تحقیق پزشکی قانونی 31ص-دانلود

تحقیق پزشکی قانونی 31ص

تحقیق پزشکی قانونی 31ص

تحقیق-پزشکی-قانونی-31صلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 33 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏دكتر حسينقلي قزل اياغ
‏رئيس اسبق اداره طب قانوني وزارت دادگستري
حلق آويزي تقريباً هميشه نتيجه خودكشي است. وقتي آثار زد و خورد موجود باشند بهترين ادله از قتل (آدم كشي)لازم است امتحان شود گره رشته كه بدور گردن پيچيده شده چون بعضي گرهها مخصوص بعضي مشاغلند- از قبيل گره بحري گره قايق چي گره نساج و گره حمال و گره خياط و غيره
نبايد فراموش كرد كه اغلب ناخوشها هنگام لرزش ناگهاني كه پس از حالت نزع بآنها رخ ميدهد. خونپرد گيها و خراشهائي پيدا ميكند كه ميتوان آنها را از اثرزد دو خورد و نزاع قرص نمود.
خفه كردن
اين عمل سخت و با خشونت عبارت از يكفشار وارده است مستقيماً يابدور گردن و يا بجلو آن كه در نتيجه بعلت منع دخول هوا عمل تنفس وحيات معوق ميماند- اين كار عملي ميشود يا بوسيله يكرشته ( طناب و دستمال و تسمه و غيره ) و يا بوسيله فشار با دست روي حنجره و قصبه ( خرخره)
الف ‏–‏ خفه كردن بوسيله يكرشته . تورد نشانداده بود كه يك كشتي با قومه تا چهار كيلوگرم روي يكرشته واقعه زير حنجره كافي است كه هوا را از دخول در ريه منع كند- رشته عمل ميكند مثل موقع حلق آويزي و فشار دوري يا بسبب انسداد مجراي تنفس يا بواسطه فشار و پارگي وداجها كه مرگ آورندهاند
ب ‏–‏ خفه كردن با دست ‏–‏ يك فشار خفيفي به گلو اجرا شده با يكدست يا از جلو بعقب و يا از طرفين باعث انسداد مجاري تنفس ميشود از طرف ديگر كلود برنارد ثابت كرده است كه فشار بعصب حنجره فوقاني ميتواند باعث توقف ناگهاني تنقس گرديده و مرگ بواسطه عمل انعكاسي رخ دهد بدون آنكه در تشريح نعش بتوان جراحاتي در اين اعضا كشف نمود.
ج ‏–‏ منظره بيروني نعش
-1صورت ‏–‏ صورت معمولا باد كرده و بنفش رنگ و مرمري از اثر خونمردگي كه مخصوصاً زير انساج و پلكها و قسمت فوقاني بدن زيادند- زبان برجسته بيرون از دهان يا فشرده بين دندانها ميباشد و يك كف سفيد يا خون آلودي از منخرين يا از دهان جاري ميشود و از گوشهم ممكن است خون بيرون ريزد
-2 گردن ‏–‏ وقتي خفه كردن با رشته صورت گرفته گردن داراي شياريست كه اختلاف دارد با شيار حلق آويزي را حيث اينكه دايره و تقريباً افقي است و بعلاوه در قسمتهاي ديگر بدن آثار ضربه مشاهده ميگردد كه دلالت دارند بر اينكه شخص خفه شده قرباني دست غير بوده است.
وقتي با دست كسيرا خفه كرده باشند قسمت جلو پهلوي گردن آثار خراش جلد از ناخن مشاهده ميشود عموماً از آنخراشها متعدد ديده ميشود زيرا شخص قرباني تقلا ميكند و دست و پا ميزند و قاتل مجبور است كه چند مرتبه عمل خود را تكرار كند اغلب هم جاي ناخن بودر سوراخ دهان و بيني و قسمت فوقاني سينه ديده ميشود و در جلو هم لكههاي خونمردگي متعدد مشاهده ميگردد‏…‏
د- جراحات دروني
گردن ‏–‏ خون از عروق بيرون آمده و منجمد در نسج سلولي و بدور عضلات و خونمردگيهائي كه مربوطند بفشار انگشتان و آثار ناخن ديده ميشود- غلاف رگهاي وداجي غالباً داراي خونمردگي يا پارگي هستند- استخوان لامي و حنجره ممكن است شكسته گرديده و يا فقط بدون شكستي تغيير شكل يافته باشند.
آلات تنفسي- مخاط حنجره و قصبه قرمز رنگند- قصبته الريه محتوي يك كف سفيد يا خون آلود با حبابهاي كوچك ‏–‏ در زير غشاء جنب خونمردگيها و تنفخ مخزني بسيار آشكار يافت ميشود- ريه دچار اختناق و محتوي نقطه هاي سكته ميباشد.
مغز- اغشيه دماغي و دماغ دچار يك اختناق بسيار مختلفي ميشوند- از آثار ساده گرفته تا يك نزف الدم حقيقي.
ه- خفه كردن ناقص
قصد خفه كردن ‏–‏ علائم خارجي و شيار بدور گردن و خونمردگيهاي صورت و ملتحمه ها و خراشها وآثار ناخن بجلو گلو همانطورند كه در سابق ذكر شد ‏–‏ اگر خفه كردن بوسيله يك بند كم استقامتي از جمله دستمال و كروات و غيره اجراء شده اغلب آثار خارجي نشان نميدهد.
تقريباً صدا هميشه گرفته و عمل بلع دردناك و حركات گردن پر زحمت و نواحي گردن متورم ميباشد ‏–‏ علاج عموماً سريع است اما وقتيكه استخوان لامي و حنجره شكسته باشد ضميمه هاي ورمي ديده ميشوند از قبيل دملهاي خلف حلقي و ورم غده هاي خلفي گوش و فلگمون گردن و ورم شديد قصبته الريه كه بسرعت باعث مرگ ميگردد اغلب همچنين در اشخاص معالجه شده از يك سوء قصد خفه كردن اختلالات عصبي زياد يا كم شديد، سخت و تشنجات و جنون و بهت و حيرت و غيره مشاهده ميشود خفه كردن بعضي اوقات تصنعي است در اينحالت جراحات و زخمها بي اهميت اند.
مسائل پزشگي قانوني ـ مربوط بخفه كردن
-آيا مرگ از خفه كردن رخ داده ؟
حتي وقتيكه رشته يارسن شيار اشكاري نگذاشته ميتوان باين سؤال جواب داد تكيه بمرمري بودن صورت و خونمردگيهاي انساج ملتحمه و گردن و خونمردگيهاي تحت غشاء جنب و تنفخ ريوي اثر انگشتان و ناخنها اجازه ميدهد كه تشخيص دهيم شخص قبل از حلق آويزي خفه شده براي مشتبه كردن بخود كشي اين عمل را كرده اند و خفه كردن هم نتيجة بكار بردن دست بوده و اگر با يكرشته آن خفگي حاصل گرديده خيلي نادر است كه شيار خفگي دائرة وافقي دقيقاً تطبيق كند با شيار و يا جاي رشتة كه بدست خود مقتول ايجاد شده ـ بعلاوه لكه هاي نزف الدمي صورت تنفخ در اشخاص حلق آويز شده يا هيچ نيست ويا كم است.
– آيا آدم كشي است يا خود كشي يا حادثه ؟
خفه شدن از راه حادثه خيلي زياد است و اين ثابت و محقق نميگردد مگر بواسطه وضعيت و حالتي كه در آن بدن ديده ميشود چنانچه تيلور ذكر كرده دو مورد ديده است كه اشخاص باربر دوشي بوسيلة تسمه كه روي پيشانيشان بوده و هنگام سر خوردن ولغزيدن در روي زمين تسمه درحدودگردن افتاده ـ بار سنگين بروي پشت افتاده و آنها را خفه كرده شخص نميتواند با فشار دستهاي خويش خود را خفه كند ـ بيهوشي قبل از مرگ پيدا ميشود ـ نفس مجدداً منظم ميگردد ـ اگر آثار انگشت و ناخن يافت شود آدم كشي بوده است ـ اما شخص ميتواند با استعانت رشته پيچيده و گره زده خود را خقه كند ـ آنوقت فشار بعد از مرگ هم باقي بوده بقسميكه يكرشته شل و بد قرارگرفتة فرض خود كشي ميدهددر حاليكه يكرشته چند دور پيچيده با گره هاي تكميلي يا وقوع يافته بوسيلة يك شريان بند بيشتر ظن بقتل ميرود.
قطع نفس
نوع گرفتگي نفس كه در آن يكمانع ميكانيكي غيراز مواقع خفه كردن و حلق آويزي و يا خفه شدن در آب كه بشدت مانع ورود هوا در ريه ها گرديده است بچهار طريقه قطع نفس ميشود .
اول انسداد منخرين و دهان
دوم دخول جسم خارجي در مجاري نفس
سوم فشار روي سينه
چهارم دفن در خاكستر يا اجسام نرم ديگر
قطع نفس عموماً علامت مخصوصي ندارد ـ جراحات با طريقه قطع شدن نفس اختلاف مي يابند.
الف ـ قطع نفس بواسطه انسداد بيني و دهان ـ اينطريقه يكي از اقسام بچه كشي است كه زياد اتفاق ميافتد.
ـ اگر انسداد بوسيله دست رخ داده باشد در خارج خونمردگيهاي نيم هلالي از اثر ناخنها ونيز خراشها و جاي انگشتان ديده ميشوند اگر بوسيله يك تيكه پارچه حاصل شده باشد هيچ اثري بجا نميماند- و اگر باعث يكماسك چسبيده بوده ماده چسبيده را ميتوان يافت ( زفت )
-1آثار خونمردگري كوچك و نقطه چين تحت غشاء جنب در حاليكه سطح ريه دان دان و سرخ تند در عمق بانسجي پريده رنگ ظاهر ميشود معمولاً احتقان ريوي حاصل ميشود تنفخ ثابت است اما كم آشكار در قصبه الريه زياد نيست بلكه اغلب هيچ است.
حفرههاي قلبي محتوي خون سياه غير منجمد است- خونمردگي زير غشاء قلبي يافت نميشود- صورت بر حسب مدت حالت نزع از خونمردگي زياد يا كم لك داراست خونمردگيهاي زير جمجمه نادرند
اطفال جوان اغلب از راه حادثه خفه ميشوند (2) بواسطه لحاف يا شمد يا يك قسمتي از بدن مادر- هيچ چيز بدكتر متخصص نشان نميدهد و اثبات نميكند كه اين قطع نفس يا خفگي حادثه ايست و يا عمدي
ب- قطع نفس بواسطه دخول جسم خارجي در مجراي تفس
اينحالت نتيجه دخول يك تيكه يا يك گلوله كهنه يا كاغذ و غيره در دهان و يا در گلو است- مثل حالت سابق اينطريق خفه كردن يك عمل متواتر بچه كشي است در اشخاص بالغ دستي و تعمدي اينحالت كمتر از حادثه ايست- بيشتر از ورود غذاي بلعيده شده و مواد قي شده در حنجره اتفاق ميافتد.
جراحات همانطور است كه در سابق ذكر شد- اغلب روي مخاط حلق و دهان خونمردگي و خراش حاصله از دخول شديد تامپون ديده ميشود كه باعث تشخيص ميگردد ولو آنكه آنگلوله كهنه را بيرون آورده باشند.
ج
‏–‏ بند آمدن نفس بواسطه فشار روي سينه و شكم- اين نوع مرگ مخصوصاً نتيجه زير آوار ماندن و يا در فشار جمعيت واقع شدن رخ ميدهد- لكههاي خونمردي در صورت و گردن و قسمت فوقاني سينه مشاهده ميشود جلد سياه رنگ است وقتيكه يك احتقان شديدي رخ داده باشد خونمردگي وسيع تر و فراوان تر است ممكن است كه گاهي آثاري از فشار جسمي مشاهده نشود يا بواسطه مشتبه شده يا آثار ديگر ضربات يا آنكه فشار در سطح وسيعيوارد آمده بدون آنكه عروقي پاره شده و ايجاد انتشار تحت جلدي در خون حاصل گردد.
در تشريح نعش ريه بسيار محتقن ديده ميشود و خونمردگيهاي تحت غشاء جنب زياد و نقطه نقطه كه سطح ريه را مرمري ميكند و يك تنفخ ريوي تقريباً ثابت و يك كف سرخ رنگ در قصبهالريه مشاهده ميگردد
سطح قلب اغلب خونمردگيهاي تحت غشاء قلبي را نشان ميدهد- مرگ ممكن است بجهت از كار افتادن اعصاب پس از يك ضربه شديد بر شكم رخ دهد بدون آنكه پس از تشريح نعش بتوان ثابت كرد و يا جراحات باعث مر گرا يافت.
2- خفگي اطفال را نيز در ايران باعث كرسي ميشود
د- قطع نفس بعلت دعن در زير خاك
اين نوع قتل درباره اطفال جديد الولده زياد رخ ميدهد ساير مواقع منحصر است بمرگ در زير آوار و خرابيها وقتي شخص زنده زير خاك برده شده باشد- خاك يا خاكستر و غيره نه تنها در دهان آن بلكه در مري و معده نيز يافت ميشود در صورتيكه خاك و غيره از حلق نميگذرد وقتي شخص مرده را مدفون سازند.
طرق مختلفه قطع نفس اطفال جديد الولده و اطفال صغير و مباحث پزشكي قانوني آنان در مبحث بچه كشي ذكر خواهد شد
فصل ششم
مرگ بتوسط سرما يا گرماي زياد و بيغذائي و برق
اول- مرگ بسبب وقوع در سرما- اين نوع مرگ يك عمل بچه كشي است كه زياد اتفاق ميافتد و اغلب هم گريبان اشخاص رشيد بيپناهگاه و يا در حالت مستي را ميگيرد و البته حادثه ايست.
درجه مقاومت بسرما نسبت بمواقع شخصي و همچنين بر حسب طبيعت سرمائي كه بدن بايد تحمل كند تغيير ميابد- قابل ملاحظه آنستكه درجه حرارت پست تحملش آسانتر است از هواي خشك سرد و كمترين وزش بادي- هواي مرطوب كه بهترين هادي است بيشتر حرارت بدنرا ميگيرد و همينطور است برف ‏–‏ اين دو حالت سرما حتي بميزان درجه حرارت زياد سبب مرگ ميشوند- اطفال از اشخاصي بالغ و رشيد زودتر از سرما متأثر ميشوند.
پيري و گرسنگي و مسموميت حاد با الكل درجه مقاومت مقابل سرما را خيلي كم ميكند- درجه حرارت اجزاء دروني بدن ميتواند زياد پائين آيد 26 درجه موافق عقيده پتر قبل از آنكه مرگ رخ داده باشد.
ساختمان و اسباب مرگ بر حسب اشخاص و بر حسب مواقع تغيير پذير است. اغلب در تشريح نقش يك احتقان شديد ريهها و دماغ ديده ميشوند قلب و رگهاي كلفت پر از خون هستند كه بواسطه سرما از محيط بداخل رانده شدهاند- احتقان ممكن است رخ ندهد و محتمل است كه اختلالات سلسله اعصاب بسبب يك فلجي كه باعثش است تحريك شديد اعصاب جلدي شده ( بي حسي و رخوت هوش و ميل بخواب و هذيان و تشنج ) عامل مهمي در ايجاد مرگ بشوند نظراً نعش نشان ميدهد يك پريده رنگي زياد يا يكرنگ قرمز تندي مايل به بنفشي لكدار و يا متخطط در امتداد مسير عروق- جلد دان دان و موهايش راست ميشود- قضيب و جلو بيضه منقبض (جمع) ميشوند نسج شمعي از غلظت پيه سخت ميشود- بعضي از قسمتهاي بدن ( گوشها و پاها و دستها و بيني) سرمازده و يا از سرما سياه ميشوند.
اگر انجماد و سرما زدگي در مدت حيات واقع شده باشد بدواً يك قرمزي مشاهده ميشود كه بدنبالهاش يكم طاولي پراز مايع قرمز رنگي و پس از آن يك پينه نرم سياه رنگي تشكيل ميابد- مرگ خيلي جلوتر از انجماد كامل كه در 24 ساعت ( 8-تا 18

 

دانلود فایل

 

دانلود فایل

دانلود

دانلود تحقیق

 

http://shahrsaz.sidaa.ir//content/productpic/18064OTE3MjM_.jpg

دیدگاهتان را بنویسید