تحقیق اثزات نور در طبیعت-دانلود

تحقیق اثزات نور در طبیعت

تحقیق اثزات نور در طبیعت

تحقیق-اثزات-نور-در-طبیعتلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 36 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏1
‏2
‏برنامه نوري
‏بيشـتر پرنده ها توليد مثل فصلي دارنـد و چرخة توليد مثلي آنها توسط تغيير در طول روز كنتـرل ميشود. نور از طريق تأثير بر هيپو تالاموس توليد هورمون محرك غدد جنسي توسط هيپوفيز را كنترل مي كند و در نهايت مسئول كنترل تخمك گذاري در مرغ و اسپرم سازي در خروس مي باشد . البته مرغ و خروس در تاريكي يا عدم تغيير محسوس در چرخة روشنايي / تاريكي روزانه نيز مي توانند توليد مثل داشته باشند . به عنوان مثال مرغ هايي كه در تاريكي مطلق نگهداري شده اند و گله هاي مادر تجاري كه در مناطق استوايي بدون نور مصنوعي پرورش مي يابند ، بالغ شده و تخمك گذاري مي نمايند . بنا براين تأثير روشنايي و برنامه نوري بر توليد مثل گله هاي مادر گوشتي مطلق نيست . متأسفانه تعدادي از مزارع دورة نوري طبيعي 12 ساعت روشنايي : 12 ساعت تاريكي ثابت دارند و تعداد اندكي از آشيانه ها به طور كامل نسبت به نور نفوذ ناپذير اند . در نتيجه براي اغلب گله هاي تجاري مي بايد برنامة نوري تنظيم گردد بطوريكه با اجراي اين برنامة نوري چرخة توليد قابل پيش بيني و سن بلوغ جنسي ، تداوم توليد تخم مرغ و باروري كنترل گردد .
‏الف) اصول پايه تحريك نوري
‏پرنده ها بدليل تأثير محرك نور بر هيپو تالاموس در مغز ، بين شب و روز تمايز قائل مي شوند . انرژي نوري به واسطه هاي عصبي تبديل مي شود كه نهايتاً اين واسطه هاي عصبي موجب ترشح كلية هورمون هاي مهم محركة غدد جنسي از هيپو فيز مي شوند .اما در واقع پرنده ها به وسيلة كل دوره روشنايي تحريك نمي‌شوند بلكه به وسيلة دو بخش مهم از اين دوره تحريك مي شوند . پرنده ها به زمان آغاز روشنايي و متعاقب آن به دورة 11 تا 13 ساعت بعد از روشنايي حساس هستند . دورة دوم ، مرحلة حساس نوري ناميده مي شود و براي ادراك بلند شدن يا كوتاه شدن طول روز توسط پرنده ضروري است . طول روز كوتاه تحريك كننده نيست در حاليكه طول روز بلند موجب آغاز و تداوم توليد و ترشح هورمون هايي مي شود كه تخمك گذاري يا اسپرم سازي را كنترل مي كنند . بنا براين اگر پرنده ها نور را در طي دورة حساس نوري كه 11 تا 13 ساعت بعد از شروع طلوع يا روشنايي رخ مي دهد دريافت كنند تخمدان يا بيضة آنها فعال مي شود . الگوي طلوع / غروب يا روشنايي / تاريكي تنظيم كنندة چرخة دروني پرنده است كه اين چرخه يك ساعت بيولوژيكي است. در شرايط تجاري مرحلة حساس نوري تحت كنترل است و زمان مرحلة حساس نوري نسبي است و بر طبق ساعت زماني معمول نيست .
‏1
‏2
‏برنامه نوري
‏بيشـتر پرنده ها توليد مثل فصلي دارنـد و چرخة توليد مثلي آنها توسط تغيير در طول روز كنتـرل ميشود. نور از طريق تأثير بر هيپو تالاموس توليد هورمون محرك غدد جنسي توسط هيپوفيز را كنترل مي كند و در نهايت مسئول كنترل تخمك گذاري در مرغ و اسپرم سازي در خروس مي باشد . البته مرغ و خروس در تاريكي يا عدم تغيير محسوس در چرخة روشنايي / تاريكي روزانه نيز مي توانند توليد مثل داشته باشند . به عنوان مثال مرغ هايي كه در تاريكي مطلق نگهداري شده اند و گله هاي مادر تجاري كه در مناطق استوايي بدون نور مصنوعي پرورش مي يابند ، بالغ شده و تخمك گذاري مي نمايند . بنا براين تأثير روشنايي و برنامه نوري بر توليد مثل گله هاي مادر گوشتي مطلق نيست . متأسفانه تعدادي از مزارع دورة نوري طبيعي 12 ساعت روشنايي : 12 ساعت تاريكي ثابت دارند و تعداد اندكي از آشيانه ها به طور كامل نسبت به نور نفوذ ناپذير اند . در نتيجه براي اغلب گله هاي تجاري مي بايد برنامة نوري تنظيم گردد بطوريكه با اجراي اين برنامة نوري چرخة توليد قابل پيش بيني و سن بلوغ جنسي ، تداوم توليد تخم مرغ و باروري كنترل گردد .
‏الف) اصول پايه تحريك نوري
‏پرنده ها بدليل تأثير محرك نور بر هيپو تالاموس در مغز ، بين شب و روز تمايز قائل مي شوند . انرژي نوري به واسطه هاي عصبي تبديل مي شود كه نهايتاً اين واسطه هاي عصبي موجب ترشح كلية هورمون هاي مهم محركة غدد جنسي از هيپو فيز مي شوند .اما در واقع پرنده ها به وسيلة كل دوره روشنايي تحريك نمي‌شوند بلكه به وسيلة دو بخش مهم از اين دوره تحريك مي شوند . پرنده ها به زمان آغاز روشنايي و متعاقب آن به دورة 11 تا 13 ساعت بعد از روشنايي حساس هستند . دورة دوم ، مرحلة حساس نوري ناميده مي شود و براي ادراك بلند شدن يا كوتاه شدن طول روز توسط پرنده ضروري است . طول روز كوتاه تحريك كننده نيست در حاليكه طول روز بلند موجب آغاز و تداوم توليد و ترشح هورمون هايي مي شود كه تخمك گذاري يا اسپرم سازي را كنترل مي كنند . بنا براين اگر پرنده ها نور را در طي دورة حساس نوري كه 11 تا 13 ساعت بعد از شروع طلوع يا روشنايي رخ مي دهد دريافت كنند تخمدان يا بيضة آنها فعال مي شود . الگوي طلوع / غروب يا روشنايي / تاريكي تنظيم كنندة چرخة دروني پرنده است كه اين چرخه يك ساعت بيولوژيكي است. در شرايط تجاري مرحلة حساس نوري تحت كنترل است و زمان مرحلة حساس نوري نسبي است و بر طبق ساعت زماني معمول نيست .
‏1
‏2
‏اگر در مرحلة حساس نوري ، روشنايي باشد ، در اين حالت نور اثر تحريك كنندگي بر توليد مثل دارد . اگر چه روشنايي مداوم از زمان طلوع تا غروب به طور طبيعي وجود دارد اما ضروري نيست . بدنبال آغاز تحريك در زمان آغاز روشنايي ، مي توان روشنايي را به وسيلة دوره هاي خاموشي قطع كرد . اين قضيه اساس برنامه هاي متناوب نوري است كه در مرغ هاي لگهورن بالغ در آشيانه هاي بسته مورد استفاده قرار مي گيرد ، در اين روش دورة روشنايي به جاي 17 ساعت روشنايي مداوم ، شامل 17 دورة 45 دقيقه خاموشي 15 دقيقه روشنايي مي باشد . هر دو نوع برنامة نوري به يك اندازه در تداوم فعاليت تخمدان مؤثراند . اين برنامه براي مرغ هاي مادر استفاده نمي شود و شايد اين مسئله عدم فرصت كافي براي فعاليت جفتگيري باشد اما عاملي كه موجب توسعة اين نظريه مي شود صرفه جويي در مصرف خوراك و هزينة برق مي باشد . تحقيقات انجام شده با بلدرچين ژاپني نشان داد كه هورمون هاي هيپوفيز پلاسماي پرنده ها در طي 24 ساعت از آغاز تحريك نوري در طول روزهاي بلند 2 تا 3 برابر تغيير مي كند .
‏1
‏4

‏اگر چه بدنبال اين تحريك تا حدود 14 الي 21 روز توليد تخم مرغ يا مني صورت نگرفت اما تغيير عمده تحريك نوري بر روي نيمچة نابالغ شروع تغيير غير قابل برگشت در سيستم درون ريز پرنده بود . براي اهداف كاربردي حداقل طول روز تحريك كننده حدود 12 ساعت است و روشنايي بيش از 16 تا 17 ساعت تأثير چنداني ندارد . معمولاً اگر تحريك اوليه طولاني تر باشد تغيير در تعادل هورموني بالاتر و بيشترين همزماني بلوغ در گله را به همراه دارد .
‏بنابراين اگر نيمچه ها و خروس ها وزن ، شرايط و سن ايده آل داشته باشند ، تحريك اولية طولاني تر ، مطلوب تر خواهد بود . اما اگر در سن خاص ، پرنده ها وزن پائين تر از حد استاندارد يا شرايط بدني ضعيفي داشته باشند تحريك نوري بايد به تأخير بيافتد. اگر تحريك نوري اوليه بدليل انتقال پرنده ها به آشيانه هاي تخمگذاري لازم باشد ، شدت تحريك نوري اوليه بايد تا حدي كمتر باشد و تدريجاً متناسب با رشد پرنده افزايش يابد .
‏در حقيقت چرخة روشنايي / تاريكي تغيير در شدت نور است چرا كه تاريكي محرك هيپوتالاموس نيست . تغيير شدت نور نيز براي پرنده ها بسيار مهم است به خصوص براي نيمچه هايي كه دورة پرورش را در آشيانه هاي بسته و دورة تخمگذاري را در آشيانه هاي باز سپري مي كنند . تحت اين شرايط پرنده ها اغلب در معرض تغييرات شدت نور در طي مرحلة روشنايي و خاموشي قرار مي گيرند. نكتة قابل توجه اين است كه شدت نور در دورة روشنايي مي بايست 10 برابر بيشتر از شدت نور در دوره تاريكي باشد . معمولاً دستيابي به اين هدف در آشيانه هاي باز آسان است زيرا شدت روشنايي نور طبيعي 5 تا 10 برابر بيشتر از نور مصنوعي و شدت نور ماه نيز در حدي است كه تمايز بين خاموشي و روشنايي به سادگي صورت مي گيرد . اگر چه فرض بر اين است كه در اين آشيانه ها تفاوت شدت روشنايي و خاموشي 10 برابر است . در آشيانه ها ي بسته بندرت تاريكي مطلق حاصل مي شود ، البته اين مهم ضروري نيست ، مجدداً فرض را بر اين مي گذاريم كه شدت نور در ساعات روشنايي 10 برابر شدت نور در ساعات تاريكي است . با فرض اينكه اصل اولية يعني 10 برابر بودن شدت روشنايي نسبت به تاريكي حاصل باشد بنابر اين شدت مطلق نور تأثير اندكي بر روي توليد مثل دارد . در انتقال نيمچه هاي نابالغ از آشيانة پرورش به آشيانة تخمگذاري نبايد شدت نور كاهش يابد . اگر شدت نور در دورة توليد كمتر از 5 لوكس باشد توليد تخم مرغ كاهش مي يابد ، احتمالاً علت اين است كه در دورة تاريكي دستيابي به نور كمتر از 5 لوكس مشكل مي باشد .

 

دانلود فایل

 

دانلود فایل

دانلود

دانلود تحقیق

 

http://shahrsaz.sidaa.ir//content/productpic/4458OTU2MTk_.jpg

دیدگاهتان را بنویسید