تحقیق مقایسه نظریات مدرنیسم و آرمانگراها در ارتباط با شهرسازی-دانلود

تحقیق مقایسه نظریات مدرنیسم و آرمانگراها در ارتباط با شهرسازی ⇓   تحقیق مقایسه نظریات مدرنیسم و آرمانگراها در ارتباط با شهرسازیتوضیحات:تحقیق مقایسه نظریات مدرنیسم و آرمانگراها در ارتباط با شهرسازی…

ادامه خواندنتحقیق مقایسه نظریات مدرنیسم و آرمانگراها در ارتباط با شهرسازی-دانلود

تحقیق مقایسه نظریات مدرنیسم و آرمانگراها در ارتباط با شهرسازی-دانلود

تحقیق مقایسه نظریات مدرنیسم و آرمانگراها در ارتباط با شهرسازی ⇓   تحقیق مقایسه نظریات مدرنیسم و آرمانگراها در ارتباط با شهرسازیتوضیحات:تحقیق مقایسه نظریات مدرنیسم و آرمانگراها در ارتباط با شهرسازی…

ادامه خواندنتحقیق مقایسه نظریات مدرنیسم و آرمانگراها در ارتباط با شهرسازی-دانلود

تحقیق مقایسه نظریات مدرنیسم و آرمانگراها در ارتباط با شهرسازی-دانلود

تحقیق مقایسه نظریات مدرنیسم و آرمانگراها در ارتباط با شهرسازی ⇓   تحقیق مقایسه نظریات مدرنیسم و آرمانگراها در ارتباط با شهرسازیتوضیحات:تحقیق مقایسه نظریات مدرنیسم و آرمانگراها در ارتباط با شهرسازی…

ادامه خواندنتحقیق مقایسه نظریات مدرنیسم و آرمانگراها در ارتباط با شهرسازی-دانلود

تحقیق مقایسه نظریات مدرنیسم و آرمانگراها در ارتباط با شهرسازی-دانلود

تحقیق مقایسه نظریات مدرنیسم و آرمانگراها در ارتباط با شهرسازی ⇓   تحقیق مقایسه نظریات مدرنیسم و آرمانگراها در ارتباط با شهرسازیتوضیحات:تحقیق مقایسه نظریات مدرنیسم و آرمانگراها در ارتباط با شهرسازی…

ادامه خواندنتحقیق مقایسه نظریات مدرنیسم و آرمانگراها در ارتباط با شهرسازی-دانلود

تحقیق مقایسه نظریات مدرنیسم و آرمانگراها در ارتباط با شهرسازی-دانلود

تحقیق مقایسه نظریات مدرنیسم و آرمانگراها در ارتباط با شهرسازی ⇓   تحقیق مقایسه نظریات مدرنیسم و آرمانگراها در ارتباط با شهرسازیتوضیحات:تحقیق مقایسه نظریات مدرنیسم و آرمانگراها در ارتباط با شهرسازی…

ادامه خواندنتحقیق مقایسه نظریات مدرنیسم و آرمانگراها در ارتباط با شهرسازی-دانلود

تحقیق مقایسه نظریات مدرنیسم و آرمانگراها در ارتباط با شهرسازی-دانلود

تحقیق مقایسه نظریات مدرنیسم و آرمانگراها در ارتباط با شهرسازی ⇓   تحقیق مقایسه نظریات مدرنیسم و آرمانگراها در ارتباط با شهرسازیتوضیحات:تحقیق مقایسه نظریات مدرنیسم و آرمانگراها در ارتباط با شهرسازی…

ادامه خواندنتحقیق مقایسه نظریات مدرنیسم و آرمانگراها در ارتباط با شهرسازی-دانلود

تحقیق مقایسه نظریات مدرنیسم و آرمانگراها در ارتباط با شهرسازی-دانلود

تحقیق مقایسه نظریات مدرنیسم و آرمانگراها در ارتباط با شهرسازی ⇓   تحقیق مقایسه نظریات مدرنیسم و آرمانگراها در ارتباط با شهرسازیتوضیحات:تحقیق مقایسه نظریات مدرنیسم و آرمانگراها در ارتباط با شهرسازی…

ادامه خواندنتحقیق مقایسه نظریات مدرنیسم و آرمانگراها در ارتباط با شهرسازی-دانلود

تحقیق سکونتگاه های غیر رسمی-دانلود

تحقیق سکونتگاه های غیر رسمی ⇓   تحقیق سکونتگاه های غیر رسمیتوضیحات:تحقیق سکونتگاه های غیر رسمی، در قالب فایل word در 35 صفحه.این تحقیق در مورد سکونتگاه های غیر رسمی…

ادامه خواندنتحقیق سکونتگاه های غیر رسمی-دانلود

تحقیق سکونتگاه های غیر رسمی-دانلود

تحقیق سکونتگاه های غیر رسمی ⇓   تحقیق سکونتگاه های غیر رسمیتوضیحات:تحقیق سکونتگاه های غیر رسمی، در قالب فایل word در 35 صفحه.این تحقیق در مورد سکونتگاه های غیر رسمی…

ادامه خواندنتحقیق سکونتگاه های غیر رسمی-دانلود

پاورپوینت مدیریت شهری پاریس-دانلود

پاورپوینت مدیریت شهری پاریس ⇓   پاورپوینت مدیریت شهری پاریستوضیحات:پاورپوینت مدیریت شهری پاریس، در 18 اسلاید.این پاورپوینت برای ارائه درس مدیریت شهری و یا کسب اطلاعات در ارتباط با مدیریت…

ادامه خواندنپاورپوینت مدیریت شهری پاریس-دانلود

پاورپوینت دهکده شهری-دانلود

پاورپوینت دهکده شهری ⇓   پاورپوینت دهکده شهریتوضیحات:پاورپوینت دهکده شهری، در 17 اسلاید.مفهوم دهکده شهری به عنوان شیوه ای جدید در تحقق سکونتگاه های پایدار در اندیشه های شهرسازی است.…

ادامه خواندنپاورپوینت دهکده شهری-دانلود

پاورپوینت میدان ووژ (رویال) پاریس-دانلود

پاورپوینت میدان ووژ (رویال) پاریس ⇓   پاورپوینت میدان ووژ (رویال) پاریستوضیحات:پاورپوینت میدان ووژ (رویال) پاریس، در 22 اسلاید.این پاورپوینت به طور کامل و جامع اطلاعات کاملی را از پاریس…

ادامه خواندنپاورپوینت میدان ووژ (رویال) پاریس-دانلود

شیت فایل مقایسه تحلیلی میدان ارگ و میدان ووژ-دانلود

شیت فایل مقایسه تحلیلی میدان ارگ و میدان ووژ ⇓   شیت فایل مقایسه تحلیلی میدان ارگ و میدان ووژتوضیحات:شیت فایل مقایسه تحلیلی میدان ارگ و میدان ووژ، در قالب…

ادامه خواندنشیت فایل مقایسه تحلیلی میدان ارگ و میدان ووژ-دانلود

پاورپوینت تاریخ شهرسازی (قرون وسطی)-دانلود

پاورپوینت تاریخ شهرسازی (قرون وسطی) ⇓   پاورپوینت تاریخ شهرسازی (قرون وسطی)توضیحات:پاورپوینت تاریخ شهرسازی (قرون وسطی)، در 34 اسلاید. سیر تاریخ شهرسازی در ایران و جهان قدمتی طولانی دارد. یکی…

ادامه خواندنپاورپوینت تاریخ شهرسازی (قرون وسطی)-دانلود

پاورپوینت تاریخ شهرسازی (قرون وسطی)-دانلود

پاورپوینت تاریخ شهرسازی (قرون وسطی) ⇓   پاورپوینت تاریخ شهرسازی (قرون وسطی)توضیحات:پاورپوینت تاریخ شهرسازی (قرون وسطی)، در 34 اسلاید. سیر تاریخ شهرسازی در ایران و جهان قدمتی طولانی دارد. یکی…

ادامه خواندنپاورپوینت تاریخ شهرسازی (قرون وسطی)-دانلود

پاورپوینت مدیریت شهری پاریس-دانلود

پاورپوینت مدیریت شهری پاریس ⇓   پاورپوینت مدیریت شهری پاریستوضیحات:پاورپوینت مدیریت شهری پاریس، در 18 اسلاید.این پاورپوینت برای ارائه درس مدیریت شهری و یا کسب اطلاعات در ارتباط با مدیریت…

ادامه خواندنپاورپوینت مدیریت شهری پاریس-دانلود

پاورپوینت دهکده شهری-دانلود

پاورپوینت دهکده شهری ⇓   پاورپوینت دهکده شهریتوضیحات:پاورپوینت دهکده شهری، در 17 اسلاید.مفهوم دهکده شهری به عنوان شیوه ای جدید در تحقق سکونتگاه های پایدار در اندیشه های شهرسازی است.…

ادامه خواندنپاورپوینت دهکده شهری-دانلود

پاورپوینت میدان ووژ (رویال) پاریس-دانلود

پاورپوینت میدان ووژ (رویال) پاریس ⇓   پاورپوینت میدان ووژ (رویال) پاریستوضیحات:پاورپوینت میدان ووژ (رویال) پاریس، در 22 اسلاید.این پاورپوینت به طور کامل و جامع اطلاعات کاملی را از پاریس…

ادامه خواندنپاورپوینت میدان ووژ (رویال) پاریس-دانلود

شیت فایل مقایسه تحلیلی میدان ارگ و میدان ووژ-دانلود

شیت فایل مقایسه تحلیلی میدان ارگ و میدان ووژ ⇓   شیت فایل مقایسه تحلیلی میدان ارگ و میدان ووژتوضیحات:شیت فایل مقایسه تحلیلی میدان ارگ و میدان ووژ، در قالب…

ادامه خواندنشیت فایل مقایسه تحلیلی میدان ارگ و میدان ووژ-دانلود

پاورپوینت ساختار و کارکرد شهر در فرهنگ اسلامی (46 اسلاید)-دانلود

پاورپوینت ساختار و کارکرد شهر در فرهنگ اسلامی (46 اسلاید) ⇓   پاورپوینت ساختار و کارکرد شهر در فرهنگ اسلامی (46 اسلاید)توضیحات:فایل پاورپوینت ساختار و کارکرد شهر در فرهنگ اسلامی…

ادامه خواندنپاورپوینت ساختار و کارکرد شهر در فرهنگ اسلامی (46 اسلاید)-دانلود

پاورپوینت بررسي عوامل موثر بر ايجاد سيل در آبخيزهاي شهري (33 اسلاید)-دانلود

پاورپوینت بررسي عوامل موثر بر ايجاد سيل در آبخيزهاي شهري (33 اسلاید) ⇓   پاورپوینت بررسي عوامل موثر بر ايجاد سيل در آبخيزهاي شهري (33 اسلاید)توضیحات:فایل پاورپوینت بررسي عوامل موثر…

ادامه خواندنپاورپوینت بررسي عوامل موثر بر ايجاد سيل در آبخيزهاي شهري (33 اسلاید)-دانلود

پاورپوینت آینده پژوهی در شهرهای اسلامی (17 اسلاید)-دانلود

پاورپوینت آینده پژوهی در شهرهای اسلامی (17 اسلاید) ⇓   پاورپوینت آینده پژوهی در شهرهای اسلامی (17 اسلاید)توضیحات:فایل پاورپوینت آینده پژوهی در شهرهای اسلامی،در حجم 17 اسلاید قابل ویرایش،همراه با…

ادامه خواندنپاورپوینت آینده پژوهی در شهرهای اسلامی (17 اسلاید)-دانلود

پاورپوینت الگو های شهر سازی جدید یا نو شهرسازی-دانلود

پاورپوینت الگو های شهر سازی جدید یا نو شهرسازی ⇓   پاورپوینت الگو های شهر سازی جدید یا نو شهرسازیتوضیحات:فایل پاورپوینت الگو های شهر سازی جدید یا نو شهرسازی،در حجم…

ادامه خواندنپاورپوینت الگو های شهر سازی جدید یا نو شهرسازی-دانلود

پاورپوینت طرح شهرسازی 5-دانلود

پاورپوینت طرح شهرسازی 5 ⇓   پاورپوینت طرح شهرسازی 5توضیحات:فایل پاورپوینت طرح شهرسازی 5(آماده سازی زمین بایر،تقسیمات کالبدی و...)،در حجم 28 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.بخشی از متن:در…

ادامه خواندنپاورپوینت طرح شهرسازی 5-دانلود

پاورپوینت میدان محلی (18 اسلاید)-دانلود

پاورپوینت میدان محلی (18 اسلاید) ⇓   پاورپوینت میدان محلی (18 اسلاید)توضیحات:دانلود فایل پاورپوینت میدان محلی ،در حجم 18 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.بخشی از متن:درگذشته عنصر اجتناب…

ادامه خواندنپاورپوینت میدان محلی (18 اسلاید)-دانلود

پاورپوینت بازار شهر سنندج (23 اسلاید)-دانلود

پاورپوینت بازار شهر سنندج (23 اسلاید) ⇓   پاورپوینت بازار شهر سنندج (23 اسلاید)توضیحات:دانلود فایل پاورپوینت بازار شهر سنندج (شناخت تحلیل فضای شهری)،در حجم 23 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک…

ادامه خواندنپاورپوینت بازار شهر سنندج (23 اسلاید)-دانلود

پاورپوینت شهرسازی دوره قاجاریه (30 اسلاید)-دانلود

پاورپوینت شهرسازی دوره قاجاریه (30 اسلاید) ⇓   پاورپوینت شهرسازی دوره قاجاریه (30 اسلاید)توضیحات:فایل پاورپوینت شهرسازی دوره قاجاریه،در حجم 30 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.بخشی از متن:دوران قاجار…

ادامه خواندنپاورپوینت شهرسازی دوره قاجاریه (30 اسلاید)-دانلود

پاورپوینت تحلیل و جمع آوری اطلاعات به روش SWOT-دانلود

پاورپوینت تحلیل و جمع آوری اطلاعات به روش SWOT ⇓   پاورپوینت تحلیل و جمع آوری اطلاعات به روش SWOTتوضیحات:دانلود فایل پاورپوینت تحلیل و جمع آوری اطلاعات به روش SWOT،در…

ادامه خواندنپاورپوینت تحلیل و جمع آوری اطلاعات به روش SWOT-دانلود

پاورپوینت نقد و آسیب شناسی گذاری و برنامه ریزی عملیاتی مسکن مهر در ایران (14 اسلاید)-دانلود

پاورپوینت نقد و آسیب شناسی گذاری و برنامه ریزی عملیاتی مسکن مهر در ایران (14 اسلاید) ⇓   پاورپوینت نقد و آسیب شناسی گذاری و برنامه ریزی عملیاتی مسکن مهر…

ادامه خواندنپاورپوینت نقد و آسیب شناسی گذاری و برنامه ریزی عملیاتی مسکن مهر در ایران (14 اسلاید)-دانلود

پاورپوینت مجموعه سیاست ها و مقررات مربوط به بافت های تاریخی ایران ازگذشته تا به امروز (29 اسلاید)-دانلود

پاورپوینت مجموعه سیاست ها و مقررات مربوط به بافت های تاریخی ایران ازگذشته تا به امروز (29 اسلاید) ⇓   پاورپوینت مجموعه سیاست ها و مقررات مربوط به بافت های…

ادامه خواندنپاورپوینت مجموعه سیاست ها و مقررات مربوط به بافت های تاریخی ایران ازگذشته تا به امروز (29 اسلاید)-دانلود

پاورپوینت تلفیق GIS و AHP با روش مارینونی (12 اسلاید)-دانلود

پاورپوینت تلفیق GIS و AHP با روش مارینونی (12 اسلاید) ⇓   پاورپوینت تلفیق GIS و AHP با روش مارینونی (12 اسلاید)توضیحات:دانلود فایل پاورپوینت تلفیق GIS و AHP با روش…

ادامه خواندنپاورپوینت تلفیق GIS و AHP با روش مارینونی (12 اسلاید)-دانلود

پاورپوینت نوشهرگرایی-دانلود

پاورپوینت نوشهرگرایی ⇓   پاورپوینت نوشهرگراییتوضیحات:فایل پاورپوینت نوشهرگرایی ،در حجم 48 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.بخشی از متن:در سالهاي اخير جنبش نو - شهرسازي به عنوان يكي از…

ادامه خواندنپاورپوینت نوشهرگرایی-دانلود

پاورپوینت سیستم حمل و نقل هوشمــند-دانلود

پاورپوینت سیستم حمل و نقل هوشمــند ⇓   پاورپوینت سیستم حمل و نقل هوشمــندتوضیحات:فایل پاورپوینت سیستم حمل و نقل هوشمــند(I T S )،در حجم 24 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک…

ادامه خواندنپاورپوینت سیستم حمل و نقل هوشمــند-دانلود

پاورپوینت مديريت شهری-دانلود

پاورپوینت مديريت شهری ⇓   پاورپوینت مديريت شهریتوضیحات:فایل پاورپوینت مديريت شهري(ارزيابي چالش ها و ظرفيت هاي مديريت شهري در ايران)،در حجم 30 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.بخشی از…

ادامه خواندنپاورپوینت مديريت شهری-دانلود

پاورپوینت مقایسه شهر آمل و استانبول-دانلود

پاورپوینت مقایسه شهر آمل و استانبول ⇓   پاورپوینت مقایسه شهر آمل و استانبولتوضیحات:فایل پاورپوینت مقایسه شهر آمل و استانبول ،در حجم 36 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.بخشی…

ادامه خواندنپاورپوینت مقایسه شهر آمل و استانبول-دانلود

پاورپوینت مؤلفه های کیفی محیط شهری-دانلود

پاورپوینت مؤلفه های کیفی محیط شهری ⇓   پاورپوینت مؤلفه های کیفی محیط شهریتوضیحات:فایل پاورپوینت مؤلفه های کیفی محیط شهری،در حجم 25 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.بخشی از…

ادامه خواندنپاورپوینت مؤلفه های کیفی محیط شهری-دانلود

پاورپوینت منوریل قم-دانلود

پاورپوینت منوریل قم ⇓   پاورپوینت منوریل قمتوضیحات:فایل پاورپوینت منوریل قم،در حجم 51اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.بخشی از متن:با توجه به موقعیت حساس شهر مقدس قم به عنوان…

ادامه خواندنپاورپوینت منوریل قم-دانلود

پاورپوینت منشور مرمت و حفظ میراث شهری کشورهای اسلامی-دانلود

پاورپوینت منشور مرمت و حفظ میراث شهری کشورهای اسلامی ⇓   پاورپوینت منشور مرمت و حفظ میراث شهری کشورهای اسلامیتوضیحات:فایل پاورپوینت منشور مرمت و حفظ میراث شهری کشورهای اسلامی،در حجم…

ادامه خواندنپاورپوینت منشور مرمت و حفظ میراث شهری کشورهای اسلامی-دانلود

پاورپوینت منشورهای مرمت و حفاظت از بناهای تاریخی-دانلود

پاورپوینت منشورهای مرمت و حفاظت از بناهای تاریخی ⇓   پاورپوینت منشورهای مرمت و حفاظت از بناهای تاریخیتوضیحات:فایل پاورپوینت منشورهای مرمت و حفاظت از بناهای تاریخی ،در حجم 65 اسلاید…

ادامه خواندنپاورپوینت منشورهای مرمت و حفاظت از بناهای تاریخی-دانلود

پاورپوینت منشور گردشگری (توریسم)-دانلود

پاورپوینت منشور گردشگری (توریسم) ⇓   پاورپوینت منشور گردشگری (توریسم)توضیحات:فایل پاورپوینت منشور گردشگری (توریسم)،در حجم 25 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.بخشی از متن:شورای بین‌المللی یادمانها و محوطه ها…

ادامه خواندنپاورپوینت منشور گردشگری (توریسم)-دانلود

پاورپوینت منشورهای حفاظت،مرمت بناها و میراث فرهنگی-دانلود

پاورپوینت منشورهای حفاظت،مرمت بناها و میراث فرهنگی ⇓   پاورپوینت منشورهای حفاظت،مرمت بناها و میراث فرهنگیتوضیحات:فایل پاورپوینت منشورهای حفاظت،مرمت بناها و میراث فرهنگی ،در حجم 45 اسلاید قابل ویرایش،همراه با…

ادامه خواندنپاورپوینت منشورهای حفاظت،مرمت بناها و میراث فرهنگی-دانلود

پاورپوینت منشور واشنگتن-حفاظت از شهر تاريخي (1987)-دانلود

پاورپوینت منشور واشنگتن-حفاظت از شهر تاريخي (1987) ⇓   پاورپوینت منشور واشنگتن-حفاظت از شهر تاريخي (1987)توضیحات:فایل پاورپوینت منشور واشنگتن-حفاظت از شهر تاريخي (1987)،در حجم 23 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک…

ادامه خواندنپاورپوینت منشور واشنگتن-حفاظت از شهر تاريخي (1987)-دانلود

پاورپوینت طرح جامع شهر سمنان-دانلود

پاورپوینت طرح جامع شهر سمنان ⇓   پاورپوینت طرح جامع شهر سمنانتوضیحات:فایل پاورپوینت طرح جامع شهر سمنان،در حجم 61 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.در این فایل به بررسی…

ادامه خواندنپاورپوینت طرح جامع شهر سمنان-دانلود

پاورپوینت راهبرد توسعه شهری CDS قزوین-دانلود

پاورپوینت راهبرد توسعه شهری CDS قزوین ⇓   پاورپوینت راهبرد توسعه شهری CDS قزوینتوضیحات:فایل پاورپوینت راهبرد توسعه شهری CDS قزوین،در حجم 81 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.بخشی از…

ادامه خواندنپاورپوینت راهبرد توسعه شهری CDS قزوین-دانلود

پاورپوینت فضاهای بی دفاع شهری-دانلود

پاورپوینت فضاهای بی دفاع شهری ⇓   پاورپوینت فضاهای بی دفاع شهریتوضیحات:فایل پاورپوینت فضاهاي بي دفاع شهري(مباني برنامه ريزي شهري)،در حجم 40 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.بخشی از…

ادامه خواندنپاورپوینت فضاهای بی دفاع شهری-دانلود

پاورپوینت چیدمان فضا-دانلود

پاورپوینت چیدمان فضا ⇓   پاورپوینت چیدمان فضاتوضیحات:فایل پاورپوینت چیدمان فضا،در حجم 44 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.بخشی از متن:معنای لغوی Space Syntaxترکیب فضاچینش فضاچیدمان فضابه عنوان معادل…

ادامه خواندنپاورپوینت چیدمان فضا-دانلود

پاورپوینت طرح جامع فضای سبز کرج-دانلود

پاورپوینت طرح جامع فضای سبز کرج ⇓   پاورپوینت طرح جامع فضای سبز کرجتوضیحات:فایل پاورپوینت طرح جامع فضای سبز کرج ، در حجم 26 اسلاید قابل ویرایش ، همراه با…

ادامه خواندنپاورپوینت طرح جامع فضای سبز کرج-دانلود

پاورپوینت عنصر خوانایی(نمونه موردی محدوده خیابان طبرسی)-دانلود

پاورپوینت عنصر خوانایی(نمونه موردی محدوده خیابان طبرسی) ⇓   پاورپوینت عنصر خوانایی(نمونه موردی محدوده خیابان طبرسی)توضیحات:فایل پاورپوینت عنصر خوانایی(نمونه موردی محدوده خیابان طبرسی)، در حجم 37 اسلاید قابل ویرایش ،…

ادامه خواندنپاورپوینت عنصر خوانایی(نمونه موردی محدوده خیابان طبرسی)-دانلود

پاورپوینت مدل شهرسازی What-If-دانلود

پاورپوینت مدل شهرسازی What-If ⇓   پاورپوینت مدل شهرسازی What-Ifتوضیحات:فایل پاورپوینت مدل شهرسازی What-If،در حجم 19 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.بخشی از متن:با پیشرفت تکنولوژی در کلیه عرصه…

ادامه خواندنپاورپوینت مدل شهرسازی What-If-دانلود

پاورپوینت مصدر سیتی، کلان شهر زیست پایدار آینده (26 اسلاید)-دانلود

پاورپوینت مصدر سیتی، کلان شهر زیست پایدار آینده (26 اسلاید) ⇓   پاورپوینت مصدر سیتی، کلان شهر زیست پایدار آینده (26 اسلاید)توضیحات:فایل پاورپوینت مصدر سیتی، کلان شهر زیست پایدار آینده،در…

ادامه خواندنپاورپوینت مصدر سیتی، کلان شهر زیست پایدار آینده (26 اسلاید)-دانلود

پاورپوینت پاورپوینت نظام برنامه ریزی شهری در کشورترکیه-دانلود

پاورپوینت پاورپوینت نظام برنامه ریزی شهری در کشورترکیه ⇓   پاورپوینت پاورپوینت نظام برنامه ریزی شهری در کشورترکیهتوضیحات:فایل پاورپوینت پاورپوینت نظام برنامه ریزی شهری در کشورترکیه،در حجم 26 اسلاید قابل…

ادامه خواندنپاورپوینت پاورپوینت نظام برنامه ریزی شهری در کشورترکیه-دانلود

پاورپوینت بررسی ورودی شهر ها-دانلود

پاورپوینت بررسی ورودی شهر ها ⇓   پاورپوینت بررسی ورودی شهر هاتوضیحات:فایل پاورپوینت بررسی و مطالعه ورودی شهر وتوقعات موردی از آن، در حجم 30 اسلاید،همراه با یک هدیه ویژه.بخشی…

ادامه خواندنپاورپوینت بررسی ورودی شهر ها-دانلود

پاورپوینت نظام برنامه ریزی شهر در کشور هلند-دانلود

پاورپوینت نظام برنامه ریزی شهر در کشور هلند ⇓   پاورپوینت نظام برنامه ریزی شهر در کشور هلندتوضیحات:فایل پاورپوینت نظام برنامه ریزی شهر در کشور هلند،در حجم 26 اسلاید قابل…

ادامه خواندنپاورپوینت نظام برنامه ریزی شهر در کشور هلند-دانلود

پاورپوینت نظام برنامه ریزی شهری در کشور استرالیا-دانلود

پاورپوینت نظام برنامه ریزی شهری در کشور استرالیا ⇓   پاورپوینت نظام برنامه ریزی شهری در کشور استرالیاتوضیحات:فایل پاورپوینت نظام برنامه ریزی شهری در کشور استرالیا،در حجم 28 اسلاید قابل…

ادامه خواندنپاورپوینت نظام برنامه ریزی شهری در کشور استرالیا-دانلود

پاورپوینت نقش مبلمان شهری در هویت بخشی به محیط-دانلود

پاورپوینت نقش مبلمان شهری در هویت بخشی به محیط ⇓   پاورپوینت نقش مبلمان شهری در هویت بخشی به محیطتوضیحات:فایل پاورپوینت نقش مبلمان شهری در هویت بخشی به محیط،در حجم…

ادامه خواندنپاورپوینت نقش مبلمان شهری در هویت بخشی به محیط-دانلود

پاورپوینت نقش توسعه شهری پایدار در کاهش آسیپ پذیری از سوانح طبیعی-دانلود

پاورپوینت نقش توسعه شهری پایدار در کاهش آسیپ پذیری از سوانح طبیعی ⇓   پاورپوینت نقش توسعه شهری پایدار در کاهش آسیپ پذیری از سوانح طبیعیتوضیحات:فایل پاورپوینت نقش توسعه شهری…

ادامه خواندنپاورپوینت نقش توسعه شهری پایدار در کاهش آسیپ پذیری از سوانح طبیعی-دانلود

پاورپوینت توصيف محله نياوران-دانلود

پاورپوینت توصيف محله نياوران ⇓   پاورپوینت توصيف محله نياورانتوضیحات: فایل پاورپوینت بررسی و مطالعه محله نیاوران منطقه 1 شهرداري تهران،در حجم 28 اسلاید،همراه با یک هدیه ویژه.بخشی از متن:براساس…

ادامه خواندنپاورپوینت توصيف محله نياوران-دانلود

پاورپوینت بررسی فضای شهری(میدان شهری)-دانلود

پاورپوینت بررسی فضای شهری(میدان شهری) ⇓   پاورپوینت بررسی فضای شهری(میدان شهری)توضیحات: فایل پاورپوینت بررسی و مطالعه فضای شهری(میدان شهری)،در حجم 16 اسلاید قابل ویرایش.بخشی از متن:میدان شهری برای شهروندان…

ادامه خواندنپاورپوینت بررسی فضای شهری(میدان شهری)-دانلود

پاورپوینت مدل تاکسونومی-دانلود

پاورپوینت مدل تاکسونومی ⇓   پاورپوینت مدل تاکسونومیتوضیحات:فایل پاورپوینت مدل تاکسونومی،در حجم 22 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.بخشی از متن:مناطق طبیعی یا همگن:منطقه همگن از نواحی تشکیل شده…

ادامه خواندنپاورپوینت مدل تاکسونومی-دانلود

پاورپوینت مرمت بافت تاریخی شهرهای اروپایی-دانلود

پاورپوینت مرمت بافت تاریخی شهرهای اروپایی ⇓   پاورپوینت مرمت بافت تاریخی شهرهای اروپاییتوضیحات:فایل پاورپوینت مرمت بافت تاریخی شهرهای اروپایی،در حجم 16 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.بخشی از…

ادامه خواندنپاورپوینت مرمت بافت تاریخی شهرهای اروپایی-دانلود

پاورپوینت نقش بازار در توسعه شهر-دانلود

پاورپوینت نقش بازار در توسعه شهر ⇓   پاورپوینت نقش بازار در توسعه شهرتوضیحات:فایل پاورپوینت نقش بازار در توسعه شهر،در حجم 33اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.بخشی از متن:بازار:مردم…

ادامه خواندنپاورپوینت نقش بازار در توسعه شهر-دانلود

پاورپوینت نقش سرانه‎ها در توسعه برنامه‎ریزی شهری-دانلود

پاورپوینت نقش سرانه‎ها در توسعه برنامه‎ریزی شهری ⇓   پاورپوینت نقش سرانه‎ها در توسعه برنامه‎ریزی شهریتوضیحات:فایل پاورپوینت نقش سرانه‎ها در توسعه برنامه‎ریزی شهری،در حجم 37 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک…

ادامه خواندنپاورپوینت نقش سرانه‎ها در توسعه برنامه‎ریزی شهری-دانلود

پاورپوینت نظریه های شهرسازی در نیمه دوم قرن نوزدهم-دانلود

پاورپوینت نظریه های شهرسازی در نیمه دوم قرن نوزدهم ⇓   پاورپوینت نظریه های شهرسازی در نیمه دوم قرن نوزدهمتوضیحات: فایل پاورپوینت بررسی و مطالعه نظریه های شهرسازی در نیمه…

ادامه خواندنپاورپوینت نظریه های شهرسازی در نیمه دوم قرن نوزدهم-دانلود

پاورپوینت توسعه حمل و نقل محور-دانلود

پاورپوینت توسعه حمل و نقل محور ⇓   پاورپوینت توسعه حمل و نقل محورتوضیحات:فایل پاورپوینت توسعه حمل و نقل محور ،در حجم 26اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.بخشی از…

ادامه خواندنپاورپوینت توسعه حمل و نقل محور-دانلود

پاورپوینت تحلیل فضای شهری(نظم)-دانلود

پاورپوینت تحلیل فضای شهری(نظم) ⇓   پاورپوینت تحلیل فضای شهری(نظم)توضیحات: فایل پاورپوینت بررسی و تحلیل فضای شهری با محوریت نظم و انضباط در شهر و محیط ، در حجم 22…

ادامه خواندنپاورپوینت تحلیل فضای شهری(نظم)-دانلود

پاورپوینت مدیریت بحران در شهرها-دانلود

پاورپوینت مدیریت بحران در شهرها ⇓   پاورپوینت مدیریت بحران در شهرهاتوضیحات:فایل پاورپوینت مدیریت بحران در شهرها،در حجم 61 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.بخشی از متن:یکی از مهمترین…

ادامه خواندنپاورپوینت مدیریت بحران در شهرها-دانلود

پاورپوینت معرفی فرایند برنامه ریزی توسعه استراتژیک شهری هوشمند-دانلود

پاورپوینت معرفی فرایند برنامه ریزی توسعه استراتژیک شهری هوشمند ⇓   پاورپوینت معرفی فرایند برنامه ریزی توسعه استراتژیک شهری هوشمندتوضیحات:فایل پاورپوینت معرفی فرایند برنامه ریزی توسعه استراتژیک شهری هوشمند،در حجم…

ادامه خواندنپاورپوینت معرفی فرایند برنامه ریزی توسعه استراتژیک شهری هوشمند-دانلود

فایل ضوابط و مقررات طرح تفصيلي طرح جامع شهر اهواز-دانلود

فایل ضوابط و مقررات طرح تفصيلي طرح جامع شهر اهواز ⇓   فایل ضوابط و مقررات طرح تفصيلي طرح جامع شهر اهوازتوضیحات:فایل ورد ضوابط و مقررات طرح تفصيلي طرح جامع…

ادامه خواندنفایل ضوابط و مقررات طرح تفصيلي طرح جامع شهر اهواز-دانلود

پاورپوینت قوانین مربوط به کالبد شهر در قانون شهرداری-دانلود

پاورپوینت قوانین مربوط به کالبد شهر در قانون شهرداری ⇓   پاورپوینت قوانین مربوط به کالبد شهر در قانون شهرداریتوضیحات:فایل پاورپوینت قوانین مربوط به کالبد شهر در قانون شهرداری،در حجم…

ادامه خواندنپاورپوینت قوانین مربوط به کالبد شهر در قانون شهرداری-دانلود

پاورپوینت روش تحلیل عاملی-دانلود

پاورپوینت روش تحلیل عاملی ⇓   پاورپوینت روش تحلیل عاملیتوضیحات:فایل پاورپوینت روش تحلیل عاملی ،در حجم 24 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.بخشی از متن:جهت تجزیه و تحلیل از…

ادامه خواندنپاورپوینت روش تحلیل عاملی-دانلود

پاورپوینت مدل تاپسیس (TOPSIS)-دانلود

پاورپوینت مدل تاپسیس (TOPSIS) ⇓   پاورپوینت مدل تاپسیس (TOPSIS)توضیحات:فایل پاورپوینت مدل تاپسیس (TOPSIS)،در حجم 25 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.بخشی از متن:تاپسیس به عنوان یک روش تصمیم…

ادامه خواندنپاورپوینت مدل تاپسیس (TOPSIS)-دانلود

پاورپوینت روشهای ارزیابی کاربری اراضی شهری-دانلود

پاورپوینت روشهای ارزیابی کاربری اراضی شهری ⇓   پاورپوینت روشهای ارزیابی کاربری اراضی شهریتوضیحات:فایل پاورپوینت روشهای ارزیابی کاربری اراضی شهری ،در حجم 25 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.بخشی…

ادامه خواندنپاورپوینت روشهای ارزیابی کاربری اراضی شهری-دانلود

پاورپوینت مطالعات برنامه ریزی مسکن در طرح های آماده سازی-دانلود

پاورپوینت مطالعات برنامه ریزی مسکن در طرح های آماده سازی ⇓   پاورپوینت مطالعات برنامه ریزی مسکن در طرح های آماده سازیتوضیحات:فایل پاورپوینت مطالعات برنامه ریزی مسکن در طرح های…

ادامه خواندنپاورپوینت مطالعات برنامه ریزی مسکن در طرح های آماده سازی-دانلود

پاورپوینت مسير پياده-دانلود

پاورپوینت مسير پياده ⇓   پاورپوینت مسير پيادهتوضیحات:فایل پاورپوینت مسير پياده،در حجم 47 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.بخشی از متن:مسير پياده : محل عبور مجاز پياده هاست.پياده رو…

ادامه خواندنپاورپوینت مسير پياده-دانلود

پاورپوینت نظریه واحد همسایگی «کلرنس آرتر پری»-دانلود

پاورپوینت نظریه واحد همسایگی «کلرنس آرتر پری» ⇓   پاورپوینت نظریه واحد همسایگی «کلرنس آرتر پری»توضیحات:فایل پاورپوینت نظریه واحد همسایگی «کلرنس آرتر پری» ، در حجم 40 اسلاید قابل ویرایش…

ادامه خواندنپاورپوینت نظریه واحد همسایگی «کلرنس آرتر پری»-دانلود

پاورپوینت شهر سامن-دانلود

پاورپوینت شهر سامن ⇓   پاورپوینت شهر سامنتوضیحات:فایل پاورپوینت شهر سامن (طرح شهرسازی4)،در حجم 58 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.بخشی از متن:شهر سامن در فاصله 15 کیلومتری از…

ادامه خواندنپاورپوینت شهر سامن-دانلود

پاورپوینت نظریه راندینلی-دانلود

پاورپوینت نظریه راندینلی ⇓   پاورپوینت نظریه راندینلیتوضیحات:فایل پاورپوینت نظریه راندینلی،در حجم 14 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.بخشی از متن:شهر های کوچک و متوسط:کارشناسان سازمان ملل جمعیت این…

ادامه خواندنپاورپوینت نظریه راندینلی-دانلود

پاورپوینت دروازه های تاریخی تبریز-دانلود

پاورپوینت دروازه های تاریخی تبریز ⇓   پاورپوینت دروازه های تاریخی تبریزتوضیحات:فایل پاورپوینت دروازه های تاریخی تبریز ،در حجم 24 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.بخشی از متن:در زمان‌های…

ادامه خواندنپاورپوینت دروازه های تاریخی تبریز-دانلود

پاورپوینت شهرسازی پایدار و حمل ونقل-دانلود

پاورپوینت شهرسازی پایدار و حمل ونقل ⇓   پاورپوینت شهرسازی پایدار و حمل ونقلتوضیحات:فایل پاورپوینت شهرسازی پایدار و حمل ونقل،در حجم 15 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.بخشی از…

ادامه خواندنپاورپوینت شهرسازی پایدار و حمل ونقل-دانلود

پاورپوینت کاربرد عکس های هوایی در برنامه ریزی شهری-دانلود

پاورپوینت کاربرد عکس های هوایی در برنامه ریزی شهری ⇓   پاورپوینت کاربرد عکس های هوایی در برنامه ریزی شهریتوضیحات:فایل پاورپوینت کاربرد عکس های هوایی در برنامه ریزی شهری،در حجم…

ادامه خواندنپاورپوینت کاربرد عکس های هوایی در برنامه ریزی شهری-دانلود

پاورپوینت تاسیسات شهری-دانلود

پاورپوینت تاسیسات شهری ⇓   پاورپوینت تاسیسات شهریتوضیحات:فایل پاورپوینت تاسیسات شهری(برنامه ریزی کالبدی)،در حجم 24 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.بخشی از متن:زیرساخت شهری:زیرساخت یک دسته از عوامل ساختاری…

ادامه خواندنپاورپوینت تاسیسات شهری-دانلود

پاورپوینت نظريه‌ها و طرح‌هاي توسعه شهري-دانلود

پاورپوینت نظريه‌ها و طرح‌هاي توسعه شهري ⇓   پاورپوینت نظريه‌ها و طرح‌هاي توسعه شهريتوضیحات:فایل پاورپوینت نظريه‌ها و طرح‌هاي توسعه شهري،در حجم 29اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.بخشی از متن:برنامه…

ادامه خواندنپاورپوینت نظريه‌ها و طرح‌هاي توسعه شهري-دانلود

پاورپوینت طرح‌هاي بهسازي و نوسازي بافت‌هاي قديمي در جهان-دانلود

پاورپوینت طرح‌هاي بهسازي و نوسازي بافت‌هاي قديمي در جهان ⇓   پاورپوینت طرح‌هاي بهسازي و نوسازي بافت‌هاي قديمي در جهانتوضیحات:فایل پاورپوینت طرح‌هاي بهسازي و نوسازي بافت‌هاي قديمي در جهان(بهسازی و…

ادامه خواندنپاورپوینت طرح‌هاي بهسازي و نوسازي بافت‌هاي قديمي در جهان-دانلود

پاورپوینت آنالیز سایت خیابان امام خمینی کاشمر-دانلود

پاورپوینت آنالیز سایت خیابان امام خمینی کاشمر ⇓   پاورپوینت آنالیز سایت خیابان امام خمینی کاشمرتوضیحات:فایل پاورپوینت آنالیز سایت خیابان امام خمینی(شهرستان کاشمر)،در حجم 13 اسلاید قابل ویرایش ، همراه…

ادامه خواندنپاورپوینت آنالیز سایت خیابان امام خمینی کاشمر-دانلود

پاورپوینت شبکه شهری در ایران-دانلود

پاورپوینت شبکه شهری در ایران ⇓   پاورپوینت شبکه شهری در ایرانتوضیحات:فایل پاورپوینت شبکه شهری در ایران،در حجم 18 اسلاید قابل ویرایش ،همراه با یک هدیه ویژه.بخشی از متن:منظور از…

ادامه خواندنپاورپوینت شبکه شهری در ایران-دانلود

پاورپوینت طراحی شبکه معابر شهری-دانلود

پاورپوینت طراحی شبکه معابر شهری ⇓   پاورپوینت طراحی شبکه معابر شهریتوضیحات:فایل پاورپوینت طراحی شبکه معابر شهری،در حجم 47 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.بخشی از متن:شبکه راهها دارای…

ادامه خواندنپاورپوینت طراحی شبکه معابر شهری-دانلود

پاورپوینت جان راسکین(سیر اندیشه های شهرسازی )-دانلود

پاورپوینت جان راسکین(سیر اندیشه های شهرسازی ) ⇓   پاورپوینت جان راسکین(سیر اندیشه های شهرسازی )توضیحات:فایل پاورپوینت جان راسکین(سیر اندیشه های شهرسازی )،در حجم 18 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک…

ادامه خواندنپاورپوینت جان راسکین(سیر اندیشه های شهرسازی )-دانلود

پاورپوینت برنامه ریزی توسعه راهبردی CDS شهر رودهن-دانلود

پاورپوینت برنامه ریزی توسعه راهبردی CDS شهر رودهن ⇓   پاورپوینت برنامه ریزی توسعه راهبردی CDS شهر رودهنتوضیحات:فایل پاورپوینت برنامه ریزی توسعه راهبردی CDS شهر رودهن،در حجم 121 اسلاید قابل…

ادامه خواندنپاورپوینت برنامه ریزی توسعه راهبردی CDS شهر رودهن-دانلود

پاورپوینت طرح جامع تهران (1385)-دانلود

پاورپوینت طرح جامع تهران (1385) ⇓   پاورپوینت طرح جامع تهران (1385)توضیحات:فایل پاورپوینت طرح جامع تهران (1385)،طرح راهبردي – ساختاري توسعه شهر تهران،در حجم 79 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک…

ادامه خواندنپاورپوینت طرح جامع تهران (1385)-دانلود

پاورپوینت طرح های جامع شهری-دانلود

پاورپوینت طرح های جامع شهری ⇓   پاورپوینت طرح های جامع شهریتوضیحات:فایل پاورپوینت طرح های جامع(مبانی و روش های برنامه ریزی شهری)،در حجم 34 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه…

ادامه خواندنپاورپوینت طرح های جامع شهری-دانلود

پاورپوینت روش های مکانیابی عناصرشهری-دانلود

پاورپوینت روش های مکانیابی عناصرشهری ⇓   پاورپوینت روش های مکانیابی عناصرشهریتوضیحات:فایل پاورپوینت روش های مکانیابی عناصرشهری ،در حجم 59 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.بخشی از متن:معیارهای بهینه…

ادامه خواندنپاورپوینت روش های مکانیابی عناصرشهری-دانلود

پاورپوینت پروژه طراحی محدوده بین فلکه کارگر تا فلکه شهید-دانلود

پاورپوینت پروژه طراحی محدوده بین فلکه کارگر تا فلکه شهید ⇓   پاورپوینت پروژه طراحی محدوده بین فلکه کارگر تا فلکه شهیدتوضیحات:فایل پاورپوینت پروژه طراحی محدوده بین فلکه کارگر تا…

ادامه خواندنپاورپوینت پروژه طراحی محدوده بین فلکه کارگر تا فلکه شهید-دانلود

پاورپوینت نظریه های ساخت شهر-دانلود

پاورپوینت نظریه های ساخت شهر ⇓   پاورپوینت نظریه های ساخت شهرتوضیحات:فایل پاورپوینت نظریه های ساخت شهر،در حجم 39 اسلاید،همراه با یک هدیه ویژه.در این فایل به بررسی و تحلیل…

ادامه خواندنپاورپوینت نظریه های ساخت شهر-دانلود

پاورپوینت نظريات معماری-شهرسازی و اصول مرمتی معماران-دانلود

پاورپوینت نظريات معماری-شهرسازی و اصول مرمتی معماران ⇓   پاورپوینت نظريات معماری-شهرسازی و اصول مرمتی معمارانتوضیحات:فایل پاورپوینت نظريات معماری-شهرسازی و اصول مرمتی معماران، در حجم 26 اسلاید،همراه با یک هدیه…

ادامه خواندنپاورپوینت نظريات معماری-شهرسازی و اصول مرمتی معماران-دانلود

پاورپوینت شهرسالم-دانلود

پاورپوینت شهرسالم ⇓   پاورپوینت شهرسالمتوضیحات:فایل پاورپوینت شهرسالم(مبانی برنامه ریزی و طراحی محیط شهری)،در حجم 52 اسلاید،همراه با یک هدیه ویژه.بخشی از متن:با شروع صنعتي شدن دامنه ي مشكلات و…

ادامه خواندنپاورپوینت شهرسالم-دانلود

پاورپوینت روش های آرام سازی ترافیک در محلات مسکونی-دانلود

پاورپوینت روش های آرام سازی ترافیک در محلات مسکونی ⇓   پاورپوینت روش های آرام سازی ترافیک در محلات مسکونیتوضیحات:فایل پاورپوینت روش های آرام سازی ترافیک در محلات مسکونی،در حجم…

ادامه خواندنپاورپوینت روش های آرام سازی ترافیک در محلات مسکونی-دانلود

پاورپوینت بررسی سرانه مسکونی در شهر قزوین-دانلود

پاورپوینت بررسی سرانه مسکونی در شهر قزوین ⇓   پاورپوینت بررسی سرانه مسکونی در شهر قزوینتوضیحات:فایل پاورپوینت بررسی سرانه مسکونی در شهر قزوین بر اساس طرح های جامع مصوب طی…

ادامه خواندنپاورپوینت بررسی سرانه مسکونی در شهر قزوین-دانلود

پاورپوینت مسکن ( مهمترین عنصر سازنده شهرها)-دانلود

پاورپوینت مسکن ( مهمترین عنصر سازنده شهرها) ⇓   پاورپوینت مسکن ( مهمترین عنصر سازنده شهرها)توضیحات:فایل پاورپوینت مسکن ، مهمترین عنصر سازنده شهرها(راهنمای طراحی فضاهای شهری در ایران)،در حجم 16…

ادامه خواندنپاورپوینت مسکن ( مهمترین عنصر سازنده شهرها)-دانلود

پاورپوینت مدل CA در مطالعات شهری-دانلود

پاورپوینت مدل CA در مطالعات شهری ⇓   پاورپوینت مدل CA در مطالعات شهریتوضیحات:فایل پاورپوینت مدلCA در مطالعات شهری،در حجم 50 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.بخشی از متن:شهرها…

ادامه خواندنپاورپوینت مدل CA در مطالعات شهری-دانلود

پاورپوینت تفکیک زمین شهری-دانلود

پاورپوینت تفکیک زمین شهری ⇓   پاورپوینت تفکیک زمین شهریتوضیحات:فایل پاورپوینت تفکیک زمین شهری(Subdivision) ،در حجم 68 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.بخشی از متن:تفکیک زمین: فرایند تقسیم یک…

ادامه خواندنپاورپوینت تفکیک زمین شهری-دانلود