ي‏.
‏6.انجام کل‏ي‏ه امور سجل‏ي‏ اتباع ب‏ي‏گانه مق‏ي‏م ا‏ي‏ران و تابع‏ي‏ن ا‏ي‏ران و ا‏ي‏ران‏ي‏ان مق‏ي‏م خارج‏ ‏کشور.
‏7.جمع آور‏ي‏ و ته‏ي‏ه آمار ها‏ي‏ انسان‏ي‏ سراسر کشور و انتشار.
‏8. انجام وظا‏ي‏ف‏ي‏ از قب‏ي‏ل ته‏ي‏ه آمار و ل‏ي‏ست مشمول‏ي‏ن و ‏ي‏ا افرادواجبالتعل‏ي‏م برا‏ي‏ برنامه ر‏ي‏ز‏ي‏ وزارت آموزش و پرورش.
‏9. ا‏ي‏جاد پا‏ي‏گاه اطلاعات جمع‏ي‏ت‏ي‏ کشور.
‏10. صدور کارت شناسائ‏ي‏ مل‏ي‏.
‏11. سا‏ي‏ر وظا‏ي‏ف که به موجب قانون به عهده سازمان ثبت احوال کشور گذارده شود.
‏4
‏سازمان ثبت احوال کشور با ثبت بهنگام وقا‏ي‏ع ضمن انجام ا‏ي‏ن قسمت از امور روزانه ‏   ‏ ‏مردم‏ ‏بعنوان ‏ي‏ک‏ي‏ از مهم تر‏ي‏ن منابع آمار جمع‏ي‏ت کشور محسوب م‏ي‏شود و ماخذ معتبر و با ‏  ‏ارزش برا‏ي‏ ته‏ي‏ه‏ ‏آمار تغ‏يي‏رات جمع‏ي‏ت‏ي‏ م‏ي‏باشد و اداره کل ثبت احوال استان همدان ن‏ي‏ز از ا‏ي‏ن ‏ ‏قاعده مستثن‏ي‏ نم‏ي‏ ‏باشد‏.
‏فهرست‏وظايف ادارات كل ثبت احوال استانها
‏هماهنگي و تامين نيازهاي سجلي و حقوقي واحدهاي تابعه.
‏برنامه ريزي،منظور اجراي دقيق قوانين،آئين نامه ها،تصويبنامه،بخشنامه و دستورالعمل سجلي حقوقي اداري و مالي ابلاغ شده از طريق سازمان.
‏تامين و تسهيل در انجام امور اداري،استخدامي بودجه اي و مالي واحدهاي تابعه.
‏برنامه ريزي پيرامون تشكيل هياتهاي حل اختلاف و تشكيل و اعزام اكيپ هاي سيار سجلي.
‏نظارت بر حس انجام امور واحدهاي تابعه و تعقيب و پيگيري عمليات اجرائي.
‏سازماندهي،برنامه ريزي و نظارت بر تهيه و كنترل سيستمهاي كاربردي مورد نياز ادارات تابعه.
‏برنامه ريزي جهت بهره گيري هر چه بيشتر و موثرتر از منابع و قابليتهاو سيستم در عمليات كامپيوتري.
‏نظارت و نصب و راه اندازي سيستم در ادارات تابعه.
‏بررسي و مطالعه مشكلات اجرايي و نظارت بر رفع اشكالات احتمالي و ارائه پيشنهاد در جهت بهبود كار.
‏هماهنگي در جهت تامين نيازمنديهاي اجرائي سيستم و تامين نيروي انساني در ادارات تابعه.
‏هماهنگي در زمينه آموزش هاي لازم فرابري داده جهت ارتقاء كارايي پرسنل تحت سرپرستي.
‏حفاظت از اطلاعات و رعايت دستورالعملهاي حفاظتي.
‏ايجاد هماهنگي بين واحدهاي مكانيزه.
‏انجام بررسيهاي مستمر و دائمي از نحوه عمليات كاركنان تحت سرپرستي بمنظور حصول اطمينان از عمليات صحيح اجرائي و پيشگيري از هر گونه ضايعات و اشكالات احتمالي.
‏شركت در كميسيونها و سمينارهاي علمي و تخصصي و تهيه گزارشات مربوطه.
‏تهيه گزارشات عملكرد آماري.

 

دانلود فایل

 

دانلود فایل

دانلود

دانلود تحقیق

 

http://shahrsaz.sidaa.ir//content/productpic/10154NTg1NTk_.jpg

دیدگاهتان را بنویسید