گزارش کار آموزی سنگهای ساختمانی (مرمریت و گرانیت)-دانلود

گزارش کار آموزی سنگهای ساختمانی (مرمریت و گرانیت)

گزارش کار آموزی سنگهای ساختمانی (مرمریت و گرانیت)

گزارش-کار-آموزی-سنگهای-ساختمانی-مرمریت-و-گرانیت-دانلود گزارش کار آموزی سنگهای ساختمانی (مرمریت و گرانیت) ۶۵ ص فرمت WORD

بخش اول مرمريت 1
مقدمه 2
فصل اول: مشخصات معدن (شامل مشخصات: جغرافيايي – بهره بردار و تاريخچه معدن) 5
فصل دوم: زمين شناسي و مختصات كانسار و مادة معدني و طرحهاي اكتشافي 8
فصل سوم: مشخصات استخراجي معدن 13
فصل چهارم: حفاري و آتشباري 15
فصل پنجم: كارهاي جانبي شامل (نگهداري – بارگيري و حمل و نقل – تهويه و آبكشي) 17
فصل ششم: ايمني در معدني 22
فصل هفتم: خدمات فني و تأسيسات معدن 26
فصل هشتم: مديريت و اقتصاد معدن 32
فصل نهم: نتايج و پيشنهادات – گزارشات و مراجع 34
بخش دوم: گرانيت 40
فصل دهم: مشخصات معدن (شامل مشخصات: جغرافيايي – بهره بردار و تاريخچة معدن) 41
فصل يازدهم: زمين شناسي و مختصات كانسار و مادة معدني و طرحهاي اكتشافي 43
فصل دوازدهم: مشخصات استخراجي معدن و حفاري و آتشباري 46
فصل سيزدهم: كارهاي جانبي شامل (نگهداري – بارگيري و حمل و نقل – تهويه و آبكشي) 48
فصل چهاردهم: ايمني در معدن و خدمات فني و تأسيسات معدن 52
فصل پانزدهم: مديريت و اقتصاد معدن 56
فصل شانزدهم: نتايج و پيشنهادات 58

دانلود فایل

 

گزارش کار آموزی سنگهای ساختمانی (مرمریت و گرانیت)

 

گزارش کار آموزی سنگهای ساختمانی (مرمریت و گرانیت) , پاورپوینت گزارش کار آموزی سنگهای ساختمانی (مرمریت و گرانیت) , گزارش کار آموزی سنگهای ساختمانی (مرمریت و گرانیت) , دانلود گزارش کار آموزی سنگهای ساختمانی (مرمریت و گرانیت) ,فایلگزارش کار آموزی سنگهای ساختمانی (مرمریت و گرانیت)  , وردگزارش کار آموزی سنگهای ساختمانی (مرمریت و گرانیت)  ,محصولگزارش کار آموزی سنگهای ساختمانی (مرمریت و گرانیت), پکیج گزارش کار آموزی سنگهای ساختمانی (مرمریت و گرانیت)

دیدگاهتان را بنویسید