تحقیق پروپزال حقوق-دانلود

تحقیق پروپزال حقوق

تحقیق پروپزال حقوق

تحقیق-پروپزال-حقوقلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 18 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

6
1
‏دانشگاه آزاد اسلامي
‏واحد علوم و تحقيقات‏
Science and Research Branch, Islamic Azad University
‏فرم پيشنهاد ‏تحقيق‏
‏پايان‏‏‏نامه‏‌‏ی‏ كارشناسي ارشد
‏عنوان تحقيق‏ به فارسي‏:
‏نام‏ دانشجو‏:‏ ‏ ‏دانشکده:‏
‏نام خانوادگی دانشجو‏:‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏گروه تخصصی‏:‏
‏رشته تحصيلي‏:‏ ‏ ‏ ‏گرايش‏:‏
‏نيم‏سال ورود به مقطع جاري‏:‏
‏نيمسال ‏شروع به تحصيل ‏:‏
‏نام ‏و نام خانوادگی ‏استاد (اساتيد) راهنما: نام ‏و نام خانوادگی ‏استاد (اساتيد) مشاور:
‏1- ‏ ‏ ‏1-‏
‏2- ‏ ‏ 2-‏
‏تاريخ تصويب در ‏شوراي ‏گروه ‏تخصصي‏: ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏تاريخ ‏تصويب در شوراي پژوهشي دانشكده :
‏تا‏ئيد‏ ‏مدير‏ پژوهش‏ي‏ دانشكده‏:‏ ‏ ‏ ‏ ‏ تا‏ئيد رئيس دانشكده‏:
‏تاريخ ارسال به حوزه پژوهشي واحد:
‏تأييد كارشناس پژوهشي‏ ‏ ‏ ‏ ‏تاريخ بررسي وتاييد امور پژوهشي واحد:‏
‏تأييد مديركل پژوهشي ‏ ‏ ‏ ‏ تأييد معاون پژوهشي‏ واحد
‏توجه:‏ ‏لطفاً ‏اين فرم با مساعدت و هدايت استاد راهنما تكميل شود.
‏اطلاعات مربوط به دانشجو‏:
‏نام:‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ن‏ام‏‏‏خانوادگي:‏ ‏ ‏ ‏ ‏ش‏ماره دانشجويي‏:‏
‏مقطع‏ : ‏ ‏رشته تحصيلي‏:‏ ‏گروه تخصصي‏
‏گرایش:‏ ‏جزا وجرم شناسی‏ ‏ ‏نام‏‌‏دانشكده‏:‏ ‏ ‏سال ورود به مقطع جاري‏:
‏نيمسال ورودي‏ : ‏90-89
‏آدرس پستي در تهران‏:
‏تلفن ‏ثابت ‏محل سكونت:‏ ‏ ‏تلفن همراه‏ : ‏ ‏ ‏ ‏پست الكترونيك:
6
2
‏آدرس پستي در شهرستان:……………………………………………………………….‏………………………………………………………….
‏تلفن ‏ثابت ‏محل سكونت: …………………………تلفن محل كار: ……………………………. دورنگار:………………………‏…..‏.
‏اطلاعات مربوط به استاد راهنما:
‏تذكرات:
‏دانشجويان دوره كارشناسي ‏می‏‌‏توانند‏ يك استاد راهنما و حداكثر دو استاد مشاور و دانشجويان دوره دكتري حداكثر تا دو استاد راهنما و دو استاد مشاور مي‏‏‏توانند انتخاب نمايند‏.
‏در صورتي كه اساتيد راهنما و مشاور ‏مدعو‏ مي باشند، لازم است ‏سوابق تحصيلي، آموزشي و پژوهشي كامل ايشان (رزومه كامل) ‏شامل‏ ‏فهرست ‏پایان‏‌‏نامه‏‌‏های کارشناسی ارشد و ‏رساله‏‏‏هاي‏ دكتري‏ دفاع شده و يا در ‏حال انجام‏ كه ا‏ساتيد مدعو، ‏ راهنمايي و يا مشاوره آنرا بر عهده داشته‏‏‏اند‏،‏ ‏به همراه مدارك مربوطه‏ ‏و همچنين ‏آخرين حكم كارگزيني‏ (حكم هي‏أ‏ت علمي) ضميمه ‏ گردد. ‏
‏اساتيد راهنما و مشاور موظف‏ هست‏ند قبل از پذيرش پروپوزال، به سقف ظرفيت پذيرش خود توجه نموده و در صورت تكميل بودن ظرفيت پذيرش، از ارسال آن به دانشكده و حوزه پژوهشي و يا در نوبت قراردادن و ايجاد وقفه در كار دانشجويان جداً پرهيز نمايند. بديهي است در صورت عدم رعايت موازين مربوطه، مسئوليت تأخير در ارائه پروپوزال و عواقب كار، متوجه گروه تخصصي و دانشكده خواهد بود.
‏اطلاعات مربوط به استاد راهنماي اول:
‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏دانشگاهي
‏نام و نام خانوادگي:‏ ‏ ‏آخرين مدرك تحصيلی ‏ـــــــــــــــ :‏
‏ ‏ ‏ ‏حوزوي

‏تخصص اصلي:‏ ‏ ‏ ‏رتبه دانشگاهي‏ (مرتبه علمي):‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏تلفن همراه:
‏تلفن ‏منزل يا محل كار‏ ‏ ‏ ‏نام و نام خانوادگي به زبان انگليسي‏:‏
‏نحوه همکاری با واحد علوم و تحقیقات:
‏تمام وقت نیمه وقت مدعو
‏اطلاعات مربوط به استاد راهنماي دوم:
‏ دانشگاهي
‏نام و نام خانوادگي:…………………………..‏……………………‏آخرين مدرك تحصيلي ـــــــــــــــ :………..‏……..‏.‏…….‏……….
‏ حوزوي
‏تخصص اصلي:…………‏……‏……… رتبه دانشگاهي‏ (مرتبه علمي): ‏…..‏…‏………‏……. تلفن همراه: …………………………………
6
3
‏تلفن ‏منزل يا محل كار:……………………………….. ‏نام و نام خانوادگي به زبان انگليسي‏:‏ …………………………‏………………….
‏نحوه همکاری با واحد علوم و تحقیقات:
‏تمام وقت نیمه وقت مدعو
‏اطلاعات مربوط به استاد مشاور اول:
‏ ‏ ‏ ‏ ‏ دانشگاهي
‏نام و نام خانواد‏گي: ‏ ‏ ‏آخرين مدرك تحصيلي ـــــــــــــــ :‏
‏ ‏ ‏حوزوي
‏تخصص اصلي:‏ حقوق ‏ رتبه دانشگاهي‏ (مرتبه علمي):‏ ‏ ‏ ‏ تلفن همراه:‏
‏تلفن ‏منزل يا محل كار:‏ ‏نام و نام خانوادگي به زبان انگليسي‏:‏
‏نحوه همکاری با واحد علوم و تحقیقات:
‏تمام وقت نیمه وقت مدعو
‏اطلاعات مربوط به استاد مشاور دوم‏:
‏ دانشگاهي
‏نام و نام خانوادگي:…………………………..‏……………………‏آخرين مدرك تحصيلي ـــــــــــــــ :………..‏..‏……‏.‏…….‏……….
‏ حوزوي
‏تخصص اصلي:…………‏……‏……… رتبه دانشگاهي‏ (مرتبه علمي): ‏…..‏…………‏……. تلفن همراه: …………………………………
‏تلفن ‏منزل يا محل كار:……………………………….. ‏نام و نام خانوادگي به زبان انگليسي‏:‏ …………………………‏………………….
‏نحوه همکاری با واحد علوم و تحقیقات:
‏تمام وقت نیمه وقت مدعو
‏4- ‏ ‏اطلاعات مربوط به پايان‏‏‏نامه‏:
‏الف- عنوان ‏تحقیق
‏1- عنوان ‏به زبان فارسی‏:
‏اصل تناسب جرم ومجازات در جرم انگاری
‏2‏- ‏ ‏عنوان به زبان انگليسي/(آلماني، فرانسه، عربي):
‏تذكر: ‏صرفاً دانشجويان رشته‏‏‏هاي زبان آلماني،‏‌‏فرانسه و عربي مجازند عنوان پايان‏‏‏نامه خود را به زبان مربوطه در اين بخش درج نمايند و براي بقيه دانشجويان، عنوان بايستي به زبان انگليسي ذكر شود.
‏ Criminalization‏ ‏ ‏in‏ ‏ Punishment‏ Crime and‏ Between‏ Proportionality‏ The

6
4
‏ب‏ ‏–‏ تعداد واحد پايان‏‏‏نامه‏:
‏ج‏- بيان مس‏أ‏له‏ اساسي تحقيق‏ به طور كلي (شامل تشريح مسأ‏له و معرفي آن، بيان جنبه‏‏‏هاي مجهول و مبهم، بيان متغيرهاي مربوطه و منظور‏ از‏ تحقيق) :‏
‏وقتی انسان وارد اجتماع وزندگی اجتماعی می‏ ‏شود طبیعتا برای‏ بقا‏ء‏ ورفع نیازهای خود نیازمند یکسری ابزار می باشد‏ ‏وانسان به گونه ای است که به تنهایی قابل تکامل نبوده بنابراین این گونه زندگی دارای تبعاتی می باشد ‏؛‏هر فردی هنگامی که می‏ ‏خواهد دست به انجام کاری بزند آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد‏ اما گاهی اوقات برای رفع نیازها وحاجات خود ممکن است دست به انجام کارهایی که متناسب و شایسته وی نباشد بزند یعنی کارهای خلاف و غیرقانونی؛ حال توقع از قانون و جامعه این است که آموزشهای لازم به افراد داده شود که از ارتکاب جرا‏ئم تا حدودی پیشگیری شود اما با وجود آموزشها ممکن است انسان به سمت جرم سوق پیدا کند و شخص بعنوان مجرم شناخته شود؛ بنابراین می توان گفت جرم بعنوان عملی است که توسط حکومت وقانونگذار معرفی می شود‏ وبرای آن ضمانت اجرا در قالب خاص بیان می شود ‏که شدیدترین واکنش اجتماع و قانون به نقض قوانین مجازات است ‏واینکه چه معیاری در تعیین مجازات متناسب از نظر قانونگذار لازم است وباید مدنظر قانونگذار قراربگیرد وآنها چیست بحث مفصلی دارد که باید مورد کاوش و بررسی قرار گیرد ؛ در واقع رعایت تناسب جرم ومجازات ما را به هدف نظام عدالت کیفری که رسیدن به عدالت است نزدیک می کند و عدم رعایت عدالت باعث مخدوش شدن آن می گردد و سبب می شود مرتکبین جرائم با مجازاتی که در خور و شایسته است روبرو نشوند‏ ‏.
‏د‏ – ‏اهمیت و ‏ضرورت‏ انجام تحقيق (شامل اختلاف نظرها و خلاءهاي تحقيقاتي موجود، ميزان نياز به موضوع، فوايد احتمالي نظري و عملي آن و همچنين مواد، روش و يا فرآيند تحقيقي احتمالاً جديدي كه در اين تحقيق مورد استفاده قرار مي‏‏‏گيرد‏:
‏باتوجه به اینکه وجود تنا‏سب در جرم ومجازات امری مهم است ‏وچنانچه اجرای دقیق اصل تناسب میان جرم ومجازات صورت نگیرد نه تنها باعث اجرای عدالت نمی شود حتی ممکن است باعث عدم اجرای عدالت یا هما‏ن بی عدالتی گردد و هدف از اصل تناسب میان جرم ومجازات این است که هر مجرمی براساس جرم ارتکابی که انجام داده است مورد مجازات قرار گیرد نه کمتر ونه بیشتر ‏؛‏ با توجه به‏ ‏اینکه ‏در واقع یکی از ‏اقدامات و وظایفی که قوه مقننه در تصویب قوانین دارد در نظر گرفتن ممنوعیت ها است بنابراین در این تحقیق می خواهیم سنجه ها و معیارها را نشان دهیم که قانونگذار باید در یک قانونگذاری منسجم و مدون قانون را قراردهد .
‏ه‏- ‏مرور ادبیات و ‏سوابق مربوطه (بيان مختصر ‏پیشینه ‏تحقيقات انجام شده ‏در داخل و خارج کشور ‏پيرامون موضوع ‏تحقیق‏ و نتايج ‏آنها و مرور ادبیات و چارچوب نظري‏ ‏تحقیق‏):
‏در خصوص‏ موضوعاتی که در ارتباط یا پیرامون این موضوع کار شده میتوان‏ ‏به پایان نامه هایی همچون :‏ ‏1- بررسی مبانی و چگونگی تعیین مجازات متناسب ‏در حقوق کیفری تالیف آقای جعفر‏یزدی‏ان جعفری‏ ،دانشگاه تهران‏ ‏، سال 1384 ‏ـ‏ 2 ‏ـ‏ بررسی اصل تناسب میان جرم ومج‏ازات و جایگاه آن در حقوق کیفری ایران تالیف آقای سعید عطارزاده ، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی ، سال 1377 ـ 3ـ تناسب جرم ومجازاتها تالیف آقای محمدرضا زارعی ، دانشگاه تربیت مدرس ، سال 1373 ، البته ‏ بنده ‏می خواهم بطور خاص و نگاه جزئی تر در ‏بحث جرم انگاری و باتوجه به تصویب قانون جدید مجازات اسلامی موضوع را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهم که در بند و (بند بعدی) توضیح بیشتری خواهم داد .
‏و‏ ‏–‏ جنبه جديد بودن و نوآوري ‏در ‏تحقيق:
‏با توجه به تصویب قانون جدید مجازات اسلامی تلاش بنده این خواهد بود ضمن تکمیل تحقیقات پیشین به این نکته بپردازم که قانونگذار در قانون جدید چه میزان اصل تناسب میان جرم ومجازات را در مرحله جرم انگاری و تعیین مجازات مورد اهتمام قرار داده است ‏و‏آیا اشکالات پیشین کماکان وارد است یا در این خصوص قانونگذار متحول شده و نوآوری نموده است ؟
‏ز- اهداف مشخص تحقيق (شامل اهداف آرماني، ‏کلی، ‏اهداف ويژه و كاربردي)‏:‏

 

دانلود فایل

 

دانلود فایل

دانلود

دانلود تحقیق

 

http://shahrsaz.sidaa.ir//content/productpic/9445NzY0Nw__.jpg

دیدگاهتان را بنویسید