تحقیق ازت 16 ص-دانلود

تحقیق ازت 16 ص

تحقیق ازت 16 ص

تحقیق-ازت-16-صلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 20 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

1
‏مقدمه :
‏به دليل اهميت ازت در توليدات كشاورزي، انتخاب عاقلانة نوع و مقدار كود ازته جهت برداشت حداكثر محصول الزا‏مي است . ارائه مقدار متناسب ازت نه‏ تنها سبب وصول حداكثر درآمد مي گردد، بلكه از تجمع زيادي نيترات در پروفيل خاك جلوگيري مي كند و آبشويي را نيز به حداقل ميزان ممكن خواهد رسانيد .
‏مقدار كود ازته مورد نياز براي نيل به عملكردهاي بهينه با توجه به نوع محصول، خاك، آب و هوا و شرايط زراعي مشخص مي گردد . نياز و زمان مصرف ازت براي گياهان مختلف، متفاوت است . اغلب نيتروژن موجود درخاك به تدريج به نيترات (NO3)‏ تبديل مي شود . براي كاهش آبشويي نيتروژن سيستم هاي زراعي و مديريتي بايد NO3‏ ‏اضافي در خاك و قابليت نفوذ زير منطقة ريشه را كاهش دهند .
‏هر گاه قدرت تأمين ازت قابل استفاده خاك براي تغذيه گياهي كافي نباشد، بايد ازت قابل استفادة خاك را افزايش داد . براي يك توصية كودي دقيق بايد از ميزان عناصر قابل استفادة ‏گياه مطلع باشيم .‏
‏روشهاي تخمين ازت قابل استفاده‏ :
‏اين روشها به دو گروه كلي آناليز خاك و تجزية بافت گياه تقسيم مي شوند كه آناليز خاك متداول ترين ‏مورد است. اما عيب اين روش اين است كه مقادير اندازه گيري شده در آزمايشگاه همان مقاديري نيستند كه از نقطه نظر توليد محصول داراي اهميت باشند چرا كه ميزان عناصر غذايي قابل استفادة گياه در طول دورة رشد تنها تابع خصوصيات خاك نيست بلكه نوع گياه، توسعة ريشه، شرايط محيطي و مديريت مزرعه در آن دخيل است . مشكلاتي در نمونه برداري،
‏ تجزيه و تفسير نتايج حاصله نيز بوجودمي آيد، بنابراين، اين روش به تنهايي مفيد نيست .
1
‏مقدمه :
‏به دليل اهميت ازت در توليدات كشاورزي، انتخاب عاقلانة نوع و مقدار كود ازته جهت برداشت حداكثر محصول الزا‏مي است . ارائه مقدار متناسب ازت نه‏ تنها سبب وصول حداكثر درآمد مي گردد، بلكه از تجمع زيادي نيترات در پروفيل خاك جلوگيري مي كند و آبشويي را نيز به حداقل ميزان ممكن خواهد رسانيد .
‏مقدار كود ازته مورد نياز براي نيل به عملكردهاي بهينه با توجه به نوع محصول، خاك، آب و هوا و شرايط زراعي مشخص مي گردد . نياز و زمان مصرف ازت براي گياهان مختلف، متفاوت است . اغلب نيتروژن موجود درخاك به تدريج به نيترات (NO3)‏ تبديل مي شود . براي كاهش آبشويي نيتروژن سيستم هاي زراعي و مديريتي بايد NO3‏ ‏اضافي در خاك و قابليت نفوذ زير منطقة ريشه را كاهش دهند .
‏هر گاه قدرت تأمين ازت قابل استفاده خاك براي تغذيه گياهي كافي نباشد، بايد ازت قابل استفادة خاك را افزايش داد . براي يك توصية كودي دقيق بايد از ميزان عناصر قابل استفادة ‏گياه مطلع باشيم .‏
‏روشهاي تخمين ازت قابل استفاده‏ :
‏اين روشها به دو گروه كلي آناليز خاك و تجزية بافت گياه تقسيم مي شوند كه آناليز خاك متداول ترين ‏مورد است. اما عيب اين روش اين است كه مقادير اندازه گيري شده در آزمايشگاه همان مقاديري نيستند كه از نقطه نظر توليد محصول داراي اهميت باشند چرا كه ميزان عناصر غذايي قابل استفادة گياه در طول دورة رشد تنها تابع خصوصيات خاك نيست بلكه نوع گياه، توسعة ريشه، شرايط محيطي و مديريت مزرعه در آن دخيل است . مشكلاتي در نمونه برداري،
‏ تجزيه و تفسير نتايج حاصله نيز بوجودمي آيد، بنابراين، اين روش به تنهايي مفيد نيست .
3
‏روشهاي آناليز خاك عبارتند از :
‏1- اندازه گيري مقدار ازت معدني خاك قبل از كاشت كه در اكثر موارد نيترات اندازه گيري شده به دليل حضور آمونيوم نسبتاً كم است .
‏2- اندازه گيري مقدار نيترا‏ت در نيمرخ خاك به روش بودجه اي ‏:‏ در اين روش، مقدارازتي كه توسط مقدار معيني محصول برداشت مي شود، محاسبه مي گردد . اين روش همبستگي خوبي را در مورد تعيين نياز واقعي تضمين نمي كند . زيرا در اين روش براي انجام محاسبات بايد فرضيات و تخمين هاي زيادي در نظر گرفته شود .
‏3- تعيين جزء قابل معدني شدن ازت آلي به روش شيميايي . اكثر روشهاي شيميايي ازت آمونيومي يا ازت كل را در عصاره خاك اسيدي يا بازي اندازه گيري مي كنند . همچنين از طريق جوشاندن يا ‏گذاشتن نمونه هاي خاك در اتوكلاو ـ كه در آب يا محلول نمكهاي رقيق شده قرار گرفته اند ـ اندازه گيري صورت مي گيرد .
‏4- مقدار بهينه ازت مورد نياز بر مبناي ظرفيت خاك در تأمين ازت قابل استفاده و كل تعداد ازت برداشت شده توسط گياه از خاك فرمولي‏ به صورت زير ارائه گرديده است :
Nf = (Ng-Ns)/Ef
Nf‏ = ‏مقدار كود ازته كه بايد مصرف شود‏ .
Ng‏ = ‏مقدار ازت گياه
Ns‏ = ‏مقدار ازتي كه توسط گياه از خاك برداشت مي شود .
Ef‏ = ‏بخشي از كود ازته است كه توسط گياه مورد استفاده قرار مي گيرد .
‏بزرگتر‏ين محدوديت براي هر يك از فرمولها، ظرفيت قابل معدني شدن ازت است كه در هيچ يك از موقعيتهاي مزرعه به طور دقيق نمي توان آنرا تعيين كرد . زيرا معدني شدن يك فرآيند ميكروبي است و مقدار آن درمزرعه تحت تأثير درجه حرارت، رطوبت و تهويه مي باشد . بنابراين براي تخمين ميزان
3
‏ازتي كه ازطريق معدني شدن عايد مي شود بايد تمامي اين عوامل را درنظر گرفت .
‏استفاده از ميزان ازت گياه به جاي ازت خاك روش ديگري براي تخمين ميزان ازت قابل استفاده گياه است . مقدار نيترات جذب شده توسط گياه به مقدار ازت قابل استفاده درخاك بستگي دارد . البته تجزية بافتهاي گياه به شرطي كه گياه در شرايط كمبود شديد نباشد، مي تواند تخمين نسبتاً دقيقي از وضعيت تغذيه اي را ارائه دهد .
‏معرفي SPAD‏ :
‏تشخيص زمان كاربرد كود نيتروژن اضافي طي فصل رشد با استفاده از تست بافت معمولي، انجام پذير است . البته تأخير چند روزه تا يك هفته بين جمع آوري نمونه هاي بافت و تكميل آناليز شيميايي، غيرقابل قبول مي باشد .

 

دانلود فایل

 

دانلود فایل

دانلود

دانلود تحقیق

 

http://shahrsaz.sidaa.ir//content/productpic/3445MTE5MzE_.jpg

دیدگاهتان را بنویسید