یک، دو، سه، بینهایت-دانلود

یک، دو، سه، بینهایت ⇓   یک، دو، سه، بینهایت در کتاب یک دو سه بینهایت، بااستدلالهای جورج گاموف متوجه میشویم که جهان و کائنات کروی شکل هستند و نیروی…

ادامه خواندنیک، دو، سه، بینهایت-دانلود

آسترولوژی یا نجوم احکامی-دانلود

آسترولوژی یا نجوم احکامی ⇓   آسترولوژی یا نجوم احکامی آسترولوژی به عنوان یکی از قدیمی ترین علوم بشر، به مطالعه حرکت و موقعیت نسبی اجرام فلکی مثل ستارگان، سیارات،…

ادامه خواندنآسترولوژی یا نجوم احکامی-دانلود