پیشینه تحقیق مبلمان شهری-دانلود

پیشینه تحقیق مبلمان شهری

پیشینه تحقیق مبلمان شهری

پیشینه-تحقیق-مبلمان-شهریعنوان: پیشینه تحقیق مبلمان شهری
فرمت ورد قابل ویرایش
تعداد صفحات: 22
همراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متن
منابع کامل

قسمتی از متن:

تاریخچه مبلمان شهری

شناخت هر پدیده ای به درجه شناخت ما از فرایند تاریخی آن پدیده بستگی دارد،فرایند تاریخی بالا به این معنی نیست که پدیده را در بستر تاریخی آن منجمدئ کرده و از پدیده های سیال،شیئی جامد بسازیم،فرایند تاریخی برآن است،که نحوه شکل گیری پدیده وعناصر موثر درآن را کشف کرده و سپس آن را در طول زمان مورد برسی قرار دهد.آنچه در این فرایند اهمیت دارد،ادراک از شرایط عام و شرایط خاصی است که بر تحول پدیده و سیالیت آن موثر می افتد.پسنده کردن به تحلیل شرایط عام و تبیین پدیده از ان ره به همان اندازه خطرناک است که تعمیم دادن شرایط خاص به محیط بس وسیع و از آن ره جهان شمول کردن شرایط خاص چون،شرایط عام دریافت ارتفاع واحوال کلی را میسر میسازد که پدیده- صرف نظر از هر شرط دیگری –درآن شکل میگیرد و تحول می یابد،به عبارتی روشن تر وجود شرایط عام را میتوان شرط لازم برای تکوین این پدیده دانست.شرایط خاص اجازه شناخت و درک خود پدیده را آنچنان که هست ، فراهم می آورد.شرایطی که درآن پدیده تحول خاصی می پیماید و در بستر زمان شکل دیگر می یابد. شکلی از پدیده را از دیگر پدیده های مشابه متمایز میکند و به دیگر سخن وجود شرایط خاص را میتوان شرط کافی برای تحول پدیده دانست.به همین دلیل است که شناخت فرایند تاریخی پدیده اهمیتی خاص می یابد، فرایندی که دو عنصر مکان و زمان به عنوان شرایط عام و دو عنصر اقتصادی-سیاسی،اجتماعی-فرهنگی به عنوان شرایط خاص در آن جلوه میکنند.درک درست از دگرگونی های که در این عناصر رخ داده و می دهد ، شناخت آنها و تحلیل آنها ، امکانات و محدودیتهای را روشن میسازد که پدیده در ان شکل یافته،زندگی کرده و تحول می یابد.

بدین اعتبار،شناخت هر پدیده و درک فرآیند تاریخی و تحول آن به این دلیل اهمیت دارد که به مدد آن می توان به مسائل،تگناها و سوالات مطروحه در وضع موجود پدیده پاسخ گفت و یا به سخنی بهتر عوامل((چرایی))وضع موجود را باز شناخت.شناخت تاریخی پدیده،سنگ زیر بنای شناخت وضع موجود است و درک درست از شرایط موجود، تخمین دگرگونیهای بعدی پدیده را ممکن می سازد.هرگاه گذشته(سیر تحول تاریخی)پدیده در وضع موجد آن((مستقر))باشد،آینده(دگرگونیها و تحولات بعدی پدیده)در وضع موجود آن مستتر است.گذشته موجود را تبیین می کند و موجود آینده را تخمین می زند(حبیبی1375:یک-دو)

اما موضوع و ماده تاریخ که چنین بر اساس و جامعه اش اثر میگذارد،چیست؟

موضوعات مورد مطالعه علم تاریخ،تنها به وقایع مهم سیاسی و نظامی آن طور که مورخیت کلاسیک معتقد بودن،خلاصه نمی گردد، بلکه ویژیگیهای فرهنگی و مذهبی و قومی و نژادی و علمی و تکنیکی و اقتصادی جوامع بشری را نیز در بر گرفته و فراتر از آن،مجموعه شناختهای عین انسان واز جمله فضاهای کالبدی زیست وی را نیز در برمی گیرد(موریس1374:1.)

بنابراین شناخت هر پدیده تاریخی با تو جه به سیری که آن پدیده پیمده از نقطه نظر زمانی به علت ضرورتها و نیازهایی که ان جامعه در آن شرایط زمانی و نیزبه لحاظ مکان اقتضائ می کند،مهم می باشد.همچنین شناخت تاریخی پدیدها و نیز سیر تکامل آنها با توجه به پیشرفتهای تکنولوژیکی که صورت گرفته(من جمله بعد از انقلاب صنعتی) حایز اهمیت بسزایی می باشد. امروزه مناظر شهری با انبوه سخت افزار به کار رفته درآنها پدیده نسبتا جدید هستند.اگر شما به تصاویر قدیمی یک شهر بنگرید ممکن است چند تیر چراغ برق ، نیمکتی در پارک، شیر آب آشامیدنی و چند علایم ساده را در سطح خیابان مشاهده کنید و گاهی نیز سیمهای قطارهای برقی را که بر بالای معابر اصلی آویزانند را ببینید. بتدریج تسهیلات مختلف دیگری مانند چراغهای خیابانی منظم و پارکومترها برای خود جایی باز کردند وبه همراه ابداع علایم وتصاویر تبلیغاتی جهت جلب توجه به رقالت پرداختند .کیسه های پلاستیکی کاغذ ساندویچ فروشیها و رواج فرهنگ دور انداختن,ازدیاد روز افزون زباله دانها را به همراه می آورد (گیبونز و ابرهولستر 1380:3).

مبلمان شهری, مجموعه ای از تجهیزات و تسهیلاتی است که کیفیت و کارآیی زندگی در شهر و خیابان ارتقاء می بخشد. در بررسی سیر تحول این مجموعه وسابقه تلاشهای پیشین، آنچه که قابل ذکر است، ارتباط تنگا تنگ تاریخی و تفکیک ناپذیر این عناصر با خاستگاه خود است.خیابان،کوچه،میدان،پارک و درکل خود شهر ، خاستگاههای نخستین انواع مبلمان هستن.تاثیرات مستقیم و مشخص هر شهری بر مجموعه ی عناصر و فضاهایش بر کسی پوشیده نیست.شهر بر خیابان اثر میگذارد و انها نیز بر مبلمان و تجهیزات دیگر شهری(توسلی و بنیادی،18:1371).
و…

ممکن است در توضیحات بهم پیوستگی در کلمات وجود داشته باشد ولی در فایل word اینگونه نیست.

دانلود فایل

 

دانلود فایل

دانلود

مهندسی عمران

 

http://shahrsaz5.mpfile.ir//content/productpic/25580MjAzMzA_.jpg

دیدگاهتان را بنویسید