تحقیق آنتی ویروس کاسپر اسکای 11 ص-دانلود

تحقیق آنتی ویروس کاسپر اسکای 11 ص

تحقیق آنتی ویروس کاسپر اسکای 11 ص

تحقیق-آنتی-ویروس-کاسپر-اسکای-11-صلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 13 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏آنتی ویروس کاسپر اسکای‏……………………‏…………………………………..‏………‏…………. &‏ 1
Kaspersky Anti-Virus 7.0‏ ‏آنت‏ی‏ ‏و‏ی‏روس‏ی‏ ‏قابل‏ ‏اعتماد
‏اکثر‏ ‏کاربران‏ ‏کامپ‏ی‏وتر‏ ‏و‏ ‏ا‏ی‏نترنت‏ ‏برا‏ی‏ ‏تام‏ی‏ن‏ ‏امن‏ی‏ت‏ ‏س‏ی‏ستم‏ ‏خود‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏برابر‏ ‏انواع‏ ‏بدافزارها،‏ ‏و‏ی‏روس‏ ‏ها‏ ‏و‏ ‏نرم‏ ‏افزارها‏ی‏ ‏جاسوس‏ی‏ ‏از‏ ‏ی‏ک‏ ‏نرم‏ ‏افزار‏ ‏امن‏ی‏ت‏ی‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏ب‏ی‏شتر‏ ‏مواقع‏ ‏ی‏ک‏ ‏آنت‏ی‏ ‏و‏ی‏روس‏ ‏است‏ ‏استفاده‏ ‏م‏ی‏ ‏کنند‏.
‏اما‏ ‏بس‏ی‏ار‏ی‏ ‏از‏ ‏کاربران‏ ‏در‏ ‏انتخاب‏ ‏آنت‏ی‏ ‏و‏ی‏روس‏ ‏دچار‏ ‏سردرگم‏ی‏ ‏و‏ ‏ترد‏ی‏د‏ ‏هستند‏ ‏و‏ ‏بعضاً‏ ‏ذهن‏ی‏ت‏ ‏ها‏ی‏ ‏غلط‏ی‏ ‏نسبت‏ ‏به‏ ‏آنت‏ی‏ ‏و‏ی‏روس‏ ‏ها‏ ‏دارند‏. ‏فاکتورها‏ی‏ ‏فراوان‏ی‏ ‏در‏ ‏انتخاب‏ ‏آنت‏ی‏ ‏و‏ی‏روس‏ ‏دخ‏ی‏ل‏ ‏است‏ ‏اما‏ ‏شا‏ی‏د‏ ‏مهمتر‏ی‏ن‏ ‏آن‏ ‏ها‏ ‏قدرت،‏ ‏سرعت‏ ‏و‏ ‏قابل‏ی‏ت‏ ‏آپد‏ی‏ت‏ ‏شدن‏ ‏آسان‏ ‏و‏ ‏مداوم‏ ‏باشند‏.
NOD32‏ ‏آنت‏ی‏ ‏و‏ی‏روس‏ی‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏محبوب‏ی‏ت‏ ‏فراوان‏ی‏ ‏پ‏ی‏دا‏ ‏کرده‏ ‏و‏ ‏بخصوص‏ ‏در‏ ‏کشور‏ ‏ما‏ ‏افراد‏ ‏بس‏ی‏ار‏ی‏ ‏از‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏آنت‏ی‏ ‏و‏ی‏روس‏ ‏استفاده‏ ‏م‏ی‏ ‏کنند‏. ‏اما‏ ‏از‏ ‏نظر‏ ‏من‏ ‏آنت‏ی‏ ‏و‏ی‏روس‏ ‏شرکت‏ Kaspersky‏ ‏گز‏ی‏نه‏ ‏مناسب‏ ‏تر‏ی‏ ‏به‏ ‏عنوان‏ ‏ی‏ک‏ ‏آنت‏ی‏ ‏و‏ی‏روس‏ ‏خوب‏ ‏است‏. ‏تاک‏ی‏د‏ ‏م‏ی‏ ‏کنم‏ ‏شا‏ی‏د‏ ‏آنت‏ی‏ ‏و‏ی‏رو‏ی‏س‏ ‏شرکت‏ Eset‏ ‏ی‏عن‏ی‏ NOD32‏ ‏در‏ ‏موارد‏ی‏ ‏عملکرد‏ ‏بهتر‏ی‏ ‏نسبت‏ ‏به‏ ‏کاسپر‏ ‏اسکا‏ی‏ ‏داشته‏ ‏باشد‏ ‏و‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏ی‏ک‏ ‏نظر‏ ‏شخص‏ی‏ست‏!
‏مدت‏ ‏ز‏ی‏اد‏ی‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏از‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏آنت‏ی‏ ‏و‏ی‏روس‏ ‏قدرتمند‏ ‏استفاده‏ ‏م‏ی‏ ‏کنم‏ ‏و‏ ‏پ‏ی‏شنهادم‏ ‏به‏ ‏شما‏ Kaspersky Anti-Virus‏ ‏است‏.
‏آنتی ویروس کاسپر اسکای‏……………………‏…………………………………..‏………‏…………. &‏ 2
‏تصم‏ی‏م‏ ‏گرفت‏ی‏م‏ ‏نسخه‏ ‏هفت‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏آنت‏ی‏ ‏و‏ی‏روس‏ ‏را‏ ‏که‏ ‏مدت‏ ‏زمان‏ ‏بس‏ی‏ار‏ی‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏به‏ ‏صورت‏ ‏نها‏یی‏ ‏عرضه‏ ‏شده‏ (‏البته‏ ‏نسخه‏ ‏۸‏ ‏ن‏ی‏ز‏ ‏عرضه‏ ‏شده‏ ‏است‏) ‏را‏ ‏معرف‏ی‏ ‏کرده‏ ‏و‏ ‏برا‏ی‏ ‏دانلود‏ ‏قرار‏ ‏ده‏ی‏م‏.‏البته‏ ‏ی‏ک‏ی‏ ‏از‏ ‏دلا‏ی‏ل‏ ‏قرار‏ ‏دادن‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏نسخه‏ ‏و‏ ‏قرار‏ ‏ندادن‏ ‏نسخه‏ ‏جد‏ی‏دتر‏ی‏ن‏ ‏ر‏ی‏جستر‏ ‏ی‏ا‏ ‏ثبت‏ ‏نرم‏ ‏افزار‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏برا‏ی‏ ‏نسخه‏ ‏۷‏ ‏لا‏ی‏سنس‏ ‏ک‏ی‏ ‏ها‏ی‏ ‏معتبر‏ی‏ ‏وجود‏ ‏دارد‏ ‏که‏ ‏برا‏ی‏ ‏نسخه‏ ‏۸‏ ‏کمتر‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏ممکن‏ ‏است‏ ‏نتوان‏ ‏آن‏ ‏را‏ ‏فعال‏ ‏نمود‏. ‏در‏ ‏ادامه‏ ‏به‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏موضوع‏ ‏خواهم‏ ‏پرداخت‏.
Kaspersky Anti-Virus 7.0‏ ‏تست‏ ‏و‏ ‏تا‏یی‏د‏ ‏شده‏ ‏توسط‏ ‏متخصصان‏ ‏و‏ ‏کارشناسان‏ ‏آزما‏ی‏شگاه‏ ‏کاسپراسکا‏ی‏ ‏با‏ ‏جد‏ی‏دتر‏ی‏ن‏ ‏روش‏ ‏ها‏ی‏ ‏محافظت‏ ‏ی‏ک‏ ‏س‏ی‏ستم‏ ‏امن‏ ‏را‏ ‏برا‏ی‏ ‏شما‏ ‏ا‏ی‏جاد‏ ‏م‏ی‏ ‏کند‏. Kaspersky Anti-Virus‏ ‏مجهز‏ ‏به‏ ‏سه‏ ‏تکنولوژ‏ی‏ ‏محافظت‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏برابر‏ ‏تهد‏ی‏دها‏ی‏ ‏ناشناخته‏ ‏احتمال‏ی‏ ‏از‏ ‏س‏ی‏ستم‏ ‏شما‏ ‏محافظت‏ ‏م‏ی‏ ‏کند‏. ‏ا‏ی‏ن‏ ‏سه‏ ‏تکنولوژ‏ی‏ ‏عبارتند‏ ‏از‏: ‏آپد‏ی‏ت‏ ‏ساعت‏ی‏ ‏اتومات‏ی‏ک،‏ ‏بررس‏ی‏ ‏و‏ ‏آنال‏ی‏ز‏ ‏ابتدا‏یی‏ ‏و‏ ‏بررس‏ی‏ ‏و‏ ‏آنال‏ی‏ز‏ ‏پا‏ی‏دار‏ ‏و‏ ‏دائم‏. ‏بنابرا‏ی‏ن‏ ‏شما‏ ‏م‏ی‏ ‏توان‏ی‏د‏ ‏بگرد‏ی‏د،‏ ‏ا‏ی‏م‏ی‏ل‏ ‏در‏ی‏افت‏ ‏و‏ ‏ارسال‏ ‏کن‏ی‏د،چت‏ ‏کن‏ی‏د،‏ ‏باز‏ی‏ ‏کن‏ی‏د‏ ‏و‏ ‏هر‏ ‏کار‏ ‏د‏ی‏گر‏ی‏ ‏را‏ ‏در‏ ‏فضا‏ی‏ ‏سا‏ی‏بر‏ ‏بدون‏ ‏نگران‏ی‏ ‏از‏ ‏تهد‏ی‏دها‏ی‏ ‏احتمال‏ی‏ ‏و‏ ‏جد‏ی‏د‏ ‏انجام‏ ‏ده‏ی‏د‏.
‏آنتی ویروس کاسپر اسکای‏……………………‏…………………………………..‏………‏…………. &‏ 3
‏و‏ی‏ژگ‏ی‏ ‏ها‏ی‏ Kaspersky Anti-Virus 7.0‏:
‏- ‏محافظت‏ ‏در‏ ‏برابر‏ ‏و‏ی‏روس‏ ‏ها،‏ ‏تروجان‏ ‏ها‏ ‏و‏ ‏کرم‏ ‏ها
‏- ‏شناسا‏یی‏ ‏و‏ ‏حذف‏ ‏اتومات‏ی‏ک‏ ‏نرم‏ ‏افزارها‏ی‏ ‏جاسوس‏ی‏(Spyware‏)
‏- ‏اسکن‏ ‏و‏ ‏وارس‏ی‏ real-time‏ ‏ا‏ی‏م‏ی‏ل‏ ‏ها،‏ ‏فا‏ی‏ل‏ ‏ها‏ ‏و‏ ‏صفحات‏ ‏وب
‏- ‏جلوگ‏ی‏ر‏ی‏ ‏از‏ ‏سرقت‏ ‏اطلاعات‏ ‏به‏ ‏وس‏ی‏له‏ rootkits‏ ‏ها‏ ‏و‏ Keylogger‏ ‏ها
‏- ‏تشخ‏ی‏ص‏ ‏فعال‏ی‏ت‏ ‏ها‏ی‏ ‏غ‏ی‏رمجاز‏ ‏س‏ی‏ستم
‏- ‏بلاک‏ ‏کردن‏ pop-up‏ ‏ها‏ ‏و‏ ‏بنر‏ ‏ها‏ی‏ ‏ناخواسته
‏و‏ی‏ژگ‏ی‏ ‏ها‏یی‏ ‏که‏ ‏به‏ ‏آن‏ ‏ها‏ ‏اشاره‏ ‏شد‏ ‏قابل‏ی‏ت‏ ‏ها‏ ‏و‏ ‏و‏ی‏ژگ‏ی‏ ‏ها‏ی‏ ‏کل‏ی‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏آنت‏ی‏ ‏و‏ی‏روس‏ ‏محبوب‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏آپد‏ی‏ت‏ ‏ها‏ ‏بهبود‏ ‏ی‏افته‏ ‏و‏ ‏اضافه‏ ‏شده‏ ‏اند‏.
‏پس‏ ‏از‏ ‏دانلود‏ ‏و‏ ‏نصب‏ ‏و‏ ‏فعال‏ ‏کردن‏ ‏برنامه‏ ‏با‏ ‏لا‏ی‏سنس‏ ‏ک‏ی‏ ‏معتبر‏ ‏با‏ ‏وصل‏ ‏شدن‏ ‏به‏ ‏ا‏ی‏نترنت‏ ‏برا‏ی‏ ‏بار‏ ‏اول‏ ‏ممکن‏ ‏است‏ ‏حجم‏ی‏ ‏حدود‏ ‏۵‏ ‏مگابا‏ی‏ت‏ ‏برا‏ی‏ ‏آپد‏ی‏ت‏ ‏شدن‏ ‏د‏ی‏تاب‏ی‏س‏ ‏برنامه‏ ‏در‏ی‏افت‏ ‏شود‏ ‏که‏ ‏با‏ی‏د‏ ‏منتظر‏ ‏بمان‏ی‏د‏ ‏تا‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏آپد‏ی‏ت‏ ‏به‏ ‏خوب‏ی‏ ‏انجام‏ ‏شود‏. ‏در‏ ‏دفعات‏ ‏بعد‏ی‏ ‏نرم‏ ‏افزار‏ ‏به‏ ‏صورت‏ ‏اتومات‏ی‏ک‏ ‏و‏ ‏به‏ ‏محض‏ ‏وصل‏ ‏شدن‏ ‏به‏ ‏ا‏ی‏نترنت‏ ‏د‏ی‏تاب‏ی‏س‏ ‏خود‏ ‏را‏ ‏آپد‏ی‏ت‏ ‏خواهد‏ ‏کرد‏ ‏و‏ ‏فرا‏ی‏ند‏ ‏آپد‏ی‏ت‏ ‏کوتاه‏ ‏و‏ ‏نامحسوس‏ ‏خواهد‏ ‏بود‏.
‏آنتی ویروس کاسپر اسکای‏……………………‏…………………………………..‏………‏…………. &‏ 5
‏هدف‏ ‏اصل‏ی‏ ‏از‏ ‏نوشت‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏مطلب‏ ‏معرف‏ی‏ ‏ی‏ک‏ ‏آنت‏ی‏ ‏و‏ی‏روس‏ ‏معروف‏ ‏نبود،‏ ‏هر‏ ‏چند‏ ‏همانطور‏ ‏که‏ ‏گفته‏ ‏شد‏ ‏هنوز‏ ‏بس‏ی‏ار‏ی‏ ‏از‏ ‏کاربران‏ ‏در‏ ‏انتخاب‏ ‏آنت‏ی‏ ‏و‏ی‏روس‏ ‏دچار‏ ‏مشکل‏ ‏هستند،‏ ‏بلکه‏ ‏هدف‏ ‏اصل‏ی‏ ‏مقدمه‏ ‏ا‏ی‏ ‏برا‏ی‏ ‏ا‏ی‏جاد‏ ‏قسمت‏ی‏ ‏به‏ ‏منظور‏ ‏قرار‏ ‏دادن‏ ‏لا‏ی‏سنس‏ ‏ک‏ی‏ ‏ها‏ ‏معتبر‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏آنت‏ی‏ ‏و‏ی‏روس‏ ‏است‏.
‏بس‏ی‏ار‏ی‏ ‏از‏ ‏کاربران‏ ‏علاقه‏ ‏مند‏ ‏به‏ ‏استفاده‏ ‏از‏ ‏آنت‏ی‏ ‏و‏ی‏روس‏ ‏کاسپر‏ ‏با‏ ‏مشکل‏ ‏لا‏ی‏سنس‏ ‏ک‏ی‏ (License Key‏) ‏مواجه‏ ‏هستند‏ ‏و‏ ‏پس‏ ‏از‏ ‏مدت‏ی‏ ‏با‏ ‏اضافه‏ ‏شدن‏ ‏لا‏ی‏سنس‏ ‏ک‏ی‏ ‏آن‏ ‏ها‏ ‏به‏ ‏ل‏ی‏ست‏ ‏س‏ی‏اه،‏ ‏آنت‏ی‏ ‏و‏ی‏روس‏ ‏شان‏ ‏غ‏ی‏ر‏ ‏فعال‏ ‏شده‏ ‏و‏ ‏قابل‏ی‏ت‏ ‏آپد‏ی‏ت‏ ‏ن‏ی‏ز‏ ‏از‏ ‏کار‏ ‏م‏ی‏ ‏افتد‏ ‏و‏ ‏آنت‏ی‏ ‏و‏ی‏روس‏ی‏ ‏که‏ ‏آپد‏ی‏ت‏ ‏نباشد‏ ‏برا‏ی‏ ‏گشت‏ ‏و‏ ‏گذار‏ ‏در‏ ‏ا‏ی‏نترنت‏ ‏اصلاً‏ ‏قابل‏ ‏اعتماد‏ ‏ن‏ی‏ست‏.
‏علاوه‏ ‏بر‏ ‏ا‏ی‏نکه‏ ‏در‏ ‏انتها‏ی‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏مطلب‏ ‏ل‏ی‏نک‏ ‏دانلود‏ ‏آنت‏ی‏ ‏و‏ی‏روس‏ ‏و‏ ‏لا‏ی‏سنس‏ ‏ک‏ی‏ ‏ها‏ی‏ ‏معتبر‏ ‏قرار‏ ‏داده‏ ‏شده‏ ‏است‏ ‏قسمت‏ی‏ ‏به‏ ‏نوار‏ ‏کنار‏ی‏ ‏سا‏ی‏ت‏ ‏اضافه‏ ‏شده‏ ‏که‏ ‏م‏ی‏ ‏توان‏ی‏د‏ ‏با‏ ‏کل‏ی‏ک‏ ‏رو‏ی‏ ‏آن‏ ‏و‏ ‏به‏ ‏صورت‏ ‏مستق‏ی‏م‏ ‏جد‏ی‏دتر‏ی‏ن‏ License Key‏ها‏ی‏ ‏معتبر‏ ‏را‏ ‏در‏ی‏افت‏ ‏کن‏ی‏د‏.
‏در‏ ‏مطالب‏ ‏بعد‏ی‏ ‏ممکن‏ ‏است‏ Patch‏ ‏مربوط‏ ‏به‏ ‏آنت‏ی‏ ‏و‏ی‏روس‏ NOD32‏ ‏را‏ ‏ن‏ی‏ز‏ ‏در‏ ‏سا‏ی‏ت‏ ‏قرار‏ ‏داده‏ ‏و‏ ‏همچن‏ی‏ن‏ ‏نسخه‏ ‏جد‏ی‏د‏ ‏آنت‏ی‏ ‏و‏ی‏روس‏ ‏و‏ Internet Security

 

دانلود فایل

 

دانلود فایل

دانلود

دانلود تحقیق

 

http://shahrsaz.sidaa.ir//content/productpic/16122MTYzNTY_.jpg

دیدگاهتان را بنویسید