تحقیق ادله اثبات دعوی در قوانین ایران و مصر-دانلود

تحقیق ادله اثبات دعوی در قوانین ایران و مصر

تحقیق ادله اثبات دعوی در قوانین ایران و مصر

تحقیق-ادله-اثبات-دعوی-در-قوانین-ایران-و-مصرلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 175 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

1
‏ ‏فهرست مطالب
‏مقدمه
‏فصل اول:کلیات و مفاهیم ادله اثبات دعوی
‏الف:مبحث اول:تعریف ادله اثبات دعوی در قوانین ایران و مصر
‏ب:مبحث دوم:تقسیم بندی ادله
‏ج:مبحث سوم:قواعد رسیدگی به اثبات دعوی
‏د:مبحث چهارم:مقایسه ادله اثبات دعوی در دعاوی حقوقی و کیفری
‏۱‏ ‏-‏ بند اول: اشتراکات ادله در دعاوی حقوقی و کیفری
‏۲- ‏بند دوم :تمایزات ادله در دعاوی حقوقی و کیفری
‏ه:مبحث پنجم :سیستم حاکم بر ادله اثبات دعوی از نظر فقه و قانون موضوعه
‏ی:مبحث ششم:اصول اساسی سیستم ادله اثبات دعوی در فقه حقوق
‏۱- ‏بند اول :طریقیت ادله اثبات دعوی
‏۲- ‏بند دوم :صلاحیت قاضی در تعیین ارزش ادله اثباتی
‏فصل دوم :اقرار
‏الف:مبحث اول:مفهوم اقرار
‏۱- ‏بند اول:معنای لغوی
‏۲- ‏بند دوم: معنای اصطلاحی
‏ب:مبحث دوم :اقسام اقرار
‏۱- ‏بند اول:اقرار کتبی و شفاهی ،فعلی و اشاره ای
‏۲- ‏بند دوم: اقرار معلق و منجر
‏۳- ‏بند سوم :اقرار صریح و ضمنی
‏۴- ‏بند چهارم :اقرار ابتدائی و اقرار در پاسخ به سوال و اقرار مترتب بر دعوی
‏۵- ‏بندپنجم: اقرار ساده ،اقرار مقید واقرار مرکب
‏۶- ‏بند ششم :اقرار کلی وجزئی
‏۷- ‏بند هفتم :اقرار در دادگاه و اقرار در خارج از دادگاه
‏۸- ‏بند هشتم :اقسام اقرار در قانون مصر
‏ج: مبحث سوم:‏ارکان اقرار
‏۱- ‏بند اول:اخبار به حق بودن اقرار
1
‏۲‏ ‏- ‏بند دوم: به نفع دیگری بودن اقرار
‏۳- ‏بند سوم: بر ضرر خود بودن
‏۴- ‏بند چهارم: ارکان اقرار در قانون مصر
‏د:مبحث چهارم:شرایط اقرار
‏۱- ‏بند اول :شرایط مقر
‏۲- ‏بند دوم :شرایط مقرله
‏۳- ‏بند سوم:شرایط مقربه
‏۴- ‏بند چهارم: آیا سکوت خوانده می تواند حکم اقرار داشته باشد
‏۵- ‏بند پنجم: وکالت در اقرار‏ ‏
‏فصل سوم :شهادت
‏الف:مبحث اول:تعریف شهادت
‏۱- ‏بند اول :معنای لغوی
‏۲- ‏ب‏ند دوم ‏:‏معنای‏ اصطلاحی
‏ب:مبحث دوم:بینه و شهادت
‏۱- ‏بند اول :معنای بینه
‏۲- ‏بنددوم: انواع بینه
‏۳- ‏بند سوم :شهادت در قوانین ایران
‏ج:مبحث سوم : شرایط و شاهد
‏۱- ‏بند اول‏:‏ دیدگاه قانون مصر
‏د:مبحث چهارم: منشاء علم شاهد
‏۱- ‏بند اول: دیدگاه حقوقدانان مصری
‏۲- ‏بند دوم:نظریه قانون مصر
‏ه:مبحث پنجم: نصاب شهادت
‏۱- ‏بند اول: نصاب شهادت در حق الله
‏۲- ‏بند دوم: نصاب شهادت در حق الناس
‏۳- ‏بند سوم:نصاب شهادت در قوانین جدید مصر
‏ی:مبحث ششم :قلمرو اعتبار شهادت
‏۱- ‏بند اول :شهادت در محکمه قضایی
‏۲- ‏بند دوم: شهادت درغیر محکمه قضایی
1
‏فصل چهارم :علم قاضی
‏الف:مبحث اول:تعریف لغوی و اصطلاحی علم
‏۱- ‏بند اول:علم عادی
‏۲- ‏بند دوم:تعریف لغوی و اصطلاحی قاضی
‏ب:مبحث دوم:بررسی انواع علم وارزیابی آنها
‏۱- ‏بند اول :ارزش قضایی علم یقینی و علم عادی از نظر فقیهان و حقوقدانان اسلامی
‏۲- ‏بند دوم :مقایسهعلم عادی وطن متآخم به علم
‏ج:مبحث سوم:دیدگاههای مختلف در خصوص علم قاضی
‏۱- ‏بند اول: دیدگاه طرفداران حجیت‏ علم قاضی درحقوق الله
‏۲- ‏بند دوم: دیدگاه معتقدان به اعتبارعلم قاضی در حق الناس
‏د:مبحث چهارم:طریقت یا موضوعیت داشتن ادله اثبات دعوی و علم قاضی
‏۱- ‏بند اول : علم قاضی در دعاوی مدنی
‏۲- ‏بند دوم:سیستمهای ادله قانونی و ادله اخلاقی
‏۳- ‏بند سوم:رابطه نظر کارشناسی با علم قاضی
‏ه:مبحث پنجم:دیدگاه قوانین مصر
‏فصل پنجم:سوگند
‏الف:مبحث اول:کلیات
‏۱- ‏بند اول:تعریف قسامه
‏۲- ‏بند دوم: قلمرو قسامه
‏ب:‏مبحث د‏وم:اقامه قسامه
‏۱-‏بند اول:مطالبه بینه از متهم(مدعی علیه)
‏۲-‏بند دوم:قسامه مدعی
‏۳-‏بند سوم:دیدگاه قوانین مصر
‏ج:مبحث سوم‏: تعداد قسم
‏۱- بند اول :تعداد قسم در قتل
‏۲- بند دوم:تعداد قسم در جراحات
‏د:مبحث چهارم:کشف حقیقت پس از اجرای قسامه
1
‏۱- بند اول:کشف حقیقت با بینه
‏۲- بند دوم :کشف حقیقت با اقرار شخص ثالث
‏۳- بند سوم:کشف حقیقت به استنادقول مدعی
‏۴- بند چهارم:دیدگاه قوانین مصر
‏فصل ششم:سایر ادله
‏الف :‏مبحث اول:تحقیقات محلی‏، معاینه محل ودلایل ومدارک‏ موجود در صحنه جرم
‏ب: ‏مبحث دوم:نظریه کارشناس
‏۱- ‏بند اول:تعریف و ضرورت کارشناس در قضا
‏۲- ‏بند دوم:نظریه کارشناس ازدیدگاه فقه وقانون
‏ج: ‏مبحث سوم:اسناد
‏د: ‏مبحث چهارم:شنود تلفنی،فیلم و نوار
‏ه:‏مبحث پنجم:امارت قانونی
‏۱- ‏بند اول:اماره تصرف
‏۲- ‏بند دوم:امارت علم به قوانین پس از انتشار
‏۳- ‏بند سوم:ماده۴۹۹ قانون مجازات اسلامی
‏ی: ‏مبحث ششم:ادله الکترونیکی
‏۱- ‏بند اول:تعریف ادله ی الکترونیکی
‏۲- ‏بند ‏دوم:اهمی‏ت ادله ی الکترونیکی
‏۳- بند سوم:طریقه یافتن ادله الکترونیکی
‏نتیجه گیری وپیشنهادات
‏منابع وماخذ
‏هدف و انگيزه تحقيق :
‏امروزه ما شاهد پيشرفت علوم و تكنولوژي در جهان مي باشيم و تمامي علوم در مسير تغيير تحول و پيشرفت هستند و رشته حقوق از اين قاعده مستثني نيست و هر روزه نظرات مختلفي از سوي علما و صاحب نظران حقوق مطرح و در اختيار حقوقدانان قرار مي گيرد ، بلكه بايد پذيرفت حرف ارائه نظريه و مطالعه آن كافي نيست اگر چه لازم است و مهمترين وظيفه علم حقوق كشف حقيقت و اجراي عدالت مي باشد ، پس بايد ضمن مطالعه نظريات دانشمندان حقوقي بايد به تطبيق آن با ساير قوانين در عمل آن را به كار بگيريم و همچنين از ساير علوم مثل پزشكي قانوني

 

دانلود فایل

 

دانلود فایل

دانلود

دانلود تحقیق

 

http://shahrsaz.sidaa.ir//content/productpic/8304ODMwNDM_.jpg

دیدگاهتان را بنویسید