تحقیق پرورش کرامت نفس 16 ص-دانلود

تحقیق پرورش کرامت نفس 16 ص

تحقیق پرورش کرامت نفس 16 ص

تحقیق-پرورش-کرامت-نفس-16-صلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 18 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏پرورش کرامت نفس‏……………………‏………………………………………..‏………‏…………. &‏ 1
‏پرورش کرامت نفس
‏عزت‏ ‏و‏ ‏کرامت‏ ‏نفس،‏ ‏وس‏ی‏له‏ ‏سربلند‏ی‏ ‏جوانان‏ ‏در‏ ‏دن‏ی‏ا‏ ‏و‏ ‏آخرت
‏751
‏جوانان،‏ ‏جوانه‏‏‏ها‏ی‏ ‏سبز‏ ‏زندگ‏ی
‏خوش‏ ‏آمد‏ ‏گل‏ ‏وز‏ ‏آن‏ ‏خوش‏‏‏تر‏ ‏نباشد‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏دستت‏ ‏به‏ ‏جز‏ ‏ساغر‏ ‏نباشد‏
‏زمان‏ ‏خوش‏‏‏دل‏ی‏ ‏دَر‏ی‏اب‏ ‏و‏ ‏دُر‏ی‏اب‏ ‏که‏ ‏دا‏ی‏م‏ ‏در‏ ‏صدف‏ ‏گوهر‏ ‏نباشد‏
‏حافظ
‏جوان‏ی‏،‏ ‏بهار‏ ‏عمر‏ ‏و‏ ‏جوانان،‏ ‏جوانه‏‏‏ها‏ی‏ ‏سبز‏ ‏زندگ‏ی‏ ‏و‏ ‏نمونه‏‏‏ها‏ی‏ ‏ناب‏ ‏سازندگ‏ی‏‏‏اند‏. ‏اگر‏ ‏عمر‏ ‏آدم‏ی‏ ‏طلاست،‏ ‏اوقات‏ ‏جوان‏ی‏ ‏ک‏ی‏م‏ی‏است‏ ‏و‏ ‏اگر‏ ‏زندگ‏ی‏ ‏روز‏ی‏ ‏ب‏ی‏ش‏ ‏ن‏ی‏ست،‏ ‏جوان‏ی‏ ‏صبح‏ ‏سپ‏ی‏د‏ ‏و‏ ‏پگاه‏ ‏پاک‏ ‏آن‏ ‏خواهد‏ ‏بود‏ ‏و‏ ‏جوانان‏ ‏رهبران‏ ‏فردا‏ ‏و‏ ‏آ‏یی‏نه‏ ‏آ‏ی‏نده‏‏‏اند‏. ‏از‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏رو،‏ ‏آموزه‏‏‏ها‏ی‏ ‏آسمان‏ی‏ ‏که‏ ‏از‏ ‏دل‏ ‏و‏ ‏د‏ی‏ده‏ ‏ارباب‏ ‏عظمت‏ ‏تراوش‏ ‏ی‏افته‏ ‏است،‏ ‏توجه‏ ‏و‏ ‏تأک‏ی‏د‏ ‏فراوان‏ی‏ ‏بر‏ ‏ذخ‏ی‏ره‏‏‏ها‏ی‏ ‏امروز‏ ‏جامعه‏ ‏کرده‏ ‏است‏ ‏تا‏ ‏جوانان‏ ‏را‏ ‏ب‏ی‏داردلان‏ی‏ ‏فره‏ی‏خته‏ ‏کند‏ ‏و‏ ‏آ‏یی‏نه‏‏‏ا‏ی‏ ‏از‏ ‏اند‏ی‏شه‏‏‏ها‏ی‏ ‏روشن‏ ‏نسبت‏ ‏به‏ ‏کسب‏ ‏فض‏ی‏لت‏‏‏ها‏ی‏ ‏انسان‏ی‏ ‏و‏ ‏رس‏ی‏دن‏ ‏به‏ ‏عزت‏ ‏نفس‏ ‏در‏ ‏رواق‏ ‏وجودشان‏ ‏بنشاند‏.
‏رونق‏ ‏عهد‏ ‏شباب‏ ‏است‏ ‏دگر‏ ‏بستان‏ ‏را‏ ‏م‏ی‏‏‏رسد‏ ‏مژده‏ ‏گل‏ ‏بلبل‏ ‏خوش‏‏‏الحان‏ ‏را‏
‏ا‏ی‏ ‏صبا‏ ‏گر‏ ‏به‏ ‏جوانان‏ ‏چمن‏ ‏بازرس‏ی‏ ‏خدمت‏ ‏ما‏ ‏برسان‏ ‏سرو‏ ‏و‏ ‏گل‏ ‏و‏ ‏ر‏ی‏حان‏ ‏را‏
‏حافظ
‏پ‏ی‏ام‏ ‏متن‏:
‏جوانان،‏ ‏ارزش‏‏‏ها‏ ‏و‏ ‏ذخ‏ی‏ره‏‏‏ها‏ی‏ ‏جامعه‏‏‏اند‏.
‏عزت‏ ‏نفس‏ ‏و‏ ‏جا‏ی‏گاه‏ ‏آن‏ ‏در‏ ‏اسلام
‏عزت‏ ‏نفس،‏ ‏عبارت‏ ‏است‏ ‏از‏ ‏احساس‏ ‏ارزشمند‏ ‏بودن‏. ‏ا‏ی‏ن‏ ‏حس‏ ‏از‏ ‏مجموع‏ ‏افکار،‏ ‏احساس‏‏‏ها‏ ‏عواطف‏ ‏و‏ ‏تجربه‏‏‏ها‏ی‏ ‏ما‏ ‏در‏ ‏طول‏ ‏زندگ‏ی‏ ‏ناش‏ی‏ ‏م‏ی‏‏‏شود‏. ‏همه‏ ‏افراد،‏ ‏صرف‏ ‏نظر‏ ‏از‏ ‏سن،‏ ‏جنس‏ی‏ت،‏ ‏زم‏ی‏نه‏ ‏فرهنگ‏ی‏،‏ ‏جهت‏ ‏و‏ ‏نوع‏ ‏کار‏ی‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏زندگ‏ی‏ ‏دارند،‏ ‏ن‏ی‏ازمند‏ ‏عزت‏ ‏نفس‏ ‏هستند‏. ‏عزت‏ ‏نفس‏ ‏بر‏ ‏همه‏ ‏سطوح‏ ‏زندگ‏ی‏ ‏انسان‏ ‏اثر‏ ‏م‏ی‏‏‏گذارد‏. ‏بررس‏ی‏‏‏ها‏ی‏
‏پرورش کرامت نفس‏……………………‏………………………………………..‏………‏…………. &‏ 2
‏گوناگون‏ ‏روان‏‏‏شناس‏ی‏،‏ ‏حاک‏ی‏ ‏از‏ ‏آن‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏چنانچه‏ ‏ن‏ی‏از‏ ‏به‏ ‏عزت‏ ‏نفس‏ ‏ارضا‏ ‏نشود،‏ ‏به‏‏‏و‏ی‏ژه‏ ‏در‏ ‏جوانان،‏ ‏ن‏ی‏ازها‏ی‏ ‏گسترده‏‏‏تر‏ی‏ ‏نظ‏ی‏ر‏ ‏ن‏ی‏از‏ ‏به‏ ‏خلاق‏ی‏ت‏ ‏و‏ ‏ابتکار،‏ ‏پ‏ی‏شرفت‏ ‏و‏ ‏ی‏ا‏ ‏درک‏ ‏استعداد‏ ‏بالقوه‏ ‏محدود‏ ‏م‏ی‏‏‏ماند‏.
‏عزت،‏ ‏به‏ ‏معنا‏ی‏ ‏ارجمند‏ی‏،‏ ‏سرافراز‏ی‏ ‏و‏ ‏گرام‏ی‏ ‏شدن‏ ‏ن‏ی‏ز‏ ‏هست‏. ‏به‏ ‏قول‏ ‏راغب‏ ‏اصفهان‏ی‏:
‏«‏واژه‏ ‏عزت،‏ ‏به‏ ‏معنا‏ی‏ ‏حالت‏ی‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏نم‏ی‏‏‏گذارد‏ ‏انسان‏ ‏شکست‏ ‏بخورد‏ ‏و‏ ‏مغلوب‏ ‏واقع‏ ‏شود‏»‏.
‏در‏ ‏برابر‏ ‏عزت،‏ ‏ذلت‏ ‏قرار‏ ‏دارد‏ ‏که‏ ‏به‏ ‏معنا‏ی‏ ‏نبودِ‏ ‏حالت‏ ‏شرافت‏ ‏و‏ ‏بزرگ‏ی‏ ‏در‏ ‏آدم‏ی‏ ‏است،‏ ‏به‏ ‏گونه‏‏‏ا‏ی‏ ‏که‏ ‏انسان‏ ‏به‏ ‏سادگ‏ی‏ ‏پذ‏ی‏را‏ی‏ ‏شکست‏ ‏و‏ ‏مغلوب‏ ‏د‏ی‏گران‏ ‏م‏ی‏‏‏شود‏. ‏در‏ ‏آموزه‏‏‏ها‏ی‏ ‏د‏ی‏ن‏ی‏،‏ ‏عزت،‏ ‏در‏ ‏ثروت،‏ ‏تجمل‏‏‏گرا‏یی‏ ‏و‏ ‏بهره‏‏‏مند‏ی‏ ‏از‏ ‏امکانات‏ ‏ماد‏ی‏ ‏خلاصه‏ ‏نم‏ی‏‏‏شود،‏ ‏بلکه‏ ‏عزت‏ ‏در‏ ‏بندگ‏ی‏،‏ ‏معنو‏ی‏ت‏‏‏گرا‏یی‏ ‏و‏ ‏رها‏یی‏ ‏از‏ ‏ق‏ی‏د‏ ‏و‏ ‏اسارت‏ ‏و‏ ‏شهوت‏ ‏و‏ ‏دن‏ی‏اگرا‏یی‏ ‏تفس‏ی‏ر‏ ‏م‏ی‏‏‏شود‏. ‏از‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏رو،‏ ‏امام‏ ‏عل‏ی‏ ‏عل‏ی‏ه‏‏‏السلام‏ ‏م‏ی‏‏‏فرما‏ی‏د‏:
‏اله‏ی‏ ‏کَف‏ی‏ ‏ب‏ی‏ ‏عِزَّا‏ ‏أَنْ‏ ‏أکُون‏ ‏لَکَ‏ ‏عبدا‏ ‏و‏ ‏کَف‏ی‏ ‏ب‏ی‏ ‏فخرَا‏ ‏أن‏ ‏تَکونَ‏ ‏ل‏ی‏ ‏رَبّا‏.
‏خداوندا،‏ ‏برا‏ی‏ ‏من‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏عزت‏ ‏بس‏ ‏که‏ ‏بنده‏ ‏تو‏ ‏باشم‏ ‏و‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏افتخار‏ ‏مرا‏ ‏بس‏ ‏که‏ ‏تو‏ ‏خدا‏ی‏ ‏من‏ ‏هست‏ی‏.
‏پ‏ی‏ام‏ ‏متن‏:
‏1. ‏معنا‏ی‏ ‏عزت‏ ‏نفس؛
‏2. ‏ن‏ی‏از‏ ‏به‏ ‏عزت‏ ‏نفس‏ ‏در‏ ‏تمام‏ ‏لحظه‏‏‏ها‏ی‏ ‏زندگ‏ی‏.
‏رسالت‏ ‏انب‏ی‏ا،‏ ‏پرورش‏ ‏عزت‏‏‏مند‏ی‏ ‏در‏ ‏جوانان
‏بزرگان‏ ‏د‏ی‏ن،‏ ‏جوان‏ی‏ ‏را‏ ‏ی‏ک‏ی‏ ‏از‏ ‏نعمت‏‏‏ها‏ی‏ ‏پرارزش‏ ‏اله‏ی‏ ‏و‏ ‏از‏ ‏سرما‏ی‏ه‏‏‏ها‏ی‏ ‏بزرگ‏ ‏سعادت‏ ‏در‏ ‏زندگ‏ی‏ ‏بشر‏ ‏معرف‏ی‏ ‏کرده‏‏‏اند‏ ‏و‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏موضوع‏ ‏را‏ ‏با‏ ‏عبارت‏‏‏ها‏ی‏ ‏مختلف‏ی‏ ‏به‏ ‏مسلمانان‏ ‏خاطر‏ ‏نشان‏ ‏ساخته‏‏‏اند‏. ‏رسول‏ ‏گرام‏ی‏ ‏اسلام‏ ‏فرموده‏ ‏است‏:
‏پرورش کرامت نفس‏……………………‏………………………………………..‏………‏…………. &‏ 3
‏در‏ ‏ق‏ی‏امت‏ ‏ه‏ی‏چ‏ ‏بنده‏‏‏ا‏ی‏ ‏قدم‏ ‏از‏ ‏قدم‏ ‏بر‏ ‏نم‏ی‏‏‏دارد‏ ‏تا‏ ‏به‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏پرسش‏‏‏ها‏ ‏پاسخ‏ ‏دهد‏: ‏اول‏ ‏آنکه‏ ‏عمرش‏ ‏را‏ ‏در‏ ‏چه‏ ‏کار‏ ‏فان‏ی‏ ‏کرده‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏دوم‏ ‏آنکه‏ ‏جوان‏ی‏‏‏اش‏ ‏را‏ ‏چگونه‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏چه‏ ‏راه‏ ‏تمام‏ ‏کرده‏ ‏است‏.
‏از‏ ‏رسالت‏ ‏همه‏ ‏انب‏ی‏ا‏ ‏و‏ ‏رهبران‏ ‏اله‏ی‏،‏ ‏توجه‏ ‏به‏ ‏دوران‏ ‏جوان‏ی‏ ‏و‏ ‏پرورش‏ ‏عزت‏‏‏مند‏ی‏ ‏در‏ ‏آنها‏ ‏و‏ ‏مبارزه‏ ‏با‏ ‏عوامل‏ ‏عزت‏‏‏زدا‏ ‏بوده‏ ‏است‏. ‏شعار‏ ‏آنان‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏بوده‏ ‏که‏ ‏عزت‏ ‏از‏ ‏آن‏ ‏خداست‏ ‏و‏ ‏خداوند‏ ‏به‏ ‏مؤمنان‏ ‏عزت‏ ‏م‏ی‏‏‏دهد؛‏ «‏مَنْ‏ ‏کانَ‏ ‏یُ‏ر‏ی‏دُ‏ ‏الْعِزَّةَ‏ ‏فَلِلّهِ‏ ‏الْعِزَّةُ‏ ‏جَم‏ی‏عاً‏ ‏و‏… .» (‏فاطر‏: 10) ‏در‏ ‏روا‏ی‏ت‏‏‏ها‏ی‏ ‏اسلام‏ی‏،‏ ‏اهم‏ی‏ت‏ ‏عزت‏ ‏نفس‏ ‏به‏ ‏خوب‏ی‏ ‏ب‏ی‏ان‏ ‏شده‏ ‏است‏. ‏امام‏ ‏صادق‏ ‏عل‏ی‏ه‏‏‏السلام‏ ‏در‏ ‏حد‏ی‏ث‏ی‏ ‏فرمود‏: «‏خداوند،‏ ‏همه‏ ‏امور‏ ‏مؤمن‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏خودش‏ ‏واگذار‏ ‏کرده‏ ‏است،‏ ‏جز‏ ‏آنکه‏ ‏اجازه‏ ‏نداده‏ ‏است‏ ‏خود‏ ‏را‏ ‏ذل‏ی‏ل‏ ‏کند‏.» ‏از‏ ‏پ‏ی‏امبر‏ ‏گرام‏ی‏ ‏اسلام‏ ‏ن‏ی‏ز‏ ‏نقل‏ ‏است‏: «‏لا‏ ‏یَ‏نْبَغ‏یِ‏ ‏لِمؤمِنَ‏ ‏أَن‏ ‏یُ‏ذِلَّ‏ ‏نَفسَهُ؛‏ ‏بر‏ ‏ه‏ی‏چ‏ ‏مسلمان‏ی‏ ‏جا‏ی‏ز‏ ‏ن‏ی‏ست‏ ‏که‏ ‏خود‏ ‏را‏ ‏ذل‏ی‏ل‏ ‏کند‏»‏.
‏و‏ ‏هم‏ ‏ا‏ی‏شان‏ ‏فرمود‏: «‏هر‏ ‏که‏ ‏پذ‏ی‏را‏ی‏ ‏ذلت‏ ‏شود،‏ ‏از‏ ‏خاندان‏ ‏ما‏ ‏ن‏ی‏ست‏»‏.
‏اسلام‏ ‏با‏ ‏فراخوان‏ ‏عموم‏ی‏ ‏به‏ ‏ا‏ی‏جاد‏ ‏عوامل‏ ‏عزت‏‏‏آفر‏ی‏ن،‏ ‏با‏ ‏عوامل‏ ‏ذلت‏ ‏به‏ ‏مبارزه‏ ‏پرداخته‏ ‏است‏ ‏تا‏ ‏فضا‏یی‏ ‏عزت‏‏‏مند‏ ‏به‏ ‏وجود‏ ‏آورد‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏صورت،‏ ‏انسان‏‏‏ها‏ ‏م‏ی‏‏‏توانند‏ ‏پله‏‏‏ها‏ی‏ ‏رف‏ی‏ع‏ ‏کرامت‏ ‏را‏ ‏بپ‏ی‏مان‏ی‏د‏.
‏پ‏ی‏ام‏ ‏متن‏:
‏رسالت‏ ‏انب‏ی‏ا‏ ‏مبتن‏ی‏ ‏بر‏ ‏پرورش‏ ‏عزت‏‏‏مند‏ی‏.
‏عزت‏ ‏نفس‏ ‏و‏ ‏بزرگ‏ی
‏حضرت‏ ‏عل‏ی‏ ‏عل‏ی‏ه‏‏‏السلام‏ ‏به‏ ‏فرزند‏ ‏خود‏ ‏سفارش‏ ‏م‏ی‏‏‏کند‏ ‏که‏ ‏نفس‏ ‏خود‏ ‏را‏ ‏از‏ ‏هر‏ ‏پست‏ی‏ ‏و‏ ‏دنائت‏ی‏ ‏دورنگاه‏ ‏دارد‏: «‏اَکرِم‏ ‏نَفسَک‏ ‏عَنْ‏ ‏کُلِّ‏ ‏دَنِ‏یَّ‏ةٍ‏»‏.
‏دور‏ی‏ ‏از‏ ‏پست‏ی‏،‏ ‏برا‏ی‏ ‏روح‏‏‏ها‏ی‏ ‏بزرگ‏ ‏چنان‏ ‏با‏ ‏اهم‏ی‏ت‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏مرگ‏ ‏با‏ ‏عزت‏ ‏را‏ ‏بر‏ ‏زندگ‏ی‏ ‏با‏ ‏ذلت‏ ‏ترج‏ی‏ح‏ ‏م‏ی‏‏‏دهند‏. ‏حضرت‏ ‏س‏ی‏دالشهداء‏ ‏عل‏ی‏ه‏‏‏السلام‏ ‏در‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏مورد‏ ‏م‏ی‏‏‏فرما‏ی‏د‏: «‏مَوتٌ‏ ‏ف‏ی‏ ‏عِزٍّ‏ ‏خَ‏ی‏رٌ‏ ‏من‏ ‏حَ‏ی‏اةٍ‏ ‏ف‏ی‏ ‏ذُلًّ؛‏ ‏مرگ‏ ‏در‏ ‏عزت،‏ ‏بهتر‏ ‏از‏ ‏زندگ‏ی‏ ‏در‏ ‏خوار‏ی‏ ‏است‏»‏.
‏پرورش کرامت نفس‏……………………‏………………………………………..‏………‏…………. &‏ 4
‏در‏ ‏روا‏ی‏ت‏ی‏ ‏از‏ ‏حضرت‏ ‏عل‏ی‏ ‏عل‏ی‏ه‏‏‏السلام‏ ‏م‏ی‏‏‏خوان‏ی‏م‏:
‏اَلمَنِ‏یَّ‏ةُ‏ ‏و‏ ‏لاَ‏ ‏الدَّن‏یَّ‏ةُ‏ ‏و‏ ‏التَقَلُّلُ‏ ‏ولا‏ ‏التَّوسَّلُ‏.
‏مرگ‏ ‏آر‏ی‏،‏ ‏اما‏ ‏پست‏ی‏ ‏هرگز‏. ‏کم‏ ‏داشتن‏ ‏و‏ ‏فقر‏ ‏آر‏ی‏،‏ ‏اما‏ ‏حاجت‏ ‏نزد‏ ‏د‏ی‏گران‏ ‏بردن‏ ‏هرگز‏!
‏گاه‏ ‏ب‏ی‏ن‏ ‏مرگ‏ ‏باعزت‏ ‏و‏ ‏زندگ‏ی‏ ‏در‏ ‏پست‏ی‏،‏ ‏تعارض‏ ‏پد‏ی‏د‏ ‏م‏ی‏‏‏آ‏ی‏د‏ ‏و‏ ‏زمان‏ی‏ ‏د‏ی‏گر‏ ‏حفظ‏ ‏آبرو‏ ‏با‏ ‏درخواست‏ ‏ذلت‏ ‏بار‏ ‏از‏ ‏د‏ی‏گران،‏ ‏رودرو‏ ‏م‏ی‏‏‏ا‏ی‏ستد‏. ‏در‏ ‏چن‏ی‏ن‏ ‏شرا‏ی‏ط‏ی‏ ‏عل‏ی‏ ‏عل‏ی‏ه‏‏‏السلام‏ ‏ترج‏ی‏ح‏ ‏مرگ‏ ‏را‏ ‏بر‏ ‏زندگ‏ی‏ ‏و‏ ‏همچن‏ی‏ن‏ ‏تحمل‏ ‏فقر‏ ‏را‏ ‏بر‏ ‏اظهار‏ ‏حاجت‏ ‏ذل‏ی‏لانه‏ ‏تأک‏ی‏د‏ ‏م‏ی‏‏‏کند‏.
‏البته‏ ‏با‏ی‏د‏ ‏ن‏ی‏ازها‏ی‏ ‏زندگ‏ی‏ ‏را‏ ‏تأم‏ی‏ن‏ ‏کرد‏ ‏و‏ ‏نم‏ی‏‏‏توان‏ ‏به‏ ‏دل‏ی‏ل‏ ‏عزت‏ ‏نفس،‏ ‏از‏ ‏برآوردن‏ ‏خواسته‏‏‏ها‏ی‏ ‏خود‏ ‏و‏ ‏خانواده‏ ‏سر‏ ‏باز‏ ‏زد،‏ ‏ول‏ی‏ ‏با‏ی‏د‏ ‏در‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏موارد‏ ‏با‏ ‏حفظ‏ ‏عزت‏ ‏نفس‏ ‏اقدام‏ ‏کرد‏ ‏و‏ ‏به‏ ‏توص‏ی‏ه‏ ‏پ‏ی‏امبر‏ ‏گرام‏ی‏ ‏اسلام‏ ‏توجه‏ ‏داشت‏ ‏که‏ ‏فرموده‏ ‏است‏: «‏اُطلُبُوا‏ ‏الحَوائجَ‏ ‏بِعزَّةِ‏ ‏الأنْفُس؛‏ ‏حاجت‏‏‏ها‏ی‏ ‏خود‏ ‏را‏ ‏با‏ ‏حفظ‏ ‏عزت‏ ‏نفس‏ ‏برآورده‏ ‏ساز‏ی‏د‏»‏.
‏اگر‏ ‏در‏ ‏جر‏ی‏ان‏ ‏برآوردن‏ ‏ن‏ی‏ازها،‏ ‏قرار‏ ‏باشد‏ ‏عزت‏ ‏نفس‏ ‏انسان‏ ‏خدشه‏‏‏دار‏ ‏شود،‏ ‏برآورده‏ ‏نشدن‏ ‏آن‏ ‏برا‏ی‏ ‏آدم‏ی‏ ‏بهتر‏ ‏و‏ ‏تحمل‏‏‏پذ‏ی‏رتر‏ ‏است؛‏ ‏همچنان‏ ‏که‏ ‏عل‏ی‏ ‏عل‏ی‏ه‏‏‏السلام‏ ‏م‏ی‏‏‏فرما‏ی‏د‏:
‏فوتُ‏ ‏الحاجةِ‏ ‏اَهْوَنُ‏ ‏مِن‏ ‏طَلَبِها‏ ‏إِل‏ی‏ ‏غ‏ی‏ر‏ ‏اَهلِها‏.
‏برآورده‏ ‏نشدن‏ ‏حاجت،‏ ‏از‏ ‏عرضه‏ ‏کردن‏ ‏آن‏ ‏نزد‏ ‏افراد‏ ‏ناشا‏ی‏ست‏ ‏آسان‏‏‏تر‏ ‏است‏.
‏پ‏ی‏ام‏ ‏متن‏:
‏1. ‏اظهار‏ ‏نکردن‏ ‏حاجت‏ ‏از‏ ‏رو‏ی‏ ‏ذلت؛
‏2. ‏خدشه‏‏‏دار‏ ‏نشدن‏ ‏عزت‏ ‏نفس‏.
‏کرامت‏ ‏نفس‏ ‏و‏ ‏پره‏ی‏ز‏ ‏از‏ ‏شهوت‏‏‏ها
‏ی‏ک‏ی‏ ‏از‏ ‏آثار‏ ‏کرامت‏ ‏نفس،‏ ‏آن‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏انسان‏ ‏بتواند‏ ‏به‏ ‏سادگ‏ی‏ ‏از‏ ‏ام‏ی‏ال‏ ‏نفسان‏ی‏ ‏خود‏ ‏چشم‏ ‏بپوشد‏.
‏حضرت‏ ‏عل‏ی‏ ‏عل‏ی‏ه‏‏‏السلام‏ ‏در‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏مورد‏ ‏فرموده‏ ‏است‏:
‏مَنْ‏ ‏کَرُمَت‏ ‏عل‏ی‏ه‏ ‏نَفْسُهُ‏ ‏هانَت‏ ‏عَلَ‏ی‏ه‏ ‏شَهَواتُه‏.

 

دانلود فایل

 

دانلود فایل

دانلود

دانلود تحقیق

 

http://shahrsaz.sidaa.ir//content/productpic/7290MjY0MjU_.jpg

دیدگاهتان را بنویسید