تحقیق آشنايي با UML-دانلود

تحقیق آشنايي با UML

تحقیق آشنايي با UML

تحقیق-آشنايي-با-umlلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..DOC) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 29 صفحه

 قسمتی از متن word (..DOC) : 
 

‏1
‏آشنايي با UML
‏زبان مدل سازي يكپارچه (UML‏) زباني است براي مشخص سازي ، مجسم سازي ، ساخت و مستند سازي دست آوردهاي سيستم هاي نرم افزاري و مدل سازي و كار و ديگر سيستمهاي غير نرم افزاري .
Uml‏ مجموعه اي از بهترين تجربيات مهندسي كه موفقيتشان در مدل سازي سيستمهاي بزرگ و پيچيده به اثبات رسيده است را عرضه مي دارد.
‏تعريف UML‏ شامل اسناد زير مي گردد :
‏معنا شناسي UML‏ : كه مفاهيم غني و دستور نگارش وعلا ئم زبان مدلسازي يكپارچه را تعريف مي كند UML‏به وسيله بسته ها به صورت معماري گونه لا يه بندي و سازماندهي ميشود . در هر بسته عناصر مدل بر حست دستور نگارش (با استفاده از متن و عبارت زبان محدوديت شيء معروف به OCL‏ )و معاني (با استفاده از متن دقيق) تعريف مي شوند .
‏راهنماي علائم UML ‏: فكر و انديشه را تعريف مي كند و مثال هاي خوبي را ارائه مي كند. علائم UML‏ نحو گرافيكي را براي بيان معاني توصيف شده توسط فرا مدل هاي UML‏ ارائه مي كند.
‏توسعه ي UML‏ براي فرايند شيءدر مهندسي نرم افزارو توسعه UML‏ براي مدل سازي تچارت : اين توسعه هاي UML‏ شامل توسعه خاص فرايند و توسعه خاص حوزه مسئله در UML‏ برحسب مكانيزم هاي توسعه اي شان و آيكون نمودار فرايند مي گردد .
‏2
‏2) فراهم آوردن مكانيزم هاي توسعه و تخصيص براي بسط مفاهيم اساسي : بدين معنا كه در عين آنكه انتظار ميرود UML‏ براساس نيازهاي جديد در حوزه هاي خاص جفت و جور شود نمي خواهد اجبار كند تا مفاهيم اساسي و مشترك براي هر حوزه جديدي دوباره تعريف شود و پياده سازي گردد. البته مفاهيم اساسي نبايد بيش از حد تغيير يابند. بنابراين كاربران نيازمندند كه قادر باشند : 1- مدل ها را با استفاده از مفاهيم اساسي بسازند بدون آنكه مكانيزم هاي توسعه را براي بسياري از برنامه هاي كاربردي نرمال بكار گيرند .
‏2- مفاهيم و علائم جديد را اضافه كنند البته براي مواردي كه توسط اصول پوشيده نشده باشند .
‏3- زماني كه هيچ اتفاق نظر روشني وجود ندارد تفاسير مختلف را از مفاهيم موجود انتخاب كنند .
‏4- مفاهيم، علائم و محدوديت ها را براي حوزه هاي كاربردي خاص مشخص سازند .
‏3) استقلال از زبان هاي برنامه نويسي خاص و فرايندها ي توسعه .
‏4) فراهم آوردن پايه و اصولي رسمي براي درك زبان مدل سازي كه براي اين منظور UML‏ تعريف رسمي از قالب استاتيك مدل را با استفاده از نمودار كلاس ارائه مي كند اين نمودار ، نموداري مشهور و مورد قبول در سطح وسيع براي تعييين قالب يك مدل است UML‏ همچنين محدوديت هايي را بيا ن ميدارد كه در قالب زبان دقيق طبيعي و عبارات زبان محدوديت شيء (OCL‏ ) بيان مي شود .
‏5) تشويق به رشد بازار ابزارهاي OO ‏.
‏4
‏6) حمايت و پشتيباني از مفاهيم توسعه سطح بالاتر نظير : همكاري ها ، چهارچوب ها ،الگوها و اجزاء .
‏7) مجتمع سازي بهترين تجربيات : UML‏ بدنبال آن است كه بهترين تجربيات درصنعت
‏حوزه هاي مسئله ، معماري ها و …‏ را يكجا بياورد .
‏محدوده UML
‏زبان مدل سازي يكپارچه UML‏ زباني است براي مشخص سازي ساخت ،مجسم سازي و مستند سازي دست آوردهاي يك سيستم متمركز نرم افزاري اول آنكه اين زبان از مفاهيم OOSE,OMT,BOOCH‏ كه متدولوژيهاي متداول OO‏ميباشند متنج شده است . دوم ، UML‏بر آنچه كه در حال حاضر توسط روش هاي موجور فابل انجام همتند ، بان شده است . سوم زبا ن مدل سازي يكپارچه بر يك زبان مدل سازي استانارد تمركز مي كند و نه يك فرآيند استاندادر اگر چه UML‏بايستي در زمينه يك فرايند به كارگيري شود تجرته نشان ميدهد كه در سازمان هاي مختلف و با حوزه هاي مسئله متفاوت فرايندهاي متفاوتي مورد نياز است بنابراين تلاش بر اين است كه ابتدا بر يك فرامدل مشترك (كه معاني را يكپارچه ميكند )تمركز شود و در درجه دوم بر يك علامت گذاري مشترك (كه براي فرد استنباط اين معاني را فراهم ميكند )تمركز گردد مبدعين UML‏بر فرايند توسعاي تاكيد ميكنند كه مورد كاربرد گرا معماري گرال و تكراري و افزايشي است .
UML‏ يك زبان مدلسازي را مشخص مي كند كه اتفاق نظر جماعت شيگرا بر مفاهيم اساس مدل سازي است .
UML‏براي ايجار مدلها و نمرارهاي حوزه مسئله هيچ توصيه اي نميشود و اين تجربيات و يادگيري افراد است كه تشخيص استفاده از كدام نمودارها و مدل ها را به ايشان مي دهد دريك ديدگاه مدل سازي
‏4
UML‏ نمودارهاي گرافيكي زير را تعريف مي كند مورد كاربرد
‏نمودار مورد كاربرد diagram )‏ (use ca
‏نمودار كلاس (ClassDiagram)‏
‏ نمودارهاي رفتار: (BehaviorDiagra‏
‏نمودارهاي حالت : (State Chart Diagram)
‏نمودار فعاليت : )Activity Diagram‏(
‏نمودارهاي تعامل Interaction Diagrams )‏)
‏ نمودار توالي ‏ ((Sequence Diagram‏
‏ نمودار همكاري ((Collaboration Diagram‏
‏* نمودارهاي پياده سازي) ‏ (Implementation Diagram
‏ نمودار اجزاء (Component Diagram‏ )
‏نموداراستقرار (Deployment Diagram)
‏ اين نمودارها منظر گاه هاي مختلفي از سيستم تحت تحليل يا توسعه را فراهم مي آورند. مدل در حال مطالعه اين منظر گاه ها را يكپارچه مي كند به گونه اي كه يك سيستم متكي به خود تحليل و ساخته شود. اين نمودارها با پشتيباني مستندات ، دست آوردهاي اوليه اي مي شوند كه يك مدل ساز آن را ايجاد مي كند، اگر چه UML‏ بيشتر توصيف و تشريح شده اند.

 

دانلود فایل

 

دانلود فایل

دانلود

دانلود تحقیق

 

http://shahrsaz.sidaa.ir//content/productpic/27999MzEzNDY_.jpg

دیدگاهتان را بنویسید