تحقیق اساس طراحي اجراي پي 20 ص-دانلود

تحقیق اساس طراحي اجراي پي 20 ص

تحقیق اساس طراحي اجراي پي 20 ص

تحقیق-اساس-طراحي-اجراي-پي-20-صلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 22 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏1
‏بتــن
‏اساس طراحي و اجراي پي
‏3-42: اساس طراحي و اجراي پي
‏3-3-4- متغيرهاي آماري ‏- ‏مقاومت فشاري و كنترل كيفيت
‏به دليل تاثير عوامل مختلف، در مقاومت بتن اغلب تغييراتي وجود دارد. تغييرات در تمام حالتهاي بارگذاري از جمله فشار، گسيختگي كششي، خمش، برش و پيچش رخ مي‏‌‏دهد. در بسياري از تكنيك‏‌‏هاي اجرا از تغييرات مقاومت فشاري براي كنترل كيفيت استفاده مي‏‌‏شود. بنابراين در اينجا فقط تغييرات مقاومت فشاري و پيگيري مراحل آن مورد بحث قرار مي‏‌‏گيرد. به عنوان مثال در كفها، مقاومت خمشي ملاك است و براي تضمين كيفيت استفاده مي‏‌‏شود. اين روش آماري براي مقاومت فشاري استفاده شده و مي‏‌‏توان آنرا در مورد مقاومت خمشي نيز به كار برد.
‏بطوريكه در بخش 3-2-1 ذكر شد، تغييرات مقاومت فشاري معمولا از توزيع نرمال پيروي مي‏‌‏كند. ويژگي‏‌‏هاي منحني نرمال، ميانگين نمونه و انحراف معيار نمونه. براي محاسبه‏‌‏ي مقاومت فشاري متوسط استفاده مي‏‌‏شود تا مقاومت موردنظر را ايجاد كند. از اين رو در آغاز پروژه، ردة مقاومت بتن بر اساس برآورد ميانگين مقاومت متوسط لازم توليد مي‏‌‏شود. اين مقاومت توليد بر اساس اين فرضيه است كه تأثير متغيرهاي مقاومت بتن در آينده همچون گذشته خواهد بود. طبق اطلاعات موجود ميانگين واقعي مقاومت توليد جايگزين ‏ميانگين مقاومت فرضي و انحراف معيار خواهد شد. در صورتي كه ميانگين و انحراف معيار بدست آمده در طول پروژه برابر با مقادير حاصل از محاسبات باشد، بايد ميانگين مقاومت پروژه به دقت حفظ شود.
‏اگر مقاومت متوسط پروژه كمتر از مقاومت متوسط لازم باشد، در حالي كه با انحراف معيار هم اندازه است، درصدي از كاهش آزمايشات مقاومت مشخص شده، بيشتر از مقدار معقول خواهد بود و مقاومت متوسط بتن در آن مرحله بايد افزايش يابد.
‏در صورتي كه انحراف معيار پروژه بيشتر از انحراف معيار فرضي باشد، مقاومت متوسط نيز بايد افزايش يابد. به عبارت ديگر، اگر ميانگين پروژه بالاتر يا انحراف معيار پائين‏‌‏تر باشد، مقاومت متوسط كاهش مي‏‌‏يابد.
‏به منظور اطمينان از اينكه بتن در سطح مناسبي از مقاومت موردنياز قرار دارد، تداوم ارزيابي ضرورت دارد. تعيين مقاومت متوسط و انحراف معيار مطابق با زمان مي‏‌‏تواند معياري را براي كنترل كيفيت مراحل كار فراهم كند. هنگامي كه درصد تقريبي پايين‏‌‏تر از مقاومت تعيين شده آمد، براي محاسبه مي‏‌‏توان از معادله استفاده كرد.
‏3
‏بتــن
‏اساس طراحي و اجراي پي
‏(3. 11)
‏عامل احتمال = P
‏ميانگين مقاومت =
‏مقاومت مشخص شده =
‏انحراف معيار
‏توجه كنيد كه معادله‏‌‏ي (3. 11) مدل بدست آمده از معادله (3-1) است. متغيرهايي كه دچار تغيير شوند، امكان استفاده از مقاومت توسط ‏ و انحراف معيار پروژه S‏ را فراهم مي‏‌‏كنند.
‏در معادلة (3. 11) اگر 33/2 = P‏، احتمال مقاومت استوانه (ميانگين دو استوانه) نزول مي‏‌‏كند و ‏%1 است. احتمال ديگر مقادير را ميتوان با استفاده از جدول آماري موجود در كتابهاي آمار يا جدول‏‌‏هاي ACI‏ ارزيابي كرد.
‏براي اينكه ميانگين و انحراف معيار پروژه در معادله‏‌‏هاي ACI‏ تعريف شود، بايد در اين دو مساوي زير تعريف شود.
‏(12. 3) ‏ or‏
‏(13. 3) ‏ ‏ or‏
‏نمودار كنترل كيفيت اغلب اوقات براي تصوير بصري عملكرد بتن استفاده مي‏‌‏شود. سه نوع نمودار كنترل كيفيت در صنعت استفاده مي‏‌‏شود كه در تصوير 9.3‏ آمده است. شكل‏‌‏هاي مختلف نمودارهاي ديگر هم استفاده مي‏‌‏شود. با پيدايش رايانه‏‌‏هاي ميزي گسترش، حفظ و به روز در آوردن نمودارها كار ساده‏‌‏ايي است. همچنين مي‏‌‏توان نمودارها را از جايي به جاي ديگر انتقال داد.
‏شكل 3-9 a‏- متغيرهايي از (1) مقاومت مشخصه استوانه، (2) ميانگيني از دو استوانه و (3) ميانگين مقاومت مشخصه لازم را نشان داده است. تعداد آزمايشهاي پايين را مي‏‌‏توان براحتي از نمودار جدا كرد. توجه كنيد كه تعداد ازمايش پايين با استفاده از ميانگين دو استوانه محاسبه شده است. (خط پر). اگر حجم بتن توليد شده بيش از روزي يك آزمايش نياز داشت مي‏‌‏توان ميانگين همه آزمايشها را براي آن روز ترسيم نمود. اين نمودار را نيز مي‏‌‏توان با استفاده از روزهاي تقويم رسم نمود.
‏شكل 3-9 (b‏) و (c‏) با استفاده از مقادير شكل 3-9 (a‏) رسم شده است. هر نقطه در شكل 3-9 (b‏) ميانگين 5 آزمايش پيشين را ارائه مي‏‌‏كند. تعداد آزمايشها به منظور محاسبه‏‌‏ي اين ميانگين مؤثر مربوط به نوع كار و تعداد آزمايش در هر روز استفاده مي
‏3
‏بتــن
‏اساس طراحي و اجراي پي
‏‌‏شوند. در شكل 3-9 (b‏) برخي از تغييرات مشخصه آزمايش بي‏‌‏تأثير شدند. اين نمودار مي‏‌‏تواند تاثير عوامل اصلي مانند، تغييرات مفصل و تغييرات مواد را شناسايي كند. ‏ ‏شكل 3-9 (c‏) ميانگين موثر 10 گروه قبلي استوانه را نشان داده است. تغيير قابل توجه در اين نمودار، شاخصي از قابليت تنظيم بالا است.
‏نمودار كنترلي ابزار ارزشمندي است، نه فقط براي اين پروژه بلكه در مورد پروژه‏‌‏هاي آتي نيز كاربرد دارد. طبق مباحث قبلي، حد نصابهاي خوب مي‏‌‏تواند براي محاسبة ‏ و خصوصيات تركيبي به جاي تركيب آزمايش بكار رود، بنابراين مقدار قابل توجهي در وقت و تلاش صرفه‏‌‏جويي مي‏‌‏كند. تغييراتي كه در مراحل آزمايش ايجاد شود همواره واحدي دركنترل كيفيت است. كه هميشه براي تفكيك تغييرات ايجاد شده در مراحل آزمايش از تغييرات ايجاد شده در اثر عوامل ديگر مانند، تغيير خصوصيات مواد مناسب است، زيرا تغييرات در آزمايش، تغييرات واقعي در مقاومت بتني كه ساخته شده را ارائه نمي‏‌‏دهد. مراحل بعدي در ارزيابي شدت تغييرات تحت اثر آزمايش بكار مي‏‌‏رود.
‏يك آزمايش شامل همه استوانه‏‌‏هايي است كه در شرايط يكسان ساخته شده‏‌‏اند. استوانه‏‌‏ها بايد با استفاده از نمونه بتن مشابه، در شرايط عمل‏‌‏آوري مشابه ساخته شوند و در زمان يكساني آزمايش شوند.
‏شكل 3-9 نمودار كنترل كيفيت براي توليد و ارزيابي بتن. (A‏) آزمايشهاي مقاومت مشخصه (B‏) ميانگين مقاومت موثر. (C‏) ميانگين محدوده تغيير موثر (از كميته 214 ACI‏).
‏4
‏بتــن
‏اساس طراحي و اجراي پي
‏اگر فرض كنيم كه دو يا بيش از دو استوانه آزمايش شده از نمونه بتن مشابه ساخته شدند و در زمان مشابه مشابه آزمايش شدند، بايد مقاومت مشابهي داشته باشيم، تغييرات در مقاومت اين استوانه‏‌‏ها در مراحل آزمايش بستگي دارد. اگر چه اختلاف در بتن‏‌‏ريزي و عمل‏‌‏آوري نيز تفاوت ايجاد مي‏‌‏كند، با اين حال بخش اعظم، (به 100%) از تغييرات به آزمايش بستگي دارد. تفاوت ميان بتن‏‌‏ريزي استوانه نسبت به نمونه مشابه واريانس آزمايش ناميده مي‏‌‏شود. انحراف معيار آزمايش از معادله زير محاسبه مي‏‌‏شود.
‏(14-3) ‏ ‏
‏ميانگين محدوده آزمايشها از يك رده بتن = R
‏عواملي بر پايه تعداد استوانه‏‌‏هاي مورد آزمايش =
‏مقادير ‏، براي ‏دو، سه و چهار استوانه به ترتيب، 126/1 و 693/1 و 056/2 است.
‏دامنه، تفاضل بيشترين و كمترين مقدار مقاومت مي‏‌‏باشد. واريانس آزمايش با استفاده از معادله زير محاسبه مي‏‌‏شود.
‏(3. 15)
‏ ميانگين مقاومت براي رده بتن است. ‏ اگر ‏ كمتر از %5/1 باشد، آزمايش كنترل كارگاهي بسيار خوب در نظر گرفته شده است. اگر اين مقدار بيش از %4 باشد واريانس درون آزمايش نامطلوب تلقي مي‏‌‏شود و خطاها در اين آزمايش مي‏‌‏توانند عامل اصلي بخشي از تغييرات مقاومت باشند. اگر ‏ بين 0/2 و 5/1، 3و2، 4و3 باشد، عملكرد آزمايش به ترتيب خيلي خوب، خوب و نسبتا خوب در نظر گرفته مي‏‌‏شود.
‏3-3-5- آزمايشهاي مقاومت تسريع شده
‏در دنياي امروز، ساخت حجم وسيعي از بتن در يك روز انجام مي‏‌‏گيرد. در برخي موارد مانند، ساخت قالب لغزنده، ممكن است قسمت قابل توجهي از سازه در يك روز كامل شود. به عنوان مثال مراحل مختلف قالب لغزنده در برج ارتباطات CN‏ تورنتو در كانادا، تقريبا ft/day‏ (in/day‏6) در يك روز كامل شد. بنابراين نمي‏‌‏توان 28 روز براي تعيين مقاومت منتظر ماند. اگر مقاومت بعد از 28 روز مقاومت مناسب تشخيص داده نشد، صدها فوت از بنا فرو خواهد ريخت. آزمايشهاي مقاومت تسريع شد.

 

دانلود فایل

 

دانلود فایل

دانلود

دانلود تحقیق

 

http://shahrsaz.sidaa.ir//content/productpic/15508NzM2NTk_.jpg

دیدگاهتان را بنویسید