گزارش آزمایشگاه فیزیک 2 – بررسی خاصیت رسانش الکتریکی و خطوط هم پتانسیل در صفحه گرافیت-دانلود

گزارش آزمایشگاه فیزیک 2 - بررسی خاصیت رسانش الکتریکی و خطوط هم پتانسیل در صفحه گرافیت   گزارش آزمایشگاه فیزیک 2 - بررسی خاصیت رسانش الکتریکی و خطوط هم پتانسیل…

ادامه خواندنگزارش آزمایشگاه فیزیک 2 – بررسی خاصیت رسانش الکتریکی و خطوط هم پتانسیل در صفحه گرافیت-دانلود

تحقیق ارزیابی فنی و اقتصادی تولید بیواتانول سوختی از ملاس نیشکر-دانلود

تحقیق ارزیابی فنی و اقتصادی تولید بیواتانول سوختی از ملاس نیشکر   تحقیق ارزیابی فنی و اقتصادی تولید بیواتانول سوختی از ملاس نیشکربه منظور پاسخگویی توامان به نیازهای روزافزون انرژی…

ادامه خواندنتحقیق ارزیابی فنی و اقتصادی تولید بیواتانول سوختی از ملاس نیشکر-دانلود

تحقیق ارزیابی فنی و اقتصادی تولید بیواتانول سوختی از ملاس نیشکر-دانلود

تحقیق ارزیابی فنی و اقتصادی تولید بیواتانول سوختی از ملاس نیشکر   تحقیق ارزیابی فنی و اقتصادی تولید بیواتانول سوختی از ملاس نیشکربه منظور پاسخگویی توامان به نیازهای روزافزون انرژی…

ادامه خواندنتحقیق ارزیابی فنی و اقتصادی تولید بیواتانول سوختی از ملاس نیشکر-دانلود

تحقیق ارزیابی فنی و اقتصادی تولید بیواتانول سوختی از ملاس نیشکر-دانلود

تحقیق ارزیابی فنی و اقتصادی تولید بیواتانول سوختی از ملاس نیشکر   تحقیق ارزیابی فنی و اقتصادی تولید بیواتانول سوختی از ملاس نیشکربه منظور پاسخگویی توامان به نیازهای روزافزون انرژی…

ادامه خواندنتحقیق ارزیابی فنی و اقتصادی تولید بیواتانول سوختی از ملاس نیشکر-دانلود

تحقیق ارزیابی فنی و اقتصادی تولید بیواتانول سوختی از ملاس نیشکر-دانلود

تحقیق ارزیابی فنی و اقتصادی تولید بیواتانول سوختی از ملاس نیشکر   تحقیق ارزیابی فنی و اقتصادی تولید بیواتانول سوختی از ملاس نیشکربه منظور پاسخگویی توامان به نیازهای روزافزون انرژی…

ادامه خواندنتحقیق ارزیابی فنی و اقتصادی تولید بیواتانول سوختی از ملاس نیشکر-دانلود

گزارش آزمایشگاه فیزیک 2 – بررسی خاصیت رسانش الکتریکی و خطوط هم پتانسیل در صفحه گرافیت-دانلود

گزارش آزمایشگاه فیزیک 2 - بررسی خاصیت رسانش الکتریکی و خطوط هم پتانسیل در صفحه گرافیت   گزارش آزمایشگاه فیزیک 2 - بررسی خاصیت رسانش الکتریکی و خطوط هم پتانسیل…

ادامه خواندنگزارش آزمایشگاه فیزیک 2 – بررسی خاصیت رسانش الکتریکی و خطوط هم پتانسیل در صفحه گرافیت-دانلود

تحقیق ارزیابی فنی و اقتصادی تولید بیواتانول سوختی از ملاس نیشکر-دانلود

تحقیق ارزیابی فنی و اقتصادی تولید بیواتانول سوختی از ملاس نیشکر   تحقیق ارزیابی فنی و اقتصادی تولید بیواتانول سوختی از ملاس نیشکربه منظور پاسخگویی توامان به نیازهای روزافزون انرژی…

ادامه خواندنتحقیق ارزیابی فنی و اقتصادی تولید بیواتانول سوختی از ملاس نیشکر-دانلود

تحقیق ارزیابی فنی و اقتصادی تولید بیواتانول سوختی از ملاس نیشکر-دانلود

تحقیق ارزیابی فنی و اقتصادی تولید بیواتانول سوختی از ملاس نیشکر   تحقیق ارزیابی فنی و اقتصادی تولید بیواتانول سوختی از ملاس نیشکربه منظور پاسخگویی توامان به نیازهای روزافزون انرژی…

ادامه خواندنتحقیق ارزیابی فنی و اقتصادی تولید بیواتانول سوختی از ملاس نیشکر-دانلود

تحقیق ارزیابی فنی و اقتصادی تولید بیواتانول سوختی از ملاس نیشکر-دانلود

تحقیق ارزیابی فنی و اقتصادی تولید بیواتانول سوختی از ملاس نیشکر   تحقیق ارزیابی فنی و اقتصادی تولید بیواتانول سوختی از ملاس نیشکربه منظور پاسخگویی توامان به نیازهای روزافزون انرژی…

ادامه خواندنتحقیق ارزیابی فنی و اقتصادی تولید بیواتانول سوختی از ملاس نیشکر-دانلود

جزوه آموزشی مخازن تحت فشار-دانلود

جزوه آموزشی مخازن تحت فشار   جزوه آموزشی مخازن تحت فشارمخازن تحت فشار به مخازنی اطلاق می گردد که فشاری بالاتر از اتمسفر داشته باشند. این مخازن بطور وسیعی در…

ادامه خواندنجزوه آموزشی مخازن تحت فشار-دانلود

جزوه آموزشی بهره برداری و کنترل کوره ها-دانلود

جزوه آموزشی بهره برداری و کنترل کوره ها   جزوه آموزشی بهره برداری و کنترل کوره هابرای راه اندازی ایمن و انجام عملیات نرمال هر واحد شناخت دقیق از سیستم…

ادامه خواندنجزوه آموزشی بهره برداری و کنترل کوره ها-دانلود

ترجمه مقاله عملکرد بهره وری یک چاه پس رو (مورد مطالعه: میدان اران)-دانلود

ترجمه مقاله عملکرد بهره وری یک چاه پس رو (مورد مطالعه: میدان اران)   ترجمه مقاله عملکرد بهره وری یک چاه پس رو (مورد مطالعه: میدان اران)ﻣﻨﻄﻘﻪ اران یکی از…

ادامه خواندنترجمه مقاله عملکرد بهره وری یک چاه پس رو (مورد مطالعه: میدان اران)-دانلود

ترجمه مقاله آنالیز چاه آزمایی در مخازن گاز میعانی-دانلود

ترجمه مقاله آنالیز چاه آزمایی در مخازن گاز میعانی   ترجمه مقاله آنالیز چاه آزمایی در مخازن گاز میعانی‫ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﭼﺎهی در ﻣﺨﺎزن ﮔﺎز…

ادامه خواندنترجمه مقاله آنالیز چاه آزمایی در مخازن گاز میعانی-دانلود

ترجمه مقاله فناوری های جدید در حفاری جهت دار SAGD-دانلود

ترجمه مقاله فناوری های جدید در حفاری جهت دار SAGD   ترجمه مقاله فناوری های جدید در حفاری جهت دار SAGDجایگزینی دقیق جفت چاه ها حیاتی ترین عوامل در اجرای…

ادامه خواندنترجمه مقاله فناوری های جدید در حفاری جهت دار SAGD-دانلود

ترجمه مقاله خرابی های خطوط لوله، لوله های بالارو و کابل های مرکزی: بررسی ادبیات-دانلود

ترجمه مقاله خرابی های خطوط لوله، لوله های بالارو و کابل های مرکزی: بررسی ادبیات   ترجمه مقاله خرابی های خطوط لوله، لوله های بالارو و کابل های مرکزی: بررسی…

ادامه خواندنترجمه مقاله خرابی های خطوط لوله، لوله های بالارو و کابل های مرکزی: بررسی ادبیات-دانلود

ترجمه مقاله ارزیابی خطر کمی MINI ،MIDI و MAXI Horizontal پروژه های حفاری جهت دار با استفاده از تجزیه و تحلیل درخت خطای فازی-دانلود

ترجمه مقاله ارزیابی خطر کمی MINI ،MIDI و MAXI Horizontal پروژه های حفاری جهت دار با استفاده از تجزیه و تحلیل درخت خطای فازی   ترجمه مقاله ارزیابی خطر کمی…

ادامه خواندنترجمه مقاله ارزیابی خطر کمی MINI ،MIDI و MAXI Horizontal پروژه های حفاری جهت دار با استفاده از تجزیه و تحلیل درخت خطای فازی-دانلود

ترجمه مقاله شبیه سازی سیستم تولید متان کبالت و پیش بینی تحویل پذیری: محاسبه مخزن/چاه/شبکه سطح جفت شده-دانلود

ترجمه مقاله شبیه سازی سیستم تولید متان کبالت و پیش بینی تحویل پذیری: محاسبه مخزن/چاه/شبکه سطح جفت شده   ترجمه مقاله شبیه سازی سیستم تولید متان کبالت و پیش بینی…

ادامه خواندنترجمه مقاله شبیه سازی سیستم تولید متان کبالت و پیش بینی تحویل پذیری: محاسبه مخزن/چاه/شبکه سطح جفت شده-دانلود

جزوه مهندسی مته های حفاری-دانلود

جزوه مهندسی مته های حفاری   جزوه مهندسی مته های حفاریمته وسیله ای است در انتهای رشته حفاری به منظور کندن زمین، بسته می شود. مته، جزء اصلی دستگاه حفاری…

ادامه خواندنجزوه مهندسی مته های حفاری-دانلود

جزوه مته های حفاری و انواع آن-دانلود

جزوه مته های حفاری و انواع آن   جزوه مته های حفاری و انواع آنشاید بتوان گفت یکی از ابزار مهم و اساسی در حفر چاه مته می باشد، اگر…

ادامه خواندنجزوه مته های حفاری و انواع آن-دانلود

ترجمه کتاب applied drilling (فصل اول)-دانلود

ترجمه کتاب applied drilling (فصل اول)   ترجمه کتاب applied drilling (فصل اول)کتاب Applied Drilling Engineering یکی از منابع اصلی و رفرنس دروس مهندسی نفت و گرایش حفاری و استخراج…

ادامه خواندنترجمه کتاب applied drilling (فصل اول)-دانلود

جزوه آشنایی با تجهیزات و عملیات لوله گذاری چاه-دانلود

جزوه آشنایی با تجهیزات و عملیات لوله گذاری چاه   جزوه آشنایی با تجهیزات و عملیات لوله گذاری چاههنگامی که یک چاه نفت حفاری می شود، عوامل متعددی در آن…

ادامه خواندنجزوه آشنایی با تجهیزات و عملیات لوله گذاری چاه-دانلود

جزوه طراحی لوله جداری (Casing Design)-دانلود

جزوه طراحی لوله جداری (Casing Design)   جزوه طراحی لوله جداری (Casing Design)در طراحی لوله های جداری ابتدا بر اساس تجزیه شیمیائی سیال سازند و یا مخزن از لحاظ میزان…

ادامه خواندنجزوه طراحی لوله جداری (Casing Design)-دانلود

جزوه حفاری انحرافی کنترل شده (Controlled Directional Drilling)-دانلود

جزوه حفاری انحرافی کنترل شده (Controlled Directional Drilling)   جزوه حفاری انحرافی کنترل شده (Controlled Directional Drilling)تکنولوژی حفاری در سال های اخیر دستخوش تحولات و دگرگونی های بنیادین بوده است.…

ادامه خواندنجزوه حفاری انحرافی کنترل شده (Controlled Directional Drilling)-دانلود

جزوه فرآیند آزمایش فشار شیرهای فورانگیر و شبکه کاهنده-دانلود

جزوه فرآیند آزمایش فشار شیرهای فورانگیر و شبکه کاهنده   جزوه فرآیند آزمایش فشار شیرهای فورانگیر و شبکه کاهندهکارکنان معاونت امور فنی (حفاری) ایمنی را سرلوحه کار خود دانسته و…

ادامه خواندنجزوه فرآیند آزمایش فشار شیرهای فورانگیر و شبکه کاهنده-دانلود

جزوه تست فورانگیر (BOP Test)-دانلود

جزوه تست فورانگیر (BOP Test)   جزوه تست فورانگیر (BOP Test)در عملیات حفاری یکی از مهمترین موارد که ایمنی پرسنل سر چاه، وسایل و تجهیزات و ایمنی عملیات شدیدا وابسته…

ادامه خواندنجزوه تست فورانگیر (BOP Test)-دانلود

جزوه آشنایی با عملیات مغزه گیری (Coring)-دانلود

جزوه آشنایی با عملیات مغزه گیری (Coring)   جزوه آشنایی با عملیات مغزه گیری (Coring)برای برداشت صحیح از یک مخزن هیدروکربوری داشتن شناخت کافی از خصوصیات فیزیکی سنگ مخزن و…

ادامه خواندنجزوه آشنایی با عملیات مغزه گیری (Coring)-دانلود

جزوه خوردگی در صنعت حفاری چاه های نفت-دانلود

جزوه خوردگی در صنعت حفاری چاه های نفت   جزوه خوردگی در صنعت حفاری چاه های نفتخسارت های ناشی از خوردگی وسایل حفاری چاه های نفت، اخیراً به مقدار زیادی…

ادامه خواندنجزوه خوردگی در صنعت حفاری چاه های نفت-دانلود

جزوه آشنایی با تجهیزات درون چاهی-دانلود

جزوه آشنایی با تجهیزات درون چاهی   جزوه آشنایی با تجهیزات درون چاهیاسترینگ حفاری بخش مهمی از تجهیزات حفاری می باشد که در مرحله حفاری مابین ریگ و مته حفاری قرار…

ادامه خواندنجزوه آشنایی با تجهیزات درون چاهی-دانلود

کتاب آنالیز دینامیکی رشته حفاری (Drilling Dynamic Analysis)-دانلود

کتاب آنالیز دینامیکی رشته حفاری (Drilling Dynamic Analysis)   کتاب آنالیز دینامیکی رشته حفاری (Drilling Dynamic Analysis)بحث دینامیک رشته حفاری اولین بار اواخر سال ۱۹۸۰ در Institut Francais Prtrole مطرح…

ادامه خواندنکتاب آنالیز دینامیکی رشته حفاری (Drilling Dynamic Analysis)-دانلود

جزوه اصول مهندسی حفاری-دانلود

جزوه اصول مهندسی حفاری   جزوه اصول مهندسی حفاریمهندسی حفاری (Drilling engineering) شاخه‌ای از مهندسی نفت می‌باشد که عملیاتی نظیر حفاری، مهندسی گل حفاری، برنامه‌ریزی و استقرار دکل حفاری را…

ادامه خواندنجزوه اصول مهندسی حفاری-دانلود

جزوه آشنایی با اجزای دکل حفاری-دانلود

جزوه آشنایی با اجزای دکل حفاری   جزوه آشنایی با اجزای دکل حفاریدر این جزوه فهرست قطعات دکل حفاری نفت و گاز آورده شده‌است. در حفاری دریایی (سکوی نفت) نیز…

ادامه خواندنجزوه آشنایی با اجزای دکل حفاری-دانلود

کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته نفت دکتر فرخ پی-دانلود

کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته نفت دکتر فرخ پی   کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته نفت دکتر فرخ پیاین کتاب برای دانشجویان رشته نفت در مقطع کارشناسی به عنوان منبع…

ادامه خواندنکتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته نفت دکتر فرخ پی-دانلود

مقاله بررسی تغییرات ضریب انتقال جرم صعود قطره بر حسب زمان صعود در یک ستون پاششی-دانلود

مقاله بررسی تغییرات ضریب انتقال جرم صعود قطره بر حسب زمان صعود در یک ستون پاششی   مقاله بررسی تغییرات ضریب انتقال جرم صعود قطره بر حسب زمان صعود در…

ادامه خواندنمقاله بررسی تغییرات ضریب انتقال جرم صعود قطره بر حسب زمان صعود در یک ستون پاششی-دانلود

مقاله مدلسازی CFD و افزایش مقیاس بسترهای سیاله شده-دانلود

مقاله مدلسازی CFD و افزایش مقیاس بسترهای سیاله شده   مقاله مدلسازی CFD و افزایش مقیاس بسترهای سیاله شدهروش های افزایش مقیاس بسترهای سیاله شده هنوز کامل نشده است. بنابراین…

ادامه خواندنمقاله مدلسازی CFD و افزایش مقیاس بسترهای سیاله شده-دانلود

مقاله تقریب الگوریتم ژنتیک در محاسبه ضریب انتقال جرم (Kc) و ضریب اختلاط محوری (Ec) در ستون استخراج مایع – مایع RDC-دانلود

مقاله تقریب الگوریتم ژنتیک در محاسبه ضریب انتقال جرم (Kc) و ضریب اختلاط محوری (Ec) در ستون استخراج مایع - مایع RDC   مقاله تقریب الگوریتم ژنتیک در محاسبه ضریب…

ادامه خواندنمقاله تقریب الگوریتم ژنتیک در محاسبه ضریب انتقال جرم (Kc) و ضریب اختلاط محوری (Ec) در ستون استخراج مایع – مایع RDC-دانلود

مقاله تعیین ضریب نفوذ مؤثر تجربی برای خشک کردن سیب-دانلود

مقاله تعیین ضریب نفوذ مؤثر تجربی برای خشک کردن سیب   مقاله تعیین ضریب نفوذ مؤثر تجربی برای خشک کردن سیبضریب نفوذ در طی عملیات خشک کردن با توجه به…

ادامه خواندنمقاله تعیین ضریب نفوذ مؤثر تجربی برای خشک کردن سیب-دانلود

مقاله ساخت نانوسیال نانولوله‌های کربنی و تعیین خواص ترموفیزیکی آن ها به وسیله سیستم استوانه‌ای هم محور-دانلود

مقاله ساخت نانوسیال نانولوله‌های کربنی و تعیین خواص ترموفیزیکی آن ها به وسیله سیستم استوانه‌ای هم محور   مقاله ساخت نانوسیال نانولوله‌های کربنی و تعیین خواص ترموفیزیکی آن ها به…

ادامه خواندنمقاله ساخت نانوسیال نانولوله‌های کربنی و تعیین خواص ترموفیزیکی آن ها به وسیله سیستم استوانه‌ای هم محور-دانلود

مقاله مدلسازی نرخ انتقال حرارت در سیستم‌های اتوکلاو-دانلود

مقاله مدلسازی نرخ انتقال حرارت در سیستم‌های اتوکلاو   مقاله مدلسازی نرخ انتقال حرارت در سیستم‌های اتوکلاوتعیین نرخ انتقال حرارت در سیستم های اتوکلاوی گامی در جهت توسعه کاربرد این…

ادامه خواندنمقاله مدلسازی نرخ انتقال حرارت در سیستم‌های اتوکلاو-دانلود

مقاله بررسی تأثیر اغتشاش بر فشار حاصل از انفجار توسط دینامیک محاسباتی سیالات (CFD)-دانلود

مقاله بررسی تأثیر اغتشاش بر فشار حاصل از انفجار توسط دینامیک محاسباتی سیالات (CFD)   مقاله بررسی تأثیر اغتشاش بر فشار حاصل از انفجار توسط دینامیک محاسباتی سیالات (CFD)بررسی شتاب…

ادامه خواندنمقاله بررسی تأثیر اغتشاش بر فشار حاصل از انفجار توسط دینامیک محاسباتی سیالات (CFD)-دانلود

ترجمه فارسی کتاب خواص سیالات مک کین – (The properties of petroleum fluids (McCain-دانلود

ترجمه فارسی کتاب خواص سیالات مک کین - (The properties of petroleum fluids (McCain   ترجمه فارسی کتاب خواص سیالات مک کین - (The properties of petroleum fluids (McCainدر چندین…

ادامه خواندنترجمه فارسی کتاب خواص سیالات مک کین – (The properties of petroleum fluids (McCain-دانلود

جزوه ارزیابی سازند با استفاده از نمودارهای چاه پیمایی-دانلود

جزوه ارزیابی سازند با استفاده از نمودارهای چاه پیمایی   جزوه ارزیابی سازند با استفاده از نمودارهای چاه پیمایی- اهداف ارزیابی سازند و محاسبه پارامترهای اصلی مخزن: تخلخل درصد اشباع…

ادامه خواندنجزوه ارزیابی سازند با استفاده از نمودارهای چاه پیمایی-دانلود

پاورپوینت تکمیل چاه دکتر سجادیان-دانلود

پاورپوینت تکمیل چاه دکتر سجادیان   پاورپوینت تکمیل چاه دکتر سجادیانپس از انجام حفاری و پس از اینکه مشخص شد چاه کشف شده از نظر مقادیر نفت و گاز مقرون…

ادامه خواندنپاورپوینت تکمیل چاه دکتر سجادیان-دانلود

مقاله انواع روش های تکمیل چاه – مروری بر روش های تکمیل-دانلود

مقاله انواع روش های تکمیل چاه - مروری بر روش های تکمیل   مقاله انواع روش های تکمیل چاه - مروری بر روش های تکمیلروش های تکمیل چاه در صنعت…

ادامه خواندنمقاله انواع روش های تکمیل چاه – مروری بر روش های تکمیل-دانلود

مقاله انواع روش های تکمیل چاه – رشته های تکمیلی-دانلود

مقاله انواع روش های تکمیل چاه - رشته های تکمیلی   مقاله انواع روش های تکمیل چاه - رشته های تکمیلیاطلاعات جمع آورى شده از موقعیت جغرافیایى چاه، ایده لازم…

ادامه خواندنمقاله انواع روش های تکمیل چاه – رشته های تکمیلی-دانلود

جزوه آشنایی با دستگاه لوله مغزی سیار (Coiled Tubing)-دانلود

جزوه آشنایی با دستگاه لوله مغزی سیار (Coiled Tubing)   جزوه آشنایی با دستگاه لوله مغزی سیار (Coiled Tubing)دستگاه لوله مغزی سیار از ماشین آلات تخصصی صنعت حفاری و جهت…

ادامه خواندنجزوه آشنایی با دستگاه لوله مغزی سیار (Coiled Tubing)-دانلود

پاورپوینت حفاری انحرافی – Horizontal Drilling-دانلود

پاورپوینت حفاری انحرافی - Horizontal Drilling   پاورپوینت حفاری انحرافی - Horizontal Drillingحفاری افقی برای توسعه برداشت از مخازن گاز اولین بار در دهه 1920 میلادی در تگزاس آغاز گردید،…

ادامه خواندنپاورپوینت حفاری انحرافی – Horizontal Drilling-دانلود

گزارش کارآموزی شرکت ملی حفاری ایران-دانلود

گزارش کارآموزی شرکت ملی حفاری ایران   گزارش کارآموزی شرکت ملی حفاری ایرانصنعت حفاری جالب ترین و هیجان انگیزترین فصل داستان نفت این انرژی عظیم خدادادی می باشد که در…

ادامه خواندنگزارش کارآموزی شرکت ملی حفاری ایران-دانلود

گزارش کارآموزی واحد بهره برداری آغاجاری 3-دانلود

گزارش کارآموزی واحد بهره برداری آغاجاری 3   گزارش کارآموزی واحد بهره برداری آغاجاری 3این گزارش کار شامل تجربه و یادگیری من در 20 روز آموزش شغلی (کارآموزی) است. این…

ادامه خواندنگزارش کارآموزی واحد بهره برداری آغاجاری 3-دانلود

جزوه زمین شناسی – Geology-دانلود

جزوه زمین شناسی - Geology   جزوه زمین شناسی - Geologyزمین‌شناسی یا ژئولوژی‌ (Geology) دانشی است که عمدتاً ماهیت سیاره زمین و تاریخ آن و ساختمان و اجزای درون آن…

ادامه خواندنجزوه زمین شناسی – Geology-دانلود

کتاب مهندسی نفت – Petroleum Engineering-دانلود

کتاب مهندسی نفت - Petroleum Engineering   کتاب مهندسی نفت - Petroleum Engineeringآنچه مسلم است زمین در ابتدای پیدایش به شکل امروزی نبوده و شکل فعلی آن زاییده تحولات و…

ادامه خواندنکتاب مهندسی نفت – Petroleum Engineering-دانلود

جزوه مهندسی بهره‌ برداری نفت مهندس لیاقت-دانلود

جزوه مهندسی بهره‌ برداری نفت مهندس لیاقت   جزوه مهندسی بهره‌ برداری نفت مهندس لیاقتعدم وجود مجموعه ای که حاوی مطالب جمع آوری شده ای راجع به مهندسی بهره برداری…

ادامه خواندنجزوه مهندسی بهره‌ برداری نفت مهندس لیاقت-دانلود

جزوه مخازن و انواع سیالات و جریان های آن-دانلود

جزوه مخازن و انواع سیالات و جریان های آن   جزوه مخازن و انواع سیالات و جریان های آنعموما مخازن بر اساس مکان نقطه ای که بیانگر فشار اولیه و…

ادامه خواندنجزوه مخازن و انواع سیالات و جریان های آن-دانلود

ترجمه فارسی کتاب مهندسی مخازن هیدروکربوری طارق احمد (Tarek Ahmad)-دانلود

ترجمه فارسی کتاب مهندسی مخازن هیدروکربوری طارق احمد (Tarek Ahmad)   ترجمه فارسی کتاب مهندسی مخازن هیدروکربوری طارق احمد (Tarek Ahmad)بطور طبیعی، سیستم های هیدروکربنی که در مخازن نفت و…

ادامه خواندنترجمه فارسی کتاب مهندسی مخازن هیدروکربوری طارق احمد (Tarek Ahmad)-دانلود

جزوه آشنایی با دستگاه حفاری دورانی و اجزای آن-دانلود

جزوه آشنایی با دستگاه حفاری دورانی و اجزای آن   جزوه آشنایی با دستگاه حفاری دورانی و اجزای آندستگاه حفاری دورانی را ممکن است به صورت یک کارخانه یا واحد…

ادامه خواندنجزوه آشنایی با دستگاه حفاری دورانی و اجزای آن-دانلود

گزارش کارآموزی واحد نمک زدایی مسجد سلیمان-دانلود

گزارش کارآموزی واحد نمک زدایی مسجد سلیمان   گزارش کارآموزی واحد نمک زدایی مسجد سلیمانهدف از تاسیس واحدهای نمک زدایی دفع آمولسیون های موجود در نفت می باشد. آب نمک بصورت…

ادامه خواندنگزارش کارآموزی واحد نمک زدایی مسجد سلیمان-دانلود

گزارش کارآموزی واحد بهره برداری مسجد سلیمان-دانلود

گزارش کارآموزی واحد بهره برداری مسجد سلیمان   گزارش کارآموزی واحد بهره برداری مسجد سلیمانبه طور کلی یک مهندس بهره برداری پس از اتمام و به نتیجه رساندن یک برنامه…

ادامه خواندنگزارش کارآموزی واحد بهره برداری مسجد سلیمان-دانلود

گزارش کارآموزی ایستگاه فشار ضعیف3 گچساران-دانلود

گزارش کارآموزی ایستگاه فشار ضعیف3 گچساران   گزارش کارآموزی ایستگاه فشار ضعیف3 گچسارانایستگاه فشار ضعیف3 گچساران دارای ۵ ردیف تراکم می باشد ، که هر یک ردیف کمپرسور دارای سه…

ادامه خواندنگزارش کارآموزی ایستگاه فشار ضعیف3 گچساران-دانلود

گزارش کارآموزی ایستگاه فشار ضعیف۲ گچساران-دانلود

گزارش کارآموزی ایستگاه فشار ضعیف۲ گچساران   گزارش کارآموزی ایستگاه فشار ضعیف۲ گچسارانکشور ما یکی از کشورهای نفت خیز جهان می باشد و بیشتر درآمد اقتصادی آن از طریق صادرات…

ادامه خواندنگزارش کارآموزی ایستگاه فشار ضعیف۲ گچساران-دانلود

گزارش کارآموزی پتروشیمی اراک-دانلود

گزارش کارآموزی پتروشیمی اراک   گزارش کارآموزی پتروشیمی اراکﻃﺮح اﺣﺪاث ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﯽ اراک ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﯽ ﺑﻤﻨﻈﻮر اﺳﺘﻤﺮار رﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﯽ،اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﻄﻠﻮب از ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ…

ادامه خواندنگزارش کارآموزی پتروشیمی اراک-دانلود

گزارش کارآموزی پالایشگاه گاز بندرعباس-دانلود

گزارش کارآموزی پالایشگاه گاز بندرعباس   گزارش کارآموزی پالایشگاه گاز بندرعباسگازها در زیر زمین به صورت مخازن مجزا و یا همراه با نفت وجود دارند و توسعه و رشد صنعت…

ادامه خواندنگزارش کارآموزی پالایشگاه گاز بندرعباس-دانلود

گزارش کارآموزی پالایشگاه کرمانشاه-دانلود

گزارش کارآموزی پالایشگاه کرمانشاه   گزارش کارآموزی پالایشگاه کرمانشاهپالایشگاه کرمانشاه در سال ۱۳۱۴ در شمال شهر کرمانشاه و در کنار رودخانه قره سو فعالیت خود را با پالایش روزانه ۴۲۰۰…

ادامه خواندنگزارش کارآموزی پالایشگاه کرمانشاه-دانلود

گزارش کارآموزی پالایشگاه آبادان-دانلود

گزارش کارآموزی پالایشگاه آبادان   گزارش کارآموزی پالایشگاه آبادانهدف از کارآموزی به کارگیری معلومات علمی و تئوری بصورت عملی و کسب تجربه و مهارت های لازم می‎باشد. لذا یک کارآموز…

ادامه خواندنگزارش کارآموزی پالایشگاه آبادان-دانلود

گزارش کارآموزی پالایشگاه اصفهان-دانلود

گزارش کارآموزی پالایشگاه اصفهان   گزارش کارآموزی پالایشگاه اصفهانهدف از کارآموزی به کارگیری معلومات علمی و تئوری بصورت عملی و کسب تجربه و مهارت های لازم می‎باشد. لذا یک کارآموز…

ادامه خواندنگزارش کارآموزی پالایشگاه اصفهان-دانلود

گزارش کارآموزی پالایشگاه شیراز-دانلود

گزارش کارآموزی پالایشگاه شیراز   گزارش کارآموزی پالایشگاه شیرازبا نگرش به این موضوع که بیش از یکصد سال از تأسیس کارخانجات متعدد صنعتی و بیش از ۶۰ سال از استخراج…

ادامه خواندنگزارش کارآموزی پالایشگاه شیراز-دانلود

گزارش کارآموزی واحد بهره برداری آغاجاری-دانلود

گزارش کارآموزی واحد بهره برداری آغاجاری   گزارش کارآموزی واحد بهره برداری آغاجاریواحد بهره برداری آغاجاری در ۱۲ کیلومتری شهرستان امیدیه قرار گرفته که کار آن عمل جدا کردن گاز…

ادامه خواندنگزارش کارآموزی واحد بهره برداری آغاجاری-دانلود

گزارش کارآموزی واحد بهره برداری مارون 2-دانلود

گزارش کارآموزی واحد بهره برداری مارون 2   گزارش کارآموزی واحد بهره برداری مارون 2جداسازی فیزیکی عملی است که بر اساس آن مخلوط دو یا چند جسم را از راههای…

ادامه خواندنگزارش کارآموزی واحد بهره برداری مارون 2-دانلود

گزارش کارآموزی واحد بهره برداری مارون ۵-دانلود

گزارش کارآموزی واحد بهره برداری مارون ۵   گزارش کارآموزی واحد بهره برداری مارون ۵این واحد بهره برداری در ۸۰ کیلومتری جاده اهواز-رامهرمز قرار دارد که از لحاظ موقعیت، دورترین…

ادامه خواندنگزارش کارآموزی واحد بهره برداری مارون ۵-دانلود

گزارش کارآموزی واحد نمکزدایی مارون ۲-دانلود

گزارش کارآموزی واحد نمکزدایی مارون ۲   گزارش کارآموزی واحد نمکزدایی مارون ۲نفت خام مجموعه ای از هیدرو کربورها که بسته به فشار و درجه حرارت آن بشکل جامد ،مایع…

ادامه خواندنگزارش کارآموزی واحد نمکزدایی مارون ۲-دانلود

گزارش آزمایشگاه مکانیک سیالات-دانلود

گزارش آزمایشگاه مکانیک سیالات   گزارش آزمایشگاه مکانیک سیالاتونتوری متر جهت اندازه گیری دبی در لوله ها به کار برده می شود. اریفیس را می توان جهت اندازه گیری دبی…

ادامه خواندنگزارش آزمایشگاه مکانیک سیالات-دانلود

گزارش آزمایشگاه خواص سنگ-دانلود

گزارش آزمایشگاه خواص سنگ   گزارش آزمایشگاه خواص سنگیک مخزن هیدروکربنی سنگی است که هم دارای ظرفیت ذخیره سازی بوده (متخلخل باشد) و هم توانایی عبور سیال از میان خود…

ادامه خواندنگزارش آزمایشگاه خواص سنگ-دانلود

گزارش آزمایشگاه حفاری-دانلود

گزارش آزمایشگاه حفاری   گزارش آزمایشگاه حفاریروش حفاری دورانی دو ویژگی برجسته و مهم دارد. ساق حفاری دوران داده می شود تا مته دوران کند یکی از انواع سیال حفاری…

ادامه خواندنگزارش آزمایشگاه حفاری-دانلود

گزارش آزمایشگاه خواص سیالات-دانلود

گزارش آزمایشگاه خواص سیالات   گزارش آزمایشگاه خواص سیالاتمخزن نفت ساده ترین شکل جمع یک ذخیره نفتی در زیر زمین و کوچکترین واحد از نظر اقتصادی است. از خصوصیات هر…

ادامه خواندنگزارش آزمایشگاه خواص سیالات-دانلود

گزارش آزمایشگاه کنترل فرآیند-دانلود

گزارش آزمایشگاه کنترل فرآیند   گزارش آزمایشگاه کنترل فرآینددر هر صنعتی اتوماسیون سبب بهبود تولید می گردد که این بهبود هم در کمیت و میزان تولید موثر است و هم…

ادامه خواندنگزارش آزمایشگاه کنترل فرآیند-دانلود

گزارش کارآموزی مجتمع گاز پارس جنوبی-دانلود

گزارش کارآموزی مجتمع گاز پارس جنوبی   گزارش کارآموزی مجتمع گاز پارس جنوبیمجتمع گاز پارس جنوبی (SPGC) (سهامی خاص) بمنظور بهره برداری از فازهای توسعه ای میدان گازی پارس جنوبی…

ادامه خواندنگزارش کارآموزی مجتمع گاز پارس جنوبی-دانلود

پاورپوینت حفاری زیر فشار تعادلی با سیالات سبک-دانلود

پاورپوینت حفاری زیر فشار تعادلی با سیالات سبک   پاورپوینت حفاری زیر فشار تعادلی با سیالات سبکامروزه كارشناسان در حال مطالعه بر روی سیالات كم فشاری هستند كه در عملیات…

ادامه خواندنپاورپوینت حفاری زیر فشار تعادلی با سیالات سبک-دانلود

جزوه اسیدکاری دکتر مقدسی-دانلود

جزوه اسیدکاری دکتر مقدسی   جزوه اسیدکاری دکتر مقدسیمهمترین خاصیتی که یک سنگ مخزن نفت و گاز باید داشته باشد تراوایی و توانایی سنگ در عبوردهی سیال می باشد ،…

ادامه خواندنجزوه اسیدکاری دکتر مقدسی-دانلود

جزوه مکانیک سیالات ۱ دکتر سامانی-دانلود

جزوه مکانیک سیالات ۱ دکتر سامانی   جزوه مکانیک سیالات ۱ دکتر سامانیمکانیک سیالات به بررسی رفتار مکانیکی شاره ها می پردازد. این مبحث تعمیم مکانیک نیوتنی اجسام به محیط…

ادامه خواندنجزوه مکانیک سیالات ۱ دکتر سامانی-دانلود

جزوه مکانیک سیالات 2 دانشگاه امیرکبیر-دانلود

جزوه مکانیک سیالات 2 دانشگاه امیرکبیر   جزوه مکانیک سیالات 2 دانشگاه امیرکبیرمکانیک سیالات به بررسی رفتار مکانیکی شاره ها می پردازد. این مبحث تعمیم مکانیک نیوتنی اجسام به محیط…

ادامه خواندنجزوه مکانیک سیالات 2 دانشگاه امیرکبیر-دانلود

جزوه مکانیک سیالات ۱ دانشگاه خواجه نصیر-دانلود

جزوه مکانیک سیالات ۱ دانشگاه خواجه نصیر   جزوه مکانیک سیالات ۱ دانشگاه خواجه نصیرمکانیک سیالات به بررسی رفتار مکانیکی شاره ها می پردازد. این مبحث تعمیم مکانیک نیوتنی اجسام…

ادامه خواندنجزوه مکانیک سیالات ۱ دانشگاه خواجه نصیر-دانلود

جزوه اسیدکاری مهندس قبادی-دانلود

جزوه اسیدکاری مهندس قبادی   جزوه اسیدکاری مهندس قبادیمهمترین خاصیتی که یک سنگ مخزن نفت و گاز باید داشته باشد تراوایی و توانایی سنگ در عبوردهی سیال می باشد ،…

ادامه خواندنجزوه اسیدکاری مهندس قبادی-دانلود

جزوه مکانیک سیالات ۱ دانشگاه امیرکبیر-دانلود

جزوه مکانیک سیالات ۱ دانشگاه امیرکبیر   جزوه مکانیک سیالات ۱ دانشگاه امیرکبیرمکانیک سیالات به بررسی رفتار مکانیکی شاره ها می پردازد. این مبحث تعمیم مکانیک نیوتنی اجسام به محیط…

ادامه خواندنجزوه مکانیک سیالات ۱ دانشگاه امیرکبیر-دانلود

جزوه خواص سیالات مخزن دکتر هلالی زاده (1)-دانلود

جزوه خواص سیالات مخزن دکتر هلالی زاده (1)   جزوه خواص سیالات مخزن دکتر هلالی زاده (1)ﺑﺮای ﻓﻬﻢ و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ رﻓﺘﺎر ﺣﺠﻤﯽ ﻣﺨﺎزن ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺎﺑﻌﯽ…

ادامه خواندنجزوه خواص سیالات مخزن دکتر هلالی زاده (1)-دانلود

جزوه خواص سیالات مخزن دکتر هلالی زاده (2)-دانلود

جزوه خواص سیالات مخزن دکتر هلالی زاده (2)   جزوه خواص سیالات مخزن دکتر هلالی زاده (2)ﺑﺮای ﻓﻬﻢ و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ رﻓﺘﺎر ﺣﺠﻤﯽ ﻣﺨﺎزن ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺎﺑﻌﯽ…

ادامه خواندنجزوه خواص سیالات مخزن دکتر هلالی زاده (2)-دانلود

جزوه خواص سیالات مخزن دکتر نجیبی-دانلود

جزوه خواص سیالات مخزن دکتر نجیبی   جزوه خواص سیالات مخزن دکتر نجیبیذخائر هیدروکربونی در یک مخزن بخودی خود هیچ ارزشی برای شرکت‌های نفتی ندارند جریان این سیالات از مخزن…

ادامه خواندنجزوه خواص سیالات مخزن دکتر نجیبی-دانلود

جزوه خواص سیالات مخزن-دانلود

جزوه خواص سیالات مخزن   جزوه خواص سیالات مخزنﺑﺮای ﻓﻬﻢ و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ رﻓﺘﺎر ﺣﺠﻤﯽ ﻣﺨﺎزن ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺎﺑﻌﯽ از ﻓﺸﺎر ، داﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ از ﺧﻮاص…

ادامه خواندنجزوه خواص سیالات مخزن-دانلود

جزوه مکانیک سنگ-دانلود

جزوه مکانیک سنگ   جزوه مکانیک سنگﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺳﻨﮓ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از داﻧﺶ ﻧﻈﺮی و عملی از رﻓﺘﺎر ﻣﮑﺎنیکی ﺳﻨﮓ ﯾﺎ آن ﺑﺨﺶ از ﻋﻠﻢ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﮐه ﺑه واﮐﻨﺶ ﺳﻨﮓ در…

ادامه خواندنجزوه مکانیک سنگ-دانلود

جزوه ترمودینامیک 1 دانشگاه امیرکبیر-دانلود

جزوه ترمودینامیک 1 دانشگاه امیرکبیر   جزوه ترمودینامیک 1 دانشگاه امیرکبیرترمودینامیک (به فرانسوی: Thermodynamique، ترمودینامیک) (به انگلیسی: Thermodynamics، ترموداینامیکس) یا دماپویایی شاخه‌ای از علوم طبیعی است که به بحث راجع…

ادامه خواندنجزوه ترمودینامیک 1 دانشگاه امیرکبیر-دانلود

جزوه ترمودینامیک 1 دانشگاه صنعتی شریف-دانلود

جزوه ترمودینامیک 1 دانشگاه صنعتی شریف   جزوه ترمودینامیک 1 دانشگاه صنعتی شریفترمودینامیک (به فرانسوی: Thermodynamique، ترمودینامیک) (به انگلیسی: Thermodynamics، ترموداینامیکس) یا دماپویایی شاخه‌ای از علوم طبیعی است که به…

ادامه خواندنجزوه ترمودینامیک 1 دانشگاه صنعتی شریف-دانلود

جزوه موازنه مواد و انرژی دکتر خراط-دانلود

جزوه موازنه مواد و انرژی دکتر خراط   جزوه موازنه مواد و انرژی دکتر خراطپایه و اساس موازنه بر مبنای قانون اصل بقای می‌باشد. چنانچه این اصل برای ماده استفاده…

ادامه خواندنجزوه موازنه مواد و انرژی دکتر خراط-دانلود

جزوه موازنه مواد و انرژی دکتر پروینی-دانلود

جزوه موازنه مواد و انرژی دکتر پروینی   جزوه موازنه مواد و انرژی دکتر پروینیپایه و اساس موازنه بر مبنای قانون اصل بقای می‌باشد. چنانچه این اصل برای ماده استفاده…

ادامه خواندنجزوه موازنه مواد و انرژی دکتر پروینی-دانلود

پروژه بررسی روش های ارزیابی پتانسیل خطر در واحدهای تولید کننده نفت و گاز (HAZOP STUDY)-دانلود

پروژه بررسی روش های ارزیابی پتانسیل خطر در واحدهای تولید کننده نفت و گاز (HAZOP STUDY)   پروژه بررسی روش های ارزیابی پتانسیل خطر در واحدهای تولید کننده نفت و…

ادامه خواندنپروژه بررسی روش های ارزیابی پتانسیل خطر در واحدهای تولید کننده نفت و گاز (HAZOP STUDY)-دانلود

پروژه دستگاه های سرویس دهنده در واحدهای عملیات بهره برداری-دانلود

پروژه دستگاه های سرویس دهنده در واحدهای عملیات بهره برداری   پروژه دستگاه های سرویس دهنده در واحدهای عملیات بهره بردارینقش مهمی که دستگاه های سرویس دهنده در واحدهای بهره…

ادامه خواندنپروژه دستگاه های سرویس دهنده در واحدهای عملیات بهره برداری-دانلود

پروژه فناوری نانو و کاربردهای آن-دانلود

پروژه فناوری نانو و کاربردهای آن   پروژه فناوری نانو و کاربردهای آنفناوری نانو یکی از آخرین دستاوردهای علمی است. طبق بررسی های شورای پژوهش های اجتماعی - اقتصادی انگلستان،…

ادامه خواندنپروژه فناوری نانو و کاربردهای آن-دانلود

پروژه کربن فعال و کاربردهای آن-دانلود

پروژه کربن فعال و کاربردهای آن   پروژه کربن فعال و کاربردهای آنکربن فعال به‌ عنوان یک جاذب دارای کاربردهای مهم و حیاتی می‌باشد. این ماده از پیرولیز مواد گیاهی…

ادامه خواندنپروژه کربن فعال و کاربردهای آن-دانلود

پروژه مدل سازی تشکیل هیدرات گازی در سیستم های شامل ترکیب بهبود دهنده ساختمان هیدرات-دانلود

پروژه مدل سازی تشکیل هیدرات گازی در سیستم های شامل ترکیب بهبود دهنده ساختمان هیدرات   پروژه مدل سازی تشکیل هیدرات گازی در سیستم های شامل ترکیب بهبود دهنده ساختمان…

ادامه خواندنپروژه مدل سازی تشکیل هیدرات گازی در سیستم های شامل ترکیب بهبود دهنده ساختمان هیدرات-دانلود

پروژه کاربردهای تکنولوژی نانو در مباحث حرارتی-دانلود

پروژه کاربردهای تکنولوژی نانو در مباحث حرارتی   پروژه کاربردهای تکنولوژی نانو در مباحث حرارتینانو فناوری در بر گیرنده پژوهش ها و فناوری هایی است که در گروه ۱۰۰-۱ نانو…

ادامه خواندنپروژه کاربردهای تکنولوژی نانو در مباحث حرارتی-دانلود

پروژه طراحی سیستم تصفیه پساب های صنعتی-دانلود

پروژه طراحی سیستم تصفیه پساب های صنعتی   پروژه طراحی سیستم تصفیه پساب های صنعتیآلودگی، به معنای وارد شدن یا وارد کردن مواد زیان بار، سمی یا انرژی (گرمایی یا…

ادامه خواندنپروژه طراحی سیستم تصفیه پساب های صنعتی-دانلود

پروژه پیش بینی خواص ترموفیزیکی نانوسیالات با استفاده از تئوری ترکیب محلی-دانلود

پروژه پیش بینی خواص ترموفیزیکی نانوسیالات با استفاده از تئوری ترکیب محلی   پروژه پیش بینی خواص ترموفیزیکی نانوسیالات با استفاده از تئوری ترکیب محلیمحدودیت سیالات انتقال حرارت در صنایع…

ادامه خواندنپروژه پیش بینی خواص ترموفیزیکی نانوسیالات با استفاده از تئوری ترکیب محلی-دانلود