درباره انسان و جامعه انسانی-دانلود

درباره انسان و جامعه انسانی ⇓   درباره انسان و جامعه انسانی تردیدی نیست که مسأله محوری و مرکزی برای انسان، همچنین برای جامعه انسانی، شناخت هرچه ژرف‌تر انسان و…

ادامه خواندندرباره انسان و جامعه انسانی-دانلود

جامعه شناسی پست مدرنیسم-دانلود

جامعه شناسی پست مدرنیسم ⇓   جامعه شناسی پست مدرنیسم اسکات‌ لش‌ جامعه‌شناسی‌ پست‌مدرنیسم‌ را در وهله‌ اول‌ به‌ این‌ قصد نوشته‌ است‌ که‌ به‌ شیوه‌ ماکس‌ وبر از مدرنیسم‌…

ادامه خواندنجامعه شناسی پست مدرنیسم-دانلود

متفکران بزرگ جامعه ‌شناسی-دانلود

متفکران بزرگ جامعه ‌شناسی ⇓   متفکران بزرگ جامعه ‌شناسی آشنایی با بیست و یک تن از مهم‌ترین و پرنفوذترین جامعه‌شناسانی که نقشی موثر در تکامل این علم داشته‌اند، از…

ادامه خواندنمتفکران بزرگ جامعه ‌شناسی-دانلود