خودناتوان سازی تحصیلی-دانلود

خودناتوان سازی تحصیلی ⇓   خودناتوان سازی تحصیلیخودناتوان سازی تحصیلی یکی از روش های دانش آموزان هست که در مورد درس هایی که مودر علاقه نیست یا توانایی خواندن آن…

ادامه خواندنخودناتوان سازی تحصیلی-دانلود

بررسی تأثير آموزش مهارتهای ارتباطی در افزايش سلامت روانشناختی دانش آموزان مراجعه كننده به مشاورين-دانلود

بررسی تأثير آموزش مهارتهای ارتباطی در افزايش سلامت روانشناختی دانش آموزان مراجعه كننده به مشاورين ⇓   بررسی تأثير آموزش مهارتهای ارتباطی در افزايش سلامت روانشناختی دانش آموزان مراجعه كننده…

ادامه خواندنبررسی تأثير آموزش مهارتهای ارتباطی در افزايش سلامت روانشناختی دانش آموزان مراجعه كننده به مشاورين-دانلود

مقايسه ويژگي های شخصيتی (درون گرايی و برون گرايی) پسران سيگاری و غير سيگاری دانشگاه آزاد اسلامی-دانلود

مقايسه ويژگي های شخصيتی (درون گرايی و برون گرايی) پسران سيگاری و غير سيگاری دانشگاه آزاد اسلامی ⇓   مقايسه ويژگي های شخصيتی (درون گرايی و برون گرايی) پسران سيگاری…

ادامه خواندنمقايسه ويژگي های شخصيتی (درون گرايی و برون گرايی) پسران سيگاری و غير سيگاری دانشگاه آزاد اسلامی-دانلود

بررسی تاثير بازی درمانی در درمان كودكان بيش فعال حدود سنی 7 ساله-دانلود

بررسی تاثير بازی درمانی در درمان كودكان بيش فعال حدود سنی 7 ساله ⇓   بررسی تاثير بازی درمانی در درمان كودكان بيش فعال حدود سنی 7 سالهنوع فایل: wordقابل…

ادامه خواندنبررسی تاثير بازی درمانی در درمان كودكان بيش فعال حدود سنی 7 ساله-دانلود

بررسی عملكرد در الگوهای ترسيمی در كودكان عادی و عقب مانده ذهنی-دانلود

بررسی عملكرد در الگوهای ترسيمی در كودكان عادی و عقب مانده ذهنی ⇓   بررسی عملكرد در الگوهای ترسيمی در كودكان عادی و عقب مانده ذهنینوع فایل: wordقابل ویرایش 140…

ادامه خواندنبررسی عملكرد در الگوهای ترسيمی در كودكان عادی و عقب مانده ذهنی-دانلود

تاثیر دوستی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر دبیرستان-دانلود

تاثیر دوستی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر دبیرستان ⇓   تاثیر دوستی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر دبیرستاننوع فایل: wordقابل ویرایش 70 صفحهمقدمه:رشد اجتماعي و اجتماعي شدن يكي…

ادامه خواندنتاثیر دوستی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر دبیرستان-دانلود

بررسی رابطه بین کمال گرایی مادران و سلامت روانی دختران مقطع سوم راهنمایی-دانلود

بررسی رابطه بین کمال گرایی مادران و سلامت روانی دختران مقطع سوم راهنمایی ⇓   بررسی رابطه بین کمال گرایی مادران و سلامت روانی دختران مقطع سوم راهنمایینوع فایل: wordقابل…

ادامه خواندنبررسی رابطه بین کمال گرایی مادران و سلامت روانی دختران مقطع سوم راهنمایی-دانلود

رابطه بین خود پنداره و شخصیت روان نژندی در بین دانشجویان دختر رشته مشاوره روان شناسی دانشگاه آزاد-دانلود

رابطه بین خود پنداره و شخصیت روان نژندی در بین دانشجویان دختر رشته مشاوره روان شناسی دانشگاه آزاد ⇓   رابطه بین خود پنداره و شخصیت روان نژندی در بین…

ادامه خواندنرابطه بین خود پنداره و شخصیت روان نژندی در بین دانشجویان دختر رشته مشاوره روان شناسی دانشگاه آزاد-دانلود

بررسی رابطه بین سلامت روانی و سازگاری اجتماعی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی-دانلود

بررسی رابطه بین سلامت روانی و سازگاری اجتماعی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی ⇓   بررسی رابطه بین سلامت روانی و سازگاری اجتماعی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامینوع فایل: wordقابل ویرایش 105…

ادامه خواندنبررسی رابطه بین سلامت روانی و سازگاری اجتماعی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی-دانلود

بررسی نگرش والدین در مورد مصرف مواد مخدر در نوجوانان دختر مدرسه راهنمایی-دانلود

بررسی نگرش والدین در مورد مصرف مواد مخدر در نوجوانان دختر مدرسه راهنمایی ⇓   بررسی نگرش والدین در مورد مصرف مواد مخدر در نوجوانان دختر مدرسه راهنمایینوع فایل: wordقابل…

ادامه خواندنبررسی نگرش والدین در مورد مصرف مواد مخدر در نوجوانان دختر مدرسه راهنمایی-دانلود

بررسى علل گرايش جوانان 18 تا 25 سال به مواد مخدر صنعتی-دانلود

بررسى علل گرايش جوانان 18 تا 25 سال به مواد مخدر صنعتی ⇓   بررسى علل گرايش جوانان 18 تا 25 سال به مواد مخدر صنعتینوع فایل: wordقابل ویرایش 105…

ادامه خواندنبررسى علل گرايش جوانان 18 تا 25 سال به مواد مخدر صنعتی-دانلود

بررسی تأثیر ورزش بر سلامت روانی دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور-دانلود

بررسی تأثیر ورزش بر سلامت روانی دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور ⇓   بررسی تأثیر ورزش بر سلامت روانی دانشجویان دختر دانشگاه پیام نورنوع فایل: wordقابل ویرایش 65 صفحهچکیده:جامعه آماری…

ادامه خواندنبررسی تأثیر ورزش بر سلامت روانی دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور-دانلود

بررسی و مقایسه ویژگی های سخت ورزی در بین دانشجویان ممتاز و دانش جویان مشروطی دختر دانشگاه آزاد اسلام-دانلود

بررسی و مقایسه ویژگی های سخت ورزی در بین دانشجویان ممتاز و دانش جویان مشروطی دختر دانشگاه آزاد اسلام ⇓   بررسی و مقایسه ویژگی های سخت ورزی در بین…

ادامه خواندنبررسی و مقایسه ویژگی های سخت ورزی در بین دانشجویان ممتاز و دانش جویان مشروطی دختر دانشگاه آزاد اسلام-دانلود

بررسی علل گرایش جوانان به مُد و مُدپرستی-دانلود

بررسی علل گرایش جوانان به مُد و مُدپرستی ⇓   بررسی علل گرایش جوانان به مُد و مُدپرستینوع فایل: wordقابل ویرایش 60 صفحهچکیده:سعی ما در این تحقیق بر آن است…

ادامه خواندنبررسی علل گرایش جوانان به مُد و مُدپرستی-دانلود

بررسی رابطه بین کمرویی و استرس در بين دانش جويان دختر دانشگاه آزاد اسلامی-دانلود

بررسی رابطه بین کمرویی و استرس در بين دانش جويان دختر دانشگاه آزاد اسلامی ⇓   بررسی رابطه بین کمرویی و استرس در بين دانش جويان دختر دانشگاه آزاد اسلامینوع…

ادامه خواندنبررسی رابطه بین کمرویی و استرس در بين دانش جويان دختر دانشگاه آزاد اسلامی-دانلود

بررسی و مقایسه عزت نفس جوانان عادی و بزهکار 18 تا 25 سال-دانلود

بررسی و مقایسه عزت نفس جوانان عادی و بزهکار 18 تا 25 سال ⇓   بررسی و مقایسه عزت نفس جوانان عادی و بزهکار 18 تا 25 سالنوع فایل: wordقابل…

ادامه خواندنبررسی و مقایسه عزت نفس جوانان عادی و بزهکار 18 تا 25 سال-دانلود

بررسی مقایسه میزان عزت نفس در بین دانشجویان ممتاز و دانش جویان مشروطی دانشگاه آزاد اسلامی-دانلود

بررسی مقایسه میزان عزت نفس در بین دانشجویان ممتاز و دانش جویان مشروطی دانشگاه آزاد اسلامی ⇓   بررسی مقایسه میزان عزت نفس در بین دانشجویان ممتاز و دانش جویان…

ادامه خواندنبررسی مقایسه میزان عزت نفس در بین دانشجویان ممتاز و دانش جویان مشروطی دانشگاه آزاد اسلامی-دانلود

بررسی رابطه بین انگیزه پیشرفت و شیوه فرزند پروری در بین دانش آموزان مقطع سوم دبیرستان-دانلود

بررسی رابطه بین انگیزه پیشرفت و شیوه فرزند پروری در بین دانش آموزان مقطع سوم دبیرستان ⇓   بررسی رابطه بین انگیزه پیشرفت و شیوه فرزند پروری در بین دانش…

ادامه خواندنبررسی رابطه بین انگیزه پیشرفت و شیوه فرزند پروری در بین دانش آموزان مقطع سوم دبیرستان-دانلود

بررسی رابطه بین میزان باورهای دینی و سلامت روان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی-دانلود

بررسی رابطه بین میزان باورهای دینی و سلامت روان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی ⇓   بررسی رابطه بین میزان باورهای دینی و سلامت روان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامینوع فایل: wordقابل…

ادامه خواندنبررسی رابطه بین میزان باورهای دینی و سلامت روان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی-دانلود

بررسی رابطه بین عزت نفس و شیوه های تربیتی والدین-دانلود

بررسی رابطه بین عزت نفس و شیوه های تربیتی والدین ⇓   بررسی رابطه بین عزت نفس و شیوه های تربیتی والدیننوع فایل: wordقابل ویرایش 105 صفحهچکیده:پژوهش حاضر برای بررسی…

ادامه خواندنبررسی رابطه بین عزت نفس و شیوه های تربیتی والدین-دانلود

بررسی و مقایسه میزان اضطراب و افسردگی در نوازندگان موسیقی و افراد عادی-دانلود

بررسی و مقایسه میزان اضطراب و افسردگی در نوازندگان موسیقی و افراد عادی ⇓   بررسی و مقایسه میزان اضطراب و افسردگی در نوازندگان موسیقی و افراد عادینوع فایل: wordقابل…

ادامه خواندنبررسی و مقایسه میزان اضطراب و افسردگی در نوازندگان موسیقی و افراد عادی-دانلود

بررسی رابطه بین منبع کنترل و فرسودگی شغلی-دانلود

بررسی رابطه بین منبع کنترل و فرسودگی شغلی ⇓   بررسی رابطه بین منبع کنترل و فرسودگی شغلینوع فایل: wordقابل ویرایش 65 صفحهمقدمه:اشتغال بخش مهمی از هویت اجتماعی افراد را…

ادامه خواندنبررسی رابطه بین منبع کنترل و فرسودگی شغلی-دانلود

بررسی و مقایسه خلاقیت کودکان اجتماعی و انزوا طلب حدود سنی 8 ساله-دانلود

بررسی و مقایسه خلاقیت کودکان اجتماعی و انزوا طلب حدود سنی 8 ساله ⇓   بررسی و مقایسه خلاقیت کودکان اجتماعی و انزوا طلب حدود سنی 8 سالهنوع فایل: wordقابل…

ادامه خواندنبررسی و مقایسه خلاقیت کودکان اجتماعی و انزوا طلب حدود سنی 8 ساله-دانلود

مقايسه و بررسی نگرش مردان و زنان معلول نسبت به ازدواج با افراد سالم-دانلود

مقايسه و بررسی نگرش مردان و زنان معلول نسبت به ازدواج با افراد سالم ⇓   مقايسه و بررسی نگرش مردان و زنان معلول نسبت به ازدواج با افراد سالمنوع…

ادامه خواندنمقايسه و بررسی نگرش مردان و زنان معلول نسبت به ازدواج با افراد سالم-دانلود

بررسی ارتباط بین نگرش مذهبی و رضایت از زندگی زناشویی-دانلود

بررسی ارتباط بین نگرش مذهبی و رضایت از زندگی زناشویی ⇓   بررسی ارتباط بین نگرش مذهبی و رضایت از زندگی زناشویینوع فایل: wordقابل ویرایش 60 صفحهچکیده:در پژوهش حاضر به…

ادامه خواندنبررسی ارتباط بین نگرش مذهبی و رضایت از زندگی زناشویی-دانلود

بررسی تأثیر ورزش بر روی استرس دختران دانشجو ورزشکار و غیرورزشکار دانشگاه آزاد اسلامی-دانلود

بررسی تأثیر ورزش بر روی استرس دختران دانشجو ورزشکار و غیرورزشکار دانشگاه آزاد اسلامی ⇓   بررسی تأثیر ورزش بر روی استرس دختران دانشجو ورزشکار و غیرورزشکار دانشگاه آزاد اسلامینوع…

ادامه خواندنبررسی تأثیر ورزش بر روی استرس دختران دانشجو ورزشکار و غیرورزشکار دانشگاه آزاد اسلامی-دانلود

بررسی و مقايسه رنگ قرمز و مشكی در عزت نفس دانش آموزان مقطع ابتدائی و راهنمایی-دانلود

بررسی و مقايسه رنگ قرمز و مشكی در عزت نفس دانش آموزان مقطع ابتدائی و راهنمایی ⇓   بررسی و مقايسه رنگ قرمز و مشكی در عزت نفس دانش آموزان…

ادامه خواندنبررسی و مقايسه رنگ قرمز و مشكی در عزت نفس دانش آموزان مقطع ابتدائی و راهنمایی-دانلود

شناخت و فراشناخت از منظر روان شناسی-دانلود

شناخت و فراشناخت از منظر روان شناسی ⇓   شناخت و فراشناخت از منظر روان شناسینوع فایل: wordقابل ویرایش 130 صفحهمقدمه:شناخت و فراشناخت از جمله مقولاتي هستند كه در اكثر…

ادامه خواندنشناخت و فراشناخت از منظر روان شناسی-دانلود

بررسی روش ها و فنون تدريس-دانلود

بررسی روش ها و فنون تدريس ⇓   بررسی روش ها و فنون تدريسنوع فایل: wordقابل ویرایش 45 صفحهمقدمه:فعاليتي است در جهت راهنمايي، هدايت و مساعدت در امر ياد‌گيري.بيان صريح…

ادامه خواندنبررسی روش ها و فنون تدريس-دانلود

تکنولوژی و نقش آن در آموزش و پرورش از دید گاه روان شناسی-دانلود

تکنولوژی و نقش آن در آموزش و پرورش از دید گاه روان شناسی ⇓   تکنولوژی و نقش آن در آموزش و پرورش از دید گاه روان شناسینوع فایل: wordقابل…

ادامه خواندنتکنولوژی و نقش آن در آموزش و پرورش از دید گاه روان شناسی-دانلود

رابطه هوش عاطفی و مهارت ارتباطی با راهبرد مديريت تعارض بين مديران آموزشی واجرايی دانشكده های کشور-دانلود

رابطه هوش عاطفی و مهارت ارتباطی با راهبرد مديريت تعارض بين مديران آموزشی واجرايی دانشكده های کشور ⇓   رابطه هوش عاطفی و مهارت ارتباطی با راهبرد مديريت تعارض بين…

ادامه خواندنرابطه هوش عاطفی و مهارت ارتباطی با راهبرد مديريت تعارض بين مديران آموزشی واجرايی دانشكده های کشور-دانلود

بررسی رابطه بين هوش هيجانی و خلاقيت در بين دانشجويان رشته های علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی-دانلود

بررسی رابطه بين هوش هيجانی و خلاقيت در بين دانشجويان رشته های علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی ⇓   بررسی رابطه بين هوش هيجانی و خلاقيت در بين دانشجويان رشته…

ادامه خواندنبررسی رابطه بين هوش هيجانی و خلاقيت در بين دانشجويان رشته های علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی-دانلود

بررسي تأثير آموزش مهارت های ارتباطی در افزايش سلامت روانشناختی دانش آموزان مراجعه كننده به مشاورين-دانلود

بررسي تأثير آموزش مهارت های ارتباطی در افزايش سلامت روانشناختی دانش آموزان مراجعه كننده به مشاورين ⇓   بررسي تأثير آموزش مهارت های ارتباطی در افزايش سلامت روانشناختی دانش آموزان…

ادامه خواندنبررسي تأثير آموزش مهارت های ارتباطی در افزايش سلامت روانشناختی دانش آموزان مراجعه كننده به مشاورين-دانلود

بررسی و مقايسه سلامت روانی زنان با سرپرست و بدون سرپرست حدود سني 35 ساله-دانلود

بررسی و مقايسه سلامت روانی زنان با سرپرست و بدون سرپرست حدود سني 35 ساله ⇓   بررسی و مقايسه سلامت روانی زنان با سرپرست و بدون سرپرست حدود سني…

ادامه خواندنبررسی و مقايسه سلامت روانی زنان با سرپرست و بدون سرپرست حدود سني 35 ساله-دانلود

بررسی اثربخشی طرحواره درمان در افزايش رضايت زناشويی افراد-دانلود

بررسی اثربخشی طرحواره درمان در افزايش رضايت زناشويی افراد ⇓   بررسی اثربخشی طرحواره درمان در افزايش رضايت زناشويی افرادنوع فایل: wordقابلویرایش 165 صفحهچکیده:هدف اين پژوهش بررسي اثر بخشي رويكرد…

ادامه خواندنبررسی اثربخشی طرحواره درمان در افزايش رضايت زناشويی افراد-دانلود

بررسی رابطه بين فرزند پروری والدين و پذيرش اجتماعی كودكان مقطع ابتدائی-دانلود

بررسی رابطه بين فرزند پروری والدين و پذيرش اجتماعی كودكان مقطع ابتدائی ⇓   بررسی رابطه بين فرزند پروری والدين و پذيرش اجتماعی كودكان مقطع ابتدائینوع فایل: wordقابل ویرایش 90…

ادامه خواندنبررسی رابطه بين فرزند پروری والدين و پذيرش اجتماعی كودكان مقطع ابتدائی-دانلود

بررسی رابطه بين اختلالات شناختی و جهت های مذهبی در بين دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي-دانلود

بررسی رابطه بين اختلالات شناختی و جهت های مذهبی در بين دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي ⇓   بررسی رابطه بين اختلالات شناختی و جهت های مذهبی در بين دانشجويان دانشگاه…

ادامه خواندنبررسی رابطه بين اختلالات شناختی و جهت های مذهبی در بين دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي-دانلود

چت رُم و روابط بين افراد و جوانان-دانلود

چت رُم و روابط بين افراد و جوانان ⇓   چت رُم و روابط بين افراد و جواناننوع فایل: wordقابل ویرایش 130 صفحهمقدمه:ارتباط بین انسانها همواره از نیازهای اساسی وکارکرد…

ادامه خواندنچت رُم و روابط بين افراد و جوانان-دانلود

مقايسه افسردگی در بين جوانان 18ساله ورزشكار و غير ورزشكار-دانلود

مقايسه افسردگی در بين جوانان 18ساله ورزشكار و غير ورزشكار ⇓   مقايسه افسردگی در بين جوانان 18ساله ورزشكار و غير ورزشكارنوع فایل: wordقابل ویرایش 67 صفحهچکیده:هدف از تحقيق حاضر…

ادامه خواندنمقايسه افسردگی در بين جوانان 18ساله ورزشكار و غير ورزشكار-دانلود

بررسی رابطه سخت روئی روان شناختی و باورهای خود درآمدی در دانشجويان دختر و پسر-دانلود

بررسی رابطه سخت روئی روان شناختی و باورهای خود درآمدی در دانشجويان دختر و پسر ⇓   بررسی رابطه سخت روئی روان شناختی و باورهای خود درآمدی در دانشجويان دختر…

ادامه خواندنبررسی رابطه سخت روئی روان شناختی و باورهای خود درآمدی در دانشجويان دختر و پسر-دانلود

تأثير ورزش در كاهش افسردگی جوانان حدود سنی 18 ساله-دانلود

تأثير ورزش در كاهش افسردگی جوانان حدود سنی 18 ساله ⇓   تأثير ورزش در كاهش افسردگی جوانان حدود سنی 18 سالهنوع فایل: wordقابل ویرایش 80 صفحهچکیده:هدف از تحقیق حاضر…

ادامه خواندنتأثير ورزش در كاهش افسردگی جوانان حدود سنی 18 ساله-دانلود

بررسی رابطه بين شيوه های فرزند پروری مادران با انگيزش پيشرفت دانش آموزان سال سوم دبيرستان-دانلود

بررسی رابطه بين شيوه های فرزند پروری مادران با انگيزش پيشرفت دانش آموزان سال سوم دبيرستان ⇓   بررسی رابطه بين شيوه های فرزند پروری مادران با انگيزش پيشرفت دانش…

ادامه خواندنبررسی رابطه بين شيوه های فرزند پروری مادران با انگيزش پيشرفت دانش آموزان سال سوم دبيرستان-دانلود

بررسي و مقايسه عزت نفس بين دانشجويان ورزشكار و غير ورزشكار پسر و دختر در دانشگاه آزاد اسلامى-دانلود

بررسي و مقايسه عزت نفس بين دانشجويان ورزشكار و غير ورزشكار پسر و دختر در دانشگاه آزاد اسلامى ⇓   بررسي و مقايسه عزت نفس بين دانشجويان ورزشكار و غير…

ادامه خواندنبررسي و مقايسه عزت نفس بين دانشجويان ورزشكار و غير ورزشكار پسر و دختر در دانشگاه آزاد اسلامى-دانلود

بررسی رابطۀ بين ورزش و بهداشت روانی دانشجويان رشته های ادبيات و تربيت بدنی-دانلود

بررسی رابطۀ بين ورزش و بهداشت روانی دانشجويان رشته های ادبيات و تربيت بدنی ⇓   بررسی رابطۀ بين ورزش و بهداشت روانی دانشجويان رشته های ادبيات و تربيت بدنینوع…

ادامه خواندنبررسی رابطۀ بين ورزش و بهداشت روانی دانشجويان رشته های ادبيات و تربيت بدنی-دانلود

بررسي رابطه افسردگی و وزن در بين جوانان دختر حدود سنی 25-18-دانلود

بررسي رابطه افسردگی و وزن در بين جوانان دختر حدود سنی 25-18 ⇓   بررسي رابطه افسردگی و وزن در بين جوانان دختر حدود سنی 25-18نوع فایل: wordقابل ویرایش 94…

ادامه خواندنبررسي رابطه افسردگی و وزن در بين جوانان دختر حدود سنی 25-18-دانلود

بررسي رابطه افسردگی انحرافات اجتماعی در بين دانشجويان رشته مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی-دانلود

بررسي رابطه افسردگی انحرافات اجتماعی در بين دانشجويان رشته مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی ⇓   بررسي رابطه افسردگی انحرافات اجتماعی در بين دانشجويان رشته مشاوره دانشگاه آزاد اسلامینوع فایل: wordقابل…

ادامه خواندنبررسي رابطه افسردگی انحرافات اجتماعی در بين دانشجويان رشته مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی-دانلود

رمقايسه رفتار اجتماعی در بين جوانان معتاد و غير معتاد حدود سنی 22 ساله-دانلود

رمقايسه رفتار اجتماعی در بين جوانان معتاد و غير معتاد حدود سنی 22 ساله ⇓   رمقايسه رفتار اجتماعی در بين جوانان معتاد و غير معتاد حدود سنی 22 سالهنوع…

ادامه خواندنرمقايسه رفتار اجتماعی در بين جوانان معتاد و غير معتاد حدود سنی 22 ساله-دانلود

بررسی علل گرايش جوانان به مواد مخدر شامل كرك ، شيشه ، LSD ، اكستاسی و … در بين دانشجويان-دانلود

بررسی علل گرايش جوانان به مواد مخدر شامل كرك ، شيشه ، LSD ، اكستاسی و ... در بين دانشجويان ⇓   بررسی علل گرايش جوانان به مواد مخدر شامل…

ادامه خواندنبررسی علل گرايش جوانان به مواد مخدر شامل كرك ، شيشه ، LSD ، اكستاسی و … در بين دانشجويان-دانلود

بررسی رابطه بین تفکر غیر منطقی و سلامت روانی در بین دانشجویان غیر بومی رشته های تربیت بدنی و صنایع-دانلود

بررسی رابطه بین تفکر غیر منطقی و سلامت روانی در بین دانشجویان غیر بومی رشته های تربیت بدنی و صنایع ⇓   بررسی رابطه بین تفکر غیر منطقی و سلامت…

ادامه خواندنبررسی رابطه بین تفکر غیر منطقی و سلامت روانی در بین دانشجویان غیر بومی رشته های تربیت بدنی و صنایع-دانلود

بررسی رابطه تيپ های شخصيتی دبيران دبيرستانهای دخترانه با میزان موفقیت-دانلود

بررسی رابطه تيپ های شخصيتی دبيران دبيرستانهای دخترانه با میزان موفقیت ⇓   بررسی رابطه تيپ های شخصيتی دبيران دبيرستانهای دخترانه با میزان موفقیتنوع فایل: wordقابل ویرایش 181 صفحهچکیده:راه ترقی…

ادامه خواندنبررسی رابطه تيپ های شخصيتی دبيران دبيرستانهای دخترانه با میزان موفقیت-دانلود

بررسی پيش تجربی سياهه مشاوره ای لوئيس سوال هاي شماره 3 تا 45 (از مقياس اطمينان اجتماعی)-دانلود

بررسی پيش تجربی سياهه مشاوره ای لوئيس سوال هاي شماره 3 تا 45 (از مقياس اطمينان اجتماعی) ⇓   بررسی پيش تجربی سياهه مشاوره ای لوئيس سوال هاي شماره 3…

ادامه خواندنبررسی پيش تجربی سياهه مشاوره ای لوئيس سوال هاي شماره 3 تا 45 (از مقياس اطمينان اجتماعی)-دانلود

بررسی مقدماتی شخصيتی كرنل براي سوال 36 و 37 بر روي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي-دانلود

بررسی مقدماتی شخصيتی كرنل براي سوال 36 و 37 بر روي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي ⇓   بررسی مقدماتی شخصيتی كرنل براي سوال 36 و 37 بر روي دانشجويان دانشگاه…

ادامه خواندنبررسی مقدماتی شخصيتی كرنل براي سوال 36 و 37 بر روي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي-دانلود

مقايسه مشكلات زبان عادی ويژه-دانلود

مقايسه مشكلات زبان عادی ويژه ⇓   مقايسه مشكلات زبان عادی ويژهنوع فایل: wordقابل ویرایش 80 صفحهچکیده:پژوهش حاضر به منظور مقايسه زنان عادي و ويژه پرداخته شده است . ابتدا…

ادامه خواندنمقايسه مشكلات زبان عادی ويژه-دانلود

مقایسه ویژگی های شخصیتی شخصیت ضد اجتماعی و انحرافات اجتماعی در بین دانشجویان دختر و پسر-دانلود

مقایسه ویژگی های شخصیتی شخصیت ضد اجتماعی و انحرافات اجتماعی در بین دانشجویان دختر و پسر ⇓   مقایسه ویژگی های شخصیتی شخصیت ضد اجتماعی و انحرافات اجتماعی در بین…

ادامه خواندنمقایسه ویژگی های شخصیتی شخصیت ضد اجتماعی و انحرافات اجتماعی در بین دانشجویان دختر و پسر-دانلود

بررسی رابطة تك فرزندی با اختلالات رفتاری-دانلود

بررسی رابطة تك فرزندی با اختلالات رفتاری ⇓   بررسی رابطة تك فرزندی با اختلالات رفتارینوع فایل: wordقابل ویرایش 85 صفحهچکیده:اين تحقيق به منظور بررسي رابطة تك فرزندي با اختلالات…

ادامه خواندنبررسی رابطة تك فرزندی با اختلالات رفتاری-دانلود

بررسی توصيفی موسيقی و موسيقی درمانی بر روی انسان ها-دانلود

بررسی توصيفی موسيقی و موسيقی درمانی بر روی انسان ها ⇓   بررسی توصيفی موسيقی و موسيقی درمانی بر روی انسان هانوع فایل: wordقابل ویرایش 200 صفحهچکیده:موضوع پايان نامه در…

ادامه خواندنبررسی توصيفی موسيقی و موسيقی درمانی بر روی انسان ها-دانلود

بررسی تأثير ناكامی در ميزان پرخاشگری بين دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدايی-دانلود

بررسی تأثير ناكامی در ميزان پرخاشگری بين دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدايی ⇓   بررسی تأثير ناكامی در ميزان پرخاشگری بين دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدايینوع…

ادامه خواندنبررسی تأثير ناكامی در ميزان پرخاشگری بين دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدايی-دانلود

بررسی ميزان تأثير اردوهای تربيتی ـ آموزشی بر رشد شخصيت دانش آموزان-دانلود

بررسی ميزان تأثير اردوهای تربيتی ـ آموزشی بر رشد شخصيت دانش آموزان ⇓   بررسی ميزان تأثير اردوهای تربيتی ـ آموزشی بر رشد شخصيت دانش آموزاننوع فایل: wordقابل ویرایش 90…

ادامه خواندنبررسی ميزان تأثير اردوهای تربيتی ـ آموزشی بر رشد شخصيت دانش آموزان-دانلود

نياز سنجی كاركنان اطلاعات-دانلود

نياز سنجی كاركنان اطلاعات ⇓   نياز سنجی كاركنان اطلاعاتنوع فایل: wordقابل ویرایش 45 صفحهبيان مسأله:امروزه به موازات آموزشهاي مرسوم نظام آموزشي و دانشگاهي، موسسات، ادارات و سازمانهاي مختلف برنامه‎هايي…

ادامه خواندننياز سنجی كاركنان اطلاعات-دانلود

بررسی علل گرايش جوانان و نوجوانان به قرص های روان گردان-دانلود

بررسی علل گرايش جوانان و نوجوانان به قرص های روان گردان ⇓   بررسی علل گرايش جوانان و نوجوانان به قرص های روان گرداننوع فایل: wordقابل ویرایش 40 صفحهمقدمه:هدف من…

ادامه خواندنبررسی علل گرايش جوانان و نوجوانان به قرص های روان گردان-دانلود

مقایسه میزان هیجان خواهی دانشجویان متأهل و مجرد-دانلود

مقایسه میزان هیجان خواهی دانشجویان متأهل و مجرد ⇓   مقایسه میزان هیجان خواهی دانشجویان متأهل و مجردنوع فایل: wordقابل ویرایش 45 صفحهمقدمه:افراد آدمی از همان آغاز کوشیده اند تا…

ادامه خواندنمقایسه میزان هیجان خواهی دانشجویان متأهل و مجرد-دانلود

شناسايی نيازهای آموزشی و ترويجی توتون کاران-دانلود

شناسايی نيازهای آموزشی و ترويجی توتون کاران ⇓   شناسايی نيازهای آموزشی و ترويجی توتون کاراننوع فایل: wordقابل ویرایش 60 صفحهچکیده:بررسي نيازهاي آموزشي يك فرآيند نظام دار براي تعيين هدفها…

ادامه خواندنشناسايی نيازهای آموزشی و ترويجی توتون کاران-دانلود

روش تحقيق وجود يا عدم وجود رابطه بين سبك زندگی و آرامش روانی-دانلود

روش تحقيق وجود يا عدم وجود رابطه بين سبك زندگی و آرامش روانی ⇓   روش تحقيق وجود يا عدم وجود رابطه بين سبك زندگی و آرامش روانینوع فایل: wordقابل…

ادامه خواندنروش تحقيق وجود يا عدم وجود رابطه بين سبك زندگی و آرامش روانی-دانلود

بررسی روابط بين والدين و فرزندان و تأثير آن در تربيت-دانلود

بررسی روابط بين والدين و فرزندان و تأثير آن در تربيت ⇓   بررسی روابط بين والدين و فرزندان و تأثير آن در تربيتنوع فایل: wordقابل ویرایش 78 صفحهمقدمه:تقديم اين…

ادامه خواندنبررسی روابط بين والدين و فرزندان و تأثير آن در تربيت-دانلود

رابطه بين سخت رويی و نااميدی بين دانشجويان رشته كشاورزي و روانشناسی-دانلود

رابطه بين سخت رويی و نااميدی بين دانشجويان رشته كشاورزي و روانشناسی ⇓   رابطه بين سخت رويی و نااميدی بين دانشجويان رشته كشاورزي و روانشناسینوع فایل: wordقابل ویرایش 90…

ادامه خواندنرابطه بين سخت رويی و نااميدی بين دانشجويان رشته كشاورزي و روانشناسی-دانلود

حجاب و بررسی روند حجاب در جامعه امروزی-دانلود

حجاب و بررسی روند حجاب در جامعه امروزی ⇓   حجاب و بررسی روند حجاب در جامعه امروزینوع فایل: wordقابل ویرایش 86 صفحهمقدمه:يكي از عمده ترين مسايل كشورهاي در حال…

ادامه خواندنحجاب و بررسی روند حجاب در جامعه امروزی-دانلود

تعیین کیفیت خدمت رسانی از طریق به کارگیری مدل servqual در مرکز آموزشی درمانی-دانلود

تعیین کیفیت خدمت رسانی از طریق به کارگیری مدل servqual در مرکز آموزشی درمانی ⇓   تعیین کیفیت خدمت رسانی از طریق به کارگیری مدل servqual در مرکز آموزشی درمانینوع…

ادامه خواندنتعیین کیفیت خدمت رسانی از طریق به کارگیری مدل servqual در مرکز آموزشی درمانی-دانلود

تعیین الگوی کشت بهینه، مقایسه الگوی موجود با الگوی بهینه-دانلود

تعیین الگوی کشت بهینه، مقایسه الگوی موجود با الگوی بهینه ⇓   تعیین الگوی کشت بهینه، مقایسه الگوی موجود با الگوی بهینهنوع فایل: wordقابل ویرایش 80 صفحهچکیده:این مطالعه در شهر…

ادامه خواندنتعیین الگوی کشت بهینه، مقایسه الگوی موجود با الگوی بهینه-دانلود

تاثير جو عاطفی خانواده بر اعتماد به نفس فرزندان-دانلود

تاثير جو عاطفی خانواده بر اعتماد به نفس فرزندان ⇓   تاثير جو عاطفی خانواده بر اعتماد به نفس فرزنداننوع فایل: wordقابل ویرایش 83 صفحهچكيده :در پژوهش حاضر با عنوان…

ادامه خواندنتاثير جو عاطفی خانواده بر اعتماد به نفس فرزندان-دانلود

کودکان بيش‌فعال-دانلود

کودکان بيش‌فعال ⇓   کودکان بيش‌فعالنوع فایل: wordقابل ویرایش 102 صفحهمقدمه:بیش‌فعالی به حالتی دلالت می‌کند که در آن کودک به نحوی مفرط و بیش از اندازه فعال و پرجنب‌ و…

ادامه خواندنکودکان بيش‌فعال-دانلود

تأثير اسباب بازی در بهبود كودكان پيش دبستانی بستری در بيمارستان-دانلود

تأثير اسباب بازی در بهبود كودكان پيش دبستانی بستری در بيمارستان ⇓   تأثير اسباب بازی در بهبود كودكان پيش دبستانی بستری در بيمارستاننوع فایل: wordقابل ویرایش 200 صفحهمقدمه:شش سال…

ادامه خواندنتأثير اسباب بازی در بهبود كودكان پيش دبستانی بستری در بيمارستان-دانلود

عوامل موثر بر ترک اعتياد-دانلود

عوامل موثر بر ترک اعتياد ⇓   عوامل موثر بر ترک اعتيادنوع فایل: wordقابل ویرایش 60 صفحهمقدمه:پرسشهاي زيادي درباره اعتياد در جامعه مطرح مي‌شود هر يك از متخصصان، كارشناسان و…

ادامه خواندنعوامل موثر بر ترک اعتياد-دانلود

آموزش مفاهيم دينی به کودکان 13-6 سال با تاکيد بر نماز ، دعا و قرآن-دانلود

آموزش مفاهيم دينی به کودکان 13-6 سال با تاکيد بر نماز ، دعا و قرآن ⇓   آموزش مفاهيم دينی به کودکان 13-6 سال با تاکيد بر نماز ، دعا…

ادامه خواندنآموزش مفاهيم دينی به کودکان 13-6 سال با تاکيد بر نماز ، دعا و قرآن-دانلود

علل گرايش جوانان به اعتياد-دانلود

علل گرايش جوانان به اعتياد ⇓   علل گرايش جوانان به اعتيادنوع فایل: wordقابل ویرایش 70 صفحهچکیده:صاحب نظران در مسائل اجتماعي و نيز روان پزشكان اعتياد را از درد ناكترين…

ادامه خواندنعلل گرايش جوانان به اعتياد-دانلود

تدريس در مقطع ابتدائی كودكان عقب مانده ذهنی-دانلود

تدريس در مقطع ابتدائی كودكان عقب مانده ذهنی ⇓   تدريس در مقطع ابتدائی كودكان عقب مانده ذهنینوع فایل: wordقابل ویرایش 90 صفحهمقدمه:در مورد كودكان استثنايي بايد گفت كه به…

ادامه خواندنتدريس در مقطع ابتدائی كودكان عقب مانده ذهنی-دانلود

بررسی عزت نفس بين زنان متأهل و مجرد-دانلود

بررسی عزت نفس بين زنان متأهل و مجرد ⇓   بررسی عزت نفس بين زنان متأهل و مجردنوع فایل: wordقابل ویرایش 47 صفحهچکیده:در اين تحقيق،به بررسي عزت نفس بين زنان…

ادامه خواندنبررسی عزت نفس بين زنان متأهل و مجرد-دانلود

بررسی و مقايسه خلاقيت كودكان اجتماعی و انزواطلب حدود سنی 8 سال-دانلود

بررسی و مقايسه خلاقيت كودكان اجتماعی و انزواطلب حدود سنی 8 سال ⇓   بررسی و مقايسه خلاقيت كودكان اجتماعی و انزواطلب حدود سنی 8 سالنوع فایل: wordقابل ویرایش 95…

ادامه خواندنبررسی و مقايسه خلاقيت كودكان اجتماعی و انزواطلب حدود سنی 8 سال-دانلود

بررسی و مقايسه ميزان افسردگی در بين دختران نوجوان و جوانان قشر فقير و دختران نوجوان و جوان قشر غنی-دانلود

بررسی و مقايسه ميزان افسردگی در بين دختران نوجوان و جوانان قشر فقير و دختران نوجوان و جوان قشر غنی ⇓   بررسی و مقايسه ميزان افسردگی در بين دختران…

ادامه خواندنبررسی و مقايسه ميزان افسردگی در بين دختران نوجوان و جوانان قشر فقير و دختران نوجوان و جوان قشر غنی-دانلود

بررسي و مقایسه بين خودپنداره دانشجويان دختر و پسر دانشگاه آزاد-دانلود

بررسي و مقایسه بين خودپنداره دانشجويان دختر و پسر دانشگاه آزاد ⇓   بررسي و مقایسه بين خودپنداره دانشجويان دختر و پسر دانشگاه آزادنوع فایل: wordقابل ویرایش 82 صفحهمقدمه:توانایی و…

ادامه خواندنبررسي و مقایسه بين خودپنداره دانشجويان دختر و پسر دانشگاه آزاد-دانلود

بررسی میزان و نوع استفاده از اینترنت توسط دانشجویان-دانلود

بررسی میزان و نوع استفاده از اینترنت توسط دانشجویان ⇓   بررسی میزان و نوع استفاده از اینترنت توسط دانشجویاننوع فایل: wordقابل ویرایش 80 صفحهمقدمه:اينترنت، در ساده ترين تعريف، عبارتست…

ادامه خواندنبررسی میزان و نوع استفاده از اینترنت توسط دانشجویان-دانلود

بررسی ميزان تأثير سطح سواد والدين بر پيشرفت تحصيلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمايی-دانلود

بررسی ميزان تأثير سطح سواد والدين بر پيشرفت تحصيلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمايی ⇓   بررسی ميزان تأثير سطح سواد والدين بر پيشرفت تحصيلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمايینوع…

ادامه خواندنبررسی ميزان تأثير سطح سواد والدين بر پيشرفت تحصيلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمايی-دانلود

بررسی ميزان آشنايی معلمان علوم تجربی سال چهارم ابتدايی با اهداف درس علوم و رابطه آن با پيشرفت تحصيلی-دانلود

بررسی ميزان آشنايی معلمان علوم تجربی سال چهارم ابتدايی با اهداف درس علوم و رابطه آن با پيشرفت تحصيلی ⇓   بررسی ميزان آشنايی معلمان علوم تجربی سال چهارم ابتدايی…

ادامه خواندنبررسی ميزان آشنايی معلمان علوم تجربی سال چهارم ابتدايی با اهداف درس علوم و رابطه آن با پيشرفت تحصيلی-دانلود

بررسی مقايسه ای هوش و هيجان كودكان عادی و كودكان كار و خيابان-دانلود

بررسی مقايسه ای هوش و هيجان كودكان عادی و كودكان كار و خيابان ⇓   بررسی مقايسه ای هوش و هيجان كودكان عادی و كودكان كار و خياباننوع فایل: wordقابل…

ادامه خواندنبررسی مقايسه ای هوش و هيجان كودكان عادی و كودكان كار و خيابان-دانلود

بررسی مشکلات زندانيان زن پس از آزادی از زندان-دانلود

بررسی مشکلات زندانيان زن پس از آزادی از زندان ⇓   بررسی مشکلات زندانيان زن پس از آزادی از زنداننوع فایل: wordقابل ویرایش 140 صفحه مقدمه:انسان به عنوان موجودي با فرهنگ…

ادامه خواندنبررسی مشکلات زندانيان زن پس از آزادی از زندان-دانلود

بررسی عوامل مؤثر بر ميزان رضايت شغلی مديران واحد های آموزشی-دانلود

بررسی عوامل مؤثر بر ميزان رضايت شغلی مديران واحد های آموزشی ⇓   بررسی عوامل مؤثر بر ميزان رضايت شغلی مديران واحد های آموزشینوع فایل: wordقابل ویرایش 65 صفحهمقدمه:آدمي حدود…

ادامه خواندنبررسی عوامل مؤثر بر ميزان رضايت شغلی مديران واحد های آموزشی-دانلود

بررسی عوامل موثر بر اختلالات يادگيری دانش آموزان-دانلود

بررسی عوامل موثر بر اختلالات يادگيری دانش آموزان ⇓   بررسی عوامل موثر بر اختلالات يادگيری دانش آموزاننوع فایل: wordقابل ویرایش 35 صفحهمقدمه:اختلالات‌ يادگيري‌ از جمله‌ مسائلي‌ هستند كه‌ استعداد…

ادامه خواندنبررسی عوامل موثر بر اختلالات يادگيری دانش آموزان-دانلود

بررسی عوامل پرخاشگری و مشكلات دانش آموزان پرخاشگر و ارائه راه حلهای مناسب براي بهبود رفتار آنان-دانلود

بررسی عوامل پرخاشگری و مشكلات دانش آموزان پرخاشگر و ارائه راه حلهای مناسب براي بهبود رفتار آنان ⇓   بررسی عوامل پرخاشگری و مشكلات دانش آموزان پرخاشگر و ارائه راه…

ادامه خواندنبررسی عوامل پرخاشگری و مشكلات دانش آموزان پرخاشگر و ارائه راه حلهای مناسب براي بهبود رفتار آنان-دانلود

بررسی عوامل بر يادگيری دروس بخوانيم و بنويسيم پايه اول و دوم ابتدايی-دانلود

بررسی عوامل بر يادگيری دروس بخوانيم و بنويسيم پايه اول و دوم ابتدايی ⇓   بررسی عوامل بر يادگيری دروس بخوانيم و بنويسيم پايه اول و دوم ابتدايینوع فایل: wordقابل…

ادامه خواندنبررسی عوامل بر يادگيری دروس بخوانيم و بنويسيم پايه اول و دوم ابتدايی-دانلود

عوامل ايجاد انگيزه معلمان و مديران مقاطع مختلف تحصيلی جهت استفاده از راه كارهاي نوين آموزش-دانلود

عوامل ايجاد انگيزه معلمان و مديران مقاطع مختلف تحصيلی جهت استفاده از راه كارهاي نوين آموزش ⇓   عوامل ايجاد انگيزه معلمان و مديران مقاطع مختلف تحصيلی جهت استفاده از…

ادامه خواندنعوامل ايجاد انگيزه معلمان و مديران مقاطع مختلف تحصيلی جهت استفاده از راه كارهاي نوين آموزش-دانلود

بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر افت تحصيلی دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه-دانلود

بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر افت تحصيلی دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه ⇓   بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر افت تحصيلی دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع متوسطهنوع فایل: wordقابل…

ادامه خواندنبررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر افت تحصيلی دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه-دانلود

بررسی علل و انگيزه های گرايش جوانان به رشته های فنی و حرفه ای-دانلود

بررسی علل و انگيزه های گرايش جوانان به رشته های فنی و حرفه ای ⇓   بررسی علل و انگيزه های گرايش جوانان به رشته های فنی و حرفه اینوع…

ادامه خواندنبررسی علل و انگيزه های گرايش جوانان به رشته های فنی و حرفه ای-دانلود

بررسی علل رقابت‌های مثبت و منفی و تأثير آن بر امنيت ملی كشور ايران-دانلود

بررسی علل رقابت‌های مثبت و منفی و تأثير آن بر امنيت ملی كشور ايران ⇓   بررسی علل رقابت‌های مثبت و منفی و تأثير آن بر امنيت ملی كشور ايراننوع…

ادامه خواندنبررسی علل رقابت‌های مثبت و منفی و تأثير آن بر امنيت ملی كشور ايران-دانلود

بررسی علل اجتماعی و تربيتی دروغگويی در كودكان دبستانی و راه های درمان آن-دانلود

بررسی علل اجتماعی و تربيتی دروغگويی در كودكان دبستانی و راه های درمان آن ⇓   بررسی علل اجتماعی و تربيتی دروغگويی در كودكان دبستانی و راه های درمان آننوع…

ادامه خواندنبررسی علل اجتماعی و تربيتی دروغگويی در كودكان دبستانی و راه های درمان آن-دانلود

بررسي شناخت غلط های املايی رايج در بين دانش آموزان-دانلود

بررسي شناخت غلط های املايی رايج در بين دانش آموزان ⇓   بررسي شناخت غلط های املايی رايج در بين دانش آموزاننوع فایل: wordقابل ویرایش 97 صفحهچکیده:وجود مشکلات شدید در…

ادامه خواندنبررسي شناخت غلط های املايی رايج در بين دانش آموزان-دانلود

بررسی سنجش رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد مختلف تعهد سازمانی کارکنان سازمان آموزش و پرورش-دانلود

بررسی سنجش رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد مختلف تعهد سازمانی کارکنان سازمان آموزش و پرورش ⇓   بررسی سنجش رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد مختلف تعهد…

ادامه خواندنبررسی سنجش رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد مختلف تعهد سازمانی کارکنان سازمان آموزش و پرورش-دانلود

بررسی تاثير بازی درمانی در درمان كودكان بيش فعال حدود سنی 7 ساله-دانلود

بررسی تاثير بازی درمانی در درمان كودكان بيش فعال حدود سنی 7 ساله ⇓   بررسی تاثير بازی درمانی در درمان كودكان بيش فعال حدود سنی 7 سالهنوع فایل: wordقابل…

ادامه خواندنبررسی تاثير بازی درمانی در درمان كودكان بيش فعال حدود سنی 7 ساله-دانلود

بررسی تأثير آموزش مهارتهای ارتباطی در افزايش سلامت روانشناختی دانش آموزان مراجعه كننده به مشاورين-دانلود

بررسی تأثير آموزش مهارتهای ارتباطی در افزايش سلامت روانشناختی دانش آموزان مراجعه كننده به مشاورين ⇓   بررسی تأثير آموزش مهارتهای ارتباطی در افزايش سلامت روانشناختی دانش آموزان مراجعه كننده…

ادامه خواندنبررسی تأثير آموزش مهارتهای ارتباطی در افزايش سلامت روانشناختی دانش آموزان مراجعه كننده به مشاورين-دانلود

مقايسه ويژگي های شخصيتی (درون گرايی و برون گرايی) پسران سيگاری و غير سيگاری دانشگاه آزاد اسلامی-دانلود

مقايسه ويژگي های شخصيتی (درون گرايی و برون گرايی) پسران سيگاری و غير سيگاری دانشگاه آزاد اسلامی ⇓   مقايسه ويژگي های شخصيتی (درون گرايی و برون گرايی) پسران سيگاری…

ادامه خواندنمقايسه ويژگي های شخصيتی (درون گرايی و برون گرايی) پسران سيگاری و غير سيگاری دانشگاه آزاد اسلامی-دانلود

بررسی عملكرد در الگوهای ترسيمی در كودكان عادی و عقب مانده ذهنی-دانلود

بررسی عملكرد در الگوهای ترسيمی در كودكان عادی و عقب مانده ذهنی ⇓   بررسی عملكرد در الگوهای ترسيمی در كودكان عادی و عقب مانده ذهنینوع فایل: wordقابل ویرایش 140…

ادامه خواندنبررسی عملكرد در الگوهای ترسيمی در كودكان عادی و عقب مانده ذهنی-دانلود