تحقیق آهك و سيمان 28 ص-دانلود

تحقیق آهك و سيمان 28 ص

تحقیق آهك و سيمان 28 ص

تحقیق-آهك-و-سيمان-28-صلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 33 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏1
‏خصوصيات عمومي مصالح‏:‏
‏احاطه بر تاثير اين خصوصيات‏،‏ مهندسين را در انتخاب بهينه مصالح در جهت بدست آوردن كيفيت مناسب كل بنا كمك‏ مي‏‌‏كند‏.‏ براي دستيابي به حداقل قابل قبول خصوصيات هر يك ازمصالح در شرايط خاص، روشهاي آزمايشگاهي بكار مي‏‌‏رود‏.
‏درايران موسسه استاندارد تحقيقات صنعتها اين وظيفه را انجام مي‏‌‏دهد‏.
‏گروه بندي خصوصيات مصالح‏:
‏خواص فيزيكي‏:‏
‏1-‏اطلاعات پايه‏‌‏اي‏:‏ (ابعاد‏،‏ جرم مخصوص، جرم مخصوص فضايي‏،‏ چگالي‏،‏ ‏تخلخل)‏.
‏2- ‏تاثيرات فيزيكي آب و رطوبت بر مصالح‏:‏ ( 1- قابليت جذب آب‏،‏ 2- ميزانجذب آب‏،‏ 3- ضريب نرمي‏،‏ 4- ضريب خشك شدن‏،‏ 5- مقاومت دربرابر تغيير رطوبت محيط، 6- عدم نفوذ آب‏،‏ 7- مقاومت در برابر يخبندان‏،‏ 8- تعرق)‏.
‏3- ‏واكنش جسم در برابر تغيرات حرارتي و آتش‏:‏ ( 1- ضريب هدايت حرارت‏،‏ 2- عنار گيري سطحي‏،‏ 3- خاصيت انعكاس‏،‏ جذب و انتشار سطوح‏،‏ ‏4- گرماي ويژه‏،‏ 5- ظرفيت حرارتي‏،‏ 6-مق‏اومت در برابر آتش‏،‏ ‏7- سرتاس،‏ ‏8- مق‏ا‏ومت در برابر متلاشي شدن‏،‏ ‏9- ضريب انبساط و انقباض)
‏4- ‏تاثيرات متقابل فيزيكي نور‏،‏ صوت و الكتريسيته با مصالح‏:‏ (1- قابليت جذب و انعكاس نور‏،‏ 2- قابليت عبور نور‏،‏ 3- تاثير متقابل صوت بر مصالح‏ (‏انعكاس‏،‏
‏2
‏جذب‏، ‏ارتعاش‏،‏ ‏صوت ضربه‏‌‏اي‏،‏ ‏صوت هوايي‏)‏ 4- تاثير متقابل الكتريسيته بر مصالح‏.‏ ‏ ‏
‏خواص شيميايي مصالح‏:
‏توانايي مصالح جهت مقابله با اثر اسيدها‏،‏ گازها‏،‏ محلول‏‌‏هاي نمكي وگازها‏.
‏دوام
‏خواص مكانيكي مصالح‏:
‏مقاومت‏:‏ توانايي مصالح براي مقابله با گسيختگي تحت تاثير تنش ناشي از بار‏.‏
‏سختي: مقاومت مصالح در برابر خراش اجسام سخت تر‏.‏
‏ تغيير شكل مكانيكي‏:‏ مصالح بايد توانايي تحمل وزن خود و بارهاي وارده را بدون ايجاد خطر و هيچ‏‌‏گونه تغيير شكلي كه موجب كاهش كارايي ساختار و يا بد نما شدن آنها گردد داشته باشند‏.
‏خواص كاربردي مصالح‏:‏
‏ابعاد و اندازه‏،‏ حمل و نقل‏،‏ استفاده از سيستمهاي نصب و امكان توليد در كارگاه‏ و ‏.‏..‏ .
‏خواص معمارانه مصالح‏:‏
‏مسائل زيباشناسي بومي يا شخصي‏،‏ تركيب مناسب در هم‏‌‏نشيني مصالح گوناگون.
‏هزينه‏‌‏ها و مسائل اقتصادي‏:‏
‏مرحله اجرا‏:‏ به راحتي و بر اساس قيمت روز‏؛‏
‏مرحله نگهداري‏:‏ ‏ ‏هزينه ادواري مثل تعمير كاري‏،‏ بازديد و نقاشي‏؛‏
‏ ‏هزينه نگهداري بلندمدت مثل تعميرات و اصلاحات‏.‏
‏عمر ساختمان مدت زمان بهره‏‌‏وري اقتصادي ساختمان است‏.
‏3
‏طرح موفق با انتخاب بهينه مصالح و هم نشيني آنها فاصله دو‏ره هاي نگهداري كوتاه مدت و بلندمدت را افزايش مي‏‌‏دهد و در نهايت عمر ساختمان را افزايش مي‏‌‏دهد‏.‏ توقف بهره برداري جهت تعميرات‏:‏ وارد كردن خس‏ارات مالي (بيمارستان يا ادارات‏)‏.
‏استخراج گچ از سنگ‏:
CaSo4, 2H2O+‏حرارت200oc ð 1.1/2H2O+CaSo4, 1/2H2O
‏تبلور و سخت شدن گچ:
CaSo4, 1/2H2O+1.1/2H2O ð CaSo4, 2H2O + O
‏گچ:
‏گچ از جمله مصالحي است كه درصنايع ساختمان ازاهميت ويژه اي برخوردار‏ مي‏‌‏باشد و به علت ويژگيهايي كه دارد از زمانهاي قديم درامر ساختمان سازي مصرف داشته است‏.‏ در بسياري از ساختمانهاي قديمي گچ نقش موثري داشته است و گچ بريهاي بسيار زيبايي از دوران صفويه باقي مانده است‏.
‏گچ بعلت خواص خود از اولين قدم در ايجاد يك‏ بنا‏ كه پياده كردن حدودزمين‏ مي‏‌‏باشد تا آخرين مراحل آن‏ ‏كه سفيدكاري و نصب ‏مورد استفاده قرار‏ مي‏‌‏گيرد و حتي در نقا‏شي ساختمان نيز از گچ استفاده مي‏‌‏شود.
‏منابع تهيه گچ‏:‏
‏گچ از پختن و آسياب كردن سنگ گچ بدست‏ مي‏‌‏آيد.سنگ گچ از گروه مصالح ساختماني كلسيم‏‌‏دار است كه به وفور در طبيعت يافت‏ مي‏‌‏شود و تقريبا در تمام نقاط زمين وجود دارد و از لحاظ فراواني ‏در طبيعت ‏در رديف پنجم‏ مي‏‌‏باشد‏.‏ سنگ گچ خالص بير نگ است و سنگ گچ تركيب شده با كربن به رنگ خاكستري و سنگ گچ تركيب شده با اكسدهاي آهن
‏5
‏،‏ بيرنگ‏،‏ زرد روشن ‏‌‏و يا كبود و يا سرخ است كه بر حسب نوع اكسيد آهن اين رنگها متفاوت است.
‏مصارف گچ:
‏گچ در ساختمان مصارف متعددي دارد‏.‏ از جمله ريختن ر‏نگ ساختمان براي م‏ش‏خص كردن اطراف ‏زمين و پياده كردن نقشه‏،‏ ملات‏‌‏سازي ( خاك و گچ)‏،‏ سفيد‏كاري،‏ سنگ‏‌‏كاري كه درمورد اخير براي نگهداشتن سنگ بطور موقت و ريختن ملات پشت آن مورد مصرف دار‏د و در صنايع مجسمه‏‌‏سازي و ريخته‏‌‏گري براي قالب سازي مصرف‏ مي‏‌‏شو‏د و در كارهاي طبي براي شكسته‏‌‏بندي مورد نياز است‏.
‏خواص گچ‏:‏
‏گچ علاوه بر دو خاصيت عمده كه يكي زورگيري و ديگري ازدياد حجم به هنگام سخت شدن است داراي خواص ديگري هم هست‏.‏ از جمله ‏آنكه ‏گچ آكوستيك است‏،‏ در آتش سوزي مقاوم مي‏‌‏باشد‏،‏ ارزان و فراوان است و داراي رنگي سفيد و خوشايند است‏.‏ بطور كلي خواص گچ را مي‏‌‏توان در موارد زير دانست‏:‏
‏1-‏زور‏گير بودن‏:‏ ‏ملات گچ از جمله ملاهايي است كه بسيار زورگير‏ مي‏‌‏باشد‏،‏ در حدود 10 دقيقه س‏خ‏ت مي‏‌‏گردد‏.‏ اين خاصيت به ما امكان‏ مي‏‌‏دهد كه متغير هاي 5 سانتي‏متري ‏و همچنين طاق‏‌‏هاي ضربي ‏را كه بايد قبل از چيدن هر رديف آجر برديفي كه قبلا چيده شده است سخت شده و در جاي خود ايستاده باشد با اين ملات بسازيم‏.‏
‏2-‏خاصيت ازدياد حجم‏:‏ گچ تنها ملاتي است كه در موقع سخت شدن در حدود يك درصد به حجمش افزوده مي‏‌‏شود و پس از خشك شدن تقليل حجم پيدا نمي كند‏.‏ با استفاده از آن خاصيت است كه ميتوان سطوح وس‏ي‏عي را با آن اندود كر‏د زيرا اين اندود بعلت آنكه در موق‏ع سخت شدن به حجمش افزوده

 

دانلود فایل

 

دانلود فایل

دانلود

دانلود تحقیق

 

http://shahrsaz.sidaa.ir//content/productpic/17592MTk2MjU_.jpg

دیدگاهتان را بنویسید