طراحی و تحلیل ساختمان سوله صنعتی با استفاده از نرم افزار متلب-دانلود

طراحی و تحلیل ساختمان سوله صنعتی با استفاده از نرم افزار متلب ⇓   طراحی و تحلیل ساختمان سوله صنعتی با استفاده از نرم افزار متلب اين ساختمان صنعتي داراي…

ادامه خواندنطراحی و تحلیل ساختمان سوله صنعتی با استفاده از نرم افزار متلب-دانلود

طراحی و ساخت دستگاه ثبت کننده سیگنال الکترومایوگرام دو کانال-دانلود

طراحی و ساخت دستگاه ثبت کننده سیگنال الکترومایوگرام دو کانال ⇓   طراحی و ساخت دستگاه ثبت کننده سیگنال الکترومایوگرام دو کانال هدف از این پروژه ساخت آمپلی فایر دو…

ادامه خواندنطراحی و ساخت دستگاه ثبت کننده سیگنال الکترومایوگرام دو کانال-دانلود

رسم پروفیل تغییر شکل یک تیر ورق طویل با مقطع غیر منشوری به روش اجزای محدود-دانلود

رسم پروفیل تغییر شکل یک تیر ورق طویل با مقطع غیر منشوری به روش اجزای محدود ⇓   رسم پروفیل تغییر شکل یک تیر ورق طویل با مقطع غیر منشوری…

ادامه خواندنرسم پروفیل تغییر شکل یک تیر ورق طویل با مقطع غیر منشوری به روش اجزای محدود-دانلود

محاسبه تنش، کرنش و تخریب کامپوزیت ها با استفاده از نرم افزار متلب-دانلود

محاسبه تنش، کرنش و تخریب کامپوزیت ها با استفاده از نرم افزار متلب ⇓   محاسبه تنش، کرنش و تخریب کامپوزیت ها با استفاده از نرم افزار متلب این پروژه…

ادامه خواندنمحاسبه تنش، کرنش و تخریب کامپوزیت ها با استفاده از نرم افزار متلب-دانلود

تحلیل قوسی از دایره با تکیه گاه های گیردار با استفاده از نرم افزار متلب-دانلود

تحلیل قوسی از دایره با تکیه گاه های گیردار با استفاده از نرم افزار متلب ⇓   تحلیل قوسی از دایره با تکیه گاه های گیردار با استفاده از نرم…

ادامه خواندنتحلیل قوسی از دایره با تکیه گاه های گیردار با استفاده از نرم افزار متلب-دانلود

پردازش سیگنال دیجیتال در نرم افزار متلب-دانلود

پردازش سیگنال دیجیتال در نرم افزار متلب ⇓   پردازش سیگنال دیجیتال در نرم افزار متلب به طور ساده هر کیمیت متغیر در زمان یا مکان که قابل اندازه گیری…

ادامه خواندنپردازش سیگنال دیجیتال در نرم افزار متلب-دانلود

ترسیم خط تاثیر نیروی محوری اعضاء و عکس العمل های تکیه گاهی خرپا دوبعدی در متلب-دانلود

ترسیم خط تاثیر نیروی محوری اعضاء و عکس العمل های تکیه گاهی خرپا دوبعدی در متلب ⇓   ترسیم خط تاثیر نیروی محوری اعضاء و عکس العمل های تکیه گاهی…

ادامه خواندنترسیم خط تاثیر نیروی محوری اعضاء و عکس العمل های تکیه گاهی خرپا دوبعدی در متلب-دانلود

ترسیم خط تاثیر تیر سراسری با استفاده از نرم افزار متلب-دانلود

ترسیم خط تاثیر تیر سراسری با استفاده از نرم افزار متلب ⇓   ترسیم خط تاثیر تیر سراسری با استفاده از نرم افزار متلب اين پروژه بر مبناي روش اجزاي…

ادامه خواندنترسیم خط تاثیر تیر سراسری با استفاده از نرم افزار متلب-دانلود

ترسیم خط تاثیر نیروی محوری اعضاء و عکس العمل های تکیه گاهی خرپا دوبعدی در متلب-دانلود

ترسیم خط تاثیر نیروی محوری اعضاء و عکس العمل های تکیه گاهی خرپا دوبعدی در متلب ⇓   ترسیم خط تاثیر نیروی محوری اعضاء و عکس العمل های تکیه گاهی…

ادامه خواندنترسیم خط تاثیر نیروی محوری اعضاء و عکس العمل های تکیه گاهی خرپا دوبعدی در متلب-دانلود

ترسیم خط تاثیر تیر سراسری با استفاده از نرم افزار متلب-دانلود

ترسیم خط تاثیر تیر سراسری با استفاده از نرم افزار متلب ⇓   ترسیم خط تاثیر تیر سراسری با استفاده از نرم افزار متلب اين پروژه بر مبناي روش اجزاي…

ادامه خواندنترسیم خط تاثیر تیر سراسری با استفاده از نرم افزار متلب-دانلود

محاسبه معکوس ماتریس با استفاده از کوفاکتور در متلب-دانلود

محاسبه معکوس ماتریس با استفاده از کوفاکتور در متلب ⇓   محاسبه معکوس ماتریس با استفاده از کوفاکتور در متلب در جبر خطی کوفاکتور (یا گاهی مکمل”adjunct”) به ساختاری گفته…

ادامه خواندنمحاسبه معکوس ماتریس با استفاده از کوفاکتور در متلب-دانلود

برنامه آنالیز قاب دو بعدی به روش تحلیل ماتریسی در نرم افزار متلب-دانلود

برنامه آنالیز قاب دو بعدی به روش تحلیل ماتریسی در نرم افزار متلب ⇓   برنامه آنالیز قاب دو بعدی به روش تحلیل ماتریسی در نرم افزار متلب این برنامه…

ادامه خواندنبرنامه آنالیز قاب دو بعدی به روش تحلیل ماتریسی در نرم افزار متلب-دانلود

روش اجزای محدود در نرم افزار متلب-دانلود

روش اجزای محدود در نرم افزار متلب ⇓   روش اجزای محدود در نرم افزار متلب روش اجزاء محدود یا روش المان محدود (Finite Element Method) که به اختصار (FEM)…

ادامه خواندنروش اجزای محدود در نرم افزار متلب-دانلود

تحليل ورق تحت بار درون صفحه اي به روش اجزاء محدود با استفاده از نرم افزار متلب-دانلود

تحليل ورق تحت بار درون صفحه اي به روش اجزاء محدود با استفاده از نرم افزار متلب ⇓   تحليل ورق تحت بار درون صفحه اي به روش اجزاء محدود…

ادامه خواندنتحليل ورق تحت بار درون صفحه اي به روش اجزاء محدود با استفاده از نرم افزار متلب-دانلود

برنامه های کاربردی نرم افزار متلب-دانلود

برنامه های کاربردی نرم افزار متلب ⇓   برنامه های کاربردی نرم افزار متلب MATLAB امکان آسان عملیات ماتریسی، محاسباتی و توابعی، استفاده از الگوریتم های مختلف و همچنین امکان…

ادامه خواندنبرنامه های کاربردی نرم افزار متلب-دانلود

تحلیل تیر سراسری با استفاده از نرم افزار متلب-دانلود

تحلیل تیر سراسری با استفاده از نرم افزار متلب ⇓   تحلیل تیر سراسری با استفاده از نرم افزار متلب این پروژه برای تحلیل هر نوع تیر سراسری (Continuous Beam)…

ادامه خواندنتحلیل تیر سراسری با استفاده از نرم افزار متلب-دانلود

حل معادلات لاپلاس برای مش بندی سه و هشت گرهی-دانلود

حل معادلات لاپلاس برای مش بندی سه و هشت گرهی ⇓   حل معادلات لاپلاس برای مش بندی سه و هشت گرهی پروژه حل معادلات لاپلاس برای مش بندی سه…

ادامه خواندنحل معادلات لاپلاس برای مش بندی سه و هشت گرهی-دانلود