تحقیق آلودگی خاک 24 ص-دانلود

تحقیق آلودگی خاک 24 ص

تحقیق آلودگی خاک 24 ص

تحقیق-آلودگی-خاک-24-صلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 23 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏آلودگی خاک :
‏هر گونه تغییر در ویژگی های اجزاء متشکله خاک‏ به طوری که استفاده از ‏آ‏ن ناممکن گردد و آلودگی خاک نامیده ‏می شود .
‏اخیرا خارج کردن ضایعات به طریق ایمنی از محیط زیست انسان برای ادامه تمدن به عنوان ضرورت شناخته شده است . برای به حداقل رساندن آلودگی ، ضایعات باید سریعا به چرخه طبیعی خود برگرداننده شوند . خاک یک واسطه برگشت مجدد این ضایعات محسوب میگردد
‏ قابلیت خاک برای جذب سطحی تبادل اکسید کنندگی و رسوب دان مواد به همان اندازه که برای دفع مواد آلوده با ارزش است . برای تغذیه گیاهان نیز اهمیت دارد . آلودگی شیمیایی از یک نظر به معنی انحراف عناصر شیمیایی از چرخه های طبیعی خود است . کربن نیتروژن وفسفات هایی که از زباله ها شهرها به ‏آ‏بهای روان منتقل می شوند در حقیقت از چرخه خاک و گیاه خارج شده اند هنگامی که از هوا و آب به عنوان محل تخلیه فاضلاب هااستفاده
‏م‏ی‏ ‏شود آلودگی ایجاد می‏ ‏گرد‏د.
‏ زیرا آب و هوا می توانند به آهستگی اجزای زباله را به چرخهای طبیعی ‏خود بازگردانند .
‏ از سوی دیگر ذرات خاک با وسعت سطوح و فعالیت های کاتالیز و خود همراه با ‏آ‏ب و اکسیژن موجود می توانند ‏آلوده کننده ها را بی اثر . خاک ها زباله و پس مانده را سریعا تجزیه میکنند‏.
‏ و اجزای آن ها را با چرخه های طبیعی خود باز می گردانند و در نتیجه اختلال و بهم خو‏ر‏دگی محیطی حاصل از فعالیت انسان را به ‏حداقل کاهش می دهند مصرف آب ، چوب ، فلزات ، و سوخت توسط انسان نیز انحراف از چرخه های طبیعی ‏ است .
‏بررسی عمومی :
‏خاک لایه بسیار نازکی از کره زمین تشکیل می دهد وجود و تغذیه موجودات زنده به‏ آ‏ن وابسته است .
‏ خاک از مواد متنوعی نظیر مواد معدنی جامد ،‏ بر‏کیفیت هوا و ‏آ‏ب اثر‏ می گذارد و میکرو ارگانیسم ها تعدادی از واکنش های شیمیایی خاک را تشریح میکنند .
‏شیمی خاک با شیمی کلوئید یعنی با شیمی سطح ذرات جامد ‏–‏ ژئوشیمی حاصلخیزی خاک ، کانی شناسی خاک ، و میکرو بیولوژی خاک با بیوشیمی ارتباط نزدیک دارد .
‏شیمی خاک مشتمل ‏ب‏ر دو شاخه : را شاخه آلی یا بیو شیمی 2 شاخه غیر آلی یا معدنی است یکی از ا‏هداف مهم در پژ‏وهش های شیمی خاک کمک به شناخت بهتر حاصلخیزی خاک است .
‏منبع اولیه تغذیه انسان از گیاهان که مواد غذایی خود را از خاکها دریافت می‏ ‏دارند . دومین منب‏ع‏ تغذیه اقیانوس که به ع‏ب‏ارتی موجودات دریایی که در نهایت غذای خود را از واکنش بین رسوبات و آب به دست می‏ ‏آوردند .
‏ من‏ب‏ع سوم تغذیه از غذاهای مصنوعی است . از سه منبع فوق گیاهان زراعی ارزانترین وسیله تبدیل انرژی خورشیدی به مواد تامین کننده زندگی انسان به شمار می ایند .
‏ مورد نیاز خود را از o-c-h‏ خاک در تامین تمام عناصر اساسی سهم به سزایی دارد
‏آب بدست می‏ ‏آوردند .
‏ترکیبات گیاه و خاک
‏گیاهان معمولا اجزای کانی خود رااز خاک بدست می آورندبه استثنای نیتروژن که ‏ )‏مستقیما وتوسط برگ ها جذب می شوند SO,NH,NO‏ ‏وگازهای گوگردی(
‏ و همچنین یون های که از گرد و غبارو پاشیدن کود برروی برگهاوارد گیاه می گردند . مقادیر جذب شده فقط در مکانهایی اهمیت پیدا می کند که هوا آلوده است و یا در مزارعی که برای تغذیه گیاهان از روشهای محلول پاشی استفاده می شودتحت شرایط طبیعی
‏ عوامل اصلی در قابل جذب بودن عناصر غذایی به وسیله گیاهان عبارتند از :
‏1/حضور یا غیبت عنصر مورد نظر در محلول خاک
‏2/ درجه ترکیب و سرعت استخلاص از فاز های جامد خاک
‏3/ فعالیت میکروارگانیسم های خاک
‏4/ تفاوت قائل شدن ریشه گیاهان ضمن جذب عناصر غذایی از خاک ، توده ی‏ ‏از ‏خاک یک قالب ماتریسی متشکل‏ از o ‏ – si ‏ – al‏ – fe‏ ‏است و محتوی مقادیر نسبتا کمی از عناصر اساسی است . این قالب ها از نقطه نظر تغذیه گیاهی ذاتاًً بی اثر است.
‏خاک و اتمسفر
‏ خاک نقش مهمی را در چرخه ها ی کربن ‏،نیتروژن و گوگرد به عهده دارد . در این چرخشهای سریع اتمسفر نیز به طور موثر شرکت داده شده است .در چرخه نیتروژن یونهای نیترات و آمونیوم موجود در آب باران توسط ریشه گیاهان و میکروارگانسیم می گردند ‏ ‏ ‏ گازها در اتمسفرn2-no2 ‏جذب می شود و تبدیل به آمینو اسیدهای و یا گازهای
‏منتشر ‏می شوند.
‏در شرایط طبیعی هدر رفت گاز نیتروژن تقریباً ‏توسط جذب n2‏ و تبدیل آن به آمینواسیدها در اثر فعالیت میکروار گانسیم آزادزی وهمزی جبران می گردد.گازها ی دیگر نیتروژن نظیر
NH-NO-NO ‏
‏نیز توسط ‏خاک دفع یا جذب میشود . واکنش های خاک عوامل مهم تعیین کننده میزان غلظت گازهای کمیاب در اتمسفرند.
‏ اتمسفر با در اختیار قرار دادن اکسیژن و ایجاد فرسایش بادی و تجمع رسوبات توانسته تاثیر مهمی در تحول خاک به جای گذارد.
‏اهمیت خاک
‏خاک علاوه بر صفات تغلیظ و تشویق به پلیمر شدن فعالیت های دیگری نیزکه شاید در پیدایش و تکامل حیات اهمیتی شایانی داشته است. انجام داده انداز جمله‏ حفاظت
‏1)‏مولکول های آلی از تجزیه شدن توسط پرتو فرا بنفش
‏2) دراختیار قراردادن فسفاتها و یون های فلزی حد واسط
‏3) پایین نگاه داشتن پتانسیل اتمسفری آب
‏4) تامین قابلیت جذب نسبتاً زیاد کاتیون های اصلی ‏در نسبتی مشابه با ترکیات گیاهان و جانوران
‏5) تامین محلول غنی در کاتیون هاست.
‏فاز جامد خاک
‏خاک یک سیستم چند جزئی است و از فازهای جامد ‏–‏ مایع ‏–‏ گاز و موجودات زنده تشکیل می شوند . شیمی خاک به طور اصولی با فازهای جامد و مایع و بر هم کنش آن ها سرو کار دارد . فاز مایع اغلب به نام محلول خاک شناخته می شود . فاز جامد خاک شامل دو جزء غیر آلی و آلی است . اجزای غیر الی از اندازه های بسیار ریز کلوئیدی تا قلوه سنگ های درشت و سنگ ها وتعداد زیادی از کانیها ی اولیه در ثانویه راشامل
‏ می شود .
‏ اجزای آلی بقایای گیاهان و جانواران در مراحل مختلف تجزیه را در بر می‏ ‏گیرد . مقدار اجزای آلی خیلی کمتر از اجزای غیر آلی است .
‏مواد غیر آلی خاک

 

دانلود فایل

 

دانلود فایل

دانلود

دانلود تحقیق

 

http://shahrsaz.sidaa.ir//content/productpic/13901NzQ1Mjk_.jpg

دیدگاهتان را بنویسید