هرس درختان میوه-دانلود

هرس درختان میوه ⇓   هرس درختان میوه با توجه به اینکه اهمیت کشاورزی در ثبات، توسعه و استقلال اقتصادی بر همگام مبرهن می باشد، شرایط آب و هوایی و…

ادامه خواندنهرس درختان میوه-دانلود

انبار کردن محصولات زراعی و باغی-دانلود

انبار کردن محصولات زراعی و باغی ⇓   انبار کردن محصولات زراعی و باغی انبارکردن محصولات زراعتی یک اصل مهم وضروری برای نگهداری مواد غذای ورساندن غذای های متنوع باکفیت…

ادامه خواندنانبار کردن محصولات زراعی و باغی-دانلود

حشره شناسی کشاورزی-دانلود

حشره شناسی کشاورزی ⇓   حشره شناسی کشاورزی حشره شناسی کشاورزی در گروه کشاورزی و منابع طبیعی زیرمجموعه گیاهپزشکی قرار گرفته است. هدف از این رشته استفاده از جديدترين آثار…

ادامه خواندنحشره شناسی کشاورزی-دانلود

گیاه شناسی-دانلود

گیاه شناسی ⇓   گیاه شناسی گیاه‌شناسی یا زیست‌شناسی‌گیاهی یکی از رشته‌های زیست‌شناسی است که به مطالعه و بررسی زندگی و رشد و نمو گیاهان می‌پردازد. گیاه‌شناسی دربرگیرنده شاخه‌های بسیاری…

ادامه خواندنگیاه شناسی-دانلود