تحقیق پديده‌ي خشكي 135 ص-دانلود

تحقیق پديده‌ي خشكي 135 ص

تحقیق پديده‌ي خشكي 135 ص

تحقیق-پديده‌ي-خشكي-135-صلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 139 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏1
‏مقدمه
‏پديده‏‌‏ي خشكي :
‏ مفهوم خشكي بايد بدانيم كه‏ ‏خشكي چيست‏ ‏و چه عواملي باعث‏ ‏بروز آن مي‏‌‏شود‏ ‏محيطهاي خشك‏ ‏از‏ ‏نظر شكل زمين ، خاك‏ ، گونه‏‌‏هاي گياهي و جانوري ، بيلان آبي‏ ‏و فعاليت‏‌‏هاي انساني بسيار متنوع‏‌‏اند‏ ‏به همين علت نمي‏‌‏توان‏ ‏تعريف دقيقي بيان كرد‏ ‏به طور كلي خشكي پديده‏‌‏اي است كه‏ ‏در نتيجه كمبود باران‏ ‏حادث مي‏‌‏شود .اگر چه كمبود باران‏ ‏عامل اصلي خشكي است‏ ‏ولي اگر مدتي باران نبارد‏ ‏و شبنم موجود‏ نباشد تا حدودي مانع از خشكي مي‏‌‏شود‏ ‏و ممكن است در منطقه‏‌‏اي باران باشد‏ ‏ولي‏ ‏احساس خشكي‏ ‏كرد‏ ‏كه‏ ‏به آن تبخير‏ ‏و تعرق مي‏‌‏گويند .
‏1/ تبخير‏ : Evaporation
‏متصاعد‏ ‏شدن‏ ‏رطوبت زمين‏ ‏و‏ ‏منابع آبي‏ ‏را‏ ‏و همچنين در‏ ‏ايام‏ ‏بارندگي‏ ‏متصاعد‏ ‏شدن‏ ‏رطوبت‏ ‏از سطح‏ ‏گياهان‏ ‏را تبخير مي‏‌‏گويند‏ ‏.
‏2/ تعرق : Transpiration
‏به مقدار رطوبتي‏ ‏كه‏ ‏گياهان از زمين مي‏‌‏گيرند و‏ ‏در‏ ‏فضا متصاعد مي‏‌‏كنند تعرق گفته مي شود .
‏ 3/ تبخير و تعرق :‏ Evopotransipiration
‏تبخير و تعرق باعث مي گردد كه‏ ‏بخشي ازميزان‏ ‏كل‏ ‏بارش توسط‏ ‏آن‏ ‏از محيط خارج‏ ‏شود . هر چه ميزان‏ ‏آن‏ ‏بيشتر باشد‏ ‏شدت‏ ‏نسبي خشكي بييشتر است. بنابراين نتيجه مي‏‌‏شود كه‏ ‏خشكي را نبايد‏ ‏صرفاً براساس بارندگي‏ سنجيد بلكه بايد در چهارچوب رابطه ي بارندگي ‏ ‏و تبخير و تعرق محاسبه‏ ‏كرد . تبخير و تعرق‏ ‏به دو عامل حرارت‏ ‏و‏ ‏باد بستگي دارد . هر چه حرارت بيشتر‏ ‏شود تبخير و تعرق‏ ‏افزايش مي‏‌‏يابد‏ ‏معمولاً در حالت سكون‏ ‏هوا‏ ‏تبخير و تعرق‏ ‏ابري اطراف گياه ايجاد مي‏‌‏نمايد كه‏ ‏مانع از تبخير‏ ‏و تعرق بيشتر مي‏‌‏شود‏ ‏روابط متعددي براي سنجيدن خشكي‏ ‏وجود دارد خشكي معمولاً تابعي‏ ‏از دما و بارندگي‏ ‏است‏ ‏كه شاخص خشكي penman‏ شاخص مناسبي براي خشكي اقليمي‏ ‏است‏ ‏. و از رابطه‏‌‏ي‏ ‏زير‏ ‏به دست مي آيد .
Ai=Aridity index
‏2
‏بارندگي
‏=
P
‏= Ai‏ شاخص خشكي
‏تبخير و تعرق
ETP
‏اين شاخص با در نظر گرفتن رطوبت‏ ‏هوا ،‏‌‏تشعشع خورشيد‏ ‏و‏ ‏ميزان‏ ‏سرعت‏ ‏باد‏ ‏محاسبه مي شود به وسيله‏‌‏ي اين شاخص‏ ‏مناطق خشك‏ ‏را‏ ‏به سه دسته زير تقسيم ميكنند .
‏1‏) خيلي خشك Hyper – Arid
‏اگر ضريب خشكي‏ ‏كمتر از 05/0 باشد به آن منطقه خيلي خشك‏ ‏اطلاق مي شود‏ ‏. 2/4‏ ‏درصد كل زمين‏‌‏هاي خشك دنيا را در بر مي‏‌‏گيرد . مناطقي هستند فاقد‏ ‏پوشش گياهي ،‏‌‏ميزان بارش‏ ‏ساليانه .
‏در اين مناطق كمتر از 100 ميلي‏‌‏متر است‏ ‏ميزان بارش‏ ‏بسيار نامنظم است‏ ‏به طوري كه‏ ‏در دوره‏‌‏هاي طولاني بارندگي‏ ‏در حد‏ ‏صفر است‏ ‏و بعضاً درختچه‏‌‏هاي‏ ‏پراكنده در آن‏ ‏مشاهده مي‏‌‏شود‏ ‏و گاهاً زندگي‏ ‏شباني‏ ‏در آن مشاهده مي شود .
‏2‏) خشك‏ Arid
‏ضريب خشكي‏ ‏بين‏ ‏05/0 تا‏ ‏2/0 است .
‏6/14 درصد‏ ‏كل زمين‏هاي خش‏ك‏ ‏دنيا را‏ ‏در‏ ‏بر مي گيرد .
‏پوشش گياهي‏ ‏طب‏يعي‏ ‏به طور‏ ‏پراكنده وجود‏ ‏دارد .
‏ كشاورزي با‏ ‏آبياري در آن‏ ‏امكان پذير است .
‏ميزان بارندگي 250 تا‏ ‏100 ميلي‏‌‏متر است .
‏3‏)‏ نيمه خشك‏ Semi – Arid
‏ضريب خشكي‏ ‏بين 2/0 تا‏ ‏5/0 است .
‏ 2/12 درصد‏ ‏كل زمين‏‌‏هاي خشك دنيا را در بر مي‏‌‏گيرد .
‏ ميزان بارندگي 250 تا‏ ‏400 ميلي‏‌‏متر‏ ‏است .
‏داراي پوشش گياهي درختي ،درختچه‏‌‏اي‏ ‏، بوته‏‌‏اي‏ ‏، علفي است .
‏ كشاورزي در آن‏ ‏امكا‏‌‏ن‏‌‏پذير‏ ‏است‏ ‏دامپروري‏ ‏و زندگي ساكن‏ ‏شهري در آن ديده مي‏‌‏شود . به طور كلي ‏اراضي دنيا‏ ‏جزء اراضي‏ ‏خشك‏ ‏محسوب مي‏‌‏شود .
‏3
‏اقاليم مناطق خشك :
‏ويژگي‏‌‏هاي مناطق خشك‏
‏گرماي شديد و بارندگي‏ ‏پراكنده‏ ‏و ناكافي‏ ‏است‏ ‏در واقع‏ ‏يك‏ ‏نوع ناهمگوني در آب‏ ‏و هوا به‏ ‏چشم مي‏‌‏خورد . كه در نتيجه‏‌‏ي‏ ‏اختلاف درجه‏‌‏ي حرارت‏ ‏فصل بارندگي‏ ‏و‏ ‏درجه‏‌‏ي خشكي‏ ‏پديد مي آيد . اقاليم مناطق خشك شامل سه‏ ‏دسته‏
‏1/ اقليم مديترانه‏‌‏اي Mediterranean
‏2/ اقليم گرمسيري ( استوايي ) Tropical
‏3/ اقليم قاره‏‌‏اي continental
‏اقليم مديترانه‏‌‏اي ‏:
‏بارندگي‏ ‏در‏ ‏زمستان انجام مي‏‌‏پذيرد ، تابستان گرم و خشك است و در تابستان‏ ‏بارندگي وجود ندارد‏ ‏طول مدت خشكي متجاوز‏ ‏از‏ ‏5 ماه‏ ‏است‏ ‏. گياهان داراي‏ ‏برگهاي گوشتي‏ ‏يا‏ ‏اسكلروفيلي sclerophily‏ ‏و ‏داراي‏ ريشه‏‌‏ي‏ ‏عميق هستند تا‏ ضم‏ن كاهش تعرق آب اعماق‏ ‏زمين‏ ‏را جذب‏ ‏كنند‏ ‏آتش سوزي با رعد‏ ‏و برق‏ ‏در مناطق با اقليم‏ ‏مديترانه‏‌‏اي‏ ‏وجود دارد زيرا‏ ‏گياهان خود قادر‏ ‏به‏ ‏زاد آوري نيستند‏ ‏و آتش مي گيرند‏ ‏و‏ ‏دوباره به وجود مي آيند‏ ‏با پراكندگي بذر‏ ‏كه تجدي‏د‏ حيات است .
‏4
‏اقليم گرمسيري (‏‌‏استوايي )
‏بارندگي در طول‏ ‏سال و هر روز متجاوز‏ ‏از mm‏100 وجود‏ ‏دارد‏ ‏در اين مناطق‏ ‏فصل وجود ندارد‏ ‏گونه‏‌‏ها‏ ‏اعم از پهن‏ ‏برگ‏ ‏و سوزني برگ‏ ‏هميشه سبز هستند‏ ‏در ناحيه‏‌‏ي‏ ‏نيمه گرمسيري‏ ‏باران‏‌‏هاي‏ ‏موسمي وجود دارد .
‏هر چه از مناطق استوا دورتر مي شويم‏ ‏فصل بارندگي كمتر مي‏‌‏شود‏ ‏و‏ ‏زمستان‏‌‏ها طولاني‏‌‏تر مي شود .
‏اقليم قاره‏‌‏اي
‏معمولاً پراكنش بارندگي‏ ‏در تمام طول‏ ‏سال يكنواخت و كم‏ ‏است به همين علت‏ ‏فصل رشد در تمام‏ ‏طول‏ ‏سال ادامه دارد .
‏علل خشكي :
‏ 1/ بارندگي كم‏ ‏2/ باد در خشكي‏ ‏نقش اساسي‏ ‏دارد .
‏عوامل موثر در‏ ‏خشكي متعدد است .
‏ 1- طولاني شدن‏ ‏كمبود بارندگي‏ ‏به مرور‏ ‏يك منطقه را مي‏‌‏تواند به بيابان تبديل كند .
‏2- نحوه‏‌‏ي توزيع‏ ‏بارندگي در خشكي‏ ‏يك منطقه تاثير‏ ‏فراوان دارد به آن‏ ‏رژيم بارندگي‏ ‏مي‏‌‏گويند اگر اين توزيع در تمام‏ ‏طول سال حالت‏ ‏يكنواخت‏ ‏داشته باشد‏ ‏وضع‏ ‏هوا‏ ‏و سيماي طبيعي‏ ‏متفاوت خواهد‏ ‏بود .
‏3- از تابش نور خورشيد‏ ‏زاويه‏‌‏ي‏ ‏تابش اشعه‏‌‏ي خورشيد‏ ‏اهميت‏ ‏بسيار دارد‏ ‏در استوا اشعه‏‌‏ي‏ ‏خورشيد عمود‏ ‏به سطح‏ ‏زمين‏ ‏ميتابد و‏ ‏گرماي بيشتري‏ ‏توليد مي‏‌‏كند در نتيجه‏ ‏تبخير و تعرق‏ ‏بيشتر مي‏‌‏شود‏ ‏هر چه از اين منطقه‏ ‏به قطب شمال و جنوب نزديك‏ ‏شويم‏ ‏اشعه افقي‏‌‏تر مي‏‌‏تابد و گرما كمتر‏ ‏و‏ ‏تبخير و تعرق نيز كمتر مي‏‌‏شود .
‏4- گردش‏ ‏زمين به دور خورشيد‏ ‏نيز در ايجاد‏ ‏خشكي موثر‏ ‏است‏ ‏حركت زمين سبب‏ ‏بروز جريان‏‌‏هاي‏ ‏هوايي‏ ‏در روي كره‏‌‏ي زمين‏ ‏مي‏‌‏گردد كه‏ ‏باعث‏ ‏مي شود مراكز فشار‏ ‏هوا ريزش باران‏ ‏در خارج از مدار 15 تا‏ ‏45 درجه‏‌‏ي شمال‏ ‏استوا و‏ ‏در‏ ‏خارج‏ ‏20 تا‏ ‏35 درجه‏‌‏ي جنوب‏ ‏استوا ببارد . و مناطق خشكي‏ ‏در اين مناطق‏ ‏ظاهر شود .

 

دانلود فایل

 

دانلود فایل

دانلود

دانلود تحقیق

 

http://shahrsaz.sidaa.ir//content/productpic/10775NDg2MTc_.jpg

دیدگاهتان را بنویسید