تحقیق احتمال شرطی 28 ص-دانلود

تحقیق احتمال شرطی 28 ص

تحقیق احتمال شرطی 28 ص

تحقیق-احتمال-شرطی-28-صلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 30 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏12
‏2
‏احتمال و احتمال شرطی
‏م‏دل‏ احتمال شرطی
‏اگر A ‏و B ‏دو پیشامد از فضای نمونه ای S ‏باشند و ‏، و بدانیم آگاهی از رخداد حتمی ‏پیشامد B ‏در مقدار احتمال سایر پیشامدها اثر می گذارد، احتمال پیشامد A ‏به شرط این ‏که پیشامد B ‏رخ دهد به صورت زیر تعریف می شود:
‏قاعده ضرب احتمال
‏این رابطه به قاعده ضرب احتمال موسوم است. به کمک ‏این قاعده می توان احتمال رخداد هم زمان دو پیشامد را تعیین کرد.
‏استقلال دو پیشامد
‏اگر آگاهی از رخداد پیشامد B ‏در احتمال رخداد ‏پیشامد A ‏مؤثر نباشد، A ‏را مستقل از B ‏میگویند. پس:
‏احتمال تجربي
‏مجموعه ی همه ی نتایج ممکن در یک آزمایش تصادفی، ‏فضای نمونه ای نامیده می شود
‏12
‏3
.
‏نسبت «رو» هایی که در آزمایش پرتاب سکه به دست ‏آمد، همان فراوانی نسبی است.
‏اگر داده های حاصل از آزمایش در محاسبه ی احتمال ‏مورد استفاده قرار گیرد به احتمال تجربی یا تخمین احتمال گویند.
‏مثال: از 50 بار پرتاب یک سکه 30 بار رو ظاهر شده ‏است تخمین احتمال رو آمدن سکه کدام است؟
‏به احتمال هایی که در آن پیشامدها به طور ایده آل ‏رخ می دهند و داده های حاصل از آزمایش در آن نقشی ندارند احتمال نظری گفته می شود و ‏در این حالت نتایج آزمایش هم شانس هستند.
‏مثال: در پرتاب یک تاس احتمال آمدن عدد بزرگتر از 4 ‏کدام است؟
‏توضیح بهتر اینکه:‌احتمال نظری به احتمالهایی گفته ‏می شود که به کمک آنچه که به طور ایده آل باید رخ دهد تعیین می گردند و داده های ‏حاصل از آزمایش در آن نقشی نداشته باشند. برای مثال در پرتاب یک سکه فضای نمونه به ‏صورت {پ و ر}=S ‏می باشد که احتمال «رو» آمدن سکه ‏و احتمال «پشت» آمدن سکه نیز
‏12
‏3
‏است. این دو عدد احتمال نظری می ‏باشند.
‏همچنین در پرتاب یک تاس فضای نمونه به صورت {6‏و5و4و3و2و1}=S ‏می باشد که احتمال آمدن عدد3، ‏می باشد، که این عدد احتمال نظری ظاهر ‏شدن عدد3 می باشد.
‏احتمال تجربی: اگر یک سکه سالم را 100 بار پرتاب ‏کنیم و از این 100 بار 55 بار «رو» ظاهر شود کسر ‏را احتمال تجربی (تخمین احتمال) رو ‏آمدن در این 100 بار آزمایش می گوییم همچنین اگر یک تاس را 30 بار پرتاب کنیم و 5 ‏بار عدد 2 ظاهر شده باشد کسر ‏را ‏احتمال تجربی ظاهر شدن عدد 2 در این 30 بار آزمایش می گوییم
‏ظهور‏ احتمال
‏اما‏ ظهور احتمال به صورت ‏ی‏ک‏ نظر‏ی‏ه‏ ر‏ی‏اض‏ی‏ نسبتاً جد‏ی‏د‏ است.
‏مصر‏ی‏ان‏ قد‏ی‏م‏ در حدود ۳۵۰۰ سال قبل از م‏ی‏لاد‏ برا‏ی‏ باز‏ی‏ از چ‏ی‏ز‏ی‏ که امروزه آن را “قاپ” م‏ی‏‌‏نامند‏ و ش‏ی‏ئ‏ی‏ استخوان‏ی‏ شب‏ی‏ه‏ تاس چهار وجه‏ی‏ است استفاده م‏ی‏‌‏کردندکه‏ در استخوان زانو‏ی‏ پا‏ی‏ بعض‏ی‏ از ح‏ی‏وانات‏ وجود دارد.
‏تاس‏ شش وجه‏ی‏ معمول‏ی‏ در حدود سالها‏ی‏ ۱۶۰۰ بعد از م‏ی‏لاد‏ ساخته شد و از آن به بعد در تمام انواع باز‏ی‏ها‏ ابزار اصل‏ی‏ بوده است.
‏بد‏ی‏ه‏ی‏ است که ضمن انجام باز‏ی‏ها‏ی‏ تصادف‏ی‏ ،باز‏ی‏کنان‏ ا‏ی‏ن‏ باز‏ی‏هادرباره‏ فراوان‏ی‏ وقوع پ‏ی‏شامدها‏ی‏ مع‏ی‏ن‏ و درباره احتمال آنها ا
‏12
‏4
‏ی‏ده‏‌‏ها‏ی‏ شهود‏ی‏ به دست آوردند اما تعجب ا‏ی‏نکه‏ تا قرن پانزدهم ه‏ی‏چگونه‏ بررس‏ی‏ علم‏ی‏ در مورد پ‏ی‏شامدها‏ی‏ تصادف‏ی‏ انجام نشد.
‏گذر‏ از احتمال کلاس‏ی‏ک‏
‏اوا‏ی‏ل‏ تئور‏ی‏ احتمالات به ‏ی‏ک‏ تعداد متناه‏ی‏ از نتا‏ی‏ج‏ ‏ی‏ک‏ امتحان دو شق‏ی‏ محدود شده بود.قانون محاسبه احتمال،در اصل بس‏ی‏ار‏ ساده بود:
‏ی‏ک‏ پ‏ی‏شامد‏ مرکب،تعداد‏ی‏ پ‏ی‏شامد‏ اول‏ی‏ه‏ را شامل م‏ی‏شود‏.احتمال آن پ‏ی‏شامد‏ مرکب برابر است با حاصل جمع احتمالات آن پ‏ی‏شامدها‏ی‏ اول‏ی‏ه‏.برا‏ی‏ تع‏یی‏ن‏ احتمالها‏ی‏ پ‏ی‏شامدها‏ی‏ مرکب،پ‏ی‏شامدها‏ی‏ اول‏ی‏ه‏ با‏ی‏د‏ احتمالها‏یی‏ داشته باشند.طرح ها‏ی‏ تخم‏ی‏ن‏ی‏ بر اساس پ‏ی‏شامدها‏ی‏ اول‏ی‏ه‏ متقارن بن‏ی‏ان‏ نها‏ده‏ شده بودند.در نت‏ی‏جه‏ اگر تعداد پ‏ی‏شامدها‏ی‏ اول‏ی‏ه‏ m‏ بود،تقارن نتا‏ی‏ج‏ ‏ی‏ک‏ باز‏ی‏ به معن‏ی‏ ز‏ی‏با‏ بودن آن باز‏ی‏ بود.
‏محاسبات‏ کلاس‏ی‏ک‏ احتمالات که بس‏ی‏ار‏ محدود بودند،بر پا‏ی‏هء‏ تفس‏ی‏ر‏ کلاس‏ی‏ک‏ احتمال انجام م‏ی‏شدند‏.
‏تعبیر امواج دوبروی با نظریه احتمال
‏بر اساس ‏اصل ‏عدم قطعیت هایزنبرگ ‏در ‏مکانیک ‏کوانتومی ‏نمی‌توان در مورد پدیده‌ها با قطعیت کامل اظهار نظر نمود و لذا نتیجه ‏‌اندازه گیری‌ها و آزمایش‌های مختلف بوسیله ‏نظریه ‏احتمال ‏تعبیر می‌شود. از جمله مفاهیمی ‌که در تعبیر و توصیف آنها از نظریه ‏‌احتمال استفاده می‌شود، تعبیر ‏امواج ‏دوبروی ‏می‌باشد. امواجی که به ذرات مادی نسبت داده می‌شود.

 

دانلود فایل

 

دانلود فایل

دانلود

دانلود تحقیق

 

http://shahrsaz.sidaa.ir//content/productpic/11815NzU2NTU_.jpg

دیدگاهتان را بنویسید