تحقیق بررسی ریخته گری و عملیات حرارتی چدنهای نای رزیست با زمینه آستنیتی-دانلود

تحقیق بررسی ریخته گری و عملیات حرارتی چدنهای نای رزیست با زمینه آستنیتی ⇓   تحقیق بررسی ریخته گری و عملیات حرارتی چدنهای نای رزیست با زمینه آستنیتیتوضیحات:تبررسی ریخته گری…

ادامه خواندنتحقیق بررسی ریخته گری و عملیات حرارتی چدنهای نای رزیست با زمینه آستنیتی-دانلود

تحقیق بررسی رفتار خزش فولادهای فریتی مارتنزیتی و عوامل مؤثر بر آن-دانلود

تحقیق بررسی رفتار خزش فولادهای فریتی مارتنزیتی و عوامل مؤثر بر آن ⇓   تحقیق بررسی رفتار خزش فولادهای فریتی مارتنزیتی و عوامل مؤثر بر آنتوضیحات:تحقیق بررسی رفتار خزش فولادهای…

ادامه خواندنتحقیق بررسی رفتار خزش فولادهای فریتی مارتنزیتی و عوامل مؤثر بر آن-دانلود

تحقیق خواص خوردگی پوشش های اپوکسی حاوی بازدارنده بر زیرلایه ی آلومینیوم آندایز شده-دانلود

تحقیق خواص خوردگی پوشش های اپوکسی حاوی بازدارنده بر زیرلایه ی آلومینیوم آندایز شده ⇓   تحقیق خواص خوردگی پوشش های اپوکسی حاوی بازدارنده بر زیرلایه ی آلومینیوم آندایز شدهتوضیحات:تحقیق…

ادامه خواندنتحقیق خواص خوردگی پوشش های اپوکسی حاوی بازدارنده بر زیرلایه ی آلومینیوم آندایز شده-دانلود

تحقیق بررسی ریخته گری و عملیات حرارتی چدنهای نای رزیست با زمینه آستنیتی-دانلود

تحقیق بررسی ریخته گری و عملیات حرارتی چدنهای نای رزیست با زمینه آستنیتی ⇓   تحقیق بررسی ریخته گری و عملیات حرارتی چدنهای نای رزیست با زمینه آستنیتیتوضیحات:تبررسی ریخته گری…

ادامه خواندنتحقیق بررسی ریخته گری و عملیات حرارتی چدنهای نای رزیست با زمینه آستنیتی-دانلود

تحقیق خواص خوردگی پوشش های اپوکسی حاوی بازدارنده بر زیرلایه ی آلومینیوم آندایز شده-دانلود

تحقیق خواص خوردگی پوشش های اپوکسی حاوی بازدارنده بر زیرلایه ی آلومینیوم آندایز شده ⇓   تحقیق خواص خوردگی پوشش های اپوکسی حاوی بازدارنده بر زیرلایه ی آلومینیوم آندایز شدهتوضیحات:تحقیق…

ادامه خواندنتحقیق خواص خوردگی پوشش های اپوکسی حاوی بازدارنده بر زیرلایه ی آلومینیوم آندایز شده-دانلود

تحقیق بررسی ریخته گری و عملیات حرارتی چدنهای نای رزیست با زمینه آستنیتی-دانلود

تحقیق بررسی ریخته گری و عملیات حرارتی چدنهای نای رزیست با زمینه آستنیتی ⇓   تحقیق بررسی ریخته گری و عملیات حرارتی چدنهای نای رزیست با زمینه آستنیتیتوضیحات:تبررسی ریخته گری…

ادامه خواندنتحقیق بررسی ریخته گری و عملیات حرارتی چدنهای نای رزیست با زمینه آستنیتی-دانلود

تحقیق بررسی رفتار خزش فولادهای فریتی مارتنزیتی و عوامل مؤثر بر آن-دانلود

تحقیق بررسی رفتار خزش فولادهای فریتی مارتنزیتی و عوامل مؤثر بر آن ⇓   تحقیق بررسی رفتار خزش فولادهای فریتی مارتنزیتی و عوامل مؤثر بر آنتوضیحات:تحقیق بررسی رفتار خزش فولادهای…

ادامه خواندنتحقیق بررسی رفتار خزش فولادهای فریتی مارتنزیتی و عوامل مؤثر بر آن-دانلود

تحقیق بررسی خواص خوردگی و کاتالیستی تولید هیدروژن پوششهای آبکاری Ni-W و عوامل مؤثر بر آن-دانلود

تحقیق بررسی خواص خوردگی و کاتالیستی تولید هیدروژن پوششهای آبکاری Ni-W و عوامل مؤثر بر آن ⇓   تحقیق بررسی خواص خوردگی و کاتالیستی تولید هیدروژن پوششهای آبکاری Ni-W و…

ادامه خواندنتحقیق بررسی خواص خوردگی و کاتالیستی تولید هیدروژن پوششهای آبکاری Ni-W و عوامل مؤثر بر آن-دانلود

تحقیق سوپر پلاستیسیته در آلیاژهای منیزیم-دانلود

تحقیق سوپر پلاستیسیته در آلیاژهای منیزیم ⇓   تحقیق سوپر پلاستیسیته در آلیاژهای منیزیمتوضیحات:تحقیق سوپر پلاستیسیته در آلیاژهای منیزیم، در قالب فایل Word.در این تحقیق پس از مقدمه ای در…

ادامه خواندنتحقیق سوپر پلاستیسیته در آلیاژهای منیزیم-دانلود

تحقیق فورج نیمه جامد-دانلود

تحقیق فورج نیمه جامد ⇓   تحقیق فورج نیمه جامدتوضیحات:تحقیق فورج نیمه جامد، در قالب فایل Word.در این تحقیق پس از بیان مقدمه ای در مورد فورج نیمه جامد در…

ادامه خواندنتحقیق فورج نیمه جامد-دانلود

تحقیق فورج نیمه جامد-دانلود

تحقیق فورج نیمه جامد ⇓   تحقیق فورج نیمه جامدتوضیحات:تحقیق فورج نیمه جامد، در قالب فایل Word.در این تحقیق پس از بیان مقدمه ای در مورد فورج نیمه جامد در…

ادامه خواندنتحقیق فورج نیمه جامد-دانلود

تحقیق سوپر پلاستیسیته در آلیاژهای منیزیم-دانلود

تحقیق سوپر پلاستیسیته در آلیاژهای منیزیم ⇓   تحقیق سوپر پلاستیسیته در آلیاژهای منیزیمتوضیحات:تحقیق سوپر پلاستیسیته در آلیاژهای منیزیم، در قالب فایل Word.در این تحقیق پس از مقدمه ای در…

ادامه خواندنتحقیق سوپر پلاستیسیته در آلیاژهای منیزیم-دانلود

تحقیق بررسی خواص خوردگی و کاتالیستی تولید هیدروژن پوششهای آبکاری Ni-W و عوامل مؤثر بر آن-دانلود

تحقیق بررسی خواص خوردگی و کاتالیستی تولید هیدروژن پوششهای آبکاری Ni-W و عوامل مؤثر بر آن ⇓   تحقیق بررسی خواص خوردگی و کاتالیستی تولید هیدروژن پوششهای آبکاری Ni-W و…

ادامه خواندنتحقیق بررسی خواص خوردگی و کاتالیستی تولید هیدروژن پوششهای آبکاری Ni-W و عوامل مؤثر بر آن-دانلود

تحقیق بررسی خواص خوردگی و کاتالیستی تولید هیدروژن پوششهای آبکاری Ni-W و عوامل مؤثر بر آن-دانلود

تحقیق بررسی خواص خوردگی و کاتالیستی تولید هیدروژن پوششهای آبکاری Ni-W و عوامل مؤثر بر آن ⇓   تحقیق بررسی خواص خوردگی و کاتالیستی تولید هیدروژن پوششهای آبکاری Ni-W و…

ادامه خواندنتحقیق بررسی خواص خوردگی و کاتالیستی تولید هیدروژن پوششهای آبکاری Ni-W و عوامل مؤثر بر آن-دانلود

پاورپوینت خواص مغناطیسی پوشش ها و روش های بررسی آن-دانلود

پاورپوینت خواص مغناطیسی پوشش ها و روش های بررسی آن ⇓   پاورپوینت خواص مغناطیسی پوشش ها و روش های بررسی آنتوضیحات:پاورپوینت خواص مغناطیسی پوشش ها و روش های بررسی…

ادامه خواندنپاورپوینت خواص مغناطیسی پوشش ها و روش های بررسی آن-دانلود

کتاب متالورژی مکانیکی – دیتر (Mechanical metallurgy) به زبان انگلیسی-دانلود

کتاب متالورژی مکانیکی - دیتر (Mechanical metallurgy) به زبان انگلیسی ⇓   کتاب متالورژی مکانیکی - دیتر (Mechanical metallurgy) به زبان انگلیسیتوضیحات:کتاب متالورژی مکانیکی - دیتر (Mechanical metallurgy) به زبان…

ادامه خواندنکتاب متالورژی مکانیکی – دیتر (Mechanical metallurgy) به زبان انگلیسی-دانلود

Ebook خستگی مکانیکی در فلزات-دانلود

Ebook خستگی مکانیکی در فلزات ⇓   Ebook خستگی مکانیکی در فلزاتتوضیحات:فایل Ebook خستگی مکانیکی در فلزات، با عنوان Metal Fatigue - Effects of Small Defects and Nonmetallic Inclusions -…

ادامه خواندنEbook خستگی مکانیکی در فلزات-دانلود

Ebook فوم فلزی (راهنمای طراحی)-دانلود

Ebook فوم فلزی (راهنمای طراحی) ⇓   Ebook فوم فلزی (راهنمای طراحی)توضیحات:فایل Ebook فوم فلزی (راهنمای طراحی)، با عنوان Metal Foams - A Design Guide - M.F. Ashby, A.G. Evans,…

ادامه خواندنEbook فوم فلزی (راهنمای طراحی)-دانلود

Ebook ماشینکاری فلزات (تئوری و کاربردها)-دانلود

Ebook ماشینکاری فلزات (تئوری و کاربردها) ⇓   Ebook ماشینکاری فلزات (تئوری و کاربردها)توضیحات:فایل Ebook ماشینکاری فلزات (تئوری و کاربردها)، با عنوان Metal Machining - Theory and Applications - T.…

ادامه خواندنEbook ماشینکاری فلزات (تئوری و کاربردها)-دانلود

Ebook مهندسی جوش و ساخت، با عنوان Fabrication and Welding Engineering-دانلود

Ebook مهندسی جوش و ساخت، با عنوان Fabrication and Welding Engineering ⇓   Ebook مهندسی جوش و ساخت، با عنوان Fabrication and Welding Engineeringتوضیحات:فایل Ebook مهندسی جوش و ساخت، با…

ادامه خواندنEbook مهندسی جوش و ساخت، با عنوان Fabrication and Welding Engineering-دانلود

Ebook ریخته گری (کستینگ)، با عنوان Castings – John Campbell-دانلود

Ebook ریخته گری (کستینگ)، با عنوان Castings - John Campbell ⇓   Ebook ریخته گری (کستینگ)، با عنوان Castings - John Campbellتوضیحات:فایل Ebook ریخته گری (کستینگ)، با عنوان Castings -…

ادامه خواندنEbook ریخته گری (کستینگ)، با عنوان Castings – John Campbell-دانلود

Ebook متالورژی جوشکاری، با عنوان Welding Metallurgy-دانلود

Ebook متالورژی جوشکاری، با عنوان Welding Metallurgy ⇓   Ebook متالورژی جوشکاری، با عنوان Welding Metallurgyتوضیحات:فایل Ebook متالورژی جوشکاری، با عنوان Welding Metallurgy - Sindo Kou, 2nd Edition, WILEY، در…

ادامه خواندنEbook متالورژی جوشکاری، با عنوان Welding Metallurgy-دانلود

پاورپوینت (اسلاید) جوشکاری FSW آلومینیوم سری 7xxx-دانلود

پاورپوینت (اسلاید) جوشکاری FSW آلومینیوم سری 7xxx ⇓   پاورپوینت (اسلاید) جوشکاری FSW آلومینیوم سری 7xxxتوضیحات:پاورپوینت جوشکاری FSW آلومینیوم سری 7xxx، در حجم 48 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات…

ادامه خواندنپاورپوینت (اسلاید) جوشکاری FSW آلومینیوم سری 7xxx-دانلود

جوشکاری تيتانيوم و آلياژهای آن-دانلود

جوشکاری تيتانيوم و آلياژهای آن ⇓   جوشکاری تيتانيوم و آلياژهای آنتحقیق جامع با موضوع جوشکاری تيتانيوم و آلياژهای آن، در قالب فایل word و در حجم 118 صفحه.این پژوهش، داری…

ادامه خواندنجوشکاری تيتانيوم و آلياژهای آن-دانلود

ریزساختار و ویژگی‌های مکانیکی جوشکاری اصطکاکی نقطه‌ای آلیاژ آلومنیوم-لیتیم 2A97-دانلود

ریزساختار و ویژگی‌های مکانیکی جوشکاری اصطکاکی نقطه‌ای آلیاژ آلومنیوم-لیتیم 2A97 ⇓   ریزساختار و ویژگی‌های مکانیکی جوشکاری اصطکاکی نقطه‌ای آلیاژ آلومنیوم-لیتیم 2A97توضیحات:مقاله ترجمه شده رشته مهندسی مواد (متالورژی) با عنوان ریزساختار…

ادامه خواندنریزساختار و ویژگی‌های مکانیکی جوشکاری اصطکاکی نقطه‌ای آلیاژ آلومنیوم-لیتیم 2A97-دانلود

جوشکاری A-TIG (اکتیو تیگ) در فولادهای زنگ نزن آستنیتی-دانلود

جوشکاری A-TIG (اکتیو تیگ) در فولادهای زنگ نزن آستنیتی ⇓   جوشکاری A-TIG (اکتیو تیگ) در فولادهای زنگ نزن آستنیتیتوضیحات:دانلود تحقیق جوشکاری A-TIG (اکتیو تیگ) در فولادهای زنگ نزن آستنیتی،…

ادامه خواندنجوشکاری A-TIG (اکتیو تیگ) در فولادهای زنگ نزن آستنیتی-دانلود

تحقیق خوردگی خستگی در آلیاژهای مس-دانلود

تحقیق خوردگی خستگی در آلیاژهای مس ⇓   تحقیق خوردگی خستگی در آلیاژهای مستوضیحات:تحقیق خوردگی خستگی در آلیاژهای مس، در قالب فایل word و در حجم 40 صفحه، همراه با…

ادامه خواندنتحقیق خوردگی خستگی در آلیاژهای مس-دانلود

تحقیق انتخاب مواد برای خواص خزشی ( مواد دما بالا )-دانلود

تحقیق انتخاب مواد برای خواص خزشی ( مواد دما بالا ) ⇓   تحقیق انتخاب مواد برای خواص خزشی ( مواد دما بالا )توضیحات:دانلود تحقیق انتخاب مواد برای خواص خزشی (…

ادامه خواندنتحقیق انتخاب مواد برای خواص خزشی ( مواد دما بالا )-دانلود

تحقیق جوشکاری در فلزات غیر متشابه (غیر همجنس)-دانلود

تحقیق جوشکاری در فلزات غیر متشابه (غیر همجنس) ⇓   تحقیق جوشکاری در فلزات غیر متشابه (غیر همجنس)توضیحات:تحقیق جوشکاری در فلزات غیر متشابه (غیر همجنس)، در قالب فایل word و در…

ادامه خواندنتحقیق جوشکاری در فلزات غیر متشابه (غیر همجنس)-دانلود

پاورپوینت کوره قوس الکتریکی (ذوب و پالایش آهن اسفنجی)-دانلود

پاورپوینت کوره قوس الکتریکی (ذوب و پالایش آهن اسفنجی) ⇓   پاورپوینت کوره قوس الکتریکی (ذوب و پالایش آهن اسفنجی)توضیحات:پاورپوینت ارائه کلاسی کوره قوس الکتریکی (ذوب و پالایش آهن اسفنجی…

ادامه خواندنپاورپوینت کوره قوس الکتریکی (ذوب و پالایش آهن اسفنجی)-دانلود

آشنایی با عنصر ژرمانیوم-دانلود

آشنایی با عنصر ژرمانیوم ⇓   آشنایی با عنصر ژرمانیومفهرست مطالب1- تاریخچه 2- خواص عنصر 2-1 خواص فیزیکی 2-2خواص مکانیکی 2-3خواص شیمیایی 3- قیمت عنصر در 10 سال گذشته و…

ادامه خواندنآشنایی با عنصر ژرمانیوم-دانلود

تحقیق ریخته گری آلیاژهای آهنی و چدن ها-دانلود

تحقیق ریخته گری آلیاژهای آهنی و چدن ها ⇓   تحقیق ریخته گری آلیاژهای آهنی و چدن هاتوضیحات:تحقیق ریخته گری آلیاژهای آهنی و چدن ها، در قالب فایل Word و…

ادامه خواندنتحقیق ریخته گری آلیاژهای آهنی و چدن ها-دانلود

تحقیق گزارش ساخت باتری های لیتیوم- یون-دانلود

تحقیق گزارش ساخت باتری های لیتیوم- یون ⇓   تحقیق گزارش ساخت باتری های لیتیوم- یونتوضیحات:تحقیق گزارش ساخت باتری های لیتیوم- یون، در قابل فایل pdf و در حجم 60…

ادامه خواندنتحقیق گزارش ساخت باتری های لیتیوم- یون-دانلود

پاورپوینت ساخت پره توربین های بادی-دانلود

پاورپوینت ساخت پره توربین های بادی ⇓   پاورپوینت ساخت پره توربین های بادیتوضیحات:پاورپوینت ساخت پره توربین های بادی ، در حجم 21 اسلاید.آشنایی با روش های ساخت پره های…

ادامه خواندنپاورپوینت ساخت پره توربین های بادی-دانلود

پاورپوینت (اسلاید) متامواد-دانلود

پاورپوینت (اسلاید) متامواد ⇓   پاورپوینت (اسلاید) متاموادتوضیحات:پاورپوینت متامواد ، در حجم 22 اسلاید.بخشی از متن:متامتریال یا فراماده  (Metamaterial)  به یک ساختار مصنوعی همگن (ساختاری که ابعاد سلولی آن از…

ادامه خواندنپاورپوینت (اسلاید) متامواد-دانلود

مطالعه تطبیقی پارامترهای حفاظتی پرتو برای شیشه های بیسموت- بورات-دانلود

مطالعه تطبیقی پارامترهای حفاظتی پرتو برای شیشه های بیسموت- بورات ⇓   مطالعه تطبیقی پارامترهای حفاظتی پرتو برای شیشه های بیسموت- بوراتتوضیحات:مقاله ترجمه شده مطالعه تطبیقی پارامترهای حفاظتی پرتو برای…

ادامه خواندنمطالعه تطبیقی پارامترهای حفاظتی پرتو برای شیشه های بیسموت- بورات-دانلود

مطالعه تطبیقی پارامترهای حفاظتی پرتو برای شیشه های بیسموت- بورات-دانلود

مطالعه تطبیقی پارامترهای حفاظتی پرتو برای شیشه های بیسموت- بورات ⇓   مطالعه تطبیقی پارامترهای حفاظتی پرتو برای شیشه های بیسموت- بوراتتوضیحات:مقاله ترجمه شده مطالعه تطبیقی پارامترهای حفاظتی پرتو برای…

ادامه خواندنمطالعه تطبیقی پارامترهای حفاظتی پرتو برای شیشه های بیسموت- بورات-دانلود

پاورپوینت تکنولوژی فولادسازی-دانلود

پاورپوینت تکنولوژی فولادسازی ⇓   پاورپوینت تکنولوژی فولادسازیتوضیحات:پاورپوینت تکنولوژی فولادسازی، در حجم 43 اسلاید.این مجموعه شامل 43 اسلاید مصور پاورپوینت به همراه بیش از 70 عکس و نمودار و جدول…

ادامه خواندنپاورپوینت تکنولوژی فولادسازی-دانلود

تحقیق بیوسنسورهای بر پایه گرافن-دانلود

تحقیق بیوسنسورهای بر پایه گرافن ⇓   تحقیق بیوسنسورهای بر پایه گرافنتوضیحات:تحقیق بیوسنسورهای بر پایه گرافن، در قالب فایل pdf و در حجم 98 صفحه.این فایل به فرمت پی دی…

ادامه خواندنتحقیق بیوسنسورهای بر پایه گرافن-دانلود

پاورپوینت بیوسنسورهای بر پایه گرافن (به زبان انگلیسی)-دانلود

پاورپوینت بیوسنسورهای بر پایه گرافن (به زبان انگلیسی) ⇓   پاورپوینت بیوسنسورهای بر پایه گرافن (به زبان انگلیسی)توضیحات:پاورپوینت بیوسنسورهای بر پایه گرافن ، در حجم 19 اسلاید، به زبان انگلیسی.در…

ادامه خواندنپاورپوینت بیوسنسورهای بر پایه گرافن (به زبان انگلیسی)-دانلود

پاورپوینت رسوب سختی آلیاژهای آلومینیوم-دانلود

پاورپوینت رسوب سختی آلیاژهای آلومینیوم ⇓   پاورپوینت رسوب سختی آلیاژهای آلومینیومتوضیحات:پاورپوینت با موضوع رسوب سختی آلیاژهای آلومینیوم، در قالب ppt و در 27 اسلاید، قابل ویرایش.بخشی از متن پاورپویت:فرآیند…

ادامه خواندنپاورپوینت رسوب سختی آلیاژهای آلومینیوم-دانلود

بررسی و مقایسه روش های ریخته گری در قالب دائمی، فورج قالب بسته برای ساخت پیستون-دانلود

بررسی و مقایسه روش های ریخته گری در قالب دائمی، فورج قالب بسته برای ساخت پیستون ⇓   بررسی و مقایسه روش های ریخته گری در قالب دائمی، فورج قالب…

ادامه خواندنبررسی و مقایسه روش های ریخته گری در قالب دائمی، فورج قالب بسته برای ساخت پیستون-دانلود

پاورپوینت صنعت پتروشیمی-دانلود

پاورپوینت صنعت پتروشیمی ⇓   پاورپوینت صنعت پتروشیمیتوضیحات:پاورپوینت با موضوع صنعت پتروشیمی، در قالب PPT و در 17 اسلاید، قابل ویرایش.بخشی از متن پاورپوینت:تاریخچه: اقوام متمدن دوران باستان،بویژه سومری‌ها و…

ادامه خواندنپاورپوینت صنعت پتروشیمی-دانلود

پاورپوینت فناوری نانو-دانلود

پاورپوینت فناوری نانو ⇓   پاورپوینت فناوری نانوتوضیحات:پاورپوینت فناوری نانو، در 30 اسلاید.بخشی از متن:نانوتکنولوژی تولید کارآمد مواد و دستگاهها و سیستمها با کنترل ماده در مقیاس طولی نانومتر و…

ادامه خواندنپاورپوینت فناوری نانو-دانلود

محاسبات جوش با حل تمرین-دانلود

محاسبات جوش با حل تمرین ⇓   محاسبات جوش با حل تمریننام فایل : محاسبات جوش با حل تمرین فرمت فایل، pdf تعداد صفحه : 40 صفحهبخشی از متن فایل:جوشکاری…

ادامه خواندنمحاسبات جوش با حل تمرین-دانلود

پاورپوینت میکروسکوپ الکترونی-دانلود

پاورپوینت میکروسکوپ الکترونی ⇓   پاورپوینت میکروسکوپ الکترونیتوضیحات:پاورپوینت میکروسکوپ الکترونی در 31 اسلاید.بخشی از متن فایل:میکروسکوپ‌های الکترونی ابزاری مناسب و کارآمد برای کسب اطلاع از ساختار مواد در دنیای نانو…

ادامه خواندنپاورپوینت میکروسکوپ الکترونی-دانلود

هدایت گرمایی نانو‌‌ساختار دو بعدی نیترید بور (BN) و ترکیبات پلیمری اش-دانلود

هدایت گرمایی نانو‌‌ساختار دو بعدی نیترید بور (BN) و ترکیبات پلیمری اش ⇓   هدایت گرمایی نانو‌‌ساختار دو بعدی نیترید بور (BN) و ترکیبات پلیمری اشتوضیحات:مقاله ترجمه شده 2019 با…

ادامه خواندنهدایت گرمایی نانو‌‌ساختار دو بعدی نیترید بور (BN) و ترکیبات پلیمری اش-دانلود

Ebook ماشینکاری فلزات (تئوری و کاربردها)-دانلود

Ebook ماشینکاری فلزات (تئوری و کاربردها) ⇓   Ebook ماشینکاری فلزات (تئوری و کاربردها)توضیحات:فایل Ebook ماشینکاری فلزات (تئوری و کاربردها)، با عنوان Metal Machining - Theory and Applications - T.…

ادامه خواندنEbook ماشینکاری فلزات (تئوری و کاربردها)-دانلود

Ebook فوم فلزی (راهنمای طراحی)-دانلود

Ebook فوم فلزی (راهنمای طراحی) ⇓   Ebook فوم فلزی (راهنمای طراحی)توضیحات:فایل Ebook فوم فلزی (راهنمای طراحی)، با عنوان Metal Foams - A Design Guide - M.F. Ashby, A.G. Evans,…

ادامه خواندنEbook فوم فلزی (راهنمای طراحی)-دانلود

Ebook خستگی مکانیکی در فلزات-دانلود

Ebook خستگی مکانیکی در فلزات ⇓   Ebook خستگی مکانیکی در فلزاتتوضیحات:فایل Ebook خستگی مکانیکی در فلزات، با عنوان Metal Fatigue - Effects of Small Defects and Nonmetallic Inclusions -…

ادامه خواندنEbook خستگی مکانیکی در فلزات-دانلود

Ebook متالورژی جوشکاری، با عنوان Welding Metallurgy-دانلود

Ebook متالورژی جوشکاری، با عنوان Welding Metallurgy ⇓   Ebook متالورژی جوشکاری، با عنوان Welding Metallurgyتوضیحات:فایل Ebook متالورژی جوشکاری، با عنوان Welding Metallurgy - Sindo Kou, 2nd Edition, WILEY، در…

ادامه خواندنEbook متالورژی جوشکاری، با عنوان Welding Metallurgy-دانلود

Ebook ریخته گری (کستینگ)، با عنوان Castings – John Campbell-دانلود

Ebook ریخته گری (کستینگ)، با عنوان Castings - John Campbell ⇓   Ebook ریخته گری (کستینگ)، با عنوان Castings - John Campbellتوضیحات:فایل Ebook ریخته گری (کستینگ)، با عنوان Castings -…

ادامه خواندنEbook ریخته گری (کستینگ)، با عنوان Castings – John Campbell-دانلود

Ebook مهندسی جوش و ساخت، با عنوان Fabrication and Welding Engineering-دانلود

Ebook مهندسی جوش و ساخت، با عنوان Fabrication and Welding Engineering ⇓   Ebook مهندسی جوش و ساخت، با عنوان Fabrication and Welding Engineeringتوضیحات:فایل Ebook مهندسی جوش و ساخت، با…

ادامه خواندنEbook مهندسی جوش و ساخت، با عنوان Fabrication and Welding Engineering-دانلود

تحقیق آشنایی با نانوکامپوزیت‌ها، روش ساخت و کاربرد آن‌ها-دانلود

تحقیق آشنایی با نانوکامپوزیت‌ها، روش ساخت و کاربرد آن‌ها ⇓   تحقیق آشنایی با نانوکامپوزیت‌ها، روش ساخت و کاربرد آن‌هاتوضیحات:تحقیق آشنایی با نانوکامپوزیت‌ها، روش ساخت و کاربرد آن‌ها، در قالب…

ادامه خواندنتحقیق آشنایی با نانوکامپوزیت‌ها، روش ساخت و کاربرد آن‌ها-دانلود

تحقیق جوشکاری زیر پودری فولادهای زنگ نزن-دانلود

تحقیق جوشکاری زیر پودری فولادهای زنگ نزن ⇓   تحقیق جوشکاری زیر پودری فولادهای زنگ نزنتوضیحات:تحقیق جوشکاری زیر پودری فولادهای زنگ نزن، در 100 صفحه فایل pdf.بخشی از متن فایل:از…

ادامه خواندنتحقیق جوشکاری زیر پودری فولادهای زنگ نزن-دانلود

جزوه درسی مهندسی مواد: متالورژی پودر – دکتر تمیزی فر (دانشگاه علم و صنعت ایران)-دانلود

جزوه درسی مهندسی مواد: متالورژی پودر - دکتر تمیزی فر (دانشگاه علم و صنعت ایران) ⇓   جزوه درسی مهندسی مواد: متالورژی پودر - دکتر تمیزی فر (دانشگاه علم و…

ادامه خواندنجزوه درسی مهندسی مواد: متالورژی پودر – دکتر تمیزی فر (دانشگاه علم و صنعت ایران)-دانلود

پاورپوینت بررسی نانوذرات اکسید فلزی-دانلود

پاورپوینت بررسی نانوذرات اکسید فلزی ⇓   پاورپوینت بررسی نانوذرات اکسید فلزیتوضیحات:پاورپوینت بررسی نانوذرات اکسید فلزی، در 15 اسلاید.در این فایل به بررسی و شناخت اکسید فلزات پرداخته شده است.…

ادامه خواندنپاورپوینت بررسی نانوذرات اکسید فلزی-دانلود

پاورپوینت تیتانیوم و آلیاژهای آن-دانلود

پاورپوینت تیتانیوم و آلیاژهای آن ⇓   پاورپوینت تیتانیوم و آلیاژهای آنتوضیحات:پاورپوینت تیتانیوم و آلیاژهای آن، در 19 اسلاید.فایل پاورپوینت با 19 اسلاید در مورد بررسی فلز تیتانیوم، معرفی و…

ادامه خواندنپاورپوینت تیتانیوم و آلیاژهای آن-دانلود

قالب پاورپوینت آماده متالوژی-دانلود

قالب پاورپوینت آماده متالوژی ⇓   قالب پاورپوینت آماده متالوژیقالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان نامه، پروپوزال، سمینار و …اسلاید بسم الله الرحمن الرحیم : دارداسلاید…

ادامه خواندنقالب پاورپوینت آماده متالوژی-دانلود

پاورپوینت جامع ریخته گری (حرفه ای و تخصصی)-دانلود

پاورپوینت جامع ریخته گری (حرفه ای و تخصصی) ⇓   پاورپوینت جامع ریخته گری (حرفه ای و تخصصی)توضیحات:پاورپوینت جامع ریخته گری (حرفه ای و تخصصی) ، در 47 اسلاید.پاورپوینت جامع…

ادامه خواندنپاورپوینت جامع ریخته گری (حرفه ای و تخصصی)-دانلود

پاورپوینت آلیاژهای کاربردی در صنایع هوافضا-دانلود

پاورپوینت آلیاژهای کاربردی در صنایع هوافضا ⇓   پاورپوینت آلیاژهای کاربردی در صنایع هوافضاتوضیحات: پاورپوینت آلیاژهای کاربردی در صنایع هوافضا، در 19 اسلاید.در این پاورپوینت به توضیح و معرفی آلیاژهای…

ادامه خواندنپاورپوینت آلیاژهای کاربردی در صنایع هوافضا-دانلود

تحقیق جوشکاری لیزری فولاد زنگ نزن آستنیتی-دانلود

تحقیق جوشکاری لیزری فولاد زنگ نزن آستنیتی ⇓   تحقیق جوشکاری لیزری فولاد زنگ نزن آستنیتیتوضیحات:تحقیق جوشکاری لیزری فولاد زنگ نزن آستنیتی، در قالب فایل word در 17 صفحه.در این…

ادامه خواندنتحقیق جوشکاری لیزری فولاد زنگ نزن آستنیتی-دانلود

قالب پاورپوینت آماده متالوژی-دانلود

قالب پاورپوینت آماده متالوژی ⇓   قالب پاورپوینت آماده متالوژیقالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان نامه، پروپوزال، سمینار و …اسلاید بسم الله الرحمن الرحیم : دارداسلاید…

ادامه خواندنقالب پاورپوینت آماده متالوژی-دانلود

پاورپوینت جامع ریخته گری (حرفه ای و تخصصی)-دانلود

پاورپوینت جامع ریخته گری (حرفه ای و تخصصی) ⇓   پاورپوینت جامع ریخته گری (حرفه ای و تخصصی)توضیحات:پاورپوینت جامع ریخته گری (حرفه ای و تخصصی) ، در 47 اسلاید.پاورپوینت جامع…

ادامه خواندنپاورپوینت جامع ریخته گری (حرفه ای و تخصصی)-دانلود

پاورپوینت آلیاژهای کاربردی در صنایع هوافضا-دانلود

پاورپوینت آلیاژهای کاربردی در صنایع هوافضا ⇓   پاورپوینت آلیاژهای کاربردی در صنایع هوافضاتوضیحات: پاورپوینت آلیاژهای کاربردی در صنایع هوافضا، در 19 اسلاید.در این پاورپوینت به توضیح و معرفی آلیاژهای…

ادامه خواندنپاورپوینت آلیاژهای کاربردی در صنایع هوافضا-دانلود

تحقیق جوشکاری لیزری فولاد زنگ نزن آستنیتی-دانلود

تحقیق جوشکاری لیزری فولاد زنگ نزن آستنیتی ⇓   تحقیق جوشکاری لیزری فولاد زنگ نزن آستنیتیتوضیحات:تحقیق جوشکاری لیزری فولاد زنگ نزن آستنیتی، در قالب فایل word در 17 صفحه.در این…

ادامه خواندنتحقیق جوشکاری لیزری فولاد زنگ نزن آستنیتی-دانلود

پاورپوینت جامع ریخته گری (حرفه ای و تخصصی)-دانلود

پاورپوینت جامع ریخته گری (حرفه ای و تخصصی) ⇓   پاورپوینت جامع ریخته گری (حرفه ای و تخصصی)توضیحات:پاورپوینت جامع ریخته گری (حرفه ای و تخصصی) ، در 47 اسلاید.پاورپوینت جامع…

ادامه خواندنپاورپوینت جامع ریخته گری (حرفه ای و تخصصی)-دانلود

هدایت گرمایی نانو‌‌ساختار دو بعدی نیترید بور (BN) و ترکیبات پلیمری اش-دانلود

هدایت گرمایی نانو‌‌ساختار دو بعدی نیترید بور (BN) و ترکیبات پلیمری اش ⇓   هدایت گرمایی نانو‌‌ساختار دو بعدی نیترید بور (BN) و ترکیبات پلیمری اشتوضیحات:مقاله ترجمه شده 2019 با…

ادامه خواندنهدایت گرمایی نانو‌‌ساختار دو بعدی نیترید بور (BN) و ترکیبات پلیمری اش-دانلود

Ebook خستگی مکانیکی در فلزات-دانلود

Ebook خستگی مکانیکی در فلزات ⇓   Ebook خستگی مکانیکی در فلزاتتوضیحات:فایل Ebook خستگی مکانیکی در فلزات، با عنوان Metal Fatigue - Effects of Small Defects and Nonmetallic Inclusions -…

ادامه خواندنEbook خستگی مکانیکی در فلزات-دانلود

Ebook متالورژی جوشکاری، با عنوان Welding Metallurgy-دانلود

Ebook متالورژی جوشکاری، با عنوان Welding Metallurgy ⇓   Ebook متالورژی جوشکاری، با عنوان Welding Metallurgyتوضیحات:فایل Ebook متالورژی جوشکاری، با عنوان Welding Metallurgy - Sindo Kou, 2nd Edition, WILEY، در…

ادامه خواندنEbook متالورژی جوشکاری، با عنوان Welding Metallurgy-دانلود

Ebook ماشینکاری فلزات (تئوری و کاربردها)-دانلود

Ebook ماشینکاری فلزات (تئوری و کاربردها) ⇓   Ebook ماشینکاری فلزات (تئوری و کاربردها)توضیحات:فایل Ebook ماشینکاری فلزات (تئوری و کاربردها)، با عنوان Metal Machining - Theory and Applications - T.…

ادامه خواندنEbook ماشینکاری فلزات (تئوری و کاربردها)-دانلود

Ebook فوم فلزی (راهنمای طراحی)-دانلود

Ebook فوم فلزی (راهنمای طراحی) ⇓   Ebook فوم فلزی (راهنمای طراحی)توضیحات:فایل Ebook فوم فلزی (راهنمای طراحی)، با عنوان Metal Foams - A Design Guide - M.F. Ashby, A.G. Evans,…

ادامه خواندنEbook فوم فلزی (راهنمای طراحی)-دانلود

Ebook ریخته گری (کستینگ)، با عنوان Castings – John Campbell-دانلود

Ebook ریخته گری (کستینگ)، با عنوان Castings - John Campbell ⇓   Ebook ریخته گری (کستینگ)، با عنوان Castings - John Campbellتوضیحات:فایل Ebook ریخته گری (کستینگ)، با عنوان Castings -…

ادامه خواندنEbook ریخته گری (کستینگ)، با عنوان Castings – John Campbell-دانلود

Ebook مهندسی جوش و ساخت، با عنوان Fabrication and Welding Engineering-دانلود

Ebook مهندسی جوش و ساخت، با عنوان Fabrication and Welding Engineering ⇓   Ebook مهندسی جوش و ساخت، با عنوان Fabrication and Welding Engineeringتوضیحات:فایل Ebook مهندسی جوش و ساخت، با…

ادامه خواندنEbook مهندسی جوش و ساخت، با عنوان Fabrication and Welding Engineering-دانلود

تحقیق آشنایی با نانوکامپوزیت‌ها، روش ساخت و کاربرد آن‌ها-دانلود

تحقیق آشنایی با نانوکامپوزیت‌ها، روش ساخت و کاربرد آن‌ها ⇓   تحقیق آشنایی با نانوکامپوزیت‌ها، روش ساخت و کاربرد آن‌هاتوضیحات:تحقیق آشنایی با نانوکامپوزیت‌ها، روش ساخت و کاربرد آن‌ها، در قالب…

ادامه خواندنتحقیق آشنایی با نانوکامپوزیت‌ها، روش ساخت و کاربرد آن‌ها-دانلود

جزوه درسی مهندسی مواد: متالورژی پودر – دکتر تمیزی فر (دانشگاه علم و صنعت ایران)-دانلود

جزوه درسی مهندسی مواد: متالورژی پودر - دکتر تمیزی فر (دانشگاه علم و صنعت ایران) ⇓   جزوه درسی مهندسی مواد: متالورژی پودر - دکتر تمیزی فر (دانشگاه علم و…

ادامه خواندنجزوه درسی مهندسی مواد: متالورژی پودر – دکتر تمیزی فر (دانشگاه علم و صنعت ایران)-دانلود

تحقیق جوشکاری زیر پودری فولادهای زنگ نزن-دانلود

تحقیق جوشکاری زیر پودری فولادهای زنگ نزن ⇓   تحقیق جوشکاری زیر پودری فولادهای زنگ نزنتوضیحات:تحقیق جوشکاری زیر پودری فولادهای زنگ نزن، در 100 صفحه فایل pdf.بخشی از متن فایل:از…

ادامه خواندنتحقیق جوشکاری زیر پودری فولادهای زنگ نزن-دانلود

پاورپوینت تیتانیوم و آلیاژهای آن-دانلود

پاورپوینت تیتانیوم و آلیاژهای آن ⇓   پاورپوینت تیتانیوم و آلیاژهای آنتوضیحات:پاورپوینت تیتانیوم و آلیاژهای آن، در 19 اسلاید.فایل پاورپوینت با 19 اسلاید در مورد بررسی فلز تیتانیوم، معرفی و…

ادامه خواندنپاورپوینت تیتانیوم و آلیاژهای آن-دانلود

قالب پاورپوینت آماده متالوژی-دانلود

قالب پاورپوینت آماده متالوژی ⇓   قالب پاورپوینت آماده متالوژیقالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان نامه، پروپوزال، سمینار و …اسلاید بسم الله الرحمن الرحیم : دارداسلاید…

ادامه خواندنقالب پاورپوینت آماده متالوژی-دانلود

پاورپوینت جامع ریخته گری (حرفه ای و تخصصی)-دانلود

پاورپوینت جامع ریخته گری (حرفه ای و تخصصی) ⇓   پاورپوینت جامع ریخته گری (حرفه ای و تخصصی)توضیحات:پاورپوینت جامع ریخته گری (حرفه ای و تخصصی) ، در 47 اسلاید.پاورپوینت جامع…

ادامه خواندنپاورپوینت جامع ریخته گری (حرفه ای و تخصصی)-دانلود

پاورپوینت آلیاژهای کاربردی در صنایع هوافضا-دانلود

پاورپوینت آلیاژهای کاربردی در صنایع هوافضا ⇓   پاورپوینت آلیاژهای کاربردی در صنایع هوافضاتوضیحات: پاورپوینت آلیاژهای کاربردی در صنایع هوافضا، در 19 اسلاید.در این پاورپوینت به توضیح و معرفی آلیاژهای…

ادامه خواندنپاورپوینت آلیاژهای کاربردی در صنایع هوافضا-دانلود

تحقیق جوشکاری لیزری فولاد زنگ نزن آستنیتی-دانلود

تحقیق جوشکاری لیزری فولاد زنگ نزن آستنیتی ⇓   تحقیق جوشکاری لیزری فولاد زنگ نزن آستنیتیتوضیحات:تحقیق جوشکاری لیزری فولاد زنگ نزن آستنیتی، در قالب فایل word در 17 صفحه.در این…

ادامه خواندنتحقیق جوشکاری لیزری فولاد زنگ نزن آستنیتی-دانلود

تحقیق جوشکاری لیزری فولاد زنگ نزن آستنیتی-دانلود

تحقیق جوشکاری لیزری فولاد زنگ نزن آستنیتی ⇓   تحقیق جوشکاری لیزری فولاد زنگ نزن آستنیتیتوضیحات:تحقیق جوشکاری لیزری فولاد زنگ نزن آستنیتی، در قالب فایل word در 17 صفحه.در این…

ادامه خواندنتحقیق جوشکاری لیزری فولاد زنگ نزن آستنیتی-دانلود

پاورپوینت جامع ریخته گری (حرفه ای و تخصصی)-دانلود

پاورپوینت جامع ریخته گری (حرفه ای و تخصصی) ⇓   پاورپوینت جامع ریخته گری (حرفه ای و تخصصی)توضیحات:پاورپوینت جامع ریخته گری (حرفه ای و تخصصی) ، در 47 اسلاید.پاورپوینت جامع…

ادامه خواندنپاورپوینت جامع ریخته گری (حرفه ای و تخصصی)-دانلود

تحقیق آشنایی با نانوکامپوزیت‌ها، روش ساخت و کاربرد آن‌ها-دانلود

تحقیق آشنایی با نانوکامپوزیت‌ها، روش ساخت و کاربرد آن‌ها تحقیق آشنایی با نانوکامپوزیت‌ها، روش ساخت و کاربرد آن‌هاتوضیحات:تحقیق آشنایی با نانوکامپوزیت‌ها، روش ساخت و کاربرد آن‌ها، در قالب فایل pdf…

ادامه خواندنتحقیق آشنایی با نانوکامپوزیت‌ها، روش ساخت و کاربرد آن‌ها-دانلود

جزوه درسی مهندسی مواد: متالورژی پودر – دکتر تمیزی فر (دانشگاه علم و صنعت ایران)-دانلود

جزوه درسی مهندسی مواد: متالورژی پودر - دکتر تمیزی فر (دانشگاه علم و صنعت ایران) جزوه درسی مهندسی مواد: متالورژی پودر - دکتر تمیزی فر (دانشگاه علم و صنعت ایران)توضیحات:جزوه…

ادامه خواندنجزوه درسی مهندسی مواد: متالورژی پودر – دکتر تمیزی فر (دانشگاه علم و صنعت ایران)-دانلود

تحقیق جوشکاری زیر پودری فولادهای زنگ نزن-دانلود

تحقیق جوشکاری زیر پودری فولادهای زنگ نزن تحقیق جوشکاری زیر پودری فولادهای زنگ نزنتوضیحات:تحقیق جوشکاری زیر پودری فولادهای زنگ نزن، در 100 صفحه فایل pdf.بخشی از متن فایل:از ميان خانواده…

ادامه خواندنتحقیق جوشکاری زیر پودری فولادهای زنگ نزن-دانلود

Ebook متالورژی جوشکاری، با عنوان Welding Metallurgy-دانلود

Ebook متالورژی جوشکاری، با عنوان Welding Metallurgy Ebook متالورژی جوشکاری، با عنوان Welding Metallurgyتوضیحات:فایل Ebook متالورژی جوشکاری، با عنوان Welding Metallurgy - Sindo Kou, 2nd Edition, WILEY، در 467 صفحه،…

ادامه خواندنEbook متالورژی جوشکاری، با عنوان Welding Metallurgy-دانلود

Ebook ماشینکاری فلزات (تئوری و کاربردها)-دانلود

Ebook ماشینکاری فلزات (تئوری و کاربردها) Ebook ماشینکاری فلزات (تئوری و کاربردها)توضیحات:فایل Ebook ماشینکاری فلزات (تئوری و کاربردها)، با عنوان Metal Machining - Theory and Applications - T. Childs, K.…

ادامه خواندنEbook ماشینکاری فلزات (تئوری و کاربردها)-دانلود

Ebook فوم فلزی (راهنمای طراحی)-دانلود

Ebook فوم فلزی (راهنمای طراحی) Ebook فوم فلزی (راهنمای طراحی)توضیحات:فایل Ebook فوم فلزی (راهنمای طراحی)، با عنوان Metal Foams - A Design Guide - M.F. Ashby, A.G. Evans, N.A. Fleck,…

ادامه خواندنEbook فوم فلزی (راهنمای طراحی)-دانلود

Ebook خستگی مکانیکی در فلزات-دانلود

Ebook خستگی مکانیکی در فلزات Ebook خستگی مکانیکی در فلزاتتوضیحات:فایل Ebook خستگی مکانیکی در فلزات، با عنوان Metal Fatigue - Effects of Small Defects and Nonmetallic Inclusions - Yukitaka Murakami،…

ادامه خواندنEbook خستگی مکانیکی در فلزات-دانلود

Ebook ریخته گری (کستینگ)، با عنوان Castings – John Campbell-دانلود

Ebook ریخته گری (کستینگ)، با عنوان Castings - John Campbell Ebook ریخته گری (کستینگ)، با عنوان Castings - John Campbellتوضیحات:فایل Ebook ریخته گری (کستینگ)، با عنوان Castings - John Campbell,…

ادامه خواندنEbook ریخته گری (کستینگ)، با عنوان Castings – John Campbell-دانلود

Ebook مهندسی جوش و ساخت، با عنوان Fabrication and Welding Engineering-دانلود

Ebook مهندسی جوش و ساخت، با عنوان Fabrication and Welding Engineering Ebook مهندسی جوش و ساخت، با عنوان Fabrication and Welding Engineeringتوضیحات:فایل Ebook مهندسی جوش و ساخت، با عنوان Fabrication…

ادامه خواندنEbook مهندسی جوش و ساخت، با عنوان Fabrication and Welding Engineering-دانلود

تحقیق آشنایی با نانوکامپوزیت‌ها، روش ساخت و کاربرد آن‌ها-دانلود

تحقیق آشنایی با نانوکامپوزیت‌ها، روش ساخت و کاربرد آن‌ها تحقیق آشنایی با نانوکامپوزیت‌ها، روش ساخت و کاربرد آن‌هاتوضیحات:تحقیق آشنایی با نانوکامپوزیت‌ها، روش ساخت و کاربرد آن‌ها، در قالب فایل pdf…

ادامه خواندنتحقیق آشنایی با نانوکامپوزیت‌ها، روش ساخت و کاربرد آن‌ها-دانلود

تحقیق جوشکاری زیر پودری فولادهای زنگ نزن-دانلود

تحقیق جوشکاری زیر پودری فولادهای زنگ نزن تحقیق جوشکاری زیر پودری فولادهای زنگ نزنتوضیحات:تحقیق جوشکاری زیر پودری فولادهای زنگ نزن، در 100 صفحه فایل pdf.بخشی از متن فایل:از ميان خانواده…

ادامه خواندنتحقیق جوشکاری زیر پودری فولادهای زنگ نزن-دانلود

جزوه درسی مهندسی مواد: متالورژی پودر – دکتر تمیزی فر (دانشگاه علم و صنعت ایران)-دانلود

جزوه درسی مهندسی مواد: متالورژی پودر - دکتر تمیزی فر (دانشگاه علم و صنعت ایران) جزوه درسی مهندسی مواد: متالورژی پودر - دکتر تمیزی فر (دانشگاه علم و صنعت ایران)توضیحات:جزوه…

ادامه خواندنجزوه درسی مهندسی مواد: متالورژی پودر – دکتر تمیزی فر (دانشگاه علم و صنعت ایران)-دانلود