بررسی بحران ملی آلودگی منابع آب و سیاستهای دولت برای مقابله با بحران-دانلود

بررسی بحران ملی آلودگی منابع آب و سیاستهای دولت برای مقابله با بحران ⇓   فهرست مطالبمقدمه. 3بخش اول: درآمدی بر آلودگی آب.. 51. آلاینده­های آب و تأثیرات آنها بر…

ادامه خواندنبررسی بحران ملی آلودگی منابع آب و سیاستهای دولت برای مقابله با بحران-دانلود

آشکارسازی روند تغییرات دبی رودخانه گرگر با استفاده از روش‌های پارامتری و ناپارامتری-دانلود

آشکارسازی روند تغییرات دبی رودخانه گرگر با استفاده از روش‌های پارامتری و ناپارامتری ⇓   رودخانه‌ها سیستم‌های دینامیکی هستند که توسط دبی شکل می‌یابند. اکوسیستم رودخانه‌ای در مقابل خرابی‌های طبیعی…

ادامه خواندنآشکارسازی روند تغییرات دبی رودخانه گرگر با استفاده از روش‌های پارامتری و ناپارامتری-دانلود