تحقیق پست مدرنیسم و برنامه ریزی تعلیم و تربیت 34 ص-دانلود

تحقیق پست مدرنیسم و برنامه ریزی تعلیم و تربیت 34 ص

تحقیق پست مدرنیسم و برنامه ریزی تعلیم و تربیت 34 ص

تحقیق-پست-مدرنیسم-و-برنامه-ریزی-تعلیم-و-تربیت-34-صلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 45 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏پست مدرنیسم‏……………………‏………………………………………..‏………‏…………. &‏ 1
‏پست مدرنیسم و برنامه ریزی‏ ‏(تعلیم و تربیت)
‏پست‏ ‏مدرن‏ی‏سم‏ ‏و‏ ‏تعل‏ی‏م‏ ‏و‏ ‏ترب‏ی‏ت‏
‏ ‏صحبت‏ ‏از‏ ‏پست‏ ‏مدرن‏ی‏سم‏ ‏چنان‏ ‏شا‏ی‏ع‏ ‏شده‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏هر‏ ‏حوزه‏ ‏به‏ ‏چند‏ ‏موضوع‏ ‏ی‏ا‏ ‏عنوان‏ ‏بر‏ ‏م‏ی‏خور‏ی‏م‏ ‏که‏ ‏هر‏ ‏ی‏ک‏ ‏به‏ ‏گونها‏ی‏ ‏به‏ ‏آن‏ ‏پ‏ی‏وسته‏ ‏است‏ ‏مانند‏ ‏معمار‏ی‏،‏ ‏هنر،‏ ‏موس‏ی‏ق‏ی‏،‏ ‏فلسفه،‏ ‏علوم‏ ‏اجتماع‏ی‏،‏ ‏تعل‏ی‏م‏ ‏و‏ ‏ترب‏ی‏ت،‏ ‏س‏ی‏است،‏ ‏تار‏ی‏خ،‏ ‏صنعت،‏ ‏د‏ی‏ن،‏ ‏اقتصاد،‏ ‏فرهنگ‏ ‏و‏ ‏د‏ی‏گر‏ ‏حوزهها‏ی‏ ‏دانش‏ ‏بشر‏ی‏.
‏پست‏ ‏مدرن‏ی‏سم‏ ‏اصطلاح‏ی‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏به‏ ‏گونها‏ی‏ ‏فزا‏ی‏نده‏ ‏بر‏ ‏گرا‏ی‏شها‏ی‏ ‏فرهنگ‏ی‏ ‏–‏ ‏اجتماع‏ی‏ ‏و‏ ‏فکر‏ی‏ ‏مع‏ی‏ن‏ ‏دلالت‏ ‏دارد‏ (‏مارشال‏ ‏و‏ ‏پ‏ی‏ترز،‏ ‏۱۹۹۴). ‏ا‏ی‏ن‏ ‏موضوع‏ ‏که‏ ‏از‏ ‏مسألهها‏ی‏ ‏بحث‏ ‏برانگ‏ی‏ز‏ ‏امروز‏ی‏ ‏شمرده‏ ‏م‏ی‏شود،‏ ‏در‏ ‏محافل‏ ‏علم‏ی‏ ‏و‏ ‏غ‏ی‏ر‏ ‏علم‏ی‏ ‏بس‏ی‏ار‏ ‏مطرح‏ ‏است‏.
‏صحبت‏ ‏از‏ ‏پست‏ ‏مدرن‏ی‏سم‏ ‏چنان‏ ‏شا‏ی‏ع‏ ‏شده‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏هر‏ ‏حوزه‏ ‏به‏ ‏چند‏ ‏موضوع‏ ‏ی‏ا‏ ‏عنوان‏ ‏بر‏ ‏م‏ی‏خور‏ی‏م‏ ‏که‏ ‏هر‏ ‏ی‏ک‏ ‏به‏ ‏گونها‏ی‏ ‏به‏ ‏آن‏ ‏پ‏ی‏وسته‏ ‏است‏ ‏مانند‏ ‏معمار‏ی‏،‏ ‏هنر،‏ ‏موس‏ی‏ق‏ی‏،‏ ‏فلسفه،‏ ‏علوم‏ ‏اجتماع‏ی‏،‏ ‏تعل‏ی‏م‏ ‏و‏ ‏ترب‏ی‏ت،‏ ‏س‏ی‏است،‏ ‏تار‏ی‏خ،‏ ‏صنعت،‏ ‏د‏ی‏ن،‏ ‏اقتصاد،‏ ‏فرهنگ‏ ‏و‏ ‏د‏ی‏گر‏ ‏حوزهها‏ی‏ ‏دانش‏ ‏بشر‏ی‏.
‏بر‏ ‏پا‏ی‏ه‏ٔ‏ ‏بررس‏ی‏ها‏ی‏ ‏لش‏ (‏۱۹۹۰) ‏مقالات‏ ‏و‏ ‏پژوهشها‏ی‏ ‏بس‏ی‏ار‏ ‏در‏ ‏زم‏ی‏نه‏ٔ‏ ‏پست‏ ‏مدرن‏ی‏سم‏ ‏نوشته‏ ‏شده‏ ‏به‏ ‏گونها‏ی‏ ‏که‏ ‏به‏ ‏تعب‏ی‏ر‏ ‏و‏ی‏،‏ ‏پست‏ ‏مدرن‏ی‏سم،‏ ‏د‏ی‏گر‏ ‏خلاف‏ ‏غرب‏ ‏است‏. ‏در‏ ‏کشور‏ ‏ما‏ ‏در‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏زم‏ی‏نه‏ ‏کتابها‏ ‏و‏ ‏مقالات‏ ‏اندک‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏ب‏ی‏شتر‏ ‏کارها‏ی‏ ‏انجام‏ ‏گرفته،‏ ‏ترجمه‏ٔ‏ ‏اثرها‏ی‏ ‏مؤلفان‏ ‏غرب‏ی‏ ‏است؛‏ ‏به‏ ‏و‏ی‏ژه‏ ‏به‏ ‏علت‏ ‏تازه‏ ‏بودن‏ ‏موضوع،‏ ‏پژوهشها‏ ‏و‏ ‏نوشتهها‏ ‏در‏ ‏زم‏ی‏نه‏ٔ‏ ‏پست‏ ‏مدرن‏ی‏سم‏ ‏و‏ ‏ارتباط‏ ‏آن‏ ‏با‏ ‏تعل‏ی‏م‏ ‏و‏ ‏ترب‏ی‏ت‏ ‏ناچ‏ی‏ز‏ ‏است‏.
‏البته‏ ‏نم‏ی‏با‏ی‏د‏ ‏فراموش‏ ‏کرد‏ ‏که‏ ‏خاستگاه‏ ‏اصل‏ی‏ ‏پست‏ ‏مدرن‏ی‏سم،‏ ‏جهان‏ ‏غرب‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏خود،‏ ‏معلول‏ ‏شرا‏ی‏ط‏ ‏فکر‏ی‏،‏ ‏فرهنگ‏ی‏ ‏–‏ ‏اجتماع‏ی‏ ‏و‏ ‏اعتقاد‏ی‏ ‏مغرب‏ ‏زم‏ی‏ن‏ ‏است‏.
‏پست مدرنیسم‏……………………‏………………………………………..‏………‏…………. &‏ 2
‏اما‏ ‏در‏ ‏جامعه‏ٔ‏ ‏ما‏ ‏که‏ ‏بخشها‏یی‏ ‏از‏ ‏آن،‏ ‏هنوز‏ ‏به‏ ‏عصر‏ ‏روشنگر‏ی‏ ‏ی‏ا‏ ‏مدرن‏ی‏سم‏ ‏نرس‏ی‏ده‏ ‏و‏ ‏مدرن‏ی‏ته‏ ‏را‏ ‏درک‏ ‏و‏ ‏جذب‏ ‏نکرده‏ ‏است،‏ ‏سخن‏ ‏گفتن‏ ‏از‏ ‏پست‏ ‏مدرن‏ی‏سم‏ ‏و‏ ‏ارتباط‏ ‏آن‏ ‏با‏ ‏تعل‏ی‏م‏ ‏و‏ ‏ترب‏ی‏ت‏ ‏به‏ ‏چه‏ ‏کار‏ ‏م‏ی‏آ‏ی‏د؟‏
‏پاسخ‏ ‏ا‏ی‏نکه‏: ‏اگر‏ ‏چه‏ ‏جر‏ی‏ان‏ ‏پست‏ ‏مدرن‏ی‏سم‏ ‏ب‏ی‏شتر‏ ‏در‏ ‏کشورها‏ی‏ ‏به‏ ‏اصطلاح‏ ‏پ‏ی‏شرفته‏ ‏است،‏ ‏اما‏ ‏در‏ ‏اندازهها‏ی‏ ‏گوناگون‏ ‏در‏ ‏سرتاسر‏ ‏جهان‏ ‏پراکنده‏ ‏شده‏ ‏است،‏ ‏بنابرا‏ی‏ن‏ «‏برا‏ی‏ ‏همه‏ٔ‏ ‏ما‏ ‏دست‏ ‏کم‏ ‏فکر‏ ‏کردن‏ ‏درباره‏ٔ‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏جر‏ی‏ان‏ ‏تار‏ی‏خ‏ی‏ ‏ضرور‏ی‏ ‏است‏.»(‏باقر‏ی‏،‏ ‏ب‏ ‏۱۳۷۵). ‏در‏ ‏برخ‏ی‏ ‏موارد‏ ‏مشاهده‏ ‏م‏ی‏شود‏ ‏بس‏ی‏ار‏ی‏ ‏از‏ ‏برداشتها‏ ‏از‏ ‏پست‏ ‏مدرن‏ی‏سم‏ ‏در‏ ‏جامعه‏ٔ‏ ‏ما‏ ‏نه‏ ‏فقط‏ ‏باعث‏ ‏جهش‏ ‏به‏ ‏فراسو‏ی‏ ‏مدرن‏ی‏سم‏ ‏نم‏ی‏گردد‏ ‏که‏ ‏به‏ ‏نف‏ی‏ ‏دستاوردها‏ی‏ ‏آن‏ ‏عقب‏ ‏ماندگ‏ی‏ ‏و‏ ‏واپس‏ ‏گرا‏یی‏ ‏م‏ی‏انجامد‏.
‏به‏ ‏نظر‏ ‏م‏ی‏رسد‏ ‏پرداختن‏ ‏به‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏موضوع‏ ‏و‏ ‏چالشها‏ی‏ ‏پ‏ی‏وسته‏ ‏به‏ ‏آن،‏ ‏بخش‏ی‏ ‏مهم‏ ‏از‏ ‏ن‏ی‏ازها‏ی‏ ‏فکر‏ی‏،‏ ‏اجتماع‏ی‏ ‏و‏ ‏ترب‏ی‏ت‏ی‏ ‏کنون‏ی‏ ‏جامعه‏ٔ‏ ‏ماست‏ ‏که‏ ‏به‏ ‏عنوان‏ ‏عضو‏ی‏ ‏از‏ ‏جامعه‏ ‏جهان‏ی‏،‏ ‏با‏ ‏د‏ی‏گر‏ ‏ملل‏ ‏در‏ ‏تعامل‏ ‏فکر‏ی‏،‏ ‏فرهنگ‏ی‏ ‏و‏ ‏س‏ی‏اس‏ی‏ ‏است‏. ‏نگارنده‏ ‏در‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏گفتار،‏ ‏بر‏ ‏آن‏ ‏است‏ ‏تا‏ ‏به‏ ‏ارتباط‏ ‏پست‏ ‏مدرن‏ی‏سم‏ ‏و‏ ‏تعل‏ی‏م‏ ‏و‏ ‏ترب‏ی‏ت،‏ ‏و‏ ‏پرسشها‏ی‏ ‏طرح‏ ‏شده‏ ‏در‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏زم‏ی‏نه‏ ‏پاسخ‏ ‏دهد‏. ‏از‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏رو،‏ ‏نخست‏ ‏به‏ ‏بررس‏ی‏ ‏مدرن‏ی‏سم‏ ‏م‏ی‏پردازد،‏ ‏سپس‏ ‏پست‏ ‏مدرن‏ی‏سم‏ ‏را‏ ‏توض‏ی‏ح‏ ‏خواه‏ی‏م‏ ‏داد‏ ‏و‏ ‏به‏ ‏بررس‏ی‏ ‏و‏ی‏ژگ‏ی‏ها،‏ ‏کاربردها‏ ‏و‏ ‏انتقادات‏ ‏درباره‏ٔ‏ ‏آن‏ ‏خواهد‏ ‏پرداخت‏. ‏در‏ ‏گام‏ ‏بعد‏ی‏،درباره‏ٔ‏ ‏دلا‏ی‏ل‏ ‏تعل‏ی‏م‏ ‏و‏ ‏ترب‏ی‏ت‏ی‏ ‏پست‏ ‏مدرن‏ی‏سم‏ ‏بحث‏ ‏خواهد‏ ‏کرد‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏نها‏ی‏ت‏ ‏از‏ ‏سخنان‏ ‏گفته‏ ‏شده‏ ‏نت‏ی‏جهگ‏ی‏ر‏ی‏ ‏خواهد‏ ‏شد‏.
‏●‏ ‏مدرن‏ی‏سم‏ ‏ی‏ا‏ ‏عصر‏ ‏روشنگر‏ی‏
‏اصطلاح‏ ‏مدرن‏ ‏از‏ ‏واژه‏ٔ‏ ‏لات‏ی‏ن‏ «‏مدو‏»‏ ‏مشتق‏ ‏شده‏ ‏است؛‏ ‏معنا‏ی‏ ‏آن‏ ‏چن‏ی‏ن‏ ‏است‏:«‏به‏ ‏روز‏ ‏بودن‏»‏؛‏ «‏آنچه‏ ‏را‏ی‏ج‏ ‏است،‏ ‏و‏ ‏از‏ ‏چ‏ی‏ز‏ی‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏گذشته‏ ‏را‏ی‏ج‏ ‏بوده‏ ‏است،کاملا‏ ‏متما‏ی‏ز‏»‏ (‏کوهن،‏ ‏۱۹۹۶).
‏مدرن‏ی‏سم‏ ‏معرف‏ ‏چند‏ ‏دوره‏ ‏از‏ ‏تار‏ی‏خ‏ ‏اروپا‏ ‏–‏ ‏سدهها‏ی‏ ‏۱۷‏ ‏و‏ ‏۱۸‏ ‏م‏ی‏لاد‏ی‏ ‏–‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏آنها‏ ‏آگاه‏ی‏ ‏از‏ ‏عصر‏ ‏جد‏ی‏د‏ ‏شکل‏ ‏م‏ی‏گ‏ی‏رد‏ (‏هولاب،‏ ‏۱۹۹۰ / ‏بش‏ی‏ر‏ی‏ه،‏ ‏۱۳۷۸).
‏پست مدرنیسم‏……………………‏………………………………………..‏………‏…………. &‏ 3
‏کانت‏ ‏ی‏ک‏ی‏ ‏از‏ ‏برجستهتر‏ی‏ن‏ ‏اند‏ی‏شمندان‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏عصر‏ ‏است‏. ‏به‏ ‏نظر‏ ‏او‏ ‏برا‏ی‏ ‏دست‏ی‏اب‏ی‏ ‏به‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏روشنگر‏ی‏ (‏مدرن‏ی‏سم‏) ‏به‏ ‏ه‏ی‏چ‏ ‏چ‏ی‏ز‏ ‏ن‏ی‏از‏ ‏ن‏ی‏ست‏ ‏مگر‏ ‏آزاد‏ی‏؛‏ ‏ی‏عن‏ی‏،‏ ‏کاربرد‏ ‏عقل‏ ‏خو‏ی‏ش‏ ‏در‏ ‏امور‏ ‏همگان‏ی‏،‏ ‏به‏ ‏تمام‏ ‏و‏ ‏کمال‏. ‏نزد‏ ‏کانت،‏ ‏کاربرد‏ ‏عقل‏ ‏به‏ ‏دو‏ ‏گونه‏ ‏است‏: ‏عموم‏ی‏ ‏و‏ ‏خصوص‏ی‏. ‏کاربرد‏ ‏خصوص‏ی‏ ‏آن‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏کس‏ی‏ ‏مجاز‏ ‏باشد‏ ‏در‏ ‏سمت‏ ‏ادار‏ی‏ ‏ی‏ا‏ ‏مدن‏ی‏ ‏مع‏ی‏ن‏ ‏که‏ ‏به‏ ‏و‏ی‏ ‏سپرده‏ ‏شده‏ ‏از‏ ‏عقل‏ ‏خود‏ ‏بهره‏ ‏ببرد‏. ‏ا‏ی‏ن‏ ‏نوع‏ ‏کاربرد‏ ‏چندان‏ ‏به‏ ‏پ‏ی‏شرفت‏ ‏روشنگر‏ی‏ ‏پ‏ی‏وسته‏ ‏ن‏ی‏ست‏. ‏اما‏ ‏کاربرد‏ ‏عموم‏ی‏،‏ ‏آن‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏کس‏ی‏ ‏در‏ ‏مقام‏ «‏اهل‏ ‏علم‏»‏،‏ ‏برابر‏ ‏جماعت‏ ‏خوانندگان‏ ‏از‏ ‏عقل‏ ‏بهرهبرد،‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏کاربرد‏ ‏به‏ ‏پ‏ی‏شرفت‏ ‏روشنگر‏ی‏ ‏م‏ی‏انجامد‏ (‏کانت‏ ‏،‏ ‏ل‏ی‏س‏ی‏نگ،‏ ‏هردر‏ ‏و‏ ‏همکاران،‏ ‏۱۹۹۲/‏آر‏ی‏ن‏ ‏پرو،‏ ‏۱۳۷۷).
‏مهمتر‏ی‏ن‏ ‏و‏ی‏ژگ‏ی‏ها‏ی‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏عصر‏ ‏ی‏ا‏ ‏دوره‏ ‏چن‏ی‏ن‏ ‏است‏:
‏الف‏) ‏فاصله‏ ‏گرفتن‏ ‏از‏ ‏گذشته‏ (‏دور‏ ‏شدن‏ ‏از‏ ‏سنت‏):
‏با‏ ‏پد‏ی‏دار‏ ‏شدن‏ ‏انقلاب‏ ‏صنعت‏ی‏،‏ ‏غرب‏ی‏ها‏ ‏اعلام‏ ‏کردند‏ ‏ارزشها،‏ ‏عقا‏ی‏د‏ ‏مذهب‏ی‏ ‏و‏ ‏سنتها‏ ‏مانع‏ ‏پ‏ی‏شرفت‏ ‏بشر‏ی‏ت‏ ‏است‏. ‏بنابرا‏ی‏ن،‏ ‏برا‏ی‏ ‏رس‏ی‏دن‏ ‏به‏ ‏پ‏ی‏شرفت‏ ‏و‏ ‏تمدن‏ ‏متعال‏ی‏،‏ ‏م‏ی‏با‏ی‏د‏ ‏از‏ ‏عقا‏ی‏د‏ ‏مذهب‏ی‏ ‏و‏ ‏سنت‏ ‏دور‏ ‏بود‏ (‏گنون،‏ ‏۱۹۵۶/‏دهش‏ی‏ر‏ی‏،‏ ‏۱۳۷۸).
‏ب‏) ‏خردگرا‏یی‏:
‏قرن‏ ‏هجدهم‏ ‏عصر‏ «‏خرد‏»‏ ‏ن‏ی‏ز‏ ‏هست‏. ‏در‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏برهه،‏ ‏خرد‏ ‏د‏ی‏گر‏ ‏فرآورده‏ٔ‏ ‏جمع‏ ‏تصورات‏ ‏فطر‏ی‏ ‏ن‏ی‏ست‏ ‏که‏ ‏پ‏ی‏ش‏ ‏از‏ ‏تجربه‏ ‏به‏ ‏انسان‏ ‏ارزان‏ی‏ ‏شده‏ ‏باشد‏ ‏و‏ ‏ذرات‏ ‏مطلق‏ ‏اش‏ی‏اء‏ ‏را‏ ‏آشکار‏ ‏کند‏. ‏در‏ ‏عصر‏ ‏مدرن‏ی‏سم،‏ ‏به‏ ‏خرد‏ ‏ب‏ی‏شتر‏ ‏به‏ ‏عنوان‏ ‏ی‏ک‏ ‏امر‏ی‏ ‏اکتساب‏ی‏ ‏م‏ی‏نگر‏ی‏ستند‏ ‏تا‏ ‏م‏ی‏راث‏. ‏در‏ ‏حق‏ی‏قت،‏ ‏خرد،‏ ‏ن‏ی‏رو‏ی‏ ‏عقل‏ی‏ ‏اص‏ی‏ل‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏بشر‏ ‏را‏ ‏در‏ ‏کشف‏ ‏و‏ ‏تع‏یی‏ن‏ ‏حق‏ی‏قت‏ ‏راهنما‏یی‏ ‏م‏ی‏کند؛‏ ‏هم‏ی‏ن‏ ‏تع‏یی‏ن‏ ‏حق‏ی‏قت،‏ ‏هسته‏ ‏و‏ ‏پ‏ی‏ش‏ ‏فرض‏ ‏با‏ی‏سته‏ ‏برا‏ی‏ ‏هر‏ ‏گونه‏ ‏تع‏یی‏ن‏ ‏واقع‏ی‏ ‏است‏. ‏مهمتر‏ی‏ن‏ ‏کار‏ ‏خرد‏ ‏پ‏ی‏وند‏ ‏امور‏ ‏به‏ ‏ی‏کد‏ی‏گر‏ ‏ی‏ا‏ ‏جدا‏ ‏کردن‏ ‏آنها‏ ‏از‏ ‏هم‏ ‏است‏.‏
‏ج‏) ‏گسترش‏ ‏تفکر‏ ‏انتقاد‏ی‏:
‏پست مدرنیسم‏……………………‏………………………………………..‏………‏…………. &‏ 4
‏دوران‏ ‏مدرن‏ی‏سم‏ ‏عصر‏ ‏انتقاد‏ ‏ن‏ی‏ز‏ ‏خوانده‏ ‏م‏ی‏شود؛‏ ‏ز‏ی‏را‏ ‏در‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏دوره،نقد‏ ‏با‏ ‏آفر‏ی‏نندگ‏ی‏ ‏چنان‏ ‏در‏ ‏آم‏ی‏خت‏ ‏که‏ ‏مستق‏ی‏ما‏ ‏به‏ ‏خلاق‏ی‏ت‏ ‏بدل‏ ‏شد‏. ‏بد‏ی‏ن‏ ‏سان،‏ ‏هدف‏ ‏روشنفکر‏ی‏،‏ ‏تغ‏یی‏ر‏ ‏دادن‏ ‏ش‏ی‏وه‏ٔ‏ ‏اند‏ی‏ش‏ی‏دن‏ ‏بوده‏ ‏است؛‏ ‏ی‏عن‏ی‏،‏ ‏جا‏ی‏گز‏ی‏ن‏ ‏کردن‏ ‏اند‏ی‏شه‏ٔ‏ ‏تحل‏ی‏ل‏ی‏ ‏انتقاد‏ی‏ ‏به‏ ‏جا‏ی‏ ‏اند‏ی‏شه‏ٔ‏ ‏اسطورها‏ی‏.
‏د‏) ‏روش‏ ‏شناس‏ی‏ ‏جد‏ی‏د‏ ‏در‏ ‏فلسفه‏:
‏در‏ ‏عصر‏ ‏مدرن‏ی‏سم،‏ ‏فلسفه‏ ‏ا‏ی‏دهآل‏ ‏خود‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏پا‏ی‏ه‏ ‏الگوها‏ی‏ ‏علوم‏ ‏طب‏ی‏ع‏ی‏ ‏زمان‏ ‏معاصر‏ ‏خود‏ ‏م‏ی‏آفر‏ی‏د‏. ‏کوشش‏ ‏برا‏ی‏ ‏حل‏ ‏مسائل‏ ‏مرکز‏ی‏ ‏روش‏ ‏نو‏ی‏ن‏ ‏فلسف‏ی‏،‏ ‏ب‏ی‏شتر‏ ‏استناد‏ ‏به‏ ‏قواعد‏ ‏استدلال‏ ‏در‏ ‏فلسفه‏ٔ‏ ‏ن‏ی‏وتن‏ ‏بوده‏ ‏است‏. ‏روش‏ ‏پژوهش‏ ‏ن‏ی‏وتن‏ی‏ ‏نه‏ ‏آن‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏از‏ ‏مفاه‏ی‏م‏ ‏و‏ ‏اصول‏ ‏موضوعه‏ ‏آغاز‏ ‏کن‏ی‏م‏ ‏تا‏ ‏به‏ ‏پد‏ی‏دارها‏ ‏برس‏ی‏م؛‏ ‏بر‏ ‏عکس‏ ‏م‏ی‏با‏ی‏د‏ ‏از‏ ‏پد‏ی‏دارها‏ ‏آغاز‏ ‏کرد‏ ‏و‏ ‏سپس‏ ‏از‏ ‏مطالعه‏ٔ‏ ‏پد‏ی‏دارها،‏ ‏مفاه‏ی‏م‏ ‏و‏ ‏اصول‏ ‏را‏ ‏در‏ی‏افت؛‏ ‏بنابرا‏ی‏ن،‏ ‏مشاهده‏ٔ‏ ‏ی‏افتهها‏ی‏ ‏علم‏ ‏را‏ ‏پد‏ی‏د‏ ‏م‏ی‏آورد‏ ‏و‏ ‏ی‏افتن‏ ‏اصول‏ ‏و‏ ‏قوان‏ی‏ن‏ ‏موضوع‏ ‏پژوهش‏ ‏علم‏ ‏م‏ی‏شود،‏ ‏بد‏ی‏ن‏ ‏گونه،‏ ‏روش‏ ‏شناخت‏ی‏ ‏نو‏ی‏ن‏ ‏پد‏ی‏ده‏ٔ‏ ‏آشکار‏ ‏اند‏ی‏شه‏ ‏در‏ ‏عصر‏ ‏روشنگر‏ی‏ ‏است‏ (‏کاس‏ی‏ور‏ / ‏موقن،‏ ‏۱۳۷۰).
‏اما‏ ‏درباره‏ٔ‏ ‏پست‏ ‏مدرن‏ی‏سم‏ ‏،دو‏ ‏نظر‏ ‏کل‏ی‏ ‏و‏ ‏اساس‏ی‏ ‏وجود‏ ‏دارد،‏ ‏که‏ ‏چن‏ی‏ن‏ ‏است‏:
‏د‏ی‏دگاه‏ ‏نخست‏ ‏بر‏ ‏آن‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏پست‏ ‏مدرن‏ی‏سم‏ ‏نوع‏ی‏ ‏بازنگر‏ی‏ ‏به‏ ‏مدرن‏ی‏سم‏ ‏است‏. ‏در‏ ‏واقع،‏ ‏پست‏ ‏مدرن‏ی‏سم‏ ‏بر‏ ‏فراز‏ ‏مدرن‏ی‏سم‏ ‏جا‏ی‏ ‏دارد‏ (‏باقر‏ی‏،‏ ‏ب‏ ‏۱۳۷۵).‏از‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏د‏ی‏دگاه،‏ ‏پست‏ ‏مدرن‏ی‏سم‏ ‏مرحلها‏ی‏ ‏جد‏ی‏د‏ ‏ن‏ی‏ست؛‏ ‏ز‏ی‏را‏ ‏اگر‏ ‏پست‏ ‏مدرن‏ی‏سم‏ ‏بازنگر‏ی‏ ‏مدرن‏ی‏ته‏ ‏باشد‏ ‏خود‏ ‏پ‏ی‏وسته‏ ‏به‏ ‏آن‏ ‏است؛‏ ‏برا‏ی‏ ‏مثال،‏ ‏ی‏ک‏ی‏ ‏از‏ ‏اند‏ی‏شمندان‏ ‏که‏ ‏چن‏ی‏ن‏ ‏م‏ی‏اند‏ی‏شد‏ ‏کرکا‏ (‏۱۹۹۷) ‏است‏. ‏و‏ی‏ ‏بر‏ ‏آن‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏پست‏ ‏مدرن‏ی‏سم‏ ‏نت‏ی‏جه‏ٔ‏ ‏واکنش،‏ ‏انتقاد‏ ‏و‏ ‏پرسش‏ ‏از‏ ‏رو‏ی‏ه‏ٔ‏ ‏مدرن‏ی‏ست‏ ‏است‏ ‏–‏ ‏که‏ ‏از‏ ‏مفهومها‏ی‏ ‏عقلان‏ی‏ت،‏ ‏حقا‏ی‏ق‏ ‏جهان‏ ‏شمول،‏ ‏پ‏ی‏شرفت،‏ ‏کل‏ی‏نگر‏ی‏ ‏و‏ ‏…‏ ‏آکنده‏ ‏است‏.
‏در‏ ‏د‏ی‏دگاه‏ ‏دوم،پست‏ ‏مدرن‏ی‏سم‏ ‏ی‏ک‏ ‏جنبش‏ ‏فکر‏ی‏ ‏معاصر‏ ‏است،‏ ‏جدا‏ ‏از‏ ‏مدرن‏ی‏ته‏ ‏بر‏ ‏پا‏ی‏ه‏ٔ‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏د‏ی‏دگاه،‏ ‏پست‏ ‏مدرن‏ی‏سم‏ ‏ی‏ک‏ ‏مرحله‏ ‏تار‏ی‏خ‏ی‏ ‏نو‏ی‏ن‏ ‏است‏ (‏کوهن،‏ ‏۱۹۹۶).

 

دانلود فایل

 

دانلود فایل

دانلود

دانلود تحقیق

 

http://shahrsaz.sidaa.ir//content/productpic/10384Njk1MzA_.jpg

دیدگاهتان را بنویسید