اصول اولیه روزنامه نگاری-دانلود

اصول اولیه روزنامه نگاری ⇓   اصول اولیه روزنامه نگاری یکی از شیوه های کارآمد در معادلات زندگی بشر امروز آشنایی با فنون به کارگیری قلم و نگارش است که…

ادامه خواندناصول اولیه روزنامه نگاری-دانلود

شیوه های داستان نویسی-دانلود

شیوه های داستان نویسی ⇓   شیوه های داستان نویسی این کتاب شامل بیش از ۱۷ مقاله است که بیشتر عناصر و تکنیک‌های داستان نویسی را در بر می‌گیرد. اینک،…

ادامه خواندنشیوه های داستان نویسی-دانلود

آموزش روزنامه نگاری برای توسعه پایدار-دانلود

آموزش روزنامه نگاری برای توسعه پایدار ⇓   آموزش روزنامه نگاری برای توسعه پایدار هدف از این اثر، گسترش الگوی برنامه تحصیلی یونسکو جهت آموزش روزنامه نگاری برای در بر…

ادامه خواندنآموزش روزنامه نگاری برای توسعه پایدار-دانلود

روش‌های یادگیری و مطالعه-دانلود

روش‌های یادگیری و مطالعه ⇓   روش‌های یادگیری و مطالعه روشهای یادگیری و مطالعه نویسنده علی اکبر سیف مشخصات و خرید اینترنتی کتاب​ روشهای یادگیری و مطالعه نویسنده علی اکبر…

ادامه خواندنروش‌های یادگیری و مطالعه-دانلود

آموزش تذهیب-دانلود

آموزش تذهیب ⇓   آموزش تذهیب تذهیب، همچون نقاشی، دارای مکتبها و دوره های خاصی است؛ چنانکه می توان از مکاتب سلجوقی، بخارا، تیموری، صفوی و قاجار و شعب مختلف…

ادامه خواندنآموزش تذهیب-دانلود