بررسی و تحلیل و روش تدریس مطالعات اجتماعی اول متوسطه 24 ساعت کد 91303810-دانلود

بررسی و تحلیل و روش تدریس مطالعات اجتماعی اول متوسطه 24 ساعت کد 91303810 ⇓   بررسی و تحلیل و روش تدریس مطالعات اجتماعی اول متوسطه 24 ساعت کد 91303810…

ادامه خواندنبررسی و تحلیل و روش تدریس مطالعات اجتماعی اول متوسطه 24 ساعت کد 91303810-دانلود

بررسی و تحلیل محتوای کتاب درسی 32 ساعت کد 91400469-دانلود

بررسی و تحلیل محتوای کتاب درسی 32 ساعت کد 91400469 ⇓   بررسی و تحلیل محتوای کتاب درسی 32 ساعت کد 91400469 دوره ضمن خدمت غیر حضوری ویژه فرهنگیان دوره…

ادامه خواندنبررسی و تحلیل محتوای کتاب درسی 32 ساعت کد 91400469-دانلود

بررسی تحلیل و روش تدریس هنر و ادب فارسی پیش دانشگاهی 24 ساعت کد 91005427-دانلود

بررسی تحلیل و روش تدریس هنر و ادب فارسی پیش دانشگاهی 24 ساعت کد 91005427 ⇓   بررسی تحلیل و روش تدریس هنر و ادب فارسی پیش دانشگاهی 24 ساعت…

ادامه خواندنبررسی تحلیل و روش تدریس هنر و ادب فارسی پیش دانشگاهی 24 ساعت کد 91005427-دانلود