تمرین برنامه نویسی : چاپ عبارت Hello World-دانلود

تمرین برنامه نویسی : چاپ عبارت Hello World ⇓   تمرین برنامه نویسی : چاپ عبارت Hello World زبان برنامه نویسی: پایتون در این سوال باید کاربر برنامه ای بنویسد…

ادامه خواندنتمرین برنامه نویسی : چاپ عبارت Hello World-دانلود

تمرین برنامه نویسی : محاسبه مساحت مستطیل-دانلود

تمرین برنامه نویسی : محاسبه مساحت مستطیل ⇓   تمرین برنامه نویسی : محاسبه مساحت مستطیل زبان برنامه نویسی: پایتون در این مسئله باید طول و عرض مستطیل را از…

ادامه خواندنتمرین برنامه نویسی : محاسبه مساحت مستطیل-دانلود

تمرین برنامه نویسی : محاسبه دو برابر عکس یک عدد-دانلود

تمرین برنامه نویسی : محاسبه دو برابر عکس یک عدد ⇓   تمرین برنامه نویسی : محاسبه دو برابر عکس یک عدد زبان برنامه نویسی: پایتون برنامه ای بنویسید که…

ادامه خواندنتمرین برنامه نویسی : محاسبه دو برابر عکس یک عدد-دانلود