تحقیق اجوف 38 ص-دانلود

تحقیق اجوف 38 ص

تحقیق اجوف 38 ص

تحقیق-اجوف-38-صلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 54 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏اجوف
‏ب-مضارع
‏در تمامي چهارده صيغه، حرف عله حركتش را به حرف ما قبل مي دهد ‏ اعلال
‏يقول ‏ يقول
‏يقولان ‏ يقولان
‏يقولون ‏ يقولون
‏تقول ‏ تقول
‏تقولان ‏ تقولان
‏6)يقولن‏ يقولن‏ يقلن
‏تقول ‏ تقول
‏تقولان ‏ تقولان
‏تقؤلون ‏ تقولون
‏تقولين ‏ تقولين
‏بر اساس اصل اول حرف علة متحرك كه حرف قبلي اش ساكن است،
حركتس به حرف قبل منتقل مي شود و خودش ساكن مي شود
‏يقول ‏ يقول
‏اجوف يائي نيز در تمامي صيغه ها به همين صورت است.
‏يبيع ‏ يبيع
‏در دو صيغة «6 و 12» نيز بعد از اعلال به اسكان حالت التقاي ساكنين
پيش مي آيد. بنابراين براي از بين بردن التقاي ساكنين حرف عله
ساكن حذف مي شود.
‏تقولان ‏ تقولان
‏12)تقولن‏ تقولن‏ تقلن
‏اقول‏ اقول
‏نقول ‏ نقول
‏6)يقولن‏ يقولن ‏ يقلن
‏12)تقولن ‏ تقولن ‏ تقلن
‏اجوف يائي نيز به همين صورت مي باشد.
‏6)يبيعن ‏ يبيعن ‏ يبيعن
‏12)تبيعن ‏ تبيعن ‏ تبعن
‏نكته: مضارع اجوف در صيغه هاي پنجگانه‏ -مهمترين ويژگي صيغه هاي پنجگانه (1-4-7-13-14) اين است كه ضمير متصل مرفوعي (بارز) ندارند.
‏(1-4-7-13-14) اگر به هر دليلي مجزوم شوند (امر، نهي، لم…‏) دچار ‏التقاي ساكنين ‏مي شوند به همين دليل حرف عله حذف مي‌شود.
‏7-تقول ‏ ق‏ول‏ ‏ قل‏ -امر مخاطب از اجوف (قول) به ترتيب عبارتست از «قل-قولا-قولوا-قولي- قولا- قلن»
‏ 1-يقول ‏ لايق‏ول‏ ‏ لايقل
‏7-تبيع ‏ ب‏يع‏ ‏ بع 13-ابيع ‏ لم ابيع ‏ لم ابع
‏تمرين(40)
‏الف)چهارده صيغة مضارع «يبع » را صرف كنيد همراه با شش صيغة امر مخاطب آن.
‏ب)صيغة 1 مضارع فعل هاي اجوف زير را بنويسيد. (با توجه به حركت عين الفعل آن‌ها) و معاني آن ها را ياد بگيريد.
‏«قال-عاد-فاز- ذاق- كان- تاب- راح-مات ( ُ )/ باع-سار-جاء-عاش- لاق ( ِ )»
‏ج)فعل هاي زير را مجزوم كنيد.
‏تعود ‏ : اقول‏ : نسير ‏: تخاف ‏‌
‏ تعود، تكون، تنوب ( ُ )/ تسير، تعيش ( ِ )
‏ناقص:دعو يدعو (دعا-يدعو)/ رمي يرمي (رمي- يرمي)
‏نكتة مهم: در فعل معتل ناقص هرگاه حرف عله به ضمير متصل «و» و «يـ» برسد (يعني كنار هم قرار گيرند) حرف عله بايد حذف شود.‏ -ضمير متصل «و» در صيغه هاي (3)ماضي و (3 و 9) مضارع وجود دارد و ضمير «يـ» در صيغة (10) مضارع مي باشد.
‏الف)ماضي
‏1-دعو‏ دعا…‏ صيغة اول حرف عله به «ا» تبديل مي شود
‏(1)حرف عله به خاطر تناسب با حركت ماقبل
‏2-دعوا …‏ صيغة دوم اعلال ندارد
‏تبديل به الف مي شود (اعلال به قلب) دعو‏ دعا
‏3-دعووا‏دعوا…‏ ضيغة سوم حرف عله حذف مي شود (3) حرف عله به دليل رسيدن به ضمير«و»
‏4-دعوت ‏ دعت …‏ صيغة چهارم حرف عله حذف مي شود
‏حذف مي شود:دعووا‏ دعوا،رميوا‏ رموا
‏5-دعوتا‏دعتا…‏ صيغة پنجم حرف عله حذف مي شود (4 و 5) حرف عله كه به «ت» تأنيث مي رسد، حرف ميشود‏ -البته در صيغة 4 دليل اصلي حذف شدن حرف عله، التقاي ساكنين است زيرا بعد از برقراري تناسب، التقاي ساكنين پيش مي آيد و حرف عله حذف مي شود. دعوت
‏ دعات ‏ دعت.

 

دانلود فایل

 

دانلود فایل

دانلود

دانلود تحقیق

 

http://shahrsaz.sidaa.ir//content/productpic/29714NDA5Mzc_.jpg

دیدگاهتان را بنویسید