تحقیق استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 3 24 ص-دانلود

تحقیق استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 3 24 ص

تحقیق استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 3 24 ص

تحقیق-استاندارد-حسابداري‌-شماره‌-3--24-صلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 19 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏استاندارد‏ ‏حسابداري‌ شماره‌ 3
‏درآمد عملياتي
‏81
‏استاندارد‏ ‏حسابداري‏ ‏شماره 3
‏درآمد‏ ‏عملياتي‌
‏فهرست‌ مندرجات‌
‏شماره‌ بند
‏ مقدمـه‌
‏2‏ – ‏1
‏ دامنه‌ كاربرد
‏7 ‏-‏ 3
‏ تعاريف‌
‏9‏ -‏ 8
‏ اندازه‌گيري‌ درآمد عملياتي‌
‏13 -‏ ‏10
‏ تشخيص‌ معامله‌
‏14
‏ فـروش‌ كـالا
‏20 ‏-‏ 15
‏ ارائه‌ خدمات‌
‏28 ‏-‏ 21
‏ سود تضمين‌ شده‌، درآمد حق امتياز و سود سهام‌
‏33 ‏-‏ 29
‏ افشا
‏35‏ -‏ 34
‏ تاريخ‌ اجرا
‏36
‏ مطابقت‌ با استانداردهاي‌ بين‌المللي‌ حسابداري‌
‏37
‏ پيوست‌: نمونه‌هايي‌ از موارد شناخت‌ درآمد عملياتي‌
‏83
‏استاندارد‏ ‏حسابداري‏ ‏شماره‌ 3
‏درآمد‏ ‏عملياتي‌
‏اين‌ استاندارد بايد با توجه‌ به‌ ‏” ‏مقدمه‌اي‌ بر استانداردهاي‌ حسابداري‌‏“‏ ‏ ‏مطالعه‌ و بكارگرفته‌ شود.
‏مقدمـه‌
‏1‏ ‏. بنابر تعريف‌ ارائه‌ شده‌ در فصل‌ سوم‌ ‏مفاهيم‌ نظري‌ گزارشگري‌ مالي‌‏، درآمد عبارت‌ است‌ از افزايش‌ در حقوق‌ صاحبان‌ سرمايه‌ بجز مواردي‌ كه‌ به‌ آورده‌ صاحبان‌ سرمايه‌ مربوط‌ مي‌شود. مفهوم‌ درآمد، هر دو گروه‌ ‏”‏ ‏درآمد عملياتي‌‏“‏ و ‏” ‏درآمد غيرعملياتي‏“‏ را در برمي‌گيرد. درآم‏ـ‏د عملياتي‌ عب‏ـ‏ارت‌ از درآمدي‌ است‌ ك‏ـ‏ه‌ از فعاليتهاي‌ اصلي‌ و مستمر ‏واحد تجاري‌ حاصل‌ مي‌گردد و با عناوين‌ مختلفي‌ از قبيل‌ فروش‌، حق‌الزحمه‌،‏ ‏سود تضمين‌ شده‌، سود سهام‌ و حق امتياز مورد اشاره‌ قرار مي‌گيرد‏.
‏2‏ ‏. مبحث‌ اصلي‌ در حسابداري‌ درآمد عملياتي‌ عمدتاً معطوف‌ به‌ تعيين‌ زمان‌ شناخت‌ درآمد عملياتي‌ است‌. درآمد عملياتي‌ زماني‌ شناسايي‌ مي‌شود كه‌ شواهد كافي‌ مبني‌بر وقوع‌ يك‌ جريان‌ آتي‌ ورودي‌ منافع‌ اقتصادي‌ وجود داشته‌ باشد (يعني‌ جريان‌ منافع‌ اقتصادي‌ مرتبط‌ با درآمد عملياتي‌ به‌ درون‌ واحد تجاري‌ محتمل‌ باشد) و اين‌ منافع‌ را بتوان‌ به‌گونه‌اي‌ اتكاپذير اندازه‌گيري‌ كرد.
‏دامنه‌ كاربرد
‏3‏ ‏. اين‌ استاندارد بايد براي‌ حسابداري‌ درآمد عملياتي‌ حاصل از معاملات‌ و رويدادهاي‌ زير بكار گرفته‌ شود:
‏الف‏ ‏‌. فروش‌ كالا،
‏ب‌‏ ‏. ارائـه‌ خدمات‌، و
‏ج‏ ‏‌. استفاده‌ ديگران‌ از داراييهاي‌ واحد تجاري‌ كه‌ مولد سود تضمين‌ شده‌، درآمد حق امتياز و سود سهام‌ است‌.
‏استاندارد حسابداري شماره‏ 3
‏درآمد عملياتي‏‌
‏84
‏4‏ ‏. كالا شامل‌ كالاي‌ توليد شده‌ توسط‌ واحد تجاري‌ براي‌ فروش‌ و همچنين‌ كالاي‌ خريداري‌ شده‌ جهت‌ فروش‌ مجدد از قبيل‌ كالاي‌ خريداري‌ شده‌ توسط‌ يك‌ واحد بازرگاني‌ يا زمين‌ و ساير املاك‌ نگهداري‌ شده‌ براي‌ فروش‌ مجدد است‌.
‏5‏ ‏. ‏ارائ‏ـ‏ه‌ خدم‏ـ‏ات‌، معمولا متضمن‌ اج‏ـ‏راي‌ وظيف‏ـ‏ه‌اي‌ مورد توافق‌ طي‌ مدتي‌ معي‏ـ‏ن‌ توسط‌ واحد تجاري‌‏ است‌. خدمات‌ ممكن‌ است‌ طي‌ يك‌ يا چند دوره‌ مالي‌ ارائه‌ شود. برخي از پيمانهاي‌ ارائـه‌ خدمات‌ ماهيتاً از نوع‌ پيمانهاي‌ بلندمدت‌ است‌. درآمد عملياتي‌ حاصل از چنين‌ پيمانهايي‌، طبق‌ استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 9 با‏ ‏عنوان‌ ‏حسابداري‌ پيمانهاي‌ بلندمدت‏‌ شناسايي‌ مي‌شود.
‏6‏ ‏. ‏استفاده‌ ديگران‌ از داراييهاي‌ واحد تجاري‌ منجر به‌ تحصيل‌ درآمدهاي‌ عملياتي‌ زير مي‌شود:
‏الف‏ ‏‌. ‏س‏ـ‏ود تضمين‌ ش‏ـ‏ده‌:‏ مبالغي‌ ك‏ـ‏ه‌ بابت‌ استف‏ـ‏اده‌ از وج‏ـ‏وه‌ نق‏ـ‏د يا معادل‌ وجه‌ نقد واحد‏ ‏تجاري‌ مطالبه‌ مي‌شود،
‏ب‏ ‏‌. ‏درآمد حق امتياز‏ ‏:‏ مبالغي‌ كه‌ بابت‌ استفاده‌ از داراييهاي‌ غيرجاري‌ واحد تجاري‌ نظير امتياز ساخت‌، علايم‌ تجاري‌، حق‌ انتشار و نرم‌افزار رايانه‌اي‌ مطالبه‌ مي‌شود، و
‏ج ‏‌‏. ‏سود سهام‌:‏ مبالغي‌ از سود توزيع‌ شده‌ واحد سرمايه‌پذير كه‌ متناسب‌ با سهم‌الشركه‌ واحد تجاري‌ عايد آن‌ مي‌شود.
‏7 . در اين‌ استاندارد، درآمـد عملياتي‌ حاصل از موارد زير مطرح‌ نمي‌شود:
‏الف‏ ‏‌. ‏سود سهام‌ حاصل از سرمايه‌گذاريهايي‌ كه‌ به‌ روش‌ ارزش‌ ويژه‌ به حساب‌ گرفته‌ مي‌شود،
‏ب‌ ‏‌‏. ‏پيمانهاي‌ بلندمدت‌ (رجوع‌ شود به‌ استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 9 با‏ ‏عنوان‌ ‏حسابداري‌ پيمانهاي‌ بلندمدت‌‏)،
‏ج ‏‌‏. قراردادهاي‌ اجاره‌،

 

دانلود فایل

 

دانلود فایل

دانلود

دانلود تحقیق

 

http://shahrsaz.sidaa.ir//content/productpic/29131NjY5NTQ_.jpg

دیدگاهتان را بنویسید