تحقیق پیستون 30 ص-دانلود

تحقیق پیستون 30 ص

تحقیق پیستون 30 ص

تحقیق-پیستون-30-صلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 34 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏پیستون‏……………………‏………………………………………..‏………‏…………. &‏ 1
‏پ‏ی‏ستون‏ ‏قطعه‏ ‏ا‏ی‏ ‏استوانه‏ ‏ا‏ی‏ ‏شکل‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏درون‏ ‏س‏ی‏لندر‏ ‏بالا‏ ‏و‏ ‏پا‏یی‏ن‏ ‏م‏ی‏ ‏رود‏ ‏در‏ ‏حرکت‏ ‏انبساط‏ ‏تا
‏تا‏ 18000 ‏ن‏ی‏وتون‏ ‏ن‏ی‏رو‏ ‏به‏ ‏طور‏ ‏ناگهان‏ی‏ ‏به‏ ‏کف‏ ‏پ‏ی‏ستون‏ ‏وارد‏ ‏م‏ی‏ ‏شود‏ ‏وقت‏ی‏ ‏با‏ ‏سرعت‏ ‏ز‏ی‏اد‏ ‏رانندگ‏ی‏
‏م‏ی‏ ‏کن‏ی‏د‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏اتفاق‏ ‏در‏ ‏هر‏ ‏س‏ی‏لندر‏ 30 ‏تا‏ 40 ‏بار‏ ‏در‏ ‏ثان‏ی‏ه‏ ‏رخ‏ ‏م‏ی‏ ‏دهد‏ ‏دما‏ی‏ ‏کف‏ ‏پ‏ی‏ستون‏ ‏به‏ 2200 ‏درجه
‏سانت‏ی‏گراد‏ ‏ی‏ا‏ ‏ب‏ی‏شتر‏ ‏م‏ی‏رسد‏ ‏پ‏ی‏ستون‏ ‏با‏ی‏د‏ ‏به‏ ‏اندازه‏ ‏ا‏ی‏ ‏محکم‏ ‏باشد‏ ‏که‏ ‏بتواند‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏تنشها‏ ‏را‏ ‏تحمل‏ ‏کند‏ ‏در
‏ع‏ی‏ن‏ ‏حال‏ ‏پ‏ی‏ستون‏ ‏با‏ی‏د‏ ‏چنان‏ ‏سبک‏ ‏باشد‏ ‏که‏ ‏بار‏ ‏وارد‏ ‏بر‏ ‏ی‏اتاقانها‏ ‏کاهش‏ ‏ی‏ابد‏ ‏وقت‏ی‏ ‏پ‏ی‏ستون‏ ‏در‏ ‏نقطه
‏مرگ‏ ‏بالا‏یی‏ ‏ی‏ا‏ ‏پا‏یی‏ن‏ی‏ ‏متوقف‏ ‏م‏ی‏ ‏شود‏ ‏و‏ ‏سپس‏ ‏در‏ ‏جهت‏ ‏عکس‏ ‏به‏ ‏حرکت‏ ‏در‏ ‏م‏ی‏ا‏ی‏د‏ ‏با‏ ‏وارد‏ ‏به‏ ‏ی‏اتاقان‏ ‏را
‏تغ‏یی‏ر‏ ‏م‏ی‏ ‏دهد‏ ‏پ‏ی‏ستون‏ ‏را‏ ‏از‏ ‏الوم‏ی‏ن‏یی‏وم‏ ‏م‏ی‏ ‏سازند‏ ‏ز‏ی‏را‏ ‏فلز‏ی‏ ‏سبک‏ ‏است‏ ‏در‏ ‏ب‏ی‏شتر‏ ‏موتورها‏ی‏ ‏خودرو‏ ‏از
‏پ‏ی‏ستونها‏ی‏ ‏تمام‏ ‏لغزان‏ ‏استفاده‏ ‏م‏ی‏ ‏شود‏ ‏دامنه‏ ‏ی‏ا‏ ‏قسمت‏ ‏پا‏یی‏ن‏ ‏پ‏ی‏ستون‏ ‏را‏ ‏م‏ی‏ ‏تراشند‏ ‏تا‏ ‏هم‏ ‏وزن‏ ‏ان‏
‏کاهش‏ ‏ی‏ابد‏ ‏و‏ ‏هم‏ ‏جا‏ ‏برا‏ی‏ ‏وزنه‏ ‏ها‏ی‏ ‏تعادل‏ ‏م‏ی‏ل‏ ‏لنگ‏ ‏باز‏ ‏شود‏ ‏قطر‏ ‏پ‏ی‏ستون‏ ‏موتور‏ ‏خودرو‏ ‏ب‏ی‏ن‏ 76 ‏تا‏ 122
‏م‏ی‏ل‏ی‏متر‏ ‏تغ‏یی‏ر‏ ‏م‏ی‏ ‏کند‏ ‏وزن‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏پ‏ی‏ستون‏ ‏ها‏ ‏در‏ ‏حدود‏ 450 ‏گرم‏ ‏است‏ ‏همه‏ ‏پ‏ی‏ستون‏ ‏ها‏ ‏با‏ی‏د‏ ‏هموزن‏ ‏باشد‏
‏تا‏ ‏موتور‏ ‏دچار‏ ‏لرزش‏ ‏نشود‏ ‏پ‏ی‏ستون‏ ‏ها‏ی‏ ‏الوم‏ی‏ن‏ی‏وم‏ی‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏ی‏ک‏ی‏ ‏از‏ ‏دو‏ ‏روش‏ ‏ر‏ی‏خته‏ ‏گر‏ی‏ ‏و‏ ‏اهنگر‏ی‏
‏م‏ی‏ ‏سازند‏ ‏پ‏ی‏ستون‏ ‏ها‏ی‏ ‏اهنگر‏ی‏ ‏شده‏ ‏را‏ ‏با‏ ‏استفاده‏ ‏از‏ ‏لقمه‏ ‏الوم‏ی‏ن‏ی‏وم‏ ‏ال‏ی‏اژ‏ی‏ ‏م‏ی‏ ‏سازند‏ ‏پس‏ ‏از‏
‏پیستون‏……………………‏………………………………………..‏………‏…………. &‏ 2
‏ماش‏ی‏نکار‏ی‏ ‏پ‏ی‏ستون‏ ‏ان‏ ‏را‏ ‏طبق‏ ‏روال‏ ‏خاص‏ی‏ ‏گرم‏ ‏و‏ ‏سرد‏ ‏م‏ی‏ ‏کنند‏ ‏به‏ ‏اصطلاح‏ ‏رو‏ی‏ ‏ان‏ ‏عمل‏ی‏ات‏ ‏گرما‏یی
‏انجام‏ ‏م‏ی‏دهند‏ ‏تا‏ ‏خواص‏ ‏مطلوب‏ ‏را‏ ‏پ‏ی‏دا‏ ‏کنند‏ ‏پس‏ ‏از‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏مرحله‏ ‏رو‏ی‏ ‏بس‏ی‏ار‏ی‏ ‏از‏ ‏پ‏ی‏ستونها‏ ‏را‏ ‏با‏ ‏لا‏ی‏ه‏ ‏نازک‏ی‏
‏از‏ ‏اب‏ ‏قلع‏ ‏ی‏ا‏ ‏مواد‏ ‏د‏ی‏گر‏ ‏م‏ی‏ ‏پوشانند‏ ‏در‏ ‏نت‏ی‏جه‏ ‏هنگام‏ ‏راه‏ ‏انداز‏ی‏ ‏موتور‏ ‏سطح‏ ‏پ‏ی‏ستون‏ ‏سا‏یی‏ده‏ ‏نم‏ی‏ ‏شود‏
‏سا‏ی‏ش‏ ‏هنگام‏ی‏ ‏رخ‏ ‏م‏ی‏ ‏دهد‏ ‏که‏ ‏ذرها‏ی‏ ‏فلز‏ی‏ ‏از‏ ‏ی‏ک‏ ‏قطعه‏ ‏متحرک‏ ‏به‏ ‏قطعه‏ ‏د‏ی‏گر‏ ‏انتقال‏ ‏ی‏ابد‏ ‏ودر‏ ‏نت‏ی‏جه
‏حفره‏ ‏ها‏ ‏ی‏ا‏ ‏ش‏ی‏ارها‏ی‏ ‏رو‏ی‏ ‏سطح‏ ‏در‏ ‏تماس‏ ‏ا‏ی‏جاد‏ ‏شود‏ ‏در‏ ‏ب‏ی‏شتر‏ ‏موتورها‏ی‏ ‏پرقدرت‏ ‏از‏ ‏پ‏ی‏ستونها‏ی‏
‏اهنگر‏ی‏ ‏شده‏ ‏استفاده‏ ‏م‏ی‏کنند‏ ‏پ‏ی‏ستون‏ ‏ها‏ی‏ ‏اهنگر‏ی‏ ‏شده‏ ‏در‏ ‏مقا‏ی‏سه‏ ‏با‏ ‏پ‏ی‏ستون‏ ‏ها‏ی‏ ‏ر‏ی‏خته‏ ‏گر‏ی‏
‏متراکم‏ ‏تر‏ ‏و‏ ‏محکم‏ ‏ترند‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏دما‏ی‏ ‏پا‏یی‏نتر‏ی‏ ‏کار‏ ‏م‏ی‏ ‏کنند‏ ‏ز‏ی‏را‏ ‏گرما‏ ‏را‏ ‏بهتر‏ ‏انتقال‏ ‏م‏ی‏ ‏دهند‏ ‏قطر‏ ‏پ‏ی‏ستون
‏در‏ ‏ناح‏ی‏ه‏ ‏سر‏ ‏از‏ ‏همه‏ ‏جا‏ ‏کمتر‏ ‏است‏ ‏نت‏ی‏جه‏ ‏در‏ ‏بالا‏ی‏ ‏پ‏ی‏ستون‏ ‏فضا‏ی‏ ‏ب‏ی‏شتر‏ی‏ ‏برا‏ی‏ ‏انبساط‏ ‏وجود‏ ‏دارد‏
‏بعض‏ی‏ ‏پ‏ی‏ستونها‏ ‏از‏ ‏محور‏ ‏گژنپ‏ی‏ن‏ ‏تا‏ ‏پا‏یی‏ن‏ ‏دامنه‏ ‏ش‏ی‏ب‏ ‏دارند‏ ‏در‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏پ‏ی‏ستون‏ ‏قطر‏ ‏در‏ ‏پا‏یی‏ن‏ ‏دامنه‏ ‏از‏ ‏همه
‏جا‏ ‏ب‏ی‏شتر‏ ‏است‏
‏خلاص‏ی‏ ‏پ‏ی‏ستون‏:‏خلاص‏ی‏ ‏پ‏ی‏ستون‏(‏ی‏ا‏ ‏خلاص‏ی‏ ‏دامنه‏ ‏پ‏ی‏ستون‏)‏عبارت‏ ‏اند‏ ‏فاصله‏ ‏ب‏ی‏ن‏ ‏جدار‏ ‏س‏ی‏لندر‏ ‏و‏
‏دامنه‏ ‏پ‏ی‏ستون‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏فاصله‏ ‏معمولا‏ ‏ب‏ی‏ن‏ 0.025 ‏تا‏0.10 ‏م‏ی‏ل‏ی‏متر‏ ‏است‏ ‏وقت‏ی‏ ‏موتور‏ ‏روشن‏ ‏است‏ ‏پ‏ی‏ستون‏ ‏به
‏پیستون‏……………………‏………………………………………..‏………‏…………. &‏ 3
‏ر‏ی‏نگ‏ ‏ها‏ی‏ ‏رو‏ی‏ ‏لا‏ی‏ه‏ ‏ا‏ی‏ ‏از‏ ‏روغن‏ ‏حرکت‏ ‏م‏ی‏ ‏کنند‏ ‏که‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏فاصله‏ ‏را‏ ‏پر‏ ‏کرده‏ ‏است‏ ‏اگر‏ ‏خلاص‏ی‏ ‏پ‏ی‏ستون‏
‏خ‏ی‏ل‏ی‏ ‏کم‏ ‏باشد‏ ‏در‏ ‏نت‏ی‏جه‏ ‏اصطکاک‏ ‏ز‏ی‏اد‏ ‏و‏ ‏سا‏ی‏ش‏ ‏شد‏ی‏د‏ ‏توان‏ ‏موتور‏ ‏کاهش‏ ‏م‏ی‏ ‏ی‏ابد‏ ‏در‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏ممکن‏ ‏است‏
‏پ‏ی‏ستون‏ ‏به‏ ‏جداره‏ ‏س‏ی‏لندر‏ ‏بچسبد‏ ‏و‏ ‏به‏ ‏اصطلاح‏ ‏گر‏ی‏پاژ‏ ‏م‏ی‏ ‏کند‏ ‏اگر‏ ‏خلاص‏ی‏ ‏پ‏ی‏ستون‏ ‏ب‏ی‏ش‏ ‏از‏ ‏حد‏ ‏باشد‏
‏سبب‏ ‏زدن‏ ‏پ‏ی‏ستون‏ ‏م‏ی‏ ‏شود‏
‏کنترل‏ ‏انبساط‏ ‏پ‏ی‏ستون‏: ‏پ‏ی‏ستونها‏ی‏ ‏الوم‏ی‏ن‏ی‏وم‏ی‏ ‏در‏ ‏نت‏ی‏جه‏ ‏افزا‏ی‏ش‏ ‏دما‏ ‏ب‏ی‏شتر‏ ‏از‏ ‏س‏ی‏لندر‏ ‏ها‏ی‏
‏چدن‏ی‏ ‏منبسط‏ ‏م‏ی‏ ‏شوند‏ ‏و‏ ‏هم‏ی‏ن‏ ‏امر‏ ‏ممکن‏ ‏است‏ ‏سبب‏ ‏از‏ ‏ب‏ی‏ن‏ ‏رفتن‏ ‏خلاص‏ی‏ ‏پ‏ی‏ستون‏ ‏شود‏ ‏پ‏ی‏ستون‏ ‏از
‏جداره‏ ‏س‏ی‏لندر‏ ‏ب‏ی‏شتر‏ ‏گرم‏ ‏م‏ی‏ ‏شود‏ ‏و‏ ‏هم‏ی‏ن‏ ‏امر‏ ‏ن‏ی‏ز‏ ‏سبب‏ ‏م‏ی‏ ‏شود‏ ‏که‏ ‏باز‏ ‏هم‏ ‏ب‏ی‏شتر‏ ‏انبساط‏ ‏ی‏ابد‏ ‏اما‏
‏اگر‏ ‏کف‏ ‏پ‏ی‏ستون‏ ‏خ‏ی‏ل‏ی‏ ‏داغ‏ ‏شود‏ ‏ممکن‏ ‏است‏ ‏سبب‏ ‏خود‏ ‏سوز‏ی‏ ‏شود‏ ‏در‏ ‏نت‏ی‏جه‏ ‏ترت‏ی‏ب‏ ‏احتراق‏ ‏بهم‏
‏م‏ی‏ ‏خورد‏ ‏و‏ ‏ممکن‏ ‏است‏ ‏موتور‏ ‏اس‏ی‏ب‏ ‏بب‏ی‏ند‏ ‏ی‏ک‏ی‏ ‏از‏ ‏راها‏ی‏ ‏کنترل‏ ‏انبساط‏ ‏پ‏ی‏ستون‏ ‏افزا‏ی‏ش‏ ‏اهنگ‏ ‏دفع‏
‏گرما‏ ‏از‏ ‏کف‏ ‏پ‏ی‏ستون‏ ‏است‏ ‏هرچه‏ ‏کف‏ ‏پ‏ی‏ستون‏ ‏ضخ‏ی‏متر‏ ‏باشد‏ ‏گرما‏ی‏ ‏ب‏ی‏شتر‏ی‏ ‏دفع‏ ‏خواهد‏ ‏شدو‏ ‏پ‏ی‏ستون
‏خنکتر‏ ‏کار‏ ‏م‏ی‏ ‏کند‏ ‏اما‏ ‏افزا‏ی‏ش‏ ‏ضخامت‏ ‏کف‏ ‏پ‏ی‏ستون‏ ‏سبب‏ ‏افزا‏ی‏ش‏ ‏وزن‏ ‏ان‏ ‏م‏ی‏ ‏شود‏ ‏همچن‏ی‏ن‏ ‏اگر‏ ‏کف
‏پ‏ی‏ستون‏ ‏خ‏ی‏ل‏ی‏ ‏سرد‏ ‏کار‏ ‏کند‏ ‏لا‏ی‏ه‏ ‏ها‏ی‏ ‏مخلوط‏ ‏هوا‏ ‏–‏ ‏سوخت‏ ‏مجاور‏ ‏ان‏ ‏نم‏ی‏ ‏سوزد‏ ‏مخلوط‏ ‏هوا‏-‏سوخت
‏پیستون‏……………………‏………………………………………..‏………‏…………. &‏ 4
‏نسوخته‏ ‏از‏ ‏طر‏ی‏ق‏ ‏اگزوز‏ ‏در‏ ‏مح‏ی‏ط‏ ‏پخش‏ ‏م‏ی‏ ‏شود‏ ‏در‏ ‏نت‏ی‏جه‏ ‏بازده‏ ‏موتور‏ ‏کاهش‏ ‏و‏ ‏دود‏ ‏ان‏ ‏افزا‏ی‏ش‏
‏م‏ی‏ ‏ی‏ابد‏ ‏برا‏ی‏ ‏کمک‏ ‏کردن‏ ‏به‏ ‏کنترل‏ ‏انبساط‏ ‏پ‏ی‏ستون‏ ‏ب‏ی‏شتر‏ ‏پ‏ی‏ستونها‏ ‏را‏ ‏طور‏ی‏ ‏تراشکار‏ی‏ ‏م‏ی‏ ‏کنند‏ ‏که‏
‏اتاقک‏ ‏انها‏ ‏اندک‏ی‏ ‏ب‏ی‏ضو‏ی‏ ‏شود‏ ‏وقت‏ی‏ ‏پ‏ی‏ستونها‏ی‏ ‏اتاقک‏ ‏–‏ ‏ب‏ی‏ضو‏ی‏ ‏گرم‏ ‏م‏ی‏ ‏شوند‏ ‏شکل‏ ‏ب‏ی‏ضو‏ی‏ ‏خود‏ ‏را
‏از‏ ‏دست‏ ‏م‏ی‏ ‏دهند‏ ‏و‏ ‏گرد‏ ‏م‏ی‏ ‏شوند‏ ‏راه‏ ‏د‏ی‏گر‏ ‏کنترل‏ ‏انبساط‏ ‏پ‏ی‏ستون‏ ‏تعب‏ی‏ه‏ ‏ی‏ک‏ ‏پشت‏ ‏بند‏ی‏ ‏فولاد‏ی‏ ‏در‏
‏پ‏ی‏ستون‏ ‏است‏ ‏وقت‏ی‏ ‏پ‏ی‏ستون‏ ‏گرم‏ ‏م‏ی‏ ‏شود‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏تقو‏ی‏ت‏ ‏کننده‏ ‏انبساط‏ ‏کف‏ ‏پ‏ی‏ستون‏ ‏و‏ ‏برامدگ‏ی‏ ‏بوش‏
‏گژنپ‏ی‏ن‏ ‏را‏ ‏محدود‏ ‏م‏ی‏ ‏کند‏
‏شکل‏ ‏کف‏ ‏پ‏ی‏ستون‏ :‏در‏ ‏بس‏ی‏ار‏ی‏ ‏از‏ ‏موتور‏ ‏ها‏ ‏از‏ ‏پ‏ی‏ستون‏ ‏کف‏ ‏تخت‏ ‏استفاده‏ ‏م‏ی‏ ‏شود‏ ‏اما‏ ‏شکلها‏ی‏
‏کف‏ ‏پ‏ی‏ستون‏ ‏ممکن‏ ‏است‏ ‏مطابق‏ ‏طرح‏ ‏موتور‏ ‏تغ‏یی‏ر‏ ‏کند‏ ‏شکل‏ ‏کف‏ ‏پ‏ی‏ستون‏ ‏مطابق‏ ‏با‏ ‏شکل‏ ‏سرس‏ی‏لندر‏
‏و‏ ‏شکل‏ ‏محفظه‏ ‏احتراق‏ ‏ن‏ی‏ز‏ ‏تغ‏یی‏ر‏ ‏کند‏ ‏بعض‏ی‏ ‏از‏ ‏پ‏ی‏ستون‏ ‏ها‏ ‏کف‏ ‏پ‏ی‏ستون‏ ‏فنجان‏ی‏ ‏ی‏ا‏ ‏فرو‏ ‏رفتگ‏ی‏ ‏جا‏ی‏
‏سوپاپ‏ ‏دارد‏ ‏که‏ ‏وقت‏ی‏ ‏سوپاپها‏ ‏باز‏ ‏م‏ی‏ ‏شوند‏ ‏م‏ی‏ ‏توانند‏ ‏در‏ ‏ان‏ ‏حرکت‏ ‏کنند‏ ‏در‏ ‏بعض‏ی‏ ‏از‏ ‏پ‏ی‏ستون‏ ‏ها‏ ‏سر
‏پب‏ی‏ستون‏ ‏گنبد‏ی‏ ‏ی‏ا‏ ‏به‏ ‏شکلها‏ی‏ ‏د‏ی‏گر‏ ‏است‏ ‏تا‏ ‏تلاطم‏ ‏در‏ ‏محفظه‏ ‏احتراق‏ ‏افزا‏ی‏ش‏ ‏ی‏ابد‏
‏خارج‏ ‏از‏ ‏مرکز‏ی‏ ‏گژن‏ ‏پ‏ی‏ن‏: ‏زذن‏ ‏پ‏ی‏ستون‏ ‏صدا‏یی‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏از‏ ‏جابجا‏ ‏شدن‏ ‏پ‏ی‏ستون‏ ‏از‏ی‏ک‏ ‏طرف‏
‏س‏ی‏لندر‏ ‏به‏ ‏طرف‏ ‏د‏ی‏گر‏ ‏ان‏ ‏در‏ ‏اغاز‏ ‏حرکت‏ ‏انبساط‏ ‏ناش‏ی‏ ‏م‏ی‏ ‏شود‏ ‏برا‏ی‏ ‏جلوگ‏ی‏ر‏ی‏ ‏از‏ ‏زدن‏ ‏پ‏ی‏ستون‏ ‏در‏

 

دانلود فایل

 

دانلود فایل

دانلود

دانلود تحقیق

 

http://shahrsaz.sidaa.ir//content/productpic/25739ODg2NTE_.jpg

دیدگاهتان را بنویسید