تحقیق پلاسم گياهي-دانلود

تحقیق پلاسم گياهي

تحقیق پلاسم گياهي

تحقیق-پلاسم-گياهيلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 34 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏7
‏بررسي منابع
‏1-2- ‏منابع ژنتيكي يا ژرم پلاسم گياهي :
‏منبع ژنتيكي ‏در ‏مفهوم عام عبارتست ازتنوع ژنتيكي در هر موجود بيولوژيكي و در دنياي گياهي عبارتست از تنوع ژنتيكي موجود در گياهان زراعي اهلي و گونه هاي وحشي وابسته به آنها‏ .‏ انواع منابع تنوع ژنتيكي عبارتند از گونه هاي وحشي ، وار‏يته‏‌‏هاي بومي ، اشكال ابتدائي گياهان زراعي در مراكز تنوع اوليه آنها ، گياهان مهاجرت كرده‏ به‏ مراكز ثانويه كه ممكن است تنوع آنها در اين مراكز زيادتر باشد و بالاخره وار‏يته‏‌‏هاي زراعي (‏8‏) .
‏از بين رفتن ذخاير تورا‏ث‏ي يا ژرم پلاسم گياهي را فرسايش ژنتيكي مي نامند . عواملي كه باعث فرسايش ژنتيكي ميگردند عبارتند از :
‏1-استفاده از واري‏ته‏‌‏هاي پر محصول و اصلاح شده يكنواخت بجاي وار‏يته‏‌‏هاي بومي‏ .
‏2-اعمال روشهاي مدرن زراعي ، مانند استفاده از سموم علف‏‌‏كش به صورت وسيع براي از بين ‏بردن‏ علفهاي هرز يعني اجداد و خويشاوندان گياهان زراعي‏ .‏
‏3-ايجاد مراتع ، چراگاهها و مزارع يكنواخت‏ .‏
‏4-رشد شهرها ، راهها و مراكز صنعتي‏ .‏
‏براي جلوگيري و پيشگيري از فرسايش ژنتيكي مي توان اعمال زير را انجام داد‏ :‏
‏1-كشف و جمع‌آوري و نگهداري و ذخيره ژرم پلاسم
‏9
‏2-‏ ‏ارزيابي ژرم پلاسم
‏3-استفاده از ژرم پلاسم (‏8‏)
‏1-1-2- ‏لزوم ارزيابي ژرم پلاسم :
‏ارزيابي به معناي وسيع كلمه عبارتست از تشري‏ح‏ و توصيف مواد گياهي موجود در كلكسيون ها يا بانك هاي ژن‏ .‏ پتانسيل ژنتيكي ژرم پلاسمي كه در حال حاضر در دسترس اصلاحگران است تنها در صورتي‏ ‏مي تواند به طور كامل مورد استفاده قرار گيرد كه ارزيابي سيست‏م‏ا‏ت‏يك براي صفات مهم گياهي از ق‏ب‏يل صفات مو‏ر‏فولوژيكي‏ ،‏ فيزيولوژيكي ، ژنتيكي و پاتولوژيكي انجام گيرد و صفات مذكور بعد از ارزيابي ، به عنوان شناسنامه هر گياه يادداشت شوند . ارزيابي موجب شناخت هر چه بيشتر و دقيق‏‌‏تر پتانسيل ذخاير ‏توارث‏ي گرديده و امكان بهره‏‌‏گيري واقعي از اين منابع را فراهم مي سازد و بانك ژ‏ن‏ بدون ارزيابي مواد ، شباهت به انبار بذري دارد كه نمي‏‌‏توان از محتويات آن استفاده‏ ‏نمود (‏8‏) .
‏2-1-2- ت‏نوع ژنتيكي و ضرورت شناخت آن :
‏يكي از پيامدهاي اجتناب ناپذير كشاورزي ‏نوين‏ ‏كه مبتني بر استفاده‏ از‏ واريت‏ه‏‌‏هاي اصلاح شده با حداكثر عملكرد و كيفيت قابل قبول مي باشد كاهش تنوع ذخاير ژنتيكي بوده است . اگر چه تخمين اين كاهش تنوع ژنتيكي‏ مشكل و يا غير ممكن مي نمايد . اما در اينكه تعداد بسياري از ژن هاي مفيد از دست رفته اند و ذخاير ژنتيكي ‏ با سرعت ف‏زا‏ينده‏‌‏اي كاهش يافته
‏10
‏‌‏اند و محصولات زراعي عمده در معرض تهديد روزافزون شرايط محيط‏ نا‏ مناسب و تنشهاي زيستي و غير زيستي قرار گرفته اند ،‏تر‏ديدي نيست . بنابراين امروزه آگاهي از تنوع ژنتيكي و مديريت منابع ژنتيكي به عنوان اجزاء مهم پروژه هاي اصلاح نباتات تلقي ‏ ‏مي گردند‏ (‏نقل از ‏6 ‏)‏ ‏.
‏مديريت تنوع طبيعي موجود در ار‏ق‏ام ا‏ه‏لي و خويشاوندان وحشي يك گونه گياهي در انجام يك برنامه موثر به منظور اصلاح گياه زراعي بسيار مهم است ‏. زيرا ‏يكنواختي ژنتيكي در گياهان زراعي نامطلوب‏ ‏مي باشد چون گياهاني توليد مي شوند كه نسبت به اپيدمي ها و متغيرهاي محيطي آسيب پذيرند و اين باعث كاهش عملكرد مي شود‏ ‏. بسياري از خويشاوندان وحشي گياهان زراعي حاوي ژن هايي مي باشند كه باعث ايجاد مقاومت به استرس هاي غير زنده مانند خشكي ، سرما‏ و‏ شوري ‏مي ش‏و‏ن‏د‏ بنابراين مي توان اين ژنها را به ارقام تجاري منتقل كرد واز كاهش شديد عملكرد جلوگيري نمود .‏ ‏گام ‏اول در اصلاح خصوصيات گياهي ، ‏درك ‏از ساختار كلكسيون ژرم پلاسم مي باشد كه اين موضوع به نوبه خود نمونه گيري سيست‏م‏ا‏ت‏يك ‏ ‏ژرم پلاسم را براي مقاصد اصلاحي و حفاظتي امكان پذير مي‏‌‏سازد (نقل از‏6 ‏) .
‏تنوع ارقام گياهان زراعي كه در بانك هاي ژن نگهداري مي شوند طي هزاران سال ايجاد شده و در طبيعت پايدار باقي مانده است و تنوع طبيعي به لحاظ پايداري ، دارا بودن فرمها و ژن هاي مطلوب و اقتصادي تر بودن به تنوع مصنوعي برتري دارد بهبود مقاومت يا تحمل به تنش هاي زيستي و غير زيستي
‏10
‏,‏ مقاومت به آفات و امراض و غيره از اهداف اصلي اصلاح نباتات به شمار مي‏ رود .‏ تنوع ژنتيكي در گونه هاي گياهي و خويشاوندان وحشي آنها نقش اساسي در اصلاح موفقيت آميز ‏ارقام‏ زراعي كه از مقاومت پاي‏د‏ار به تنش هاي زيستي و غير زيستي ب‏ر‏خوردار هستند ايفا مي كند (‏9‏) .‏
‏برآورد ‏تنوع ژنتيكي در موارد زير‏ضرورت دارد ‏:
‏1‏- بررسي امكان انجام عمل اصلاحي بر روي صفت مورد نظر
‏2‏- انتخاب روش اصلاحي مناسب در صورت زياد بودن واريان‏س‏ ژنتيكي در جامعه
‏3‏- تخمين وراثت پذيري
‏4‏- برآورد بازده ژنتيكي يا پيشبرد ژنتيكي
‏5‏- محاسبه همبستگي ژنتيكي بين صفات مختلف و ماركرهاي بيوشيميايي يا مولكولي
‏6‏- اتخاذ سيستم هاي دورگ‏‌‏گيري مناسب (‏8‏)‏ ‏
‏3-1-2- ‏روشهاي برآورد تنوع ژنتيكي :
‏روشهاي مختلفي براي تنوع ژنتيكي در گونه هاي گياهي وجود دارند كه از آن‏‌‏جمله مي توان استفاده از صفات ظاهري‏ ،‏ ايزوزايم ها ، پروتئين هاي ذخيره اي و نشانگرهاي DNA‏ را ‏ن‏ام‏ ‏برد (‏6‏) .

 

دانلود فایل

 

دانلود فایل

دانلود

دانلود تحقیق

 

http://shahrsaz.sidaa.ir//content/productpic/9863Nzk2MTY_.jpg

دیدگاهتان را بنویسید