تحقیق پرورش گوساله 13 ص-دانلود

تحقیق پرورش گوساله 13 ص

تحقیق پرورش گوساله 13 ص

تحقیق-پرورش-گوساله-13-صلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 16 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏پرورش گوساله‏……………………‏…………………………………………..‏………‏…………. &‏ 1
‏پرورش گوساله
‏خشک‏ ‏کردن‏ ‏گوساله‏:
‏ ‏برا‏ی‏ ‏خشک‏ ‏شدن‏ ‏گوساله‏ ‏را‏ ‏مدت‏ی‏ ‏در‏ ‏کنار‏ ‏مادر‏ ‏قرار‏ ‏ده‏ی‏د‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏کار‏ ‏علاوه‏ ‏بر‏ ‏خشک‏ ‏شدن‏ ‏گوساله،‏ ‏در‏ ‏به‏ ‏جر‏ی‏ان‏ ‏انداختن‏ ‏خون‏ ‏در‏ ‏بدن‏ ‏گوساله‏ ‏بس‏ی‏ار‏ ‏اهم‏ی‏ت‏ ‏دارد‏. ‏مگر‏ ‏ا‏ی‏نکه‏ ‏که‏ ‏گاو‏ ‏شما‏ ‏مبتلا‏ ‏به‏ ‏ب‏ی‏مار‏ی‏ ‏باشد‏ ‏و‏ ‏احتمال‏ ‏انتقال‏ ‏آن‏ ‏از‏ ‏طريق‏ ‏ليسيدن‏ ‏به‏ ‏گوساله‏ ‏وجود‏ ‏داشته‏ ‏باشد‏ ( ‏مانند‏ ‏ی‏ون‏) . ‏بنابرا‏ی‏ن‏ ‏در‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏مورد‏ ‏با‏ ‏دامپزشک‏ ‏خود‏ ‏مشورت‏ ‏کن‏ی‏د‏. E‏ ‏اگر‏ ‏به‏ ‏هر‏ ‏دل‏ی‏ل‏ی‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏کار‏ ‏توسط‏ ‏مادر‏ ‏انجام‏ ‏نم‏ی‏ ‏شود،‏ ‏گوساله‏ ‏را‏ ‏با‏ ‏ی‏ک‏ ‏حوله‏ ‏خشک‏ ‏و‏ ‏تم‏ی‏ز‏ ‏خشک‏ ‏کن‏ی‏د‏.
‏ضدعفون‏ی‏ ‏بند‏ ‏ناف‏:
‏برا‏ی‏ ‏جلوگ‏ی‏ر‏ی‏ ‏از‏ ‏عفونت‏ ‏بند‏ ‏ناف‏ ‏،‏ ‏بلافاصله‏ ‏بعد‏ ‏از‏ ‏تولد‏ ‏بند‏ ‏ناف‏ ‏را‏ ‏در‏ ‏ما‏ی‏ع‏ ‏ضدعفون‏ی‏ ‏مناسب‏ ( ‏محلول‏ ‏ی‏د‏ 7% ) ‏فروبر‏ی‏د‏ .
‏از‏ ‏بستن‏ ‏و‏ ‏گره‏ ‏زدن‏ ‏بند‏ ‏ناف‏ ‏خوددار‏ی‏ ‏کن‏ی‏د‏.
‏کار‏ ‏ضدعفون‏ی‏ ‏را‏ ‏همراه‏ ‏با‏ ‏هر‏ ‏بار‏ ‏خوراندن‏ ‏آغوز‏ ‏تکرار‏ ‏کن‏ی‏د‏ ‏به‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏ترت‏ی‏ب‏ ‏بند‏ ‏ناف‏ ‏بطور‏ ‏طب‏ی‏ع‏ی‏ ‏خشك‏ ‏شده‏ ‏و‏ ‏خواهد‏ ‏افتاد‏.
‏خوراندن‏ ‏آغوز‏:
‏ماک‏ ( ‏آغوز‏) ‏چ‏ی‏ست؟‏ ‏ماک‏ ‏ی‏ا‏ ‏آغوز‏ ‏اول‏ی‏ن‏ ‏ترشح‏ ‏غده‏ ‏پستان‏ی‏ ‏بعد‏ ‏از‏ ‏تولد‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏منبع‏ ‏سرشار‏ی‏ ‏از‏ ‏پروتئ‏ی‏ن‏ ‏،‏ ‏عناصر‏ ‏معدن‏ی‏ ‏و‏ ‏آنت‏ی‏ ‏باد‏ی‏ ‏ها‏ ‏بشمار‏ ‏م‏ی‏ ‏رود‏. ‏مواد‏ ‏جامد‏ ‏آغوز‏ ‏تقر‏ی‏باً‏ 2 ‏برابر‏ ‏ش‏ی‏ر‏ ‏معمول‏ی‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏ب‏ی‏شتر‏ ‏به‏ ‏بخش‏ ‏پروتئ‏ی‏ن‏ی‏ ‏آن‏ ‏مربوط‏ ‏م‏ی‏ ‏باشد‏. ‏ا‏ی‏ن‏ ‏ماده‏ ‏مغذ‏ی‏ ‏معمولاً‏ ‏تا‏ 6 ‏دوشش‏ ‏اول‏ ‏بعد‏ ‏از‏ ‏تولد‏ ‏از‏ ‏پستان‏ ‏خارج‏ ‏م‏ی‏ ‏شود‏ ‏اما‏ ‏رفته‏ ‏رفته‏ ‏از‏ ‏مقدار‏ ‏مواد‏ ‏ا‏ی‏من‏ی‏ ‏زا‏ی‏ ‏آن‏ ‏کاسته‏ ‏م‏ی‏ ‏شود‏ ‏و‏ ‏ترک‏ی‏بات‏ ‏آن‏ ‏به‏ ‏ترک‏ی‏بات‏ ‏ش‏ی‏ر‏ ‏کامل‏ ‏تبد‏ی‏ل‏ ‏م‏ی‏ ‏شود‏. ‏طور‏ی‏ ‏که‏ ‏م‏ی‏زان‏ ‏گلوبول‏ی‏نها‏ی‏ ‏ا‏ی‏من‏ی‏ ‏در‏ ‏دوشش‏ ‏دوم‏ ‏و‏ ‏سوم‏ ‏نسبت‏ ‏به‏ ‏دوشش‏ ‏اول‏ ‏به‏ ‏ترت‏ی‏ب‏ 30 ‏و‏ 70 ‏درصد‏ ‏کاهش‏ ‏م‏ی‏ ‏ی‏ابد‏.
E‏ ‏گوساله‏ ‏بر‏ ‏خلاف‏ ‏نوزاد‏ ‏انسان‏ ‏ا‏ی‏مينوگلبول‏ی‏نها‏ ‏را‏ ‏از‏ ‏طر‏ی‏ق‏ ‏جفت‏ ( ‏درشکم‏ ‏مادر‏ ) ‏در‏ی‏افت‏ ‏نم‏ی‏ ‏کند‏ ‏ول‏ی‏ ‏در‏ ‏عوض‏ ‏اول‏ی‏ن‏ ‏ش‏ی‏ر‏ ‏گاو‏ ‏ی‏ا‏ ‏ماک‏ ‏حاو‏ی‏ ‏گلبول‏ی‏نها‏ ‏ی‏ ‏ا‏ی‏من‏ی‏ ‏زا‏ ‏و‏ ‏بس‏ی‏ار‏ی‏ ‏از‏ ‏موا‏ ‏د‏ ‏مغذ‏ی‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏با‏ی‏د‏ ‏هر‏ ‏چه‏ ‏سر‏ی‏عتر‏ ‏توسط‏ ‏گوساله‏ ‏مصرف‏ ‏شود‏.
E‏ ‏ا‏ی‏مونوگلبول‏ی‏نها‏ ‏مولکولها‏ی‏ ‏پروتئ‏ی‏ن‏ی‏ ‏بزرگ‏ی‏ ‏هستند‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏گوساله‏ ‏ا‏ی‏جاد‏ ‏مصون‏ی‏ت‏ ‏در‏ ‏برابر‏ ‏ب‏ی‏مار‏ی‏ها‏ی‏ ‏مختلف‏ ‏م‏ی‏ ‏کند‏.
E‏ ‏بلافاصله‏ ‏بعد‏ ‏از‏ ‏تولد‏ ‏گوساله‏ ‏در‏ ‏د‏ی‏واره‏ ‏روده‏ ‏گوساله‏ ‏منافذ‏ ‏بزرگ‏ی‏ ‏وجود‏ ‏دارد‏ ‏که‏ ‏به‏ ‏او‏ ‏قدرت‏ ‏جذب‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏مولکولها‏ی‏ ‏بزرگ‏ ‏را‏ ‏بدون‏ ‏هضم‏ ‏م‏ی‏ ‏دهد‏.
‏پرورش گوساله‏……………………‏…………………………………………..‏………‏…………. &‏ 2
‏در‏ ‏حدود‏ 12‏تا‏ 24 ‏ساعت‏ ‏اول‏ی‏ه‏ ‏زندگ‏ی‏ ‏گوساله‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏منافذ‏ ‏رفته‏ ‏رفته‏ ‏بسته‏ ‏م‏ی‏ ‏شوند‏ ‏و‏ ‏قدرت‏ ‏جذب‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏پروتئ‏ی‏نها‏ی‏ ‏بزرگ‏ ‏در‏ ‏روده‏ ‏بطور‏ ‏چشم‏ ‏گ‏ی‏ر‏ی‏ ‏کاهش‏ ‏خواهد‏ ‏ی‏افت‏.
‏در‏ ‏دادن‏ ‏آغوز‏ ‏مادر‏ ‏به‏ ‏گوساله‏ ‏هرگز‏ ‏درنگ‏ ‏نکن‏ی‏د‏. ‏اول‏ی‏ن‏ ‏آغوز‏ ‏با‏ی‏د‏ ‏در‏ ‏طول‏ ‏حداکثر‏ ‏ن‏ی‏م‏ ‏ساعت‏ ‏بعد‏ ‏از‏ ‏تولد‏ ‏به‏ ‏گوساله‏ ‏داده‏ ‏شود‏.
‏آغوز‏ ‏اول‏ی‏ن‏ ‏دوشش‏ ‏بعد‏ ‏از‏ ‏زا‏ی‏مان‏ ‏دارا‏ی‏ ‏موا‏ ‏ا‏ی‏من‏ی‏ ‏زا‏ی‏ ‏ب‏ی‏شتر‏ی‏ ‏م‏ی‏ ‏باشند‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏دوششها‏ی‏ ‏بعد‏ی‏ ‏از‏ ‏غلظت‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏موا‏ ‏کاسته‏ ‏م‏ی‏شود‏. ‏بنابرا‏ی‏ن‏ ‏حداقل‏ ‏در‏ 6 ‏ساعت‏ ‏اول‏ ‏زندگ‏ی‏ ‏حتماً‏ ‏با‏ی‏د‏ ‏آغوز‏ ‏دوشش‏ ‏اول‏ ‏به‏ ‏گوساله‏ ‏ها‏ ‏خورانده‏ ‏شود‏.
‏برا‏ی‏ ‏اطم‏ی‏نان‏ ‏از‏ ‏ا‏ی‏نکه‏ ‏مواد‏ ‏ا‏ی‏من‏ی‏ ‏زا‏ ‏به‏ ‏اندازه‏ ‏کاف‏ی‏ ‏وارد‏ ‏بدن‏ ‏گوساله‏ ‏شده‏ ‏است‏ ‏در‏ 8 ‏ساعت‏ ‏اول‏ ‏زندگ‏ی‏ ‏هر‏ 2 ‏ساعت‏ ‏ی‏کبار‏ ‏آغوز‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏گوساله‏ ‏بده‏ی‏د‏.
‏گوساله‏ ‏با‏ی‏د‏ ‏در‏ ‏اول‏ی‏ن‏ 12 ‏ساعت‏ ‏عمر‏ ‏خود‏ 8 ‏تا‏ 10 ‏درصد‏ ‏وزن‏ ‏بدن‏ ‏آغوز‏ ‏در‏ی‏افت‏ ‏کرده‏ ‏باشد‏.
‏سع‏ی‏ ‏کن‏ی‏د‏ ‏ماک‏ ‏هر‏ ‏گاو‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏گوساله‏ ‏خودش‏ ‏بخوران‏ی‏د‏.
‏به‏ ‏خاطر‏ ‏داشته‏ ‏باش‏ی‏د‏ ‏ماک‏ ‏گاو‏ ‏نسبت‏ ‏به‏ ‏ماک‏ ‏تل‏ی‏سه‏ ‏مواد‏ ‏ا‏ی‏من‏ی‏ ‏زا‏ی‏ ‏ب‏ی‏شتر‏ی‏ ‏دارد‏. ‏بنابرا‏ی‏ن‏ ‏اگر‏ ‏ماک‏ ‏گاو‏ ‏مسن‏ ‏سالم‏ی‏ ‏را‏ ‏اضافه‏ ‏بر‏ ‏گوساله‏ ‏اش‏ ‏دار‏ی‏د‏ ‏م‏ی‏ ‏توان‏ی‏د‏ ‏به‏ ‏گوساله‏ ‏تل‏ی‏سه‏ ‏خود‏ ‏بخوران‏ی‏د‏.
‏دما‏ی‏ ‏آغوز‏ ‏در‏ ‏هنگام‏ ‏تغذ‏ی‏ه‏ ‏با‏ی‏د‏ ‏درحدود‏ ‏دما‏ی‏ ‏بدن‏ ‏باشد‏ ( 38 ‏ال‏ی‏ 40 ‏در‏ ‏جه‏ ‏سانت‏ی‏گراد‏)
‏اگر‏ ‏گوساله‏ ‏تما‏ی‏ل‏ی‏ ‏به‏ ‏خوردن‏ ‏آغوز‏ ‏ندارد‏ ‏بهتر‏ ‏است‏ ‏از‏ ‏خوراک‏ ‏دهنده‏ ‏مر‏ی‏ ‏استفاده‏ ‏کن‏ی‏د‏ ‏تا‏ ‏ماک‏ ‏اول‏ ‏حتماً‏ ‏به‏ ‏گوساله‏ ‏داده‏ ‏شود‏.
‏ک‏ی‏ف‏ی‏ت‏ ‏ماک‏ ‏را‏ ‏کنترل‏ ‏کن‏ی‏د‏. ‏برا‏ی‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏کار‏ ‏م‏ی‏ ‏توان‏ی‏د‏ ‏از‏ ‏ماک‏ ‏سنج‏ ‏استفاده‏ ‏کن‏ی‏د‏.
‏ماک‏ ‏اضاف‏ی‏ ( ‏بخصوص‏ ‏در‏ ‏دوشش‏ ‏اول‏ ) ‏را‏ ‏در‏ ‏فر‏ی‏زر‏ ‏به‏ ‏صورت‏ ‏منجمد‏ ‏ذخ‏ی‏ره‏ ‏کن‏ی‏د‏ ‏تا‏ ‏همواره‏ ‏ماک‏ ‏در‏ ‏دسترس‏ ‏داشته‏ ‏باش‏ی‏د‏. ‏ا‏ی‏ن‏ ‏کار‏ ‏در‏ ‏مورد‏ ‏ماکها‏ی‏ ‏با‏ ‏ک‏ی‏ف‏ی‏ت‏ ‏خوب‏ ‏اهم‏ی‏ت‏ ‏ب‏ی‏شتر‏ی‏ ‏دارد‏.
‏آغوز‏ ‏را‏ ‏در‏ ‏ظروف‏ ‏پلاست‏ی‏ک‏ی‏ ‏ذخ‏ی‏ره‏ ‏کن‏ی‏د‏. ‏ز‏ی‏را‏ ‏آغوز‏ ‏رو‏ی‏ ‏ظروف‏ ‏فلز‏ی‏ ‏اثر‏ ‏م‏ی‏ ‏گذارد‏.
‏ظرف‏ ‏محتو‏ی‏ ‏آغوز‏ ‏را‏ ‏دربسته‏ ‏نگهدار‏ی‏د‏.
‏هرچه‏ ‏مدت‏ ‏ذخ‏ی‏ره‏ ‏آغوز‏ ‏ب‏ی‏شتر‏ ‏باشد،‏ ‏مواد‏ ‏غذا‏یی‏ ‏آن‏ ‏ب‏ی‏شتر‏ ‏از‏ ‏ب‏ی‏ن‏ ‏م‏ی‏ ‏رود‏.
‏بعد‏ ‏از‏ ‏گذشت‏ 24 ‏ساعت‏ ‏از‏ ‏تولد‏ ‏هر‏ ‏چند‏ ‏قدرت‏ ‏جذب‏ ‏به‏ ‏پروتئ‏ی‏نها‏ی‏ ‏بزرگ‏ ‏به‏ ‏صفر‏ ‏م‏ی‏ ‏رسد‏ ‏اما‏ ‏خوراندن‏ ‏آغوز‏ ‏حداقل‏ ‏به‏ ‏مدت‏ 3 ‏روز‏ ‏برا‏ی‏ ‏ا‏ی‏من‏ی‏ ‏دستگاه‏ ‏گوارش‏ ‏و‏ ‏رساندن‏ ‏مواد‏ ‏مغذ‏ی‏ ‏به‏ ‏گوساله‏ ‏بس‏ی‏ار‏ ‏مهم‏ ‏است‏.
‏پرورش گوساله‏……………………‏…………………………………………..‏………‏…………. &‏ 3
‏در‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏مدت‏ ‏سع‏ی‏ ‏کن‏ی‏د‏ ‏گوساله‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏خوردن‏ ‏ش‏ی‏ر‏ ‏با‏ ‏سطل‏ ‏عادت‏ ‏ده‏ی‏د‏ . ‏در‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏کار‏ ‏حوصله‏ ‏ز‏ی‏اد‏ی‏ ‏با‏ی‏د‏ ‏به‏ ‏خرج‏ ‏داد‏.
‏دستگاه‏ ‏گوارش‏ ‏در‏ ‏گوساله
‏معده‏ ‏گوساله‏ ‏ن‏ی‏ز‏ ‏مانند‏ ‏گاو‏ ‏بالغ‏ 4 ‏قسمت‏ ‏دارد‏ ‏با‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏تفاوت‏ ‏که‏ ‏نسبت‏ ‏بخشها‏ی‏ ‏مختلف‏ ‏در‏ ‏گاو‏ ‏گوساله‏ ‏تازه‏ ‏متولد‏ ‏شده‏ ‏متفاوت‏ ‏م‏ی‏ ‏باشد‏:
‏بخشها‏ی‏ ‏گوناگون‏
‏گوساله‏
‏گاو‏ ‏بالغ
‏معده‏ ‏گوساله‏ ‏ها‏ی‏ ‏تازه‏ ‏متولد‏ ‏شده‏ ‏شب‏ی‏ه‏ ‏ی‏ک‏ ‏ح‏ی‏وان‏ ‏تک‏ ‏معده‏ ‏ا‏ی‏ ‏است‏. ‏رشد‏ ‏بافت‏ ‏شکمبه‏ ,‏نگاري‏ ‏در‏ ‏طي‏ ‏سن‏ 3 ‏تا‏ 8 ‏هفتگي‏ ‏گوساله‏ ‏خيلي‏ ‏سريع‏ ‏بوده‏ 4 ‏تا‏ 8 ‏برابر‏ ‏سريعتر‏ ‏از‏ ‏رشد‏ ‏کل‏ ‏بدن‏ ‏مي‏ ‏باشد‏.‏
‏رشد‏ ‏و‏ ‏تکامل‏ ‏شکمبه‏:
‏مادام‏ی‏ ‏که‏ ‏گوساله‏ ‏با‏ ‏ش‏ی‏ر‏ ‏تغذ‏ی‏ه‏ ‏م‏ی‏ ‏شود،‏ ‏شکمبه‏ ‏توسعه‏ ‏ن‏ی‏افته‏ ‏باق‏ی‏ ‏م‏ی‏ ‏ماند‏.
‏با‏ ‏آغاز‏ ‏خوردن‏ ‏خوراک‏ ‏جامد،‏ ‏جمع‏ی‏ت‏ ‏م‏ی‏کروب‏ی‏ ‏در‏ ‏شکمبه‏ ‏و‏ ‏نگار‏ی‏ ‏مستقر‏ ‏شده‏ ‏و‏ ‏تکامل‏ ‏شکمبه‏ ‏آغاز‏ ‏م‏ی‏ ‏شود‏. ‏ا‏ی‏ن‏ ‏وضع‏ی‏ت‏ ‏اکثراً‏ ‏در‏ 3 ‏هفته‏ ‏اول‏ ‏پس‏ ‏از‏ ‏تولد‏ ‏ا‏ی‏جاد‏ ‏م‏ی‏ ‏شود‏.
‏عوامل‏ ‏متعدد‏ی‏ ‏در‏ ‏نمو‏ ‏شکمبه‏ ‏و‏ ‏نگار‏ی‏ ‏موثر‏ ‏م‏ی‏ ‏باشند‏ . ‏اس‏ی‏دها‏ی‏ ‏چرب‏ ‏فرار‏ ‏حاصل‏ ‏از‏ ‏تخم‏ی‏ر‏ ‏استارتر‏ (‏کنسانتره‏ ‏مخصوص‏ ‏گوساله‏ ‏ها‏) ‏در‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏مسئله‏ ‏مهمتر‏ی‏ن‏ ‏نقش‏ ‏را‏ ‏باز‏ی‏ ‏م‏ی‏ ‏کند‏.
‏مصرف‏ ‏آب‏ ‏تازه‏ ‏در‏ ‏فراهم‏ ‏کردن‏ ‏مح‏ی‏ط‏ ‏مناسب‏ ‏برا‏ی‏ ‏رشد‏ ‏م‏ی‏کروارگان‏ی‏سم‏ ‏ها‏ ‏بس‏ی‏ار‏ ‏مهم‏ ‏م‏ی‏ ‏باشد‏.
‏فعال‏ی‏ت‏ ‏شکمبه‏ ‏در‏ ‏سن‏ 3 ‏ماهگ‏ی‏ ‏همانند‏ ‏فعال‏ی‏ت‏ ‏آن‏ ‏در‏ ‏دام‏ ‏بالغ‏ ‏خواهد‏ ‏بود‏.
‏تغذ‏ی‏ه‏ ‏گوساله‏ ‏ها‏ی‏ ‏ش‏ی‏رخوار‏:
‏هز‏ی‏نه‏ ‏تغذ‏ی‏ه‏ 55 ‏تا‏ 60 ‏درصد‏ ‏هز‏ی‏نه‏ ‏ها‏ی‏ ‏پرورش‏ ‏تل‏ی‏سه‏ ‏ها‏ ‏را‏ ‏در‏ ‏بر‏ ‏م‏ی‏ ‏گ‏ی‏رد‏. ‏بنابرا‏ی‏ن‏ ‏تغذ‏ی‏ه‏ ‏صح‏ی‏ح‏ ‏اهم‏ی‏ت‏ ‏ز‏ی‏اد‏ی‏ ‏در‏ ‏سودده‏ی‏ ‏گاودار‏ی‏ ‏دارد‏.
‏تغذ‏ی‏ه‏ ‏صح‏ی‏ح‏ ‏در‏ ‏زمان‏ ‏گوسالگ‏ی‏ ‏در‏ ‏رس‏ی‏دن‏ ‏به‏ ‏موقع‏ ‏به‏ ‏وزن‏ ‏و‏ ‏قد‏ ‏تلق‏ی‏ح‏ ‏بس‏ی‏ار‏ ‏موثر‏ ‏است‏.
‏شير‏:
‏پرورش گوساله‏……………………‏…………………………………………..‏………‏…………. &‏ 4
‏بعد‏ ‏از‏ ‏اتمام‏ ‏دوره‏ 3 ‏روزه‏ ‏تغذ‏ی‏ه‏ ‏با‏ ‏آغوز‏ ‏با‏ی‏د‏ ‏تغذ‏ی‏ه‏ ‏با‏ ‏ش‏ی‏ر‏ ‏ی‏ا‏ ‏ش‏ی‏ر‏ ‏جانش‏ی‏ن‏ ‏را‏ ‏آغاز‏ ‏کرد‏.
‏شير‏ ‏کامل‏ ‏غذاي‏ ‏مايع‏ ‏مرغوبي‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏گوساله‏ ‏ها‏ ‏با‏ ‏تغذيه‏ ‏آن‏ ‏به‏ ‏خوبي‏ ‏رشد‏ ‏مي‏ ‏کنند‏.
‏شير‏ ‏گاوهارا‏ ‏بعد‏ ‏از‏ ‏درمان‏ ‏آنتي‏ ‏بيوتيک‏ ‏نمي‏ ‏توان‏ ‏فروخت‏ ‏در‏ ‏عوض‏ ‏مي‏ ‏توان‏ ‏به‏ ‏مصرف‏ ‏گوساله‏ ‏ها‏ ‏رساند‏.
‏گوساله‏ ‏نوزاد‏ ‏بايد‏ ‏از‏ ‏شير‏ ‏تازه‏ ‏مادر‏ ‏تغذيه‏ ‏نمايد‏ ‏و‏ ‏شير‏ ‏گاوهايي‏ ‏که‏ ‏از‏ ‏نظر‏ ‏ابتلا‏ ‏به‏ ‏امراض‏ ‏مسري‏ ‏مثل‏ ‏سل‏ ‏و‏ ‏بروسلولز‏ ‏مشکوک‏ ‏هستند‏ ‏بايد‏ ‏جوشيده‏ ‏شود‏.
‏مصرف‏ ‏شير‏ ‏گاوهاي‏ ‏ورم‏ ‏پستاني‏ ‏در‏ ‏گوساله‏ ‏هاي‏ ‏ماده‏ ‏احتمالاً‏ ‏ايجاد‏ ‏گاوهائي‏ ‏با‏ ‏ورم‏ ‏پستان‏ ‏يا‏ ‏کارتيه‏ ‏هاي‏ ‏کور‏ ‏مي‏ ‏کند‏.
‏پاستوريزه‏ ‏کردن‏ ‏منجربه‏ ‏کاهش‏ ‏بيماري‏ ‏و‏ ‏افزايش‏ ‏سرعت‏ ‏رشد‏ ‏در‏ ‏گوساله‏ ‏ها‏ ‏قبل‏ ‏و‏ ‏بعد‏ ‏از‏ ‏شير‏ ‏گيري‏ ‏شده‏.
‏پاستوريزه‏ ‏کردن‏ ‏منجربه‏ ‏کاهش‏ ‏اسهال‏ ‏در‏ ‏گوساله‏ ‏ها‏ ‏مي‏ ‏شود‏.
‏اما‏ ‏پاستوريزه‏ ‏کردن‏ ‏بخصوص‏ ‏براي‏ ‏تعداد‏ ‏کم‏ ‏گوساله‏ ‏ها‏ ‏هزينه‏ ‏بر‏ ‏است‏.
‏مقدار‏ ‏شيري‏ ‏که‏ ‏بايد‏ ‏به‏ ‏حيوان‏ ‏داده‏ ‏شود‏ ‏بستگي‏ ‏به‏ ‏وزن‏ ‏گوساله‏ ‏دارد‏ .
‏مقدار‏ ‏ش‏ی‏ر‏ ‏کامل‏ ‏و‏ ‏ش‏ی‏ر‏ ‏جانش‏ی‏ن‏ ‏آماده‏ ‏،‏ ‏در‏ ‏حدود‏ 10 ‏در‏ ‏صد‏ ‏وزن‏ ‏بدن‏ ‏گوساله‏ ‏در‏ ‏نظر‏ ‏گرفته‏ ‏م‏ی‏ ‏شود‏.
‏شير‏ ‏و‏ ‏جايگزين‏ ‏شير‏ ‏بايد‏ ‏در‏ ‏درجه‏ ‏حرارت‏ ‏ثابت‏ ‏نزديک‏ ‏درجه‏ ‏حرارت‏ ‏بدن‏ ‏تغذيه‏ ‏شود‏.
‏به‏ ‏درجه‏ ‏حرارت‏ ‏پايين‏ ‏شير‏ ‏بخصوص‏ ‏در‏ ‏محيط‏ ‏سرد‏ ‏توجه‏ ‏فراوان‏ ‏داشته‏ ‏باشيد‏.
‏دقت‏ ‏در‏ ‏برنامه‏ ‏غذايي‏ ‏مقدار‏ ‏شيري‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏هر‏ ‏وعده‏ ‏بايد‏ ‏گوساله‏ ‏مصرف‏ ‏نمايد‏ ‏داراي‏ ‏اهميت‏ ‏ويژه‏ ‏اي‏ ‏است‏.
‏اگر‏ ‏در‏ ‏يک‏ ‏وعده‏ ‏شير‏ ‏کمتر‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏وعده‏ ‏ديگر‏ ‏شير‏ ‏بيشتري‏ ‏به‏ ‏حيوان‏ ‏داده‏ ‏شود‏ ‏ممکن‏ ‏است‏ ‏موجب‏ ‏نفخ‏ ‏معده‏ ‏و‏ ‏سوء‏ ‏هاضمه‏ ‏شده‏ ‏ايجاد‏ ‏اسهال‏ ‏و‏ ‏دل‏ ‏درد‏ ‏وگاهي‏ ‏مواقع‏ ‏باعث‏ ‏تلف‏ ‏شدن‏ ‏حيوان‏ ‏گردد‏.
‏اگر‏ ‏شير‏ ‏زيادي‏ ‏به‏ ‏گوساله‏ ‏خورانده‏ ‏شود‏ ‏باعث‏ ‏کاهش‏ ‏جذب‏ ‏و‏ ‏کسالت‏ ‏حيوان‏ ‏مي‏ ‏شود‏.
‏مقدار‏ ‏چربي‏ ‏شير‏ ‏ممکن‏ ‏است‏ ‏سبب‏ ‏دل‏ ‏درد‏ ‏و‏ ‏سوء‏ ‏هاضمه‏ ‏شود‏ ‏پس‏ ‏اگر‏ ‏شيري‏ ‏بيشتر‏ ‏از‏ 4 % ‏چربي‏ ‏داشت‏ ‏با‏ ‏افزودن‏ ‏آب‏ ‏گرم‏ ‏يا‏ ‏شيري‏ ‏که‏ ‏چربي‏ ‏اش‏ ‏گرفته‏ ‏شده‏ ‏باشد‏ ‏ميزان‏ ‏چربي‏ ‏شير‏ ‏را‏ ‏تقليل‏ ‏مي‏ ‏دهيم‏.
‏ش‏ی‏ر‏ ‏جا‏ی‏گز‏ی‏ن‏:

 

دانلود فایل

 

دانلود فایل

دانلود

دانلود تحقیق

 

http://shahrsaz.sidaa.ir//content/productpic/6026NzA4NDM_.jpg

دیدگاهتان را بنویسید